…..jak mohl někdo tolik staletí dopředu vědět všechna jména papežů a udělat předpovědi???? Vím že mnoho lidí řekne, že má už dost předpovědí proroků, ale všechno se dodnes stalo. Jsou to cestující v čase? A bylo by dobré si uvědomit řečené na konci článku!!!!!

16:54

Svatý Malachiáš, prorok, vlastním jménem Maelmhaedhoc O’Morgair (1095-1148) působil jako mnich a následně i jako biskup diecéze v irském Armaghu. V roce 1143 se stal v městě Derry opatem prvního cisterciáckého kláštera na irském území. Dle dochovaných zpráv měl v roce 1139 nebo 1140 během své pouti do Říma několik prorockých vidění, na jejichž základě sepsal prorocký seznam 112 budoucích papežů.

Proroctví Svatého Malachiáše spočívá o proroctví počtu papežů, kteří budou vést křesťany do doby, než přijde konečný soud

Podle Malachiášových proroctví o posledním papeži se bude jednat o 112 mužů, kteří na Petrův stolec usednou před tím, než „bude Řím zničen a Soudce přijde soudit svůj lid„. Proroctví o posledním papeži Proroctví o posledním papeži, tedy tzv. Malachiášovo proroctví, bylo vydáno poprvé v roce 1595 historikem z řádu Benediktínů, Ardnoldem de Wyon, jako součást obsahu knihy Lignum Vitæ – Strom života. Arnold de Wyon připsal autorství tohoto prorockého seznamu Sv. Malachiášovi, pravděpodobně na základě tehdy jemu dostupných dokumentů.

Proroctví, která vyslovil Svatý Malachiáš se týkají osob, které budou zvoleny na Petrův stolec

Jak praví dávná legenda, byl Sv. Malachiáš roku 1139 navštívit v Římě papeže Inocence II. a za svého pobytu měl Malachiáš údajná prorocká vidění všech budoucích papežů, která zaznamenal formou kódovaných veršů. Prorocký Malachiášův rukopis byl následně uložen v papežském archívu, kde zůstal nepovšimnut až do svého znovuobjevení okolo roku 1590. Existují zdroje, včetně posledních vydání Catholic Encyclopedia, které naznačují, že proroctví je podvrhem z konce 16. století a jiné zase uvádějí, že autorem proroctví o posledním papeži je Michel de Nostradame, Nostradamus, a Malachiášovi bylo připsáno proto, aby skutečný autor nebyl inkvizicí pronásledován.

Prorocký seznam stodvanácti papežů, který ve svých proroctvích, tedy prorockých vizích spatřil Svatý Malachiáš

Vlastní prorocký seznam 112 papežů je psán v latině a neobsahuje konkrétní jména – Svatý Malachiáš ve svých prorockých vizích pouze stručně popsal přídomky, které měly jednotlivé osobnosti charakterizovat. Papež Benedikt XVI., by podle prorockého Malachiášova seznamu měl být biskupem na Petrově stolci předposledním. Svatý Malachiáš umírá v roce 1148 v Clairvaux v náručí sv. Bernarda, jenž založil řád cisterciáků a údajně prohlásil, že prorok Malachiáš den i hodinu své smrti přesně předpověděl.

Proroctví Svatého Malachiáše měla pravděpodobně vliv i na jeho svatořečení v pozdějších letech

Nedlouho po svém odchodu z tohoto světa byl biskup Malachiáš papežem Klementem III. (1187-1191) svatořečen. Zmíněný Arnold de Wyon se proroka Malachiáše dovolává jako autora „Proroctví o velekněžích nejvyšších“. Již ve své době se toto prorocké dílo setkalo se značným úspěchem, neboť proroctví byla často pozoruhodně přiléhavá.

Proroctví Svatého Malachiáše o posledním papeži Celestinu II.

Celestin II. (1143-1144). Jeho pontifikát Malachiáš shrnul slovy: „Ex Castro Tiberis“ (Ze zámku na Tibeře), což lze chápat jako narážku na jeho původ z města Citta di Castello situovaném na břehu řeky Tibery v Toskánsku.

Proroctví Svatého Malachiáše o posledním papeži Evženu III. 

Evžen III. (1145-1153), „Ex magnitudine montis“ (Z velikosti hory). Popis se zdá být výstižný vzhledem k faktu, že se tento muž s příjmením Montemagno narodil na hradě Grammont.

Proroctví Svatého Malachiáše o posledním papeži Lvu XI.

Lev XI., který vládl tehdy, když se znovu objevil rukopis Malachiášových proroctví, se o něm píše, že se stane „člověkem vody„. Papež Lev XI. neseděl na Petrově stolci ani celý měsíc, čímž potvrdil svou charakteristiku – v Bibli voda znamená symbol krátkého času.

Proroctví Svatého Malachiáše o papeži Lvu XIII.

Lev XIII. – v textu proroctví o posledním papeži se o něm hovoří, jako o „světle nebeském“ – na jeho rodném erbu se nacházela kometa.

Proroctví Svatého Malachiáše o papeži Řehoři IV.

Řehoř IV. (1227-1241) neboli „Avis Ostiensis“ (Pták z Ostie). Na toho se uvedené přízvisko hodí dokonale, neboť před svým zvolením byl kardinálem Ostie, přístavu nacházejícím se nedaleko Říma.

Proroctví Svatého Malachiáše o papeži Urbanu IV.

Urbanu IV. (1261-1264) odpovídá v Malachiášových proroctvích označení „Hyerusalem Campaniae“. Je známo, že se narodil v Troyes v Champagni a působil jako jeruzalémský patriarcha.

Proroctví Svatého Malachiáše o posldním papeži Urbanu VIII.

Urbanu VIII. prorok Malachiáš ve svých „Malachiášových proroctvích o posledním papeži“ daroval devizu „Lili a růže“. Odborníci tuto formulaci dávají do souvislosti s hlavními událostmi tehdejšího církevně-politického života, totiž usmíření protestantské Anglie / růže / s katolickým Francií / lilie / cestou svatby krále Karla I. Stuarta a Marie Henrietty Bourbonské.

Proroctví Svatého Malachiáše o posledním papeži jménem Kalix III.

Kalix III. (1455-1458), v jehož rodovém znaku byl pasoucí se pozlacený býk, má přídomek „Bos pascens“ (Pasoucí se býk).

Proroctví Svatého Malachiáše o posledním papeži jménem Pius VII.

Pius VII. – „Ukradený orel“ – tak hovoří o tomto papeži před staletími Malachiáš. Pod symbolem orla se skrývá francouzský imperátor Napoleon Bonaparte, který papeže přes odpor církve uvěznil. Teprve po svržení „křesťanského Antikrista“ se Pius VII. dostal na svobodu.

Proroctví Svatého Malachiáše o posledním papeži jménem Pius X.

Pius X. (1903-1914) neboli „Ignis ardens“ (Planoucí oheň) se zapsal do historie jako reformní papež. Zemřel na prahu první světové války (planoucího ohně) 20. srpna 1914.

Proroctví Svatého malachiáše o papeži jménem Benedikt XV.

Benedikt XV. (1914-1922) má přídomek „Religio depopulata“ (Zpustošené náboženství nebo také ztráta věřících). Jedná se o zajímavé vyjádření, když uvážíme, že v té době proběhla první světová válka ve které zemřely miliony věřících a v Rusku se k moci dostali komunisté.

Proroctví Svatého Malachiáše o papeži jménem Pius XI.

Pius XI. (1922-1939) byl charakterizován formulací „Fides intrepida“ (Víra bez bázně). Sama podstata křesťanské věrouky se tehdy ocitla v ohrožení ze strany nastupujícího fašismu a komunismu. V Itálii se dostal k moci charismatický Mussolini a Vatikán na novou situaci reagoval mnohými ústupky. Když v roce 1935 vpadla italská vojska do Habeše, Pius XI. nejen že neprotestoval, ale dokonce ani nebránil italským biskupům vyhlásit ji za svatou. Pius XI. zemřel v únoru 1939 jen několik měsíců před začátkem druhé světové války.

Proroctví Svatého Malachiáše o papeži Piu XII.

Pius XII. (1939-1958) s přídomkem „Pastor angelicus“ (Andělský pastýř) nastoupil do úřadu v předvečer největšího krveprolití v dějinách lidstva.

Někteří historikové kritizují Pia XII. za proněmecký postoj a tiché přecházení kruté válečné reality, vyvražďování Židů, apod. Sami Židé však uvádějí, že Vatikán v součinnosti s biskupy zachránil přes 850 tisíc lidí židovské národnosti a nedávno byla pravděpodobně definitivně potvrzena informace, dle níž v roce 1944 pověřil Adolf Hitler generála elitních jednotek SS Karla Wolffa únosem papeže, protože ho považoval za příliš přátelského k židům. Generál Karl Wolff však rozkaz Adolfa Hitlera odmítl vykonat a Pia XII. naopak osobně varoval.

Proroctví Svatého Malachiáše o papeži Janu XXIII.

Jan XXIII. (1958-1963) „Pastor et nauta“ (Pastýř a námořník) byl před svým zvolením patriarchou v Benátkách, tedy ve městě námořníků. Na jeho popud byl svolán pro katolickou církev významný II. vatikánský koncil. Mezi nejdůležitější činy papeže Jana XXIII. náleží svolání II. vatikánského koncilu a vydání encykliky Pacem in terris, které mu ve spojení s významnými diplomatickými aktivitami přineslo přezdívku Papež míru. Papež Jan XXIII. se ukázal být podstatně radikálnější než jeho předchůdci. Byl známý svým smyslem pro humor, nekonvenčností a zanedbáváním protokolu a bezpečnostních opatření. Známé jsou jeho návštěvy věznic a tajné výlety mimo Vatikán. Papež Jan XXIII. se ukázal být radikálně jiný než jeho předchůdci. Byl známý svým smyslem pro humor, nekonvenčností a zanedbáváním protokolu a bezpečnostních opatření. Známé jsou návštěvy Jana XXIII. věznic a nápravných zařízení. V roce 2000 byl papež Jan XXIII. papežem Janem Pavlem II. blahoslaven.

Proroctví Svatého Malachiáše o papeži Pavlu VI.

Pavel VI. (1963-1978) označený jako „Flos florum“ (Květ květů) měl ve svém erbu tři lilie. Předsedal druhé části II. vatikánského koncilu. Papeže Pavla VI. si svět, a to nejen křesťanský, bude nejspíše pamatovat díky encyklice Humanae vitae, kterou vydal v 25. července 1968. V díle Humanae vitae potvrzuje pohled katolické církve na plánování a kontrolu porodnosti a potvrzuje nepřijatelnost antikoncepce. Veřejnost podrobila encykliku Humanae vitae ostré kritice a došlo i k odklonu části věřících, kteří se s tímto přístupem nedokázali ztotožnit. Papež Pavel VI. byl reakcí veřejnosti na encykliku zdrcen. Jeho biografie na webových stránkách Vatikánu vzpomíná, že to byla událost, která provázela papeže Pavla VI. celým jeho pontifikátem, nicméně od svého postoje neustoupil. Encyklika Pavla VI. Humanae vitae zůstává také klíčovým dokumentem názoru katolické církve na cenu, důstojnost a ochranu lidského života – odsuzuje totiž i umělý potrat – interrupci. Papež Pavel VI. byl prvním papežem 20. století, který se setkal s čelnými představiteli východních ortodoxních náboženství. V roce 1964 v Jeruzalémě hovořil s patriarchou pravoslavné církve Athenagorasem I. Ze strany papeže, jako nejvyššího představitele katolické církve, a tedy katolické církve jako takové, krok k prolomení komunikační bariéry mezi katolickou církví a pravoslavím, ze kterého vzešla deklarace, čtená na druhém vatikánském koncilu v Římě a na speciální ceremonii v Istanbulu. Papež Pavel VI. byl rovněž druhým papežem, který se osobně setkal s představitelem anglikánské církve, arcibiskupem z Canterbury, a to Michaelem Ramseyem. Papež Pavel VI. jako první z dosavadních pontifiků během své funkce navštívil šest kontinentů.

Proroctví Svatého Malachiáše o papeži Janu Pavlu I.

Jan Pavel I. (1978) neboli „De medietate Lunae“ (Z poloviny měsíce) byl konkláve vybrán za papeže 26. srpna 1978, když na obloze zářil přesný půlměsíc. Zemřel pouhých 33 dnů (měsíc) po svém jmenování. V letech 1937-1958 působil v diecézi Belluno (Bel Luno – Krásný Měsíc). Jan Pavel I. již jako kněz, biskup i kardinál byl vždy přirozený a velmi rád chodil v prosté černé sutaně do ulic. Zdvojené jméno si zvolil jako první z papežů, čímž dal  najevo, že chce jít ve stopách svých předchůdců, v duchu pokrokového 2. vatikánského koncilu. Jan Pavel I. chtěl rovněž pokračovat v ekumenických snahách a mírových aktivitách, přál si zasadit se o ukončení aktuálních válečných konfliktů. Jan Pavel I. byl v otázkách morálky konzervativec, avšak v oblasti církevních struktur a pojetí poslušnosti v církvi byl pokrokový. Jan Pavel I. připravoval dvě encykliky, kde chtěl své pohledy na církev zveřejnit, avšak stihl napsat jen přípravné poznámky.  Když byl Jan Pavel I. zvolen,  upustil od korunovace i od intronizace a v souladu s vůlí svého předchůdce si nenechal nasadit tiáru, která po staletí symbolizovala světskou moc papežství. Zrušil také užívání majestátního plurálu v papežských projevech a dokumentech, což bylo do té doby v podstatě nemyslitelné. Jan Pavel I. přiblížil papežství jako službu více, než jako nejvyšší církevní úřad – z tohoto papeže vyzařovala radost ze služby Bohu a přál si, aby církev byla především církví chudých pro chudé.

Proroctví Svatého Malachiáše o papeži Janu Pavlu II.

Jan Pavel II. (1978-2005) – „De labore solis“ (Z námahy Slunce), což se někdy vykládá jeho neúnavnou činností doprovázenou častými cestami do celého světa. Ještě výstižněji však působí fakt, že Karol Wojtyla se narodil během zatmění Slunce 18. května 1920. A rovněž v den jeho pohřbu 8. dubna 2005 nastalo (v jižní, střední a částečně i severní Americe) zatmění Slunce. Z astronomického hlediska v době pontifikátu Jana Pavla II. hvězda Slunce vstoupila do své agresivnější fáze vývoje – sluneční aktivita byla nejintenzivnější za posledních 1500 let.

Proroctví Svatého Malachiáše o papeži Benediktu XVI.

Benedikt XVI. ( Joseph Alois Ratzinger ) – Na 111. místě ze 112. zapsaných prorockých zápisů je uvedeno vyjádření „Gloria olivae“ (Sláva olivy), což by mělo být označení papeže Benedikta XVI. Joseph Ratzinger si své nové jméno nemohl vybrat lépe, neboť je všeobecně známo, že olivová ratolest je jedním ze symbolů sv. Benedikta z Nursie (480-543). Vyjma této skutečnosti lze vidět analogii s olivami i jinde: jednou z kongregací benediktínského řádu jsou tzv. Olivetáni, založení roku 1313 blahoslaveným Bernardem Ptolomei. 16. dubna, v den narozenin Benedikta XVI., si katolická církev připomíná smrt sv. Benedikta Josefa Labre, francouzského potulného mnicha, který v 18. století během posledních 13 let svého života navštívil všechna důležitá poutní místa Evropy. Sám Benedikt XVI. krátce po svém zvolení uvedl, že svým jménem hodlá symbolicky navázat na pontifikát papeže Benedikta XV., který vedl církev v neklidných dobách 1. světové války. Papež Benedikt XVI. připomenul i postavu svatého Benedikta z Nursie a vyznal se z toho, že jej jako svého přímluvce v modlitbách prosí o pomoc. Je velmi zajímavé, že se zde objevuje právě souvislost s válečným obdobím. Holubice s olivovou ratolestí je nejznámějším symbolem míru, který však bude po skonu Benedikta XVI. dle Malachiášových proroctví velmi dramaticky přerušen. Papež Benedikt XVI. rezignoval (!) na svou funkci dne 10. 02 2013 těmito slovy :

Drazí bratři, svolal jsem tuto konzistoř nejenom kvůli třem kanonizacím, ale také proto, abych vám oznámil rozhodnutí velké důležitosti pro život církve. Po opakovaném zpytování vlastního svědomí jsem před Bohem došel k jistotě, že moje síly z důvodu pokročilého věku již nestačí na náležité vykonávání petrovského úřadu. Jsem si dobře vědom, že tato služba svou duchovní povahou musí být konána nejenom činy a slovy, ale neméně také utrpením a modlitbou. Nicméně, v dnešním rychle se měnícím světě zmítaném záležitostmi velkého významu pro život víry je pro řízení Petrovy bárky a hlásání evangelia zapotřebí také tělesných i duševních sil, kterých mi v posledních měsících ubylo natolik, že musím uznat svoji neschopnost spravovat úřad, který mi byl svěřen. Proto s vědomím závažnosti tohoto úkonu zcela svobodně prohlašuji, že se vzdávám služby římského biskupa, nástupce svatého Petra, kterou mne pověřili kardinálové 19. dubna 2005, takže 28. února 2013 ve 20 hodin bude římský stolec, stolec svatého Petra uprázdněn a bude zapotřebí, aby ten, komu to přísluší, svolal konkláve, které zvolí nového papeže. Drazí bratři, opravdu vám ze srdce děkuji za veškerou lásku a práci, kterou jste spolu se mnou nesli tíži mého úřadu, a prosím o odpuštění za všechny své nedostatky. Nyní svěřujeme církev svatou péči našeho Nejvyššího Pastýře, našeho Pána Ježíše Krista, a prosme jeho svatou Matku Marii, aby svou dobrotivou mateřskou přímluvou pomohla otcům kardinálům při volbě nového papeže. Pokud jde o mne, budu nadále chtít sloužit z celého srdce svaté církvi Boží životem věnovaným modlitbě. Vatikán, dne 10. února 2013 Benedikt XVI.

Proroctví Svatého Malachiáše o posledním papeži, kterým má být Petrus Romanus

Poslední 112. zápis v seznamu papežů se od ostatních odlišuje tím, že nenese žádné označení. Autor, Svatý Malachiáš, své proroctví zakončil tímto konstatováním: „Během extrémního pronásledování svaté římské církve bude sedět na stolci „Petrus Romanus“ (Petr Římský), který bude pást své stádce uprostřed mnoha soužení; po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a nejvyšší Soudce bude soudit svůj lid. Bude tedy papež František skutečně posledním papežem před příchodem Krista ?

Papež František má velmi prosté jméno, podobně jako první papež, svatý Petr. Svatý Petr rovněž vedl církev v jejích nejobtížnějších časech, a podobnému nyní čelí i papež František – situace katolické církve je s ohledem na sexuální skandály s neprůhlednými finančními a politickými machinacemi v oblasti veřejného mínění na nepříliš záviděníhodné pozici.

Malachiášovo proroctví o posledním papeži

Proroctví o posledním papeži Svatého Malachiáše

Papež František má být posledním papežem katolické církve

Je důležité si uvědomit zásadní věc, která nás možná přesvědčí o pravdivosti křesťanských proroctví, která říkají, že lidé budou mít mnohá znamení na nebi a přesto neuvěří. V den, kdy rezignoval papež Benedikt XVI. do Svatopetrské baziliky v Římě udeřil blesk. Doba obnovy jakoby začínala a je vidět, že i křesťanská proroctví se začínají naplňovat.

Nepochopení Mayských proroctví, které se možná děje záměrně mediálně, nás odvádí od tématu pravdy, která zvolna vystupuje na povrch – jedné bychom se však měli rozhodně bát. Vidíme okolo sebe plno drog a násilí, vidíme spousty sexu, vražd, chudoby a utrpení – ovšem proto stvořeni nejsme. Prorocví Svatého Malachiáše o posledním papeži nám možná dává poslední šanci na změnu sebe sama a životního stylu

Jsme stvořeni pro bohatství, štěstí a mír, ovšem až si to zasloužíme správným přístupem k životu. Ten by měl nastat poté, co odejde z tohoto světa poslední papež – tím posledním papežem by měl být podle proroctví Svatého Malachiáše právě v současnosti úřadující papež František, který se ujal úřadu poté, co předchozí papež Benedikt XVI. na funkci nejvyššího pontifika rezignoval.
Před příchodem Krista Satan velmi vysoko pozvedne svou hlavu – a toto můžeme pozorovat všude ve světě : lidem není dobře, lidem není nejlépe – velmi často můžeme pozorovat, že lidem zaprodaným zlu se daří dobře a naopak lidem snažícím se poctivou prací se se situací vyrovnat a žít, se situace komplikuje v mnoha ohledech. Tato situace v sociální sféře byla popsána v mnoha proroctvích, zejména v proroctvích Sibyliných i v proroctvích Mayského kalendáře – změny lze pozorovat na každém kroku a ve všech oblastech života.
Jednou takovou obří, a doposud pouze jednou za více než 2000 let zažitou změnou je rezignace nejvyšší hlavy katolické církve – tuto změnu nikdo neočekával, tato změna je skutečně gestem nebývalým – místo papeže, který nebyl příliš oblíben, nastupuje celým světem oslavovaný skromný kněz, který jezdí autobusem a platí v obyčejných hotelích.

– See more at: http://www.clanker.cz/223/malachiasovo-proroctvi-o-poslednim-papezi/#sthash.8exQvGd0.dpuf

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.