…..islamizace Evropy je mnohá desetiletí připravena nejen Vatikánem, ale také EU a Německem pod falešnou taktovkou ze zámoří. Sám GP vyhlásil na posledním koncilu nejen islamizaci, která má sloužit na rozpoutání občanských válek po Evropě, která postupně přejde do III. světové….

21:27

Kristokracie – ne šaría, ne satanokracie NWO

sharia islam

V Evropě hrozí konec křesťanství i civilizace. Přichází satanizace NWO a islamizace s diktaturou šaría. Politici a odpadlý Vatikán i s heretickými teology kopou Evropě hrob. Dnes už je jen dvojí možnost: buď bude Evropa pod vládou Kristovy theokracie, anebo pod diktaturou šaríi či satanismu NWO. Apostatický Vatikán a jeho internáboženský dialog s duchem lži a smrti je sebevraždou pravověrného křesťanství.

V současnosti prožívá Západní Evropa intenzivní islamizaci. Cestu k ní připravil už II. vatikánský koncil dekretem Nostra aetate (1965). Byla zde vyhlášena hereze, že křesťané a muslimové mají jednoho Boha. Toto je lež a hereze! K 50. výročí heretického dekretu (2015) bylo v Evropě už více než 50 milionů muslimů. (Každý rok přibyl průměrně milion.) Díky II. Vatikánu se muslimové nemusí asimilovat a odpadlá hierarchie s heretickými teology si nepřejí, aby se stali křesťany, protože prý máme stejného Boha a byl by to proselytismus.

V roce 2015 začala umělá, násilná islamizace Evropy prosazovaná nejen Bruselem, ale i Vatikánem. I kdyby však k této vlně islamizace nedošlo, sebevražedné antizákonodárství EU by způsobilo pozvolné suicidum! Uzákonilo kradení dětí juvenilní justicí, jejich demoralizaci sexuální antivýchovou, prosazování genderu, homo-transsexualismu, eutanazie, legalizovalo narkotika, prosazuje pseudokulturu s dekadentní hudbou, falešné filosofie a heretické teologie…. Západní tzv. demokracie je dnes už satanokracie! Tento trans, spojený s transmutací společnosti, mají na svědomí církevní heretici – falešní proroci. Evropu reinkarnují a transportují do pekla.

sharia islam

Jaké je dnes řešení? Metanoia (Mk 1,15)! Návrat ke zdravým pramenům!

1) Ať nezávisle na apostatickém Vatikánu mají alespoň někteří kněží, řeholníci či nějaký biskup odvahu konat pravdivé pokání a nazvat věci pravými jmény. Ti, kteří se upřímně obrátí ke Kristu, ať spolu s nimi začnou pravdivou misii, rechristianizaci odpadlé Evropy.

2) Co mají dělat prostí věřící? Ať vyzývají k pokání své kněze a biskupy! Pokud odmítnou ortodoxii evangelia, ať se od nich oddělí. Jedině tak si ještě uchovají spasitelnou víru. Reprezentují ji apoštolé, mučedníci a světci. Následovat heretiky a pseudosvětce Jana XXIII. a Jana Pavla II. je bezpečnou cestou do pekla!

3) Co se týče demokracie, ať si všichni politici v EU uvědomí, že dnes už je tu satanizace NWO a islamizace šaríou. Západní demokracie dnes slouží pouze jak přechodný článek k diktatuře. „Právo“ šaría udělá demokracii definitivní konec. Další volby už diktaturu šaríi nezvrátí. To čeká Německo, Anglii, Francii, Itálii a jiné evropské národy. Nyní je ale ještě moment, kdy je možno předejít tomuto sebevražednému procesu návratem ke zdravým křesťanským kořenům Evropy. Jde o nutnost zavedení spravedlivého zákonodárství vycházejícího z Dekalogu. Životní praxe byla postavena na spravedlivosti: „Co nechcete, aby vám jiní činili, nedělejte ani vy jim“ (Mt 7,12). Překonání našeho egoismu úsilím milovat bližního jako sebe není možné bez zakořenění v lásce k Bohu. Diktaturu šaríi musí předejít zavedení křesťanské „diktatury“, postavené na spravedlnosti, trestání zločinů, ochraně nevinných, zamezení amorálnosti! Jde v podstatě o obnovu křesťanských kořenů, z nichž vyrostla evropská civilizace a kultura.

4) Nyní je ještě možnost zdravým zákonodárstvím vytvořit podmínky pro muslimy, aby mohli přijmout evropskou kulturu a pravdivé křesťanství. Merkelová dala zákon, který stanoví až 5 let vězení za pouhou informaci o islámském terorismu. Copak nemůže být rovněž tak bleskově vydán spravedlivý zákon, který bude v zárodku trestat terorismus, kterého se dopouští organizované islámské skupiny vůči místnímu obyvatelstvu? Copak nemůže být dán zákon, že naopak masmédia musí národ informovat o zločinech, kterých se dopustili islamisté v Evropě, ale i jinde? Na islámských územích řežou krky křesťanům, ženy jsou v islámu pokládány za otrokyně, jsou jim odřezávány nosy, jsou kamenovány… Proč není zákon, který by vyžadoval po muslimských imigrantech nutnou znalost a akceptování evropské kultury i povinnou znalost pravdivého křesťanského učení a morálky? Ať je pro muslimy, kteří i po kursu chtějí zůstat dále muslimy, stanoven stejný režim, jaký je pro křesťany v islámských zemích: zvláštní daň, postavení do pozice lidí třetí kategorie – v dopravních prostředcích muslim musí uvolnit místo řádnému občanu EU. Tato metoda převedení na islám se používá vůči křesťanům na islámských územích platí už celá staletí, až do jejich úplné asimilace. Žádný muslim proto nesmí dostat občanství, dokud neprojde kursem, který bude trvat 1-3 roky, a to celý jeden den v týdnu. Bude obsahovat výuku místního jazyka, kritické vysvětlení islámu a šaríi, pravdivě pozitivní vysvětlení křesťanství, i s varováním před pseudokřesťanstvím apostatického Vatikánu s duchem New Age. Pravdivé křesťanství bylo a je schopno konat misie a obětovat i dnes životy pro Krista. Po takovém kursu je naděje, že většina muslimů přijme křesťanství tak, jako se to děje na územích Afriky, když je jim zprostředkována pravdivá evangelizace v Boží moci. Obrácení muslimové, kteří takto konvertují na křesťanství v Evropě, budou pak schopni konat pravdivou misii i mezi muslimy, mnozí se stanou mučedníky. Ti mohou oživit bezduchý katolicismus a protestantismus v Evropě a může nastat renesance živého křesťanství i evropské kultury. Toto je reálná vize, ale k ní musí být použity účinné prostředky. Globalizátoři používají legislativu a sankce k zničení jedince, rodiny i národů. V člověku je dědičný hřích, sklon ke zlu, ale je v něm i svědomí a dobro. Zákon musí trestat zlo a vnášet strach jako prevenci zločinů a zla, a musí chránit dobro, nikoliv opačně! Tak to vždy bylo v křesťanské Evropě. Proti záchraně evropské civilizace a křesťanství bude nejvíce bojovat Amerika pod vládou satanských zednářů a odpadlý Vatikán pod vládou antikrista!

5) Země, která nevtělí živé křesťanství do svých zákonů, otevře skrze pseudodemokracii dveře diktatuře amerického satanismu s genderem anebo mohamedanismu s šaríou. Zdravé a spravedlivé zákony nemohou navrhovat zrádní křesťané se svou jidášskou hierarchií a heretickými teology. Tu musí přijít zdravá vlna obrácených křesťanů podobně, jako v Maďarsku. Ti dali do Konstituce křesťanské principy k zachování rodiny, a tím zároveň zakázali homosexualismus a nekompromisně se postavili proti islamizaci.

6) Kdo se na křesťanských územích dopustí vraždy obrácených muslimů na křesťanství, a přitom se bude pokrytecky odvolávat na právo šaría, vražda ať je kvalifikována jako organizovaný zločin a trestána smrtí vraha i těch, kteří na ní měli spoluúčast. Pokrytecký humanismus, který ruší trest smrti pro nejtěžší zločince a teroristy, ale zavádí masové zabíjení nevinných lidí uzákoňováním eutanazie i pro zdravé, je vrchol pokrytectví a výsměch spravedlivosti a pravdivému humanismu! Demokracie vůči teroristům a zločincům dává prostor pro šíření terorismu a násilí vůči nevinným lidem.

Každá mešita musí být pod kontrolou, protože mnohé mešity i s imámy jsou semeništěm terorismu.

7) Pseudopapež František vyzval vlády, aby nebyly trestány ani nejtěžší zločiny, a mohly tak progresovat. Toto je zločin a pseudomilosrdenství. Tím dává František najevo, že je pro lidstvo společensky nebezpečný! Otvírá tím dveře k masovým zločinům a masovému terorismu, a přímo jim připravuje podmínky! Žádný křesťan nesmí tohoto pseudopapeže, na kterém je pro jeho hereze Boží prokletí (anathema), poslouchat! (viz dogmatická bula papeže Pavla IV. a Gal 1,8-9).

8) Křesťané by měli už nyní začít s pravidelnou modlitbou v rodině, ve čase od 20-21:00. V tomto období duchovní mobilizace ať se modlí prorockou modlitbu za vzkříšení národa podle Ez 37 (viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=28498) či střídavě s ní svatý růženec. Každý katolík i každý křesťan by se měl také zapojit do nepřetržité modlitby v modlitební stráži (http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31458)! Každý 4. týden ať drží ještě jednu hodinu svou modlitební stráž, která bude v rámci skupiny, do které se zapíše. Zvláště ženy důchodkyně ať věnují modlitební misii za svůj národ svůj čas i svou duši! Ať se jednou za týden modlí 2-3 hodiny společně – stačí skupinky 4-12 žen, důchodkyň. Zde ať se zároveň povzbudí svými zkušenostmi z modlitby i ze života víry. Kéž pod ochranou Bohorodičky je ďábel – starý had, který svádí národy, poražen!

 

Závěr: Buď bude nastolena vláda Krista – kristianizace Evropy, anebo vláda satana – satanizace Evropy! V modlitbě „Otče náš“ voláme: „Přijď království Tvé!“ Proto STOP vládě ďábla! Boží království je dovršeno v nebeské slávě a nemá konce! Nastolení Kristokracie je záchranou před satanokracií NWO a diktaturou šaríi! „Přijď Pane Ježíši!“ (Zj 22,20) Maranatha! (1Kor 16,20)

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Článek převzat z následujících stránek.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.