Ďáblův plán na zničení lidstva je v chodu již po staletí. Jeho intriky se projevují v labyrintu společenských událostí, od masových hnutí až po vládnoucí elity, po celém světě a v průběhu historie, zatímco neustále pracuje na tom, aby člověka vlákal do pasti a odstranil ho.

1. Poškozování lidské mysli

Ďábel převrátil kritéria pro rozlišování dobra a zla. Prohlásil spravedlnost za špatnou a zlo za soucitné. Kryje své zlověstné koncepty pod roušku „vědy“ a maskuje svoji zločinnou logiku  heslem o „sociální spravedlnosti“. Používá „politickou korektnost“ k zavedení kontroly nad myšlením lidí a šíří „hodnotovou neutralitu“, aby způsobil, že se lidé stanou necitlivými vůči brutálním zvěrstvům.

a) Podvod ateismu

Člověk byl stvořen Bohem a věřící lidé jsou pod boží ochranou. Proto prvním krokem ke zničení lidstva je přerušení spojení mezi člověkem a bohy. Ďábel vyslal do lidského světa své prostředníky, aby zde šířili ateismus[i] a nepřetržitě deformovali lidské myšlení.

V roce 1850 německý materialistický filozof Ludwig Feuerbach prohlásil, že Bůh je jen projekcí vnitřní podstaty člověka. Socialistická hymna, Internacionála, prohlašuje, že žádný Stvořitel nikdy nebyl. Ve skutečnosti morální standardy, kultura, sociální struktura a racionální uvažování všechny pocházejí od Boha. V bouřlivém proudu historie byla víra v bohy jako silné kotvící lano, které zabraňovalo tomu, aby se lidstvo ztratilo v jejích vlnách.

Když se zamýšlel nad krveprolitím francouzské revoluce, která svrhla monarchii a církev, britský filozof Edmund Burke prohlásil: „Když si lidé hrají na Boha, právě tehdy se chovají jako ďáblové.“ Ateismus navnadil arogantní lidi, aby si hráli na Bohy a pokusili se ovládat osudy jiných lidí a celé společnosti. Nejfanatičtější komunisté si zvykli zbožšťovat sami sebe. Šíření ateismu je tedy prvním krokem v plánech ďábla na zničení lidstva.

b) Klam materialismu

Mysl a hmota existují současně. Ústředním principem marxismu je dialektický materialismus[ii], který popírá existenci duše. Materialismus zapustil kořeny během průmyslové revoluce, kdy rapidně se rozvíjející věda, technologie a produkce daly vzniknout empirismu[iii] a ateismu. Lidé ztratili víru v božské zázraky a zavrhli Boží přikázání.

Materialismus, vytvořený ďáblem, není filozofickým konceptem, ale démonickou zbraní ke svržení duchovní víry člověka. Materialismus, produkt ateismu, položil základy pro veškeré intelektuální předsudky.

c) Teorie evoluce znevažující Boha

Darwinova teorie evoluce je sama o sobě chybnou hypotézou, která byla již dávno zdiskreditována. Ale ďábel přeměnil její hrubé a přibližné argumenty v nástroj na přerušení spojení mezi bohy a lidmi. Rouhavě prohlašuje, že lidé jsou rovni zvířatům, čímž podkopává sebeúctu lidstva a jeho úctu vůči Božímu stvoření. 20. století bylo svědkem toho, jak teorie evoluce postupně ovládla oblasti výzkumu a vzdělávání, přičemž nauka o stvoření byla ze školních tříd vykázána.

Z původní Darwinovy teorie pochází zhoubný koncept sociálního darwinismu. „Přírodní výběr“ a „přežití těch nejsilnějších“ omezující mezinárodní společenství na džungli plnou barbarského boje mezi národy.

d) Kult vědy

Vyzbrojen empirismem a scientismem[iv] se ďábel vydal propagovat kult vědy, aby nahradil lidský rozum „vědeckou racionalitou“. Lidé jsou vedeni pouze k víře v to, co mohou vidět a hmatatelně cítit, což posiluje jejich ateistický světonázor.

Současná vědecká komunita odmítá všechny jevy, které nedokáže vysvětlit nebo ověřit svými metodami, jako pověry a pseudovědy, pokud je zcela neignoruje. Věda se stala typem světského náboženství, které je používáno k potlačování víry a morálky pomocí ovládnutí vzdělávání a akademického myšlení.

e) Filozofie boje

Dialektická teorie vyjádřená německým filozofem Georgem Hegelem je obecným souborem zásad pro logické myšlení. Myslitelé ve staré Číně tyto principy vypracovali během období před dynastií Čchin (221–206 př. Kr.).

Marxismus absorboval vybrané aspekty Hegelova díla, přičemž zveličil povahu dialektického konfliktu. Podle slov čínského republikánského vůdce Čankajška není cílem komunismu problémy řešit, ale „co nejvíce rozšiřovat globální rozpory a způsobit, že mezilidské boje budou pokračovat navždy“.

Jak je vidět na bezpočtu příkladů z praxe, zlý přízrak komunismu podněcuje nenávist mezi lidmi, vytváří a eskaluje konflikty a nakonec se chopí moci prostřednictvím násilné revoluce nebo úskoků.

f) Intelektuální nadbytečnost

Ateismus a materialismus přinesly mnoho filozofických a ideologických trendů, jako je marxismus, machiavellismus, socialismus, nihilismus, anarchismus, estetismus, freudismus, modernismus, existencialismus, postmodernismus a dekonstruktivismus. Jejich zastánci a následovníci v bezvýznamných a rozvláčných diskusích rozmělňovali záležitosti skutečného smyslu.

Intelektuální společenská třída kdysi zahrnovala nejmoudřejší a nejuznávanější elity společnosti, avšak v minulém století se intelektuálové stali nástrojem zlého přízraku, aby pomohli prosadit jeho ideologii a interpretovali svět jeho pokřiveným viděním.

g) Zmatený jazyk

Stejně jako jazyk „newspeak“, který si vytvořil superstát Oceánie v románu George Orwella 1984, vykonavatelé ďábla přetvořili jazyk tak, aby vyhovoval jeho zájmům. V ďáblově slovníku znamená „svoboda“ extrémní stav neohraničený morálkou, zákonem nebo tradicí. Fráze jako „všichni lidé jsou děti Boží“, „všichni lidé jsou si před zákonem rovni“ a „rovnost příležitostí“ jsou zkreslovány do absolutního rovnostářství. Úsloví „laskavý člověk miluje druhé“ a „miluj bližního svého jako sebe samého“ se změnila na bezbřehou a falešnou „toleranci“. Racionální myšlení se stalo nástrojem úzkoprsé empirické vědy. V úsilí o dosažení rovnosti výsledku byla spravedlnost přetvořena na „sociální spravedlnost“.

Jazyk je nástrojem myšlení. Ďábel omezuje myšlení člověka tím, že se chopí kontroly nad definicemi a jemnými detaily jazyka, aby tak dosáhl svých démonických cílů.

2. Rozvracení tradiční kultury

Pravověrná lidská kultura byla lidem svěřena bohy. Spolu se zachováním normálního fungování lidské společnosti je nejdůležitější úlohou kultury, která má božský původ, poskytnout člověku prostředek k pochopení božského Zákona, který bude vyučován v závěrečné epoše, a být tak zachráněn před zničením.

Kultura inspirovaná bohy varuje lidi, aby se chránili před ďáblovými spiknutími, a tak ďábel používá skryté prostředky, aby lidi odvedl pryč od jejich tradic a zničil jejich kulturu. Aby změnil tradiční pohled na život a morální hodnoty, vymyslel ďábel mnoho vznešených cílů, které vedou lidi k tomu, aby strávili svůj život v boji a obětovali se pro tyto pokřivené nové ideály.

a) Degradace vzdělání

Po tisíce let lidstvo zachovávalo tradiční vzdělávání a předávalo si jím svou nádhernou kulturu. Vzdělávání hraje hlavní roli v učení lidí, jak být soucitní, jak si udržovat morální ctnosti, zvládat profesní dovednosti a být dobrými lidmi a občany. Počínaje 19. stoletím vytvořily státy Evropy a Ameriky systémy bezplatného veřejného vzdělávání.

Začátkem 20. století však veřejné školy začaly obracet studenty proti tradicím a morálce. Teorie evoluce se stala povinnou součástí výuky. Učebnice byly pomalu naplněny ateismem, materialismem a třídním bojem, jak ďábel rozšiřoval svou kontrolu nad jejich obsahem. Tradiční kultura byla v rozporu s démonickým ideologickým proudem, a proto byl význam velkých literárních děl zachycujících tradiční kulturu postupně umenšován.

Inteligentní a přemýšliví studenti byli zlákáni ďáblovou ideologií, která jejich skvělé schopnosti nasměrovala do studia bezvýznamných témat, a přitom jim odepřela znalost hlavních zásad života a společnosti. Dlouhá výuka ve třídě oddělila děti od péče rodičů a rodinného prostředí, aby jim mohla být násilně vštěpována ďáblova ideologie již od raného dětství.

Pod heslem „nezávislého myšlení“ byli studenti povzbuzováni k tomu, aby opustili tradice, pohrdali svými rodiči a učiteli, a byli vychováváni k tomu, aby se stavěli proti tradicím a proti autoritám. Akademické standardy byly postupně snižovány, což ovlivnilo matematické a literární schopnosti studentů. Jejich mysli byly naplněny „politicky korektními“ příběhy o dějinách a společnosti a zahlceny vulgární zábavou.

V zemích ovládaných ďáblem jsou studentům od mateřské školy až po vyšší vzdělání „vymývány mozky“ démonickou ideologií v prakticky uzavřeném prostředí. Jakmile dostudují a vstoupí do společnosti, jejich mysl je plná pokroucené logiky.

b) Degenerace umění

Poctivá tradiční umění pocházejí od bohů a nejprve se objevují v chrámech, kostelích a dalších místech bohoslužeb. Pravé umění představuje pravdivost, laskavost, krásu a čestnost, čímž pomáhá udržovat pravověrnou morální kulturu.

Ďábel používá zvrhlou formu umění ke zničení tradiční kultury. S výmluvou „vyobrazení skutečnosti“ do vizuálního umění zavedl impresionismus a do literatury realismus a naturalismus. Pod rouškou „inovace“ a „kritizování skutečnosti“ zavedl expresionismus, abstraktní umění, modernismus, postmodernismus a tak dále. Vznešené, ušlechtilé a čisté je zesměšňováno, zatímco vulgární a nestydaté je chváleno.

Sály s uměním zaplnila kupa odpadků. Kakofonické rytmy a oplzlý hluk se staly hudbou. Temné, zlověstné malby zachycují scény z podsvětí. Morální hranice jsou prolamovány pod pláštíkem performativního umění. Mnozí mladí lidé jsou zarytými fanoušky morálně zdegenerovaných celebrit.

c) Ovládnutí médií

Ďábel klame lidi všemi prostředky, aby ovládal všechny zdroje jejich informací, a především masmédia. V zemích, kde drží v rukou politickou moc, jsou média propagandistickými stroji pod kontrolou komunistické strany. Jinde zase využívá svobodu projevu, aby v lavinách falešných zpráv, vulgárního obsahu a triviálních senzací pohřbil seriózní zpravodajství a diskuse.

Ďábel využívá finančních pobídek k tomu, aby ovládal média, čímž získává kontrolu nad veřejným míněním. Většinu lidí zaměstnávají osobní záležitosti a zájmy, a tak nejsou schopni v záplavě informací rozpoznat důležité problémy a fakta. Hlasy té hrstky moudrých lidí, kteří mají odvahu odhalit ďáblovo spiknutí, jsou přehlušovány a vytlačovány na okraj, a tak nemají vliv na celkovou situaci.

d) Propagace pornografie, hazardních her a drog

Ďábel podporuje pokleslý životní styl, sexuální svobodu a homosexualitu. Podporuje hazardní hry a drogy a vytváří populaci závislých lidí. Mládež je přikována k elektronickým zařízením a videohrám, které jsou plné násilí, pornografie a ohavností.

e) Poškozování všech profesí

Bohové uspořádali tradiční profese v lidské společnosti, aby lidem umožnili zachovávat si bohy v mysli a udržovat si spojení s božským skrze svoji práci. To ďábel nedokáže snést.

Ďábel vyslal nespočetné množství démonů, aby zamořili a podkopali tradiční profese. Ve jménu inovace vymysleli lidé, kteří vyhledávají slávu a zisk, všechny možné druhy pokroucené „tvorby“ a naplnili svět excentrickými a degenerovanými trendy.

Když se lidé odloučí od vůle bohů, ztrácejí zájem o skutečný smysl lidského života. Nakonec upadnou do područí ďábla a budou zničeni.

3. Rozbíjení společnosti

Komunismus odvozuje svoji organizaci a ideologii od gangů a kultů. Na Východě je komunismus zastoupen stranickými vůdci, jako jsou Lenin, Stalin, Mao Ce-tung, Ťiang Ce-min, a jejich následovníky. Situace na Západě je složitější, jelikož ďábel vybral silné elity ve vládě, podnikání, akademických kruzích, náboženství a v jiných oblastech, aby realizoval své plány na oslabení společnosti.

a) Oslabování církví

Do kdysi pravověrných náboženství bylo vneseno světské náboženství socialismu. Ďáblovi zástupci v církvi mění tradiční učení a dokonce mění svatá písma. Vytvořili „osvobozeneckou teologii“, aby vnesli marxistickou ideologii a třídní boj do spravedlivé víry a šířili mravní zvrácenost mezi duchovenstvem. Z tohoto důvodu mnoho věřících ztratilo naději v církev a vzdali se víry v Boží spásu.

b) Rozvracení rodiny

Bohové vytvořili rodinu, stát a církev, aby se staly základním kamenem lidské civilizace. Rodina je důležitou baštou morálky a tradice a slouží jako médium, přes které se kultura předává z jedné generace na další.

Ďábel útočí na tradiční rodinu a role pohlaví. Používá k tomu feminismus, hnutí proti patriarchátu, sexuální svobodu a legalizaci homosexuality, povzbuzování k soužití bez sňatku, k cizoložství, rozvodům a potratům. Zničení rodiny je klíčovou součástí ďáblova plánu ke zničení lidstva.

c) Totalitarismus na Východě

Ďábel také využil příležitosti po první světové válce, kdy bylo Rusko oslabené, a odstartoval revoluci, která přinutila cara k abdikaci. Poté rozdmýchal říjnovou revoluci, aby se chopil moci. Následně vznikl Sovětský svaz, první socialistický režim na světě. Byla také vytvořena Komunistická internacionála, aby vyvážela revoluci do celého světa.

V letech 1919 a 1921 byly založeny komunistické strany v USA a Číně. Obě dostávaly příkazy od sovětského Ruska. S podporou Sovětského svazu a využitím hrůz, které způsobila druhá světová válka, komunistická strana ovládla pomoci násilí a zrady Čínu.

Poté, co se chopily moci, začaly komunistické strany Sovětského svazu i Číny v dobách míru brutálně vraždit desítky milionů vlastních obyvatel. Komunistická strana Číny (KS Číny) pokračovala v duchu revoluce a pod „diktátem pracujícího lidu“ odstartovala do té doby bezprecedentní kulturní revoluci. Vyhlásila válku výdobytkům lidské civilizace a započala divoký útok na 5 000 let čínské civilizace.

V 80. letech minulého století zavedla strana ekonomickou reformu, aby se zachránila před zhroucením, ale politická sféra zůstala i nadále pod přísnou totalitní kontrolou. Do dnešního dne si strana pevně udržuje moc prostřednictvím represivních kampaní, jako jsou zásah proti demokratickému hnutí a pronásledování Falun Gongu.

d) Infiltrování Západu

Čínský císařský dvůr, západní božské právo králů a americký systém kontroly a rovnováhy jsou formy vlády, které bohové ustavili pro lidstvo podle jeho unikátních kultur a prostředí. Ďábel, který nebyl schopen převzít na Západě moc prostřednictvím revoluce, použil k ustavení své kontroly taktiku ideologického podvracení. Západní země sice odmítly násilnou revoluci, ale široce přijaly rozličné charakteristiky komunistického systému.

e) Překroucení práva

Právo je odvozeno od božích přikázání a je založeno na morálce. Předefinováním konceptů morálky a svobody ovlivnil ďábel formulace a interpretace zákonů. V komunistických zemích na Východě ďábel interpretuje zákony podle vlastní vůle.

Na Západě překrucuje zákony podvracením a upravuje právo tak, aby nově definoval lidské činy a vyvrátil morální pojmy dobra a zla. Ochraňuje zločiny, jako jsou vražda, cizoložství a homosexualita, a zároveň trestá bezúhonné občany.

f) Finanční manipulace

Zrušení zlatého standardu a přijetí kolísavé měny s nuceným oběhem způsobilo trvalé hospodářské krize. Tradiční moudrost, která řídí udržitelné financování, ztratila důležitost, zatímco vlády i jednotlivci byli lapeni do kultury nadměrné spotřeby a nadměrných výdajů. Národní suverenita byla oslabena vládními dluhy a lidé jsou povzbuzováni, aby si půjčovali nekonečné množství peněz od bank a státu.

g) Nadnárodní vláda

Ďábel manipuloval globalizací tak, aby mu pomohla vytvořit světovou vládu, která porušuje svrchovaná práva jednotlivých zemí. Na jedné straně prosazuje utopické vyhlídky organizací a frází, jako jsou Liga národů, Organizace spojených národů, „integrace regionů“ nebo „světová vláda“.

Na druhé straně zastrašuje vůdce a národy, aby následovali jeho směrnice. Zbavuje lidi míru a bezpečí tím, že vyvolává války a společenské převraty. Cílem je přivést celý svět pod jednu totalitní nadnárodní vládu a na všechno uvalit přísnou administrativní, ideologickou a populační kontrolu

4. Osnování společenských převratů a vyvolávání nepokojů

Aby ďábel svrhl tradiční lidskou společnost, rozpoutal masivní imigraci, společenská hnutí a sociální nepokoje v obrovském rozsahu. Tento ohromující proces už probíhá přinejmenším několik století.

a) Válčení

Válka je jedním z nejefektivnějších nástrojů ďábla, protože dokáže narušit starý mezinárodní řád, zničit bašty tradice a urychlit rozvoj jeho vlastní ideologie. Mnoho válek bylo rozpoutáno pod démonickým vlivem. Ďábel využil první světové války, aby potopil několik evropských říší, zejména carské Rusko, což vydláždilo cestu k bolševické revoluci.

Druhá světová válka poskytla podmínky čínské komunistické straně k tomu, aby se chopila moci, a Sovětskému svazu, aby napadl východní Evropu a ustavil tak poválečný socialistický tábor.

Druhá světová válka také vytvořila zmatek při dekolonizaci, který pak sovětský a čínský komunistický režim využily k tomu, aby podpořily celosvětové komunistické hnutí. „Národní osvobozenecká hnutí“ vtáhla mnoho zemí po celé Asii, Africe a Latinské Americe do socialistického tábora.

b) Revoluce

Chopení se politické moci je nejrychlejší způsob, jak může ďábel zničit lidské bytosti. Kdykoliv je to možné, je tato cesta jeho první volbou. Karl Marx, poučen událostmi okolo Pařížské komuny, napsal, že pracující třída musí svrhnout původní vládní zřízení a nahradit ho svou vlastní vládou. Moc je vždy základním tématem marxistické politické teorie.

Podněcování k revoluci lze rozdělit do následujících kroků:

1. Zasít nenávist a nesoulad mezi lidmi.

2. Oklamat veřejnost lžemi a ustavit „revoluční spojeneckou frontu“.

3. Porazit síly odporu jednu po druhé.

4. Použít násilí k vytvoření atmosféry teroru a chaosu.

5. Uskutečnit převrat k uchopení moci.

6. Potlačit „reakcionáře“.

7. Vybudovat a udržet nový řád za použití revolučního teroru.

Komunistické země se pokusily spustit světovou revoluci prostřednictvím Komunistické internacionály a vyvážely revoluční aktivismus a vytvářely nepokoje v nekomunistických zemích tím, že podporovaly místní levičáky.

c) Ekonomická krize

Ekonomická krize může být uměle vytvořena a použita coby prostředek k podporování revoluce nebo k vylíčení socialistických hnutí jako spasitelských. Když politici v demokratických zemích beznadějně hledají řešení obtížných situací, uzavírají faustovské dohody, čímž své země postupně vedou směrem k velké vládě a socialismu s vysokými daněmi. Jak napsal Saul Alinsky ve své knize Pravidla pro radikály: „Skutečnou akcí je reakce nepřítele.“

Velký hospodářský pokles ve 30. letech byl klíčovým okamžikem, v němž se Evropa a Spojené státy vydaly směrem k velké vládě a širokému intervencionismu[v]. Finanční krize v roce 2008 pomohla dále vychýlit rameno vah směrem k rozšiřování levicové politiky.

d) Odcizení člověka od jeho půdy a kořenů

Od dávných dob se lidé stěhovali z jednoho místa na druhé. Nicméně masivní domácí a mezinárodní pohyb populací, které vidíme v současnosti, jsou výsledkem záměrné manipulace zlého přízraku. Masová imigrace rozbíjí národní identitu, hranice, suverenitu, kulturní tradice a společenskou soudržnost.

Zatímco jsou masy lidí zbavovány své tradiční identity, snadněji se nechají pohltit vlnami modernosti. Pro imigranty žijící v neznámém prostředí je obtížné, aby si zajistili obživu, natož aby se hlouběji zapojovali do politických procesů nebo kulturních tradic hostitelských zemí.

Nově příchozí imigranti často volí levicové strany. Mezitím imigrace vytváří vhodné podmínky pro zasévání rasové a náboženské nevraživosti.

e) Zneužívání sociálních hnutí

Zlý přízrak komunismu využívá různé společenské trendy k tomu, aby rozdmýchával vášně lidí a eskaloval konflikty. Mobilizuje také ohromná hnutí, aby destabilizoval společnost, napadal své politické oponenty, ovládl diskusi a získal morální převahu. Příklady těchto trendů zahrnují protiválečná hnutí, environmentalismus a další hnutí v západní společnosti.

f) Terorismus

Komunistické revoluce dosahují úspěchu pomocí teroru a komunistické režimy zavádějí politiku státního terorismu. Sovětší a čínští komunisté podporovali teroristické skupiny, které brali jako komanda proti svobodnému světu.Většina teroristických hnutí si vzala inspiraci z leninského organizačního modelu. Ďábel využívá rozdělení mezi lidmi a spojuje hněv jednotlivců do kolektivní nenávisti.

Iracionalita, která pohání teroristy k tomu, aby vraždili nevinné lidi, vytváří atmosféru absurdní bezmoci. Tím, že jsou lidé vystavováni bezdůvodnému násilí, stávají se nespolečenskými, deprimovanými, paranoidními a cynickými. Toto vše narušuje veřejný pořádek a tříští společnost, což ďáblovi usnadňuje ustavení své moci.

5. Rozdělování a panování

Ďábel s lidmi zachází podle jejich různých povah a motivací. Může je nechat zavraždit nebo podplatit, nebo je indoktrinovat, aby mu sloužili jako pěšáci jeho revoluce a vzpoury.

a) Vyhlazení disentu

Někteří lidé jsou moudřejší a vnímavější než druzí. Někteří mají k duchovním věcem blíže, mají dobrou schopnost osvícení a nenechají se snadno oklamat ďáblovými triky. Zvláště v zemích, jako je Čína, která má dlouhou a bohatou historii, je obtížné lidi přimět k tomu, aby se ztotožnili s podvodem.

KS Číny musela spustit několik politických kampaní, ve kterých byly zabity desítky milionů lidí, aby rozložila kulturní řád společnosti vyvražděním společenských elit, které sloužily jako ochránci tradiční čínské kultury.

Ať už je to v Číně nebo na Západě, ďábel neváhá fyzicky zlikvidovat členy společnosti s vlastním názorem, kteří jsou schopni prohlédnout jeho konspiraci a jsou natolik stateční, aby mu vzdorovali. Aby se s nimi vypořádal, zlý duch osnuje politické kampaně, náboženské perzekuce, vykonstruované soudní procesy a nájemné vraždy.

b) Provázání s elitami

Ďábel verbuje elity ze všech národů a odvětví. Aby je získal na svou stranu, nahrává jejich zájmům a poskytuje jim moc podle toho, jak těsně následují jeho plány. Těm, kdo usilují o slávu a vliv, ďábel poskytne reputaci a pravomoci. Chamtivým zařídí zisk. Arogantním nafukuje ego a nevědomé udržuje v blaženosti. Talentovaní jsou sváděni vědou, materialismem a nespoutanou svobodou projevu.

Jednotlivcům se vznešenými ambicemi a dobrými úmysly promění jejich ideály v sebechválu a umožní jim zažít hřejivý pocit z toho, že jsou prezidenty, premiéry, členy think-tanků, stratégy, řídicími pracovníky, důležitými bankéři, profesory, experty, laureáty Nobelovy ceny a podobně, a mají význačné společenské postavení, politický vliv a značné bohatství. Jakmile získají ve společnosti dobré jméno, tyto osobnosti ďábel zapojí, každou na základě jejích vlastních okolností. Podle ďáblových propočtů jsou všichni tito lidé jeho nevědomými agenty a užitečnými idioty.

c) Umlčování mas

Ďábel manipuluje veřejné mínění falešnými příběhy, obelhává lidi svým pokřiveným vzdělávacím systémem a ovládá masmédia. Obratně využívá lidskou touhu po bezpečí a povrchní zábavu, aby veřejnost přiměl k tomu, že se bude starat pouze o okamžité zájmy, vulgární zábavu, soutěživé sporty, společenské klepy a oddávat se erotickým a tělesným touhám. Zároveň s tím ďábel nahrává všeobecnému vkusu, aby připravil lidi o jejich bdělost a úsudek a získal si voliče.

V totalitních komunistických zemích lidem nikdy není dovoleno jakkoliv zasahovat do politiky. V demokratických zemích je pozornost těch, komu leží na srdci veřejné dobro, obrácena směrem k triviálním záležitostem (jako jsou práva transsexuálů), což odráží slavnou lest z dávné čínské vojenské historie „postupovat po skryté cestě, a při tom opravovat chodníčky z prken na veřejnosti“. Virální zprávy, společenské senzace a dokonce i teroristické útoky a války jsou naplánovány tak, aby zakryly pravé záměry ďábla.

Veřejnost je zaplavena moderními trendy myšlení a mobilizována k tomu, aby pohltila malou skupinu lidí, kteří se vytrvale drží tradic. Intelektuálové silně kritizují lidovou kulturu po celém světě, čímž posilují úzkoprsé předsudky mezi svými nevzdělanými stoupenci. Koncepty kritického a tvůrčího myšlení jsou zneužívány k tomu, aby postavily mladší generace proti autoritám, a v důsledku toho pak mladí lidé nejsou schopni přijmout vědomosti a moudrost tradiční kultury.

d) Inscenování rozvášněných davů

Poté, co ďábel v komunistických zemích zavraždil nositele tradiční kultury, indoktrinoval část populace k tomu, aby se zapojila do revoluce. Poté, co se komunistická strana chopila moci v Číně, zabralo jednu generaci, aby vychovala novou generaci „vlčích mláďat“. Tito lidé byli podporováni k tomu, aby bojovali, ničili, kradli a pálili, co se jim zamane.

Během kulturní revoluce nezletilé dívky bez váhání bily své učitelky k smrti. Padesáticentová armáda internetových trollů, kteří aktivně pracují na různých sociálních médiích v Číně, neustále píše o bití a zabíjení, s typickými posty jako: „Vezměme si zpátky ostrovy Tiao-jü, i kdyby pak měla být Čína vyprahlá“ nebo „Raději bychom, kdyby byla Čína poseta hroby, než aby přežil jediný Japonec“. Jejich vražedné naladění je aktivně pěstováno čínskou komunistickou stranou.

Na Západě komunistická strana hrdě následuje zkušenost francouzské revoluce a Pařížské komuny. Každá revoluce a povstání jsou iniciovány bandami zločinců, kteří nemají žádné zábrany, ostych ani soucit.

e) Urychlování generační výměny

Ďábel naplánoval, aby starší generace byla znevažována a odstraněna ze společnosti, a to ve zrychleném tempu. Zatímco mladí lidé mají čím dál více práv, politické moci a privilegií, starší lidé ztrácejí svou pozici autority a prestiže, čímž se urychluje rozchod lidstva s tradicemi.

Současná literatura, umění a populární kultura jsou všechny uzpůsobeny vkusu a hodnotám mladých lidí, kteří jsou pod tlakem toho, aby sledovali poslední trendy v módě, jinak budou svými vrstevníky vyloučeni ze společnosti. Rychlý rozvoj vědy a technologie způsobuje, že starší lidé nejsou schopni udržet krok a přizpůsobit se masivním společenským změnám, které se v důsledku toho odehrávají.

Proměna městských a venkovských oblastí spolu s obrovskou mírou přistěhovalectví přispívají k tomu, že starší generace cítí, že současné době nerozumí. Muka a bezmoc jejich samoty jsou posilovány realitou moderního života, kdy mladí lidé neustále soutěží a nemají mnoho času věnovat se svým rodičům a prarodičům.

f) Tříštění společnosti

V tradiční lidské společnosti si lidé navzájem pomáhají. Když se dostanou do sporu, mají svoji víru, morálku, zákony a lidové tradice, které jim poskytují řešení a spolupráci.

Není možné, aby ďábel dokázal přivodit kolaps takto organicky provázané společnosti během krátkého časového období. Napřed musí přivodit rozpad společnosti do malých atomizovaných skupinek, čímž zpřetrhá tradiční spojení mezi jednotlivci a lidi od sebe navzájem odcizí. To ďáblovi poskytuje příhodné prostředky, jak se lidstva zmocnit krok za krokem.

Zlý duch používá všechny myslitelné standardy k tomu, aby společnost rozdělil do protikladných skupin a zasel mezi ně nenávist a vyvolal boj. Třída, pohlaví, rasa, etnická a náboženská příslušnost, to vše může sloužit jako důvod k rozdělení společnosti.

Ďábel umocňuje nevraživost mezi buržoazií a dělnickou třídou, řídícími a podřízenými, „pokrokáři“ a „zpátečníky“, liberály a konzervativci – zatímco mezi sebou lidé bojují, vláda neustále zvětšuje svoji moc. Rozdrobení, izolovaní jednotlivci nemají žádnou naději, že by mohli odolat totalitní vládě, která má přístup ke všem zdrojům společnosti.

6. Klam a obrana

Stejně jako se zločinec snaží zničit důkazy o svém provinění, i ďábel dělá všechno, co může, aby se skrýval. Je obtížné pochopit rozsah jeho klamu.

a) Otevřené spiknutí

Ďábel provádí své největší intriky za denního světla, zatímco je označuje jako rozumné, opodstatněné a legální. Normální člověk nedokáže pochopit nebo si představit existenci takovéhoto masivního a ničemného spiknutí. Dokonce i když se někdo snaží odhalit ďáblův plán, druzí to nemohou snadno přijmout. Kromě toho ďábel používá rozličnou škálu prostředků, aby úmyslně odhalil části své agendy a zasel podezření, strach a zmatek.

b) Maskované jednání

Během studené války byl svět rozdělen na dva vojenské a politické tábory. Ale zatímco jejich společenské systémy se jevily jako diametrálně odlišné, na obou stranách se v různých formách odehrával stejný zlovolný proces.

Mnoho revizionistických komunistů západního stylu, socialistů, fabiánců[vi], liberálů a progresivistů sice veřejně odmítlo sovětský a čínský model, ale jejich úsilí společnost zavedlo na cestu směrem k sociálnímu uspořádání, které se nijak neliší od těch v Sovětském svazu a v Číně. Ďábel tedy v podstatě použil totalitní Východ k tomu, aby odvedl pozornost lidí od své aktivní infiltrace Západu.

c) Démonizování opozice

Ti, kdo se odváží zlého ducha odhalit, jsou onálepkováni jako „zastánci konspiračních teorií“, „extremisté“, „krajní pravice“, „alternativní pravice“, „sexisté“, „rasisté“, „váleční štváči“, „šovinisté“, „nacisté“, „fašisté“ a dalšími urážlivými termíny, které je mají za úkol izolovat a ponížit před akademickou obcí a širokou veřejností. Protože jsou tito jedinci takto vyloučeni, stanou se objekty posměchu a osobami, před kterými je třeba se mít na pozoru, a proto jejich myšlenky nezískají žádné publikum a jejich přítomnost nemá na veřejnost žádný vliv.

d) Odvádění pozornosti

Ďábel vede lidi k tomu, aby opovrhovali určitými etniky, skupinami a jednotlivci a podezírali je, čímž odvádí pozornost lidí od jeho vlastních nekalých intrik.

e) Ovládnutí většiny

Ne každý se nechá ďáblovými lstmi oklamat. Vždy budou existovat takový lidé, kteří jsou natolik inteligentní a vnímaví, aby ďáblova tajemství odhalili. Ale ďáblu se už podařilo dostat většinu společnosti pod svoji kontrolu a používá je jako zástěrku.

Těch několik málo lidí, kteří ďábla prohlédli, se podobá lidem uvězněným v odlehlé pustině. Jejich volání zůstává nevyslyšeno, zatímco čekají na svůj konec.

Prostředky, kterými ďábel lidstvo ničí, jsou nekonečné a neustále se proměňují. Obecné strategie, které  byly vyjmenovány výše, budeme podrobněji zkoumat v následujících kapitolách.

Zdroj: 9

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.