Před několika lety zveřejnil italský novinář na volné noze a badatel na poli UFO výbušné informace o jednom z největších tajemství Vatikánu, které má stupeň utajení „Secretum Omega“. Informace pocházely od jednoho z jezuitů z tajné služby Vatikánu S.I.V. (Servizio Informazioni del Vaticano). V poslední době je vyvíjeno nemalé úsilí, aby bylo toto téma zlehčeno a skončilo s nálepkou „konspirační teorie.“ Google dokonce uvažuje o tom, že informace, které se týkají znalostí Vatikánu o Nibiru odstraní ze svých výsledků vyhledávání.

V roce 2001 se v Římě odehrál rozhovor Cristofora Barbata se zmíněným jezuitou, který v něm vyložil všechny své informace o planetě Nibiru. Šlo o družici jménem Siloe, tajně vypuštěnou roku 1995. Sonda měla za úkol zaznamenávat všechny objekty, které se přibližují k naší Sluneční soustavě, přesněji řečeno k Zemi. Data ze Siloe byla přijímána utajeným radioteleskopem na Aljašce, provozovaným Tovaryšstvem Ježíšovým (Jezuity).

K založení S.I.V. došlo v souvislosti se setkáním bývalého prezidenta Spojených států amerických, Dwighta D. Eisenhowera, a tehdejšího biskupa Los Angeles, Jamese Francise McIntyra, s mimozemskou delegací v roce 1945 na základně Muroc Air Field Base (dnes Edwardsova letecká základna). Po tomto neuvěřitelném zážitku odletěl McIntyre okamžitě do Říma, aby informoval papeže Pia XII. o mimozemšťanech a jejich spolupráci s americkou vládou.

Prostřednictvím S.I.V. byl o několik let později navázán přímý kontakt Vatikánu s mimozemskou rasou, která je dnes nazývána „Nordiky“ a pochází z hvězdokupy Plejád. Nordici varovali lidstvo před jinou rasou mimozemšťanů, která se s Američany setkala v kalifornské poušti (Šediváky, Greys). Podle slov jezuity se setkání s Nordiky odehrávala převážně v USA, ale nejméně dvakrát se uskutečnila ve Vatikánu, ve Vatikánských zahradách, poblíž Papežské akademie věd. „Secretum Omega“ se stalo neutajovanější záležitostí Vatikánu. Tento stupeň utajení je na stejné úrovni jako utajení NATO „Cosmic Top Secret“. Nordici Vatikán také upozornili na skutečnost, že planeta Nibiru je obývána válečnickou mimozemskou rasou.

Cristoforo Barbato obdržel důkaz v podobě dvouminutového videa ze sondy Siloe. Je na něm zaznamenána planeta s hustou atmosférou, která by měla být planetou „X“, respektive Nibiru. Video je ve Vatikánu pod stupněm utajení „Secretum Omega“. V roce 1955 se tato planeta nacházela ještě mimo Sluneční soustavu, poblíž orbity Neptunu. Teleskop IRAS zaznamenal v roce 1983 červeného trpaslíka, který získal označení M6V 11825, a bylo zjištěno, že se pohybuje ve směru Země. Aby se zabránilo propuknutí paniky, bylo toto téma z médií „vymazáno.“

Oficiálně je Vatikánem existence S.I.V. i nadále popírána, Barbatovi se ale podařilo zjistit, že jezuita, se kterým hovořil, patřil ke spolupracovníkům Svaté stolice. Musel však ochránit jeho identitu a proto nikde neuvádí jméno. Tento jezuita je členem  uskupení uvnitř církve, které nesouhlasí s politikou utajování možných problémů s planetou Nibiru. Nibiru by se mohla stát skutečným ohrožením celé naší civilizace.

Jezuita sdělil Barbatovi, že sonda Sileo byla postavena začátkem 90. let společností Lockheed Martin a byla vybavena výkonnou infračervenou kamerou a elektromagnetickým impulzním pohonem. K sestavení došlo v Area 51 v Nevadě a Siloe byla poté tajně vynesena do vesmíru kosmickou lodí třídy Aurora. Pravděpodobně se jednalo o jednu z často pozorovaných trojúhelníkovitých lodí typu TR3B. Pomocí impulzního pohonu dosáhla sonda hranice naší sluneční soustavy.

V říjnu 1995 odeslala Siloe na své zpáteční cestě, kdy se již nacházela v blízkosti Země, nashromážděná data. Na okraj je potřeba poznamenat, že jezuité mají pod svou správou mnoho observatoří po celém světě. Barbato nakonec rozhovor zveřejnil.

Barbato (B): Jak jste se stal členem S.I.V. (Servizio Informazzioni del Vaticano)?

Jezuita (J): S.I.V.  se skládá z několika různých částí, které jsou nějakým způsobem propojené s církví. Převážně v něm pracují členové Tovaryšstva Ježíšova a benediktini. Celkem je v těchto složkách více než 100 členů. Někteří z nich pochází z politických a humanitárních organizací, které mají napojení na Svatý stolec v Římě. Jsou vybírání podle určitých kritérií a prochází specifickým přijímacím řízením. Jsou tajně sledováni a skrytě vedeni. Dalo by se říci, že každý z nich má svého osobního anděla strážce nebo mentora.

B: Mohl byste nám prozradit více podrobností o S.I.V.? Jaký byl důvod jeho založení a odkdy je aktivní?

J: “Struktura S.I.V. podléhá přísnému utajení, pracuje podobně jako CIA. Nemá žádnou oficiální adresu a hlavní sídlo se čas od času překládá do jiného místa. Založena byla v únoru 1954, po setkání s mimozemšťany v USA. Ke schůzce došlo na základně Muroc Airfield, která se dnes nazývá Edwardsova letecká základna. Toto setkání, na kterém byl i americký prezident Dwight D. Eisenhower a biskup James Francis McIntyre, bylo natočeno třemi 16mm kamerami v barvě. Existuje 20minutový film na sedmi svitcích o délce 30 metrů.

Na konci schůzky musel každý zúčastněný pozemšťan složit přísahu mlčenlivosti – jak o setkání, tak i obsahu rozhovorů s mimozemšťany. Biskup McIntyre, však přísahu nedodržel a již o několik dní později informoval o události papeže.

Americká vláda se snažila zabránit odletu McIntyra do Říma. Jeden z vládních úředníků biskupa před odletem kontaktoval a pokusil se jej v zájmu národní bezpečnosti přesvědčit o nutnosti Řím o setkání neinformovat. Tento muž vysvětloval McIntyrovi, že Letectvo Spojených států amerických se již po mnoho let záležitostmi ohledně mimozemšťanů zabývá a má obavy z infiltrace Vatikánu sovětskými agenty.  Úředník biskupa výslovně varoval, aby papeži o události nepodával zprávu, protože by to v budoucnu mohlo vést k velkým problémům. Biskupovi bylo vysvětleno, že by to mohlo být nebezpečné i pro něj samotného osobně.

O dva dny později přijal papež Pius XII. biskupa McIntyra v Římě. Poté, co si papež vyslechnul zprávu o utajených kontaktech americké armády s mimozemšťany a nad sdělenými informacemi popřemýšlel, rozhodnul se založit tajnou zpravodajskou službu Vatikánu. Tato organizace byla vybudována podle vzoru tajných vojenských služeb třetí říše a pojmenována S.I.V. S.I.V. měla za úkol shromažďovat všechny dostupné informace o aktivitách mimozemšťanů a zjistit, co o tom všem vědí Američané. Tehdy bylo velmi důležité mít možnost komunikovat s prezidentem Eisenhowerem. Dalším úkolem tajné služby bylo posouzení morálních, filosofických a náboženských aspektů v této souvislosti.“

B: „Proč by tyto informace měla americká armáda sdílet s Vatikánem?“

J: „Po zmíněném nočním setkání s mimozemšťany na vojenské základně potřeboval prezident duchovní podporu. Chápall, že by tato událost mohla změnit celé dějiny lidstva. McIntyre se po svém návratu do Spojených států stal, společně s arcibiskupem z Detroitu Edwardem Mooneym, prostředníkem mezi Vatikánem a prezidentem. Situace se ovšem změnila ve chvíli, kdy McIntyre a další členové S.I.V. byli napřímo kontaktováni skupinou mimozemšťanů ze souhvězdí Plejád, Nordiky. Spojení se uskutečnilo bez vědomí americké armády. Nordici varovali před dalšími mimozemskými rasami, se kterými se Američané také sešli. Papež Pius XII. se s Nordiky setkal osobně ve Vatikánských zahradách u Papežské akademie věd nejméně dvakrát.“

B: „Jeden z kněží, otec Pio z Pietrelciny, hovořil o existenci mimozemšťanů z jiných světů, kteří dosáhli vysokého stupně rozvoje, protože žili bez hříchu. Je to pravda?

J: „Nepochybně, tyto bytosti žijí v jiné dimenzi a jsou opravdu andělské v nejčistším slova smyslu, a přesto jsou z masa a krve. Jsou velmi spirituálně založení a technologicky na vysokém stupni rozvoje mají ale ještě pořád fyzická těla. Nordici tvrdili, že v učení Ježíše Krista nalezli ryzí přítomnost boha a byli ochotni pro blaho celého lidstva spolupracovat s katolickou církví. Papež Pius považoval spolupráci za přínosnou a Nordiky za konvertity, kteří našli cestu ke křesťanské víře. Církev měla být přetvořena v „univerzální“ a přinášet svou víru i bytostem z jiných světů. Od té doby působili Nordici jako poradci v oblastech sociální a politické tematiky. Pozdější papežové hovořili o „andělském zasahování.“

Kontaktér George Adamski byl s Nordiky také ve styku a byl dokonce i jednou přijat v Římě papežem. Adamski byl stoupencem odhalení kontaktů s mimozemšťany, Řím byl ale rozhodně proti, nepřál si, aby se o tom věřící dozvěděli. Nástupce Pia, papež Jan XXIII., chtěl spolupráci s Nordiky ukončit, protože byl toho mínění, že papež by neměl být ovlivňovaný těmito bytostmi. Své rozhodnutí odůvodnil slovy z 9. kapitoly, verš 38 – 41, Markova evangelia:

„Jan mu řekl: »Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem. Ježíš však pravil: »Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi. Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“

Papež Jan XXIII. o nich však na shromáždění věřících 5. dubna 1961 veřejně promluvil: „Některé hlasy nám do nedávné doby nebyly známé. Tyto hlasy přicházejí na zemi z nebes a jsou odrazem všemohoucnosti Boha Otce.“

B: „Povězte nám něco více o svých úkolech u S.I.V.“

J: „Měl jsem na starosti především technickou oblast, týkalo se to dat, které přijímal radioteleskop na Aljašce, a jejich přenos do Říma. Jezuité provozují podobná zařízení po celém světě.“

Jeden z těchto teleskopů, Vatican Advanced Technology Telescope, VATT – Vatikánský teleskop na základě pokročilé techniky, se nachází na hoře Graham v Arizoně. Vatikánská observatoř je umístěna ve výšce 3 178 metrů a mimo jiné slouží k pozorování a klasifikaci transneptunických objektů mimo naši Sluneční soustavu pomocí spektrografické analýzy.

„Komplex na Aljašce byl vybudován v 90. letech, aby mohl pozorovat neobvyklá nebeská tělesa, a nachází se pod přísným utajením. Při setkání s Nordiky jsme byli s papežem Piem také varování před bojovnou mimozemskou rasou, která obývá planetu, blížící se k Zemi. Údaje, které jsem obdržel z aljašského teleskopu, byly velice zajímavé a podléhaly vysokému stupni utajení.

Během analýzy těchto dat jsme objevili něco, co odeslala sonda Siloe. Jednalo se o snímek obrovské planety, která se přibližuje k naší sluneční soustavě. Bylo to v říjnu roku 1995. A tehdy jsem začal mít problémy. Zjistil jsem, že pro rozšifrování těchto dat jsem vlastně neměl oprávnění, a to mne dostalo do nebezpečné situace. V té době byl Vatikán rozštěpen do dvou frakcí a obě usilovaly o kontrolu nad informacemi, které byly vysoce tajné.“

B: To mi připomíná teorie, Zacharii Sitchina. Také mluvil o návratu planety Nibiru. Jste s nimi seznámen? Jak jste vlastně obdržel přístup k těmto informacím?

J: „Ano, znám nejdůležitější práce Sitchina. Vliv průniku této planety bude pozorovatelný od roku 2004 a její působení na Sluneční soustavu a Zemi se bude zesilovat. Měl jsem prověření pro informace na úrovni utajení stupně Omega, což je nejvyšší úroveň Vatikánu. Je to tam dále odstupňováno, existují stupně Omega I až III. Úroveň I je nevyšší. Měl jsem také za úkol nové členy S.I.V. zaškolovat a seznamovat je s komunikačními systémy. Jedna z frakcí S.I.V. usiluje o zveřejnění informací, a to se týká všech živoucích bytostí na Zemi, nikdo by z toho neměl být vyloučen. Žijeme ve velmi neobyčejném období lidských dějin, které je určitými klíčovými momenty propojeno s knihou Apokalypsy. Papež ví, jak jsme těmto událostem již blízko…“

Papež Jan Pavel II. byl zastáncem zveřejnění, bylo mu v tom ale zabráněno velmi vlivným uskupením ve Vatikánu, jež sestává z lidí, kteří jsou zároveň také členy mocných okultních spolků. Tito lidé kontrolují například světový obchod s ropou a blokují jakékoliv informace o zdrojích volné energie. A z těchto důvodů nebyli rozhodně nakloněni zveřejnění informací o UFO a mimozemšťanech!

Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.