…..zajímavý článek převzatý z aeronetu o dějích na planetě zemi v minulosti a současnosti….

09:54

Globální prediktor, Egypt, tajné spolky, Slované, Rusko, globalizace, illumináti, zednáři, „Zlatá miliarda“

Díky analýzám a studiím, které jsou nejen na těchto stránkách prezentovány přes Valerije Pjakina, se svět dozvěděl o tom, co dostalo pojmenování Globální prediktor. V souhrnu to znamená moc, která jako nadnárodní stojí nad všemi zeměmi světa a všechny země řídí tak, aby je všechny ovládla a následně jim celosvětově (globálně) vládla. Díky přednáškám V.V. Pjakina se svět dozvěděl, že všechny země jsou jen vykonavatelem toho, co řídí špička pyramidy, tedy toho, co je na americké bankovce prezentováno oním dnes již všem dobře známým jedním okem a co se ujalo jako Nový světový řád.

Valerij Pjakin tento způsob vládnutí popsal, když vysvětloval, že jeho původ je v Egyptě a že přes něj postupně všechny vlády světa ztratily možnost ovlivňovat dění ve svých zemích:

Podstata tohoto vládnutí stojí od dob Egypta na jednom: na ovládnutí všech zdrojů, které zeměkoule nabízí a na poslušném zotročení veškerého lidstva tak, aby bez možnosti vzpoury bylo vděčné za vodu a chléb na příděl. Ale především tak, aby ten, který je potřebným přiděluje, sám nikdy neměl nouzi a nemusel mít strach, že jednou nebude mít co jíst a pít (trefně o tom hovořil Daniel Estulin, pronásledovatel setkání Bildeberg, v roce 2011 pro čt 24, když popisoval nutnost úpadku Evropy a západní civilzace- čas cca 13:50 zde).

Jak globální prediktor centralizuje svojí moc?

Zde opět jde o velmi zprofanované a tzv. konspirační téma, protože se dostaneme k tomu, co je nazýváno „tajnými spolky“.  Ale nelze jinak, než právě tam hledat odpověď nejen na dění v minulosti, ale i na současnou situaci světa. Vkládám video z roku 2012, které je zdánlivě  „jen“ o tzv. iluminátech, ale ve skutečnosti je o způsobu vládnutí, který má kořeny právě ve zmiňovaném Egyptě:

Ve videu zaznívá věta: „Globalizace je nejvyšším snem illuminátů“. Zdůrazňuji to proto, že se objevují názory, že Globální prediktor sleduje jiné zájmy, než ilumináti a že globálnímu prediktorovi snad jde o zachování kultur a různých etnik tak, jak se o to snaží Rusko, a že GP snad sleduje stejné cíle, jako Rusko. Toto je dle mého veliký omyl, protože od dob, kdy si GP v Egyptě poprvé vyzkoušel svůj systém vládnutí, mu nejde o nic jiného, než Rusko (resp. země severně od Sumeru, Babylonu a Egypta) vyřadit ze sféry vlivu a ovládnout je toliko pouze jako zdroje. Do této oblasti spadají i Indie a Čína, ty však, na rozdíl od Ruska, nejen žádnými zdroji neoplývají, ale navíc jsou ovládatelné k poslušnosti, proto nevadí tolik, jako Rusko (a jeho slovanská, tzv. vzpurná duše, jak to popsal už Karel Marx: Všeobecná válka, která [přichází], rozdrtí slovanské spojenectví a zcela vyhladí tyto zatvrzelé národy, že i jejich samotná jména budou zapomenuta… Vyhladí nejen reakční třídy a dynastie, ale zničí také tyto naprosto reakční rasy… a to bude skutečným krokem vpřed. Karl Marx se těšil na likvidaci reakčních ras, za jejichž příklady uváděl Chorvaty, Pandury, Čechy a, jeho slovy, podobnou verbež. Později si naopak s Engelsem oba cenili příznivého přijetí marxismu v carském Rusku.

Za tím účelem se GP nejen přes Chazary, ale i přes Osmany či přes dobytí Konstantinopole čtvrtou křižáckou výpravou (pod vedením své Benátské republiky) vždy snažil podmanit si Rusko a přes Napoleona, Hitlera a následně Gorbačova tomu nebylo jinak. A nejinak tomu je i nyní přes Ukrajinu a Turecko, přičemž stále jde o totéž – o likvidaci Slovanů a to, jak jinak, přes likvidaci Ruska a ruského národa. V neposlední řadě byly za tím účelem potlačovány i dějiny Ruska a vůbec historie této části světa.

Ve vloženému videu o iluminátech bych si dovolila upozornit na čas cca od 13:40, kde obřad velmi připomíná egyptský zasvěcovací obřad, při kterém byl nový faraón iniciován na Boha přes obřad zmrtvýchvstání a bylo to tajemství, ke kterému se Židé měli dostat vraždou egyptského krále.

Svobodozednářská rituální vražda Chírama Abífa postavami Jubelo, Jubela a Jubelum

Poté, co prorok Ezechiel Židům vytkl, že o Šalamounův chrám přišli kvůli svému přílišnému ovlivnění tajnými učeními Egypta, měla být v tajných obřadech postava zavražděného egyptského krále Sekenenrea nahrazena postavou jménem Chíram Abíf, která je v zednářství uctívaná do dnešních dnů.

Zpět do současnosti a k plánu o Zlaté miliardě

V polovině 80. let byla do ruštiny přeložena kniha britského důstojníka zpravodajské služby  Johna Colemana a s ní světlo světa spatřil tzv. Harvardský projekt, resp. teorie Zlaté miliardy. Autor cca třicet let zkoumal tajné mechanizmy řízení světa a došel k závěru, že globální procesy řídí 300 nejbohatších rodinných klanů. Tento „Výbor 300“ si objednal v 70. letech u největší vědecko-výzkumné korporace vědecko-výzkumný průzkum.  Na základě získaných výsledků se ukázalo, že přírodní zdroje na Zemi jsou značně omezené a že pro komfortní existenci na Zemi tyto zdroje postačí pouze pro jednu miliardu lidí.   Tehdy byla vypracovaná teorie „zlaté miliardy“, která „má právo“ v průběhu 100-150 let zůstat na Zemi. Zlatá miliarda má zahrnovat obyvatelé USA, Kanady, Západní Evropy, Izraele a Japonska. Rusové a jiné národy, které žijí na území Ruska, se do této miliardy nedostaly.

V roce 1985 světové společenství zformovalo program, podle kterého má být do roku 2020 dvojnásobně sníženo obyvatelstvo zemí SSSR a v průběhu 35 let bude nutné každého druhého v zemi zabít. Zabít nejen válkou, ale starší generaci zničit bídou, která bude organizovaná a mladou generaci zničit alkoholem, tabákem, drogami a morálním rozkladem, který bude všude a  masově do zemí  bývalého SSSR implantován. Na území Ruska má zůstat pouze 15 milionů obyvatel.

O harvardském a houstonském projektu ke zničení Slovanů hovoří i toto video:

Nyní se podívejme na cíle „Výboru 300“, jak byly zveřejněny v roce 2012

1. Ustanovit jednu světovou vládu / Nový světový řád s jedním náboženským a finančním systémem. Představitelé světové vlády začali připravovat sjednocení všech náboženství ve 20. a 30. letech XX. století, když si uvědomili, že hluboké náboženské cítění je lidem vrozené, a že je mu třeba dát průchod. Proto se rozhodli založit „církev“, aby mohly být tyto potřeby ventilovány a řízeny žádoucím směrem.

2. Zapříčinit úplné zničení jakékoli národní identity a národní hrdosti, což je primárním předpokladem pro to, aby mohl být funkční koncept jedné světové vlády.

3. Dosáhnout toho, že dojde ke zničení všech náboženství, se zvláštním zřetelem na křesťanství. Jedinou výjimkou z tohoto konceptu je vlastní výtvor představitelů světové vlády, jenž byl zmíněn výše.

4. Vybudovat systém řízení každé jednotlivé osoby prostřednictvím kontroly mysli, tedy systém, jemuž dal Zbignew Brzezinski název technotronika. Tato technika má za účel stvořit lidi, kteří by se podobali robotům a vytvořit takový systém, vedle něhož by teror Felixe Dzeržinského působil jako dětská hra.

5. Zapříčinit ukončení veškeré industrializace a zničení výroby elektrické energie, jež se zakládá na užití nukleární energie a zajistit, jak představitelé světové vlády sami říkají, „přechod k postindustriální společnosti s nulovým růstem“. Výjimku z tohoto systému by mělo dostat odvětví, jež se zabývá počítači a dále odvětví služeb. Výroba v Americe, která ještě poté v zemi zbude, by měla být vyvezena do zemí jako je Mexiko, kde je možné v hojné míře využívat otrocké pracovní síly. Toto se stalo skutečností díky přijetí smlouvy o volném trhu v Severní Americe, která je známá pod zkratkou NAFTA. Nezaměstnatelní lidé v USA se poté díky zničení průmyslu stanou buď závislí na opiu-heroinu/či na kokainu, či se z nich stanou „statistické položky“ v rámci procesu eliminace „nadbytečné populace“, procesu, jenž je dnes známý pod názvem Global 2000.

6. Podporovat a případně legalizovat užívání drog a z pornografie učinit „uměleckou formu“, jež by byla akceptována širokou veřejností a stala by se nakonec něčím zcela běžným.

7. Způsobit vylidnění velkých měst podobným způsobem jakým to učinil PolPotův zkušební režim v Kambodže. Zajímavým faktem je to, že PolPotovy plány na genocidu byly vypracovány v USA jednou z výzkumných nadací Římského klubu. Nad těmito plány měl dohled Thomas Enders, vysoce postavený úředník amerického Ministerstva zahraničí.

8. Potlačit jakýkoli vědecký rozvoj s výjimkou takového, jenž by byl přínosem pro ilumináty. Obzvláště důležitým cílem iluminátů je potlačení jaderné energetiky pro mírové účely. Ilumináty obzvláště nenáviděné jsou experimenty s fúzí, o nichž se ilumináti a jejich šakalové v tisku vyjadřují s posměchem a pohrdáním. Vývoj fúzního reaktoru by měl za následek úplné zničení celého iluminátského konceptu „omezených přírodních zdrojů“. Fúzní reaktor, pokud by byl použit správným způsobem, by mohl vytvářet neomezené množství energie z ještě nevyužívaných přírodních zdrojů, dokonce z úplně obyčejných substancí. Použití fúzního reaktoru by lidstvu prospělo takovým způsobem, jaký si lidé dnes ani nedokáží představit.

9. Způsobit prostřednictvím omezených válek v rozvinutých zemích a prostřednictvímhladomorů a nemocí v zemích třetího světa smrt tří miliard lidí do roku 2050. Lidí, pro které ilumináti užívají termín „zbyteční jedlíci“ (tento termín pochází z nacistické terminologie –p.p.). Výbor 300 (ilumináti) pověřil Cyruse Vance, aby sepsal zprávu, jakým způsobem by takováto genocida mohla být uskutečněna. Tato zpráva nese název „Zpráva Global 2000“ a byla akceptována a odsouhlasena pro uskutečnění bývalým prezidentem USA Jamesem Earlem Carterem a Edvinem Muskiem, sekretářem Spojených států v zastoupení americké vlády. Podle této zprávy by měla být populace USA zredukována do roku 2050 o 100 milionů lidí.

10. Aby bylo možné oslabit morální základ země a demoralizovat pracující, je zapotřebí vytvořit masovou nezaměstnanost. Jak budou pracovní příležitosti mizet díky politice postindustriálního nulového růstu, která byla zavedena Římským klubem, zpráva předpovídá, že pracující budou demoralizováni a propadnou pesimismu. Mládež v zemi by měla být podporována v rebelii vůči stávajícímu řádu prostřednictvím rockové hudby a drog, aby tak podkopávala a případně zcela zničila jednotku rodiny. V tomto ohledu pověřil Výbor 300 Tavistock Institute, aby připravil projekt, jakým způsobem by toho mohlo být dosaženo. Stanfordský výzkumný ústav, který je řízený Tavistock Institutem, vykonal tuto práci pod vedením profesora Willise Harmona. Tato práce později vešla ve známost pod pojmem „Vodnářské spiknutí“.

11. Aby mohlo být lidem všude na světě zabráněno v tom, aby sami rozhodovali o svých vlastních osudech, je třeba vytvářet jednu krizi za druhou a následně tyto krize „řídit“.Tímto způsobem dojde k tomu, že se pozornost obyvatelstva zaměří určitým směrem a obyvatelstvo bude zároveň v masovém měřítku demoralizované a apatické. V případě USA na tuto činnost již existuje agentura pro řízení krizí. Nazývá se Federal Management Agency (FEMA). O existenci této agentury jsem poprvé informoval v roce 1980.

Zavádět nové kulty a pokračovat v prosazování těch, které již fungují. Toto zahrnuje i rockové hudební gangstery jako jsou např. Rolling Stones (gangsterská skupina, která je ve velké oblibě u evropské černé šlechty) /černá šlechta –evropské aristokratické rodiny původem z románských zemí – p.p./ a všechny další Tavistock Institutem vytvořené rockové skupiny počínaje Beatles.

13. Pokračovat v prosazování kultu křesťanského fundamentalismu, který byl započat prostřednictvím Johna Darbyho (John Nelson Darby – anglo-irský kazatel –p.p.), jenž pracoval pro British East India Company. Tento kult byl zneužit pro posílení sionistického státu Izraele takovým způsobem, že byli v jeho rámci Židé ztotožněni s mýtem o „Bohem vyvoleném lidu“. Dále dochází v rámci tohoto kultu k posílení Izraele rovněž prostřednictvím darování velkých finančních částek, kdy se lidé mylně domnívají, že jde o náboženskou podporu křesťanství.

14. Tlačit na vytváření náboženských kultů jako je například Muslimské bratrstvo, muslimský fundamentalismus, sikhové a provozovat experimenty s kontrolou mysli. Je zajímavé v tomto kontextu poznamenat, že pozdní Chomejní byl výtvorem Britské vojenské služby, Div 6, MI6. Detainí práce této služby přesně popsala proces, jakým poté americká vláda dosadila Chomejního k moci.

15. Vyvážet do celého světa ideje týkající se „náboženské svobody“, aby bylo takovýmto způsobem možné podkopat všechna stávající náboženství, především křesťanství.

16. Způsobit úplné zhroucení světových ekonomik a vytvořit totální politický chaos.

17. Kontrolovat veškerou zahraniční a domácí politiku Spojených států.

18. Co nejvíce podpořit nadnárodní instituce jako jsou Spojené národy, Mezinárodní měnový fond (MMF), Banka pro mezinárodní vyrovnání, Mezinárodní soudní dvůr a zbavit lokální intituce efektivity takovým způsobem, že dojde buď k jejich postupnému zastavení anebo k převedení pod kontrolu OSN.

19. Infiltrovat a podvracet všechny vlády a pracovat zevnitř tak, aby bylo možné zničit suverenitu zemí, pro které tyto vlády pracují.

20. Organizovat celosvětový teroristický aparát a vyjednávat s teroristy, jakmile dojde k teroristickým aktivitám. Je třeba připomenout, že to byl Bettino Craxi, který přesvědčil americkou a italskou vládu, aby vyjednávaly s únosci ministerského předsedy Mora a generála Doziera. Jen tak na okraj, Dozierovy bylo nařízeno mlčet o tom, co se mu přihodilo. Pokud by kdy porušil toto mlčení, bylo by s ním bezesporu naloženo stejným způsobem, jakým se Henry Kissinger vypořádal s Aldo Morem, Ali Bhuttem či s generálem ia-ul- Haqem.

21. Převzít kontrolu nad vzdělávacím systémem v Americe za účelem jeho úplného a absolutního zničení.

Zdroj zde, český překlad zde

Informace mají největší vypovídací hodnotu vždy až s odstupem času a od roku 2012 již můžeme mnohé srovnávat. Proto není od věci posoudit i to, kdo je členem Výboru 300. Jak ukazuje následující video rovněž z roku 2012, jsou to i největší obhájci migrační politiky, jako např. český Karel Schwarzenberg, ale v seznamu nechybí např. Michail Gorbačov, Mario Draghi či Jean-Claude Juncker, stejně jako Henry Kissinger či John Kerry a další, každý ať se podívá sám:

V čem ale je pointa všeho? Nic se nezměnilo na tom, že jak pro státní elity, tak pro GP je Rusko zajímavé pouze jako zdroj obrovského nerostného bohatství. Překážkou k němu nadále zůstává ruský (slovanský) národ. Ten je od dob Chazarů, dobytí Konstantinopole a obzvláště od dob smuty   a následně přes první barevnou revoluci – VŘSR a Lenina a Trockého – infiltrován tím, co od dob Egypta známe jako tajné spolky. Stalin byl prvním, který se tomu postavil, Gorbačov byl tím, který novou likvidaci Ruska zahájil. Putin je tím, který se navrací k vlastenectví Stalina, ale s infiltrací musí i on bojovat, obzvláště přes Ukrajinu, která má být zahájením dalšího pokusu o genocidu Slovanů tak, jak to naplánoval Výbor 300 a jak to po staletí realizují všechny tajné spolky, tzn. především zednáři a ilumináti. Tajné spolky jsou nástrojem GP a v jeho cílech mezi nimi není rozdílu, vším jde o likvidaci ruského národa a o ovládnutí jeho zdrojů.

A pokud jde o tu Zlatou miliardu, GP je úplně jedno, jaké obyvatelstvo ji bude na území Západu tvořit – jemu stačí, když zvládne obsluhu počítačů a jaderných elektráren, což Írán zajistí v pohodě.

-Pozorovatelka- 12.12.2015

http://aeronet.cz/news/globalni-prediktor-egypt-tajne-spolky-slovane-rusko-globalizace-illuminati-zednari-zlata-miliarda/

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.