Galaxia Mliečna cesta (v jej jednom špirálovitom ramena sa nachádza Slnečná sústava so Zemou) má v priemere cca 100 000 svetelných rokov s odhadovaným množstvom hviezd, ktoré sa v nej nachádzajú na úrovni 200-400 miliárd a je len jednou malou svetelnou bodkou z miliardy galaxií v pozorovateľnom vesmíre [1]. Vie si to niekto predstaviť? Aký je dôvod myslieť si , že v takomto nepredstaviteľnom vesmírnom priestore, existujú živé bytosti  iba na našej planéte Zem a nikde inde.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Stvoriteľ /Boh/ Vesmírna Inteligencia/Tvorivá energia je nekonečná, prečo by sa mal/a obmedzovať vo svojom tvorení. Niekde vo vesmíre určite žijú aj iné živé bytosti s rôznym stupňom inteligencie a mohli by byť a možno aj sú prítomné v  Slnečnej sústave,  či už ako jej súčasťou, alebo ako jej návštevníci. A možno sú ich potomkovia aj na Zemi a už to nie sú mimozemšťania ale pozemšťania.

Sumerské desky jako stopa počátků toho, čemu říkáme civilizace. Ale byl to opravdu první počátek nebo jen jeden z mnoha?

Prečo by sme mohli veriť v existenciu mimozemských civilizácií? Okrem vedeckých poznatkov ohľadom „veľkosti“ pozorovaného vesmíru s miliardami galaxií , hviezd a planét, čo nás nabáda pripustiť možnosť existencie života aj inde vo vesmíre je to aj  poznanie na základe  „Mýtov a legiend“ predchádzajúcich  pozemských civilizácií a národov.

Prečo môžeme veriť mýtom a legendám? Mýty a legendy sú súčasťou poznania ľudstva danej  historickej doby a boli vytvorené na základe chápania okolitého sveta a dejov v ňom prebiehajúcich. Súčasné poznanie našej civilizácie, je taktiež zapísané a zapisované v knihách populárno-vedeckého žánru, ktoré  budú po tisícoch rokov v budúcnosti pôsobiť ako „ historické mýty/legendy“ predchádzajúcich pozemských civilizácií o ich živote a poznaní. Ako sa budú bádatelia v budúcnosti napríklad o 5000 rokov stavať k informáciám zapísaným v našich knihách t.j. „ vedecko – historických mýtoch“? Čo si budú myslieť o „legende“ použitia atómovej bomby , zhodenej počas druhej svetovej vojny na mestá Hirošima a Nagasaki? Budú chcieť bádatelia z budúcnosti veriť,  že boli ľudia taký hlúpy a použili túto hroznú ničivú zbraň?

Bádatelia z ďalekej budúcnosti si o tom prečítajú v knihách z minulosti a  „nájdu“ v daných lokalitách zbytky zvýšenej rádioaktivity v zložkách okolitého anorganického prostredia a tak budú skúmať odkiaľ táto anomália pochádza.  Budú aj takí čo si povedia, že je to len lokálna prirodzená geologická anomália, ale my vieme že to bola skutočnosť a zapíšeme do „našich knižných mýtov a legiend“. Pre nás je to pravda a realita, ale pre vzdialené budúce generácie to bude legenda. Každá civilizácia ma svoje „Mýty a legendy“. Sú to informácie, ktoré daná civilizácia nazývala pravdou a realitou , ale o tisíce rokov neskôr to bude historický mýtus o živote civilizácie v ďalekej minulosti, ktorý nikto nebude vedieť potvrdiť ani vyvrátiť, tak ako mi nevieme vyvrátiť ani jednoznačne potvrdiť pravdivosť mýtov a legiend  civilizácií sumerov, egypťanov, grékov, hyperborejcov, mayov, dogonov a iných. Je na každom človeku individuálne čomu bude veriť ,máme slobodnú vôľu , aj keď len dvojakú,  verím alebo neverím , ale finálny výber je na každom z nás.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Mýty a legendy sú dôležitou súčasťou histórie ľudských civilizácií na Zemi. V tomto článku nebudem o nich písať, keďže tieto informácie sú našťastie dostupné v rôznej populárno-náučnej literatúre a taktiež na internete pre každého, kto by si ich chcel prečítať. Len heslovito môžem spomenúť civilizácie, ktorých mýty  a legendy sú pre nás stále otvorenou záhadou : v Afrike (mytológia kmeňa Dogonov a „pred-egyptských národov“ o ich predkoch zo Síria); v  Mezoamerike (rozsiahle mýty a legendy Mayov , Aztékov, Inkov o bohoch prichádzajúcich z nebies); v Severnej Amerike (legendy kmeňa Hopi o ich kozmických učiteľoch); v strednej Ázii  (Sumerské legendy o Annunaki z Niburu); v Európe (mýty o  gréckych bohoch a titánoch);  v Rusku (mytológia civilizácie Hyperborejcov o ich predkoch z Oriónu o Slovanských bohoch); v Indii (rozsiahla staroindická božská mytológia);  v Čína, Tibete a v Japonsku (legendy o božskom pôvode vládcov , ktorých predkovia zostúpili z nebies do „podnebeskej krajiny“) a nesmiem zabudnúť ani na Starý zákon , ktorého dôležitou súčasťou je Boh s jeho anjelmi a ich zázračné skutky. Všade v týchto legendách natrafíme na informácie o „Bohoch prichádzajúci z nebies“.

A možno si to všetci spoločne – celosvetovo vymysleli , povie skeptik, áno aj to jeden z prístupov k tejto otázke, ale sme aj taký, čo berú mýty a legendy za zdroj informácii o dávnych dejoch , v ktorých je  aj kus historickej pravdy. Je to otázka vnútorného pocitu, viery a otvorenosti mysle k prijímaniu a analyzovaniu „nevedeckého“ poznania.

Skúsme na chvíľu prijať informácie týchto mýtov/legiend za skutočnosť  a zamyslieť sa nad tým , čo by to pre ľudstvo znamenalo. Ak sa stotožníme s názorom, že na Zemi boli v minulosti prítomné mimozemské civilizácie, potom je veľmi dôležitá nasledovná otázka. V akom vzťahu boli/sú tieto civilizácie k  ľudstvu?  Vzťah mimozemských civilizácii – „Bohov z nebies“- k ľudstvu môžeme rozdeliť do niekoľko skupín.

  1. Daná mimozemská civilizácia sú naši predkovia , z ktorých pochádzame, sme ich potomkovia t.j. sme ich priama genetická vývojová línia , pričom v danom čase v minulosti mohlo byť prítomných na Zemi aj viac mimozemských civilizácií nie len jedna.
  2. Daná mimozemská civilizácia je cudzia rasa, ktorá prišla na Zem, ako do „laboratória a vytvorila ľudí a zvieratá“ , bez vzájomnej genetickej interakcie a bez potreby ľudstvo a Zem ovládnuť.
  3. Daná mimozemská civilizácia je cudzia rasa, ktorá prišla Zem osídliť a postupnými kroky v dlhodobom časovom horizonte tisíce rokov plánuje ľudstvo eliminovať , pričom nebola a nie je v genetickej interakcii s ľudstvom.
  4. Daná mimozemská civilizácia je cudzia rasa, ktorá prišla Zem osídliť a vytvorila „svojich“ ľudí (hybridná genetická rasa pozemských a mimozemských génov) , ako nástroj skrz, ktorý plánuje Zem v dlhodobo časovom horizonte ovládnuť a osídliť pričom bola/je v genetickej interakcii s ľudstvom.
  5. Daná mimozemská civilizácia je cudzou rasou , ktorá prišla na Zem, aby učila jestvujúcich pozemských obyvateľov zákonom vesmíru a pomáhala ľudstvu vo vývoji bez vzájomnej genetickej interakcie,  ovládania a vytváranie „nových bytosti“.
  6. Daná civilizácia je len nezávislým pozorovateľom bez interakcie s jestvujúcimi obyvateľstvom planéty.

Vyššie uvedené rozdelenie mimozemskej civilizácie vo vzťahu k interakcii s ľudstvom je však potrebné doplniť ešte o definíciu „primárneho pôvodu ľudstva na Zemi“. Kým bod č. 1 definuje mimozemskú civilizáciu, ako priamych predkov obyvateľov Zeme a bod. č. 2 definuje mimozemskú civilizáciu ako priamych stvoriteľov obyvateľov Zeme (nie predkov) t.j. keď “pricestovali“ na Zem nikto tu nežil a vytvorili svoje kolónie alebo stvorili ľudstvo. Naproti tomu ostatné mimozemské civilizácie (ich aktivity na Zemi) definované v bodoch 3-6 vyžadujú už existenciu prapôvodného obyvateľstva Zeme s ktorým vchádzajú do kontaktu t.j. pred tým ako sem „pricestovali“ boli už na Zemi nejaký obyvatelia.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Ako teda zadefinovať „Primárny pôvod ľudstva“ na Zemi? Môže byť niekoľko „ primárnych zdrojov“. Jednou z možnosti sú už vyššie spomínaná definície t.j. sme priamymi potomkami mimozemskej civilizácie resp. boli sme „umelo“ vytvorený mimozemskou civilizáciou; ďalej je to súčasná vedecká teória vysvetľujúca vznik a vývoj ľudstva v duchu komplikovanej Dawinovej evolúcie; ďalšou možnosťou je teória panspermií t.j. prenesenie zárodočných buniek života s potrebných genetickým DNA kódom na Zem z iných planét z vesmíru; z metafyzického pohľadu je vznik života na Zemi v dôsledku „zahusťovania“ primárnych vedomých energetických polí do fyzickej formy priamo v prostredí Zeme a samozrejme je tu náboženská teória vzniku človeka biblickým Bohom.

Původ člověka je uchovaný uvnitř DNA.

Pokiaľ teda urobíme prienik možných teórií primárneho pôvodu ľudstva na Zemi vo vzťahu s informáciami uvedenými v mýtoch a legendách dávnych národov o „Mimozenmských bohoch“, tak existencia ľudstva bude výsledkom aktivity „dobrých“ aj  „zlých“  mimozemských civilizácií a ich priamych aj nepriamych vplyvov t.j. mimozemské civilizácie sú naši priamy predkovia, ako  aj „ovplyvňovatelia vývinu“ už jestvujúcich prehistorických ľudských civilizácií t.j. vytvorili hybridné rasy.

Ako príklad priamych hviezdnych predkov ľudstva si môžeme uviesť mýty a legendy civilizácie Hyberborejcov (Severné Rusko/Sibír), ktorí sa považujú za potomkov mimozemskej civilizácie z planét  hviezd súhvezdia Oriónu; civilizáciu národov v Afrike (predkovia Egypťanov a národ Dogonov), ktorí sa považujú za potomkov mimozemských civilizácií planét hviezdy Síria zo súhvezdia Veľkého psa , alebo legendy o predkoch Japonska/Číny prichádzajúcich z planét hviezdy Regulus súhvezdia Leva.

Naproti tomu medzi najznámejšie mýty a legendy,  ktoré píšu o vytvorení ľudstva mimozemskou civilizáciou patria sumerské legendy o Annunaki (prichádzajúcich z planéty Niburu – niektorý autori uvádzajú že je súčasťou našej slnečnej sústavy). Tieto mýty považujú ľudí za výsledok „genetického kríženia“ mimozemskej a pozemskej bytosti. Čo je zaujímavé na tomto krížení pri vytvorení „hybridnej ľudskej rase“?  Vzniknutá ľudská bytosť bola vytvorená z génov „pozemského hominoida“ a génov predstaviteľov mimozemskej civilizácie Annunaki. Z danej informácie vyplýva, že v období keď Annunaki „prileteli“ na Zemi musela už existovať nejaká hominoidná rasa , ktorá by slúžila pre potreby kríženia. Taktiež sú známe legendy uvedené v knihe Genesis , kde sa píše , že synovia bohov prichádzali k pozemských dcéram a z tohto spojenia sa rodili veľký bojovníci a vládcovia nazývaný Nephilim.

Pre ucelenosť tejto myšlienky preskúmajme teraz otázku existencie nejakej hominoidnej rasy ,ktorá by slúžila na genetické kríženie pre „mimozemských bohov“. Odkiaľ sa vzala? Mýty a legendy starých civilizácii majú aj na túto otázku odpoveď. Je to devolúcia , opak evolúcie. Devolúcia prastarých ľudských rás t.j. z civilizované bytosti sa stala bytosťami „primitívnymi“. Že to nie je možné? V každom megapolise existuje takíto príklad „devolúcia ľudí“ . Porovnajme si spôsob života , hygienu, životné priorita  a správanie štandardne pracujúceho človeka a človeka bezdomovca, ktorý je špinavý, potulujúci sa ulicami, hľadajúci úkryt a spôsob ako získať jedlo (sú to základné ľudské potreby na zachovanie života pričom na duchovnú evolúciu neostáva čas). To je príklad súčasnej mikro-devolúcia civilizovaného človeka.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Pokiaľ by sa k tomu pridala vojnová alebo planetárna katastrofa , tak aj naša civilizácie sa ocitne v dobe kamennej bez energie a techniky. Kto si je istý , že sa to v ďalekej minulosti nemohlo stať? A výsledok bola devolúcia rozvinutej civilizácie späť do doby kamennej. Táto „devolučná“ civilizácia (napr. australopithecus, pithecanthropus, neanderthalensis, sinanthropus) mohla potom slúžiť na genetické experimenty Annunakiov, keďže nebola schopná brániť sa týmto experimentom voči vývojov vyššej civilizácii. Táto teória však nevyvracia myšlienku,  že paralelne s touto „degradovanou“ civilizáciou existovala na Zemi aj iná skrytá , ale rozvinutejšia civilizácia, ktorá takýmto experimentom nepodľahla. Ľudstvo teda nemusí byť iba potomkami takého experimentu, ale aj potomkom priamych vývojových línií mimozemský  civilizácií (ktoré sú už v súčasnosti pozemské) a tiež výsledkom ich vzájomného medzirasového zmiešania.

V duchu  mýtov a legiend dávnych pozemských civilizácií vzniklo dnešné pozemské ľudstvo , ako dôsledok osídlenia našej planéty mimozemskou civilizáciou (našich priamych predchodcov) , taktiež ako dôsledok genetickej hybridizácie jestvujúcich hominidou t.j. prehistorických devolučných ľudských civilizácii inou mimozemskou rasou a tiež medzirasovým krížením rôznych pozemských civilizácií. Takýchto vývojových cyklom mohlo byť za 4,5 miliardovú existenciu planéty Zem niekoľko. Z rozdelenia mimozemských rás vyplýva, že niektorá mimozemská civilizácia je našim priamym predkom a iná mimozemská civilizácie robila experimenty na „vytvorenie novej ľudskej rasy pre svoje potreby“.

Samozrejme takéto správanie na jednom území, ktoré predstavuje Zem , vrcholí priamou konkurenciu o nadvládu a vzájomným bojom vytvorených ľudských civilizácii pod patronátom „svojho božstva“. Ktorá z týchto mimozemských civilizácii je „dobrá“ a ktorá „zlá“? Pre tých čo uctievajú „Bielich bohov“ sú to jedny a pre tých ktorí sa cítia potomkami Annunakiov sú to tí druhý a samozrejme tí čo sa cítia potomkami biblického Boha tvoria ďalšiu veľkú skupinu. Z tohto pohľadu je aj samotné ľudstvo rozdelené na „bojujúce strany“, pričom jedny sa cítia viac vyvolený ako tí druhý, máme to v genetike po našich hviezdnych predkoch.

Genesis 6:4 Obři (nephilim) byli na Zemi v těch dnech, a také poté, když synové Bohů vstupovali do dcer člověka a ty jim rodily děti. To byli mocní muži dávnověku, muži pověstní.

V rámci tvorivej evolúcie ľudstva na Zemi je však potrebné nájsť niečo spoločné pre obidve strany resp. pre väčšinu ľudí na jednej aj na druhej strane a uvedomenie si podstaty svojej existencie na Zemi. To spoločné je,  že chceme žiť na planéte Zem (bohužiaľ nemáme momentálne možnosť žiť na inej planéte) v miery (to nie je len fráza),  vo vzájomnom rešpekte a spolupráci, v dostatku potravy, v čistom životnom prostredí a vo vzájomnom akceptovaní jednotlivých “ rasových kolektívov“ bez vykorisťovania väčšiny vyvolenou menšinou a v spoločnom  rozvoji  v duchu tvorenia a nie deštrukcie.

Kto je tu na Zemi vlastne naozaj doma? Sú to pra-pôvodný obyvatelia ktorí „vznikli určitým veľmi špecifickým vývojovým procesom priamo na Zemi“ v duchu vedeckých, metafyzických,  alebo náboženských teórií (ak takí sú tak určite majú prioritné právo nazývať sa pravými pozemšťanmi). Alebo sú to potomkovia tých, čo sem pricestovali z hlbín vesmíru a založili svoju kolóniu, ktorá sa vyvinula v ľudskú civilizáciu , alebo tí ktorí prileteli z vesmíru a začali cielene vytvárať hybridné „ľudské rasy“ pre potreby „obsadenia nového územia“?

 

[wp_ad_camp_2]

 

My ľudia, ako priamy alebo  hybridný potomkovia našich hviezdnych predkov, by sme sa nemali bezhlavo prispôsobovať  „životným pravidlám“  , ktoré vytvára úzka skupina bankárov, priemyselníkov, politikov a náboženských vodcov,  v pozadí ktorých možno stojí skrytá mimozemských rasa ovplyvňujúca skrz tieto skupiny vývoj na Zemi. Aký je vlastne dôvod že medzi sebou bojujeme? Čo nás k tomu nabáda? Naša viera vo svojich bohov? Za koho vlastne bojujeme? Za vieru svojich bohov? Proti komu? Proti viere cudzích bohov? Čo nás k tomu povzbudzuje? Viera našich bohov – archaických mimozemských civilizácii?

Takí „Mimozemský a pozemský Bohovia“, ktorí nás nabádajú  v ich mene sa vzájomne zabíjať a vykorisťovať si nezaslúžia naše modlitby

Samostatnou skupinou „Bohov z nebies“, ktorá sa zdala byť z pohľadu niektorých menej rozvinutých (alebo devolučných) ľudských národov ako mimozemskou, by však mohla byť aj vyspelá pozemská civilizácia (z druhej strany zemegule) , ktorej predkovia boli pôvodne mimozemského pôvodu, ale samotná civilizácia už je z dlhodobého hľadiska pozemská. Táto „zpozemštená“ civilizácia mohla mať k dispozícii  „lietajúce stroje a zázračnú technológiu“ , čím by v očiach primitívnejších ľudských národov vyzerala ako božská / mimozemská (v podobnom duchu si toto mysleli o španieloch Inkovia, v období keď španielske lode priprávali k brehom južnej ameriky a miestny obyvatelia ich nazvali svojimi Bielymi bohmi, ktorí sa vrátili na Zem). V mýtoch a legendách rôznych národov sú zmienky o „ Bielich bohoch“, ktorí k nim prileteli a učili ich, pričom títo biely bohovia  mohli byť aj predstaviteľmi vyspelej pozemskej civilizácie a nie mimozemskej (takúto myšlienku vyvodzujú napríklad z mýtov Hyperborojecov/Árijcov niektorý súčasný ruský bádatelia).

Teóriu o vzniku ľudstva vo vzťahu k „mimozemských bohom“ môžeme teda poopraviť nasledovne. Vo veľmi dávnej minulosti ( n * 100 000 – 1 000 000 rokov pred našim letopočtom) začali Zem osídľovať mimozemské civilizácie (napríklad zo súhvezdia  Síria kontinenty južnej pologule a zo súhvezdia Oriónu kontinenty severnej pologuľa) . Časom tieto mimozemské kolónie prerástli do pozemských civilizácií  t.j. ľudia narodený na Zemi. Títo noví ľudia už časom stratili štatút mimozemských civilizácií a stali sa pozemskými, so zachovaním poznatkov a technológií po svojich mimozemských predkov, takže to boli inteligentné a vyspelé národy. Dané civilizácie mohli v dávnej minulosti  postihnúť rôzne prírodné katastrofy (pád asteroid, výbuch sopiek) , alebo vojnové konflikty (boj medzi civilizáciami alebo invázia inej mimozemskej rasy).

Pyramida v Gíze, Egypt. Pozůstatek jen sotva nedávné civilizace, ale ani té dosud pořádně nerozumíme.

Týchto katastrof mohlo byť aj viac v rôznom historickom období a aj osídlenie Zeme sa mohlo uskutočniť vo viacerých vlnách v rôznom pre-historickom období. Po nejakej katastrofe mohli ostať na Zemi zbytky civilizácií na rôznych kontinentoch, pričom niektoré ľudské národy upadli do doby kamennej (prišli o  svoju technológiu a museli začať „od nuly“ lebo stratili kontakt so svojimi mimozemskými predkami) , ale ostali aj civilizácie , ktoré si mohli časť vedomostí a technológii zachovať resp. ich hviezdny predkovia sa na Zem vrátili a pomáhali im opätovne sa rozvíjať. Medzi rozvinutými civilizáciami, ktoré na Zemi prežili mohli byť civilizácie bielych ľudí (napr. potomkovia Oriáncov ),  ale aj civilizácia hybridných ľudí (napr. potomkov Annunaki ).

Tieto vyspelé civilizácie začali „boj“  o ovládnutie planéty a tiež ovplyvňovali vývoj ostatných pozemských primitívnejších civilizácií , ktoré boli danou katastrofou uvrhnuté do doby kamennej a stali sa pre nich Bohmi ktorým sa klaňali.  Z pohľadu legiend a mýtov dávnych civilizácií majú pravdu tí bádatelia,  ktorí tvrdia , že našimi predkami boli priamo niektoré mimozemské civilizácie ktorých je ľudstvo potomkom, ale aj tí bádatelia ktorí tvrdia že ľudstvo , poopravil by som to na časť ľudstva , bola  mimozemskou civilizáciou geneticky vytvorená.

Mytológia o mimozemských civilizáciách vo vzťahu k histórii ľudstva  je stále zahalená tajomstvom, ktoré sa určite podarí časom ľuďom odhaliť a objasniť , čomu aj napovedá v súčasnosti trend vzniku rôznych celosvetových skupín a hnutí pre odhaľovania ET t.j.  hnutia typu „disclosure“. Samozrejme na informácie , ktoré takéto hnutia poskytujú treba pozerať z nadhľadom, keďže téma mimozemšťanov patrí medzi oblasti,  kde sa určité vládne, mimovládne a aj cirkevné skupiny snažia regulovať verejnú mienkou a „správne“ ju smerovať, pretože prípadné objavenie prítomnosti mimozemskej civilizácie na Zemi bude mať na vývoj ľudskej spoločnosti minimálne taký silný vplyv , ako malo vznik kresťanstva a bude ovplyvňovať základy životnej filozofie ľudstva.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Čo môžeme povedať  vo vzťahu k predchádzajúcim informáciám ohľadom fenoménu pozorovania UFO (unidentified flying object )/UAF (unidentified aerial phenomenon )? Sú tri možnosti, z ktorých je každá pravdepodobná. UFO /UAF  sú mimozemského pôvodu; sú pozemského pôvodu nami neznámej vysoko rozvinutej a skrytej po/pod – zemskej civilizácie a taktiež to môžu byť aj lietajúce stroje MIC– Military Industry Complex t.j. tajné vojenské technológie.

Problematika mimozemských civilizácií je pre niektorých ľudí len vedecko-fantastická teória, pre iných reálny fakt a pre ostatných z vedeckých aj nevedeckých kruhov je to výzva na hľadanie argumentov za a proti. Do ktorej skupiny patríte vy?

Na záver len krátky prepočet. Vek planéty Zem sa odhaduje na cca 4,5  miliardy rokov t.j. 4 500 000 000  . Podľa súčasných historických poznatkov, pokiaľ započítame aj obdobie pred narodením Ježiša Nazaretského, siaha história našej „vyspelej ľudskej civilizácie“ cca 10 000 rokov do minulosti (začiatok neolitickej revolúcie – 8000 B.C.). O akom časovom horizonte vo vzťahu k  obdobiu veku  Zeme hovoríme?  V matematickom vyjadrení skoro ako o nule. Keď hovoríme o histórii ľudstva vo vzťahu k vzniku anatomicky moderného človeka Homo Sapiens , tak sa dostaneme do  obdobia cca 200 000 B.C., čo je už lepšia nula. (spracované podľa  http://humanhistorytimeline.com/) . Ak prijmeme konzervatívnu myšlienku, že v časovom rozpätí predstavujúcom iba 0,1% obdobia existencie Zeme, mohla byť na nej prítomná vyspelá ľudská civilizácia, tak hovoríme o 4 500 000 rokoch! Z pohľadu vývoja Zeme a vesmíru len krátka chvíľa, ale z ľudského hľadiska nepredstaviteľné dlhé časové obdobie, dostatočné na to,  aby vznikli a zanikli civilizácie, o ktorých nemáme vedecké poznatky.

Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.