…..na předpovědi palmových listů nám skrývají zajímavá data, která skutečně s dnešní dobou nějak rezonují. Že by si strůjci osudů přečetli také palmové listy a podle nich jednali? Můžete zatím nahlédnout do minulých čtení palmových listů o planetě Zemi a to od roku 2010, jak jsou vlastně přesné….

10:54

tm: Záměrně začínáme u třetí části. Pro dnešní dobu je trefná.

Palmové listy – část třetí – dodatek

26. srpna 2013 v 15:41

[wp_ad_camp_1]

Palmové listy jsou snad ještě přesnější v předpovědích než známá hlava Nostradamova. Jelikož v těchto záhadných kronikách, kde texty jsou zrcadlem záznamů tzv. Akašické kroniky, můžeme nalézt i datum vlastní smrti, tak si říkám, zda mám brát předpovědi v předchozích článcích vážně či nikoliv? Odpověď je: Nemám! A proč? Povíme si uvnitř článku.
Když jsem tak pročítal předešlý výtažek ze zápisků palmových listů, vzpomněl jsem si na rozhovor s Andělem Smrti. Ten předpovídá na období 2016 – 2018 velmi nepěknou věc. Má se jednat o úmrtí milionů lidí nikoliv válkou, ale skrze epidemii. Důvod je zřejmý – snižování populace a s tím spojené nastolení Nového světového řádu.
Vzhledem k tomu, že se matka Země stará o depopulaci obyvatelstva sama, ale my jsme nějakým záhadným způsobem těžce odolný hmyz, předpověď katastrof na další roční období bych viděl i já jako velice reálnou, protože čím více nás a čím více působíme nervózně z důvodu nedostatku materiálního i duševního zabezpečení, tím více bude Země nervózní a bude chtít kus lidstva setřást ze svého hřbetu. Takže kombinace epidemie, vypuštěné v momentě, kdy přijdou větší záplavy, aby se zamaskoval umělý výskyt, bude mít pro nás na jednu stranu nepěkné důsledky, na stranu druhou bude přínosem pro celý svět.
Otázkou je – chceme vůbec nějakou epidemii dopustit? Chceme se zbavit jiných lidí a doufat, že nás nic nepostihne? Nebo změníme sami sebe, své myšlení uděláme něco pro lepší budoucnost i celou planetu aby nás měla ráda? Já nevím jak Vy, ale jdu hledat možnosti, jak toto naplnit…
 tm: kdyby tomu tak mělo být, okamžitě koupit dostatek MMS, mumia a koloidního stříbra. Připraveným přeje štěstí…..

Palmové Listy promluvily o období let 2013 – 2018! Co nás čeká? Část První!

Předpověď svitků palmových listů na roky 2013 až 2018 – Část První!

Pro r. 2013 zní předpovědi palmových listů takto:

V oblasti péče o zdraví bude upuštěno od zastaralých forem terapie. Do medicínského vzdělání budou integrovány poznatky alternativní zdravotní péče. To se však bude dít ne v zájmu nemocných, nýbrž těch, kteří na tomto vývoji vydělají. Též ve školství dojde k pronikavým změnám. Pokračuje rozklad dosavadního školského systému. Reformy nepřinášejí kýžené úspěchy. Vzdělání se v Evropě, zejména v Německu a Rakousku, stává čím dál tím více otázkou peněz. Stále více dětí a mladistvých je odstaveno od širšího vzdělávání. Počet těch, kteří opouštějí školu bez ukončení, se zvyšuje, rovněž tak počet těch, kteří neumí správně číst, psát a počítat. Lidé se budou ptát: proč bychom se měli držet tradičních Písem(ností)?

tm: psal jsem o rituálech na radnicích či v kostele při svatbách, nikdo neví co podepisuje a je mu odebírána celý život energie. Rovněž tak se brzy zase lidé rozvádějí. Dnes rychleji než v minulosti.

Svatby přestanou být rituálem. Akty zbožnosti, ač ještě praktikovány, zůstanou marnými. Každý životní řád bude stejný pro všechny bez rozdílu. Majitel, který rozdělí mezi lid nejvíce peněz, bude nad lidmi vládnout, neboť jejich přání je bohatství, ať už zákonnými způsobem nabyté či ne. Každý se bude za moudrého považovat. Lidé budou mít strach ze smrti a hladovění, a jen proto si navenek zachovají náboženství a řád. Synové a dcery nebudou nadále následovat přání svých rodičů, příbuzných a životních partnerů. Budou egoističtí, zhrzení, prolhaní a nestálí. Poklesnou na předměty sexuálního uspokojení.

V politice a hospodářství dochází k hlubokým převratům, přičemž je stále zřetelnější, že cílem opravdových vládců, stojících za panovníky, je totální kontrola ekonomiky a společnosti. Stále menší část světa je v pozici vymanit se z jejich vlivu.

Vnější okolnosti zvýhodňují hospodářské úspěchy, vznikají nová odvětví ekonomiky. V oblasti využívání alternativních energií a pohonů, dále v oblasti daní, odvodů a důchodů, dochází k velkým změnám. K tíži postižených lidí dochází k dalšímu osekávání v oblasti sociální sféry. V Něm. a Rak. se diskutuje o tzv. bezpodmínečném základním příjmu. Změny ve finančním systému spočívají v přísnější kontrole státu. Takováto opatření však slouží zejména k uklidnění obyčejného člověka v pohnutých dobách, neboť nadále klesá výše důchodů a podpor pro potřebné. Poctivou prací půjde vydělat zase lepší peníze, neboť jde o činnost, která slouží lidu.

Pomalé, avšak dlouhodobé, ekonomické zotavování především ve střední Evropě se profiluje. Na Jihu, JV, a ponejvíce v Západní Evropě se oproti tomu životní podmínky lidí nadále zhoršují. Mnozí tedy hledají lepší život v jiných zemích. Bude docházet k dalšímu rozkladu finančního systému a společnosti těchto zemí. Finanční sféra bude dále zaznamenávat velké ztráty. Drahé kovy, pozemky a půda jsou žádány tak jako nikdy předtím.

Pro USA existuje malá šance zabránit kolapsu finančního systému na podzim 2012, nebo ho alespoň oddálit. Předpokladem však je, že se dosavadnímu panovníkovi Států podaří zůstat u moci. Rozpad se pak potáhne až do r. 2018. Takováto situace přivede společnost do velkého nepořádku. Četné obchody a továrny, ale i banky, budou muset zavřít, spousta lidí ztratí svoji práci a existenční základnu. Dojde k rabování a nepokojům především ve velkoměstech, kvůli ozbrojeným lupičům budou ulice nejisté. Při nepokojích přijdou mnozí o život.

V r. 2013 se zhorší vztahy Evropy a Ameriky k zemím v severní Africe a Orientu. V Sýrii bude docházet nadále k těžkým střetům. Nepokoje v ostatních arabských zemích přibudou. Vojenský zásah Američanů je možný, neboť ti doufají, že skrze akty války odvedou pozornost od slabosti své společnosti a vylepší si svoji hospodářskou situaci. Obzvláště v Jemenu, ale i Egyptě, dojde k dalším nepokojům a povstáním. Též v Afghánistánu a Pákistánu se zhorší situace spojenců. Útoky a povstání se postarají o konstantní nejistotu. Nikdo už dále nevěří cizincům. Mnozí je chtějí ze své domoviny vyhnat, či vidět mrtvé.

Kromě toho se budou vládci, stojící za panovníky, pokoušet vybudit nepokoje proti staronovému panovníkovi Ruska. Ten tvrdě zasáhne, upevníce si tak pozici, ačkoli tím krátkodobě zhorší vztahy s Evropou a Amerikou. Též proti Íránu budou směřovány skutky zákulisních vládců. Tady existuje možnost vojenských akcí na hranici vojenského konfliktu. I Korea bude v letech 13 a 14 zažívat vojenské měření sil mezi severem a jihem, jakož i nepokoje na jihu.

Již v druhé půli r 2012 se ukáže, že ten systém politiky a hospodářství, v němž se většina lidu Evropy nachází, nemá žádnou budoucnost. Toto společenství se nedávno osamostatnilo, stalo se samoúčelným, a neslouží už dávno lidu v zemích, které jsou jejími členy. Uspořádání Unie, její zákony, a její moc jsou nástroji ekonomicky a společensky mocných, kteří tak prosazují své cíle. Obzvláště trpí tímto stavem lidé zemí jiho- a nejzazšího západu. Tudíž je rozpad tohoto společenství nevyhnutelný.

Od r. 2013 zprvu Řecko, poté i Itálie opouští společenství. Rozpad systému postupuje v letech následujících všeobecnému hospodářskému a společenskému úpadku do r. 2017.

Zmenšená Unie sestávající se z Francie, Finska, Německa a Rakouska podporovaná zeměmi Severu (Skandinávií ?), Východu (Rusko,Čína ?) a Švýcarskem tento rozpad ustojí, a v dalších dekádách se stane zárodkem nového řádu v Evropě a Asii.

V Něm. a Rak. bude zejména v letech 2013 a 2014 mnoho nezaměstnaných. Pro lidi bude velmi těžké uchovat si navyklý životní standard. Zdrojů se bude celosvětově nedostávat. Švýcarsko se nadále bude chovat neutrálně, proto se mu bude i v dalších hospodářsky více dařit, než většině evropských států.

Povstání v evropských metropolích budou z velké části směřovat i proti usazeným cizincům. Zvlášť krvavé boje se odehrají v Paříži a Římě, ale také v Madridu, Londýně, Praze a Budapešti. Matka země se bude bránit proti zneužívání; sopečné výbuchy, zemětřesení, uragány a záplavy spojené s náhlými vlnami veder, se budou vyskytovat zvláště v těch regionech, které těmito katastrofami již postihovány byly.

Zejména v druhé půli března 2013, jakož i mezi 3.týdnem srpna a 1.týdnem září a pak ještě jednou mezi 3.týdnem prosince a 1.týdnem 2014 je třeba počítat s teroristickými útoky, výpadky v energetických sítích a velkými riziky ve finančním světě. V tomto časovém prostoru existuje též tendence jednotlivých států se vymanit ze struktury EU. Konkrétně se jedná o Řecko, Portugalsko, Španělsko a Itálii. Mocní se budou pokoušet tomuto vývoji za každou cenu zabránit, takže k nějakému zásadnímu změnovému procesu dojde teprve do roku 2017.

Roky 2012 a 2013 vyznačují bod obratu dlouholetého transformačního procesu. Staré bude od té doby slábnout, aby dalo prostor nové společnosti. Pro nové vládce, kteří se brzy dostanou v Evropě k moci, je logický vývoj to, co na jejich předchůdce působilo ještě spíše revolučně. V nadcházejících letech by měl vznikat společný veřejný systém, kterým má být Evropa skrze společnou infrastrukturu v dopravě, vzdělání, zdraví a vědě, dále spojována pod centrální moc. Obyčejní lidé se zprvu staví k tomuto procesu odmítavě. Zejména otázka financování nového systému vede k velké diskuzi v celé Evropě. K řešení problému budou panovníci a státy pobírat peníze bezprostředně od svých poddaných, aby obešli moc těch, kdo ovládají finanční systém. Tyto ideje vychází zejména z Fr. a Něm. Osoba nového francouzského vládce přispěje k tomuto vývoji. Ví, že roky 2012-16 si žádají trpělivost a um, aby provedl nejen svoji domovinu, nýbrž i spojence skrze časy nejistoty a nebezpečí.

V r.2013 se počínají celosvětově prosazovat nové možnosti v zaopatřování energie a vody, neboť pozvolna začíná změna myslí vůči čerpání zdrojů naší planety. Zejména voda a nové formy energie přinášejí zlepšení. V určitých časech v roce 2013 není dobré začínat s novým či postupovat riskantní projekty. Tyto časy jsou od posledního únorového týdne k 3. Březnovému týdnu, poslední týden června až poslední týden července, a poslední týden října až 2.týden listopadu.

Palmové listy 2013 – 2018 Část II.

Na r.2014 bylo možno doposud přeložit následné výpovědi rukopisů palmových listů:

Ve světě politiky to bude velmi obtížné a komplikované. Začátkem ledna, jakož i mezi prostředkem dubna a června existuje možnost velkých nepokojů podobajících se stavům občanské války na západě, jihu a středu Evropy. Mnoha lidem teprve tou dobou dojde, jak moc byli změnami předešlého roku postiženi a jak moc ztratili.

Panovníci se budou pokoušet zastavit hněv lidu prázdnými sliby. Budou přijaty mnohé zákony k upevnění jistoty vládnoucích. Sociální systémy evropských zemí dosáhnou v první půli roku své hranice. Budou realizovány masivní škrty v oblasti vzdělání, kultury, zdraví a státní péče. Důchody a penze budou stejně intenzivně trpět těmito škrty. V průběhu let 2014-15 budou vládnoucí dále pracovat na postupném odbourávání jednotlivých institucí evropských států tak, aby tyto mohly být nahrazeny centrální mocí. Angličtí panovníci se budou navenek stavět tomuto vývoji na odpor, avšak potajmu ho budou podporovat. Změny a spol. převraty se budou dít v nové intenzitě, transformační proces uchvátí mezi lednem a dubnem celý svět. Zde se otevřou nové možnosti ke změnám či odstranění stávajících struktur tak, aby byla připravena cesta k novým formám společenského soužití. Vládci stojící za panovníky se budou snažit budit zdání, že oni jsou zvěstovatelé nové a strážci starého. V tomto čase bude aktuální diskuze o jedné světové měně, jakož i o zřízení institucí, které by vykonávaly veřejně a legálně celosvětovou moc.

K problémům v hospodářství a zejména technice může dojít mezi 1.týdnem února, jakož i od druhého červnového do 1. červencového týdne, a pak znovu od 2. do 3.týdne října. Smlouvy, které budou uzavřeny v uvedená období, nepřinesou žádné výsledky a budou porušovány. Zákony, které v tomto období budou přijaty, generují bezpráví. Od ledna do června bude docházet celosvětově k vysokým extrémům v počasí, suchům, bouřím, plošným požárům a zátopám. Země se na jedné straně brání přebytkem a na druhé straně nedostatkem vody. Chce lidi naučit, aby s ní zacházeli láskyplně a odpovědně.

V druhé pol. roku nejsou přírodní a klimatické pohromy tak silné. Avšak v hospodářství, zejm. v oblasti bankovnictví, dochází k novým otřesům. Je třeba počítat se značným znehodnocením peněz a pádem měnových systémů, zejména v asijském prostoru. Těmito problémy budou však znovu postiženi lidé v Evropě a Americe. Státní kontrola by měla sice zajišťovat nápravu, je však lidmi vnímána jako zvůle a vyburcuje odpor, a to i násilný.

Na rok 2015 bylo doposud možno přeložit následné aspekty rukopisů:

Vývoj v posledních měsících 2014 postupuje i v první pol. 2015. Od července do října pak dochází ke všeobecnému uklidnění polit. a hosp. situace. Nová vědecká odhalení a technická řešení dodávají lidem zrádný optimismus. Vládci stojící za panovníky se opět chopí této situace k pokusu získat moc nad lidstvem skrze peníze (pozn.: zřejmě světová měna). To povede ke sbližování lidí. Novým modelům soužití a hospodaření se dostává větší pozornosti.

Zatímco se v druhé půli roku dá méně počítat s krizovými situacemi, nastávají možnosti k nepokojům a ozbrojeným střetům ve 2. a 3. Týdnu března, jakož i 1-3. týdnu června. Tyto nepokoje ukazují předběžný konec politických a společenských změn let 2012-15. Mnohé problémy se překvapivým způsobem vyřeší mezi květnem a červencem. Zejména nové technické vývoje povedou touto dobou k nástupu velkých změn v oblasti mobility a komunikaci. Tyto budou většinou lidí vnímány jako užitečné a osvobozující. Od září se dá očekávat opět růst blahobytu, vyšší jistota v sociální oblasti a zlepšení zejména exportu zboží ze střední Evropy.

K problémům v hospodářství a technice může docházet zejm. v posledním týdnu ledna – 1.týdnu února, od půli května do půli června, od 3.týdne září do 2.týdne října. Jak v 1.pol. roku, tak i znovu v prosinci se dají očekávat extrémy v počasí, tj. zejména záplavy a tvrdá zima, která bude trvat do konce března 2016.

Kvůli větru, silnému dešti a výjimečnému teplu se mohou v září a říjnu vyskytnout staré, již považované za potlačené, nemoci. Ale i nové, v Evropě doposud neznámé, nemoci – je tendence k jejich epidemickému šíření.

V této souvislosti se budou do r.2016 zásadně měnit stará vnímání světa, jakož i náboženství, a tato vnímání se možná i úplně vytratí. Struktury velkých společenstev věřících v Evropě, Orientu a Asii zakusí hluboké změny vedoucí k sblížení jednotlivých náboženství a mírovému soužití. Naproti tomu věřící v Americe budou setrvávat na starých pravdách. Tam dojde mezi srpnem a zářím 2016 k nábožensky motivovaným ozbrojeným střetům. Ve střední Evropě (pozn.: rozuměno německy mluvících zemích) se však uskuteční změny v zabezpečení starých a nemocných, které budou zúčastněnými vnímány jakožto spravedlivé. Rovněž budou řídit soužití lidí nové zákony. Toto se stane koncem roku.

Od dubna do konce 2016 je třeba počítat znovu s pustošením následkem silných dešťů a záplav, které podpoří šíření nákaz. V této době dojde k problémům s novými léky. Což povede k veřejným diskuzím, zejména v Něm. a Rak., kde se výrobce medikamentů budou muset zpovídat za své skutky.

Z experimentů v oblasti biologie a chemie vychází nebezpečí pro celé lidstvo (viz též od r. 2006 známé předpovědi, které stojí za to zde znovu citovat). Do 2018 zabije pozoruhodná choroba v USA, ale i Evropě a Asii statisíce. Nakažení jsou náchylní ke každé, jinak neškodné, chorobě, jako třeba nachlazení či infekce, ba i nejmenší poranění, která však vyvolávají smrtelné infekce. Síly nemocných se ztrácí velmi rychle, zřídka nastává smrt déle než za 3 dny. (G.Shastri nazval tuto chorobu ve svých záznamech RISC – urychlený kolaps imunitního systému). Úmrtnost nakažených je velmi vysoká. Teprve po desetiletích, resp. v době po r. 2048, vejde ve známost, že v případě RISC se jednalo o biologickou zbraň, která byla na popud vlivných kruhů v USA uvolněna za účelem působení proti růstu populace.

To, zda nadcházející roky musí probíhat právě takto, leží v rukách nás všech. Kronika Akasha, na které věštby palmových listů spočívají, neudává průběh událostí jakožto nevyhnutelný. Každý člověk je skrze sílu svých myšlenek schopen aktivně na tento proces působit. Strach, panika, či lpění na přežívajících tradicích, jsou vzhledem k blížícím se změnám špatné signály. Čas zvratu, ve kterém žijeme, nemá dle výpovědí Rishis v sobě nic úděsného. Je mnohem spíše velkou šancí k dalšímu osobnímu rozvoji.

Neboli řečeno slovy badatele budoucnosti Alvina Tofflera: „Většina lidí, mezi nimi mnoho futurologů, pojímají budoucnost toliko jako pokračování přítomnosti, přičemž zapomínají, že trendy, jakkoli mocné se zdají, se nevyvíjejí jen lineárně. Dosahují koncových bodů, na nichž v podstatě explodují a přináší nové fenomény. Mění směřování. Pozastaví se, a začnou od znovu. Snad zaznamenává biotechnologie, genová technika, jeden z takovýchto koncových bodů. Neboť už brzy, a to je pozorovatelné, nebude nic tak jako před tím. Historie lidstva začíná nanovo – na jiné úrovni, ačkoli, jak se dá předpokládat, ne pro všechny. Neboť to bude též otázka peněz. Krásný nový svět? Každopádně napínavý.“

Přeloženo z němčiny: http://www.thomas-ritter-reisen.de/html/prophezeiungen_2013_bis_2015.html

[wp_ad_camp_1]
Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.