…..lidé by se měli zavčas vzpamatovat a uvědomit si, do čeho sionisté a kabalisté mají zájem Evropu zavést. Nyní je možné ještě všechno odmítnout….

00:54

Bylo by dobré, podívat se předem na obsazení EU parlamentu. Jací lidé předsedají a kteří tahají za nitky. Většinou se mezi nimi nacházejí starší, kteří nemají žádné potomky a v životě byli nešťastní…..

Chceme skutečně něco takového????

 

Dôvodom pre zverejnenie je množstvo odkazov na také zmeny v legislatíve a spoločnosti, ktoré by z migrácie urobili ľudské právo. Cieľové krajiny majú hlavne povinnosti a migranti si potom budú môcť vybrať miesto, kde budú žiť. Na úkor pôvodných obyvateľov. Posúďte sami.

GLOBÁLNY RÁMEC O BEZPEČNEJ, RIADENEJ A LEGÁLNEJ MIGRÁCII

KONEČNÝ NÁVRH

11. júla 2018

My, hlavy štátov a vlád a vysokí predstavitelia, ktorí sa stretli v Maroku 10. a 11. decembra 2018, opätovne potvrdzujúc Newyorskú deklaráciu pre utečencov a migrantov a odhodlaní významne prispieť k posilneniu spolupráce v oblasti medzinárodnej migrácie vo všetkých jej rozmeroch, sme prijali tento globálny rámec pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu:

PREAMBULA

1. Tento globálny rámec spočíva na cieľoch a princípoch Charty Organizácie Spojených národov.

2. Zároveň spočíva na Všeobecnej deklarácii ľudských práv; Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach; Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach; ostatných základných medzinárodných zmluvách o ľudských právach[1]; Dohovore Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu vrátane Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi a Protokolu proti pašovaniu migrantov po zemi, na mori a vo vzduchu; Dohovore o otroctve a Dodatkovom dohovore o zrušení otroctva, obchodu s otrokmi a inštitúcií a praktík podobných otroctvu; Rámcovom dohovore Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách; Dohovore Organizácie Spojených národov o boji proti dezertifikácii; Parížskej dohode[2]; dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce o podpore dôstojnej práce a migrácie pracovnej sily[3]; ako aj na Agende 2030 pre udržateľný rozvoj; Akčnej agende z Addis Abeby; Sendai rámci pre znižovanie rizika katastrof a Novej urbánnej agende.

3. Diskusie o medzinárodnej migrácii na globálnej úrovni nie sú nové. Pripomíname si pokroky dosiahnuté v rámci dialógu OSN na vysokej úrovni o medzinárodnej migrácii a rozvoji v rokoch 2006 a 2013. Uznávame tiež príspevky Globálneho fóra o migrácii a rozvoji, ktoré začalo svoje aktivity v roku 2007. Tieto platformy pripravili pôdu pre Newyorskú deklaráciu o utečencoch a migrantoch, prostredníctvom ktorej sme sa zaviazali vypracovať globálny rámec pre utečencov a prijať globálny rámec pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu v dvoch samostatných procesoch. Tieto dva globálne rámce spolu predstavujú doplnkové rámce medzinárodnej spolupráce, ktoré plnia svoje príslušné mandáty, ako sú stanovené v Newyorskej deklarácii o utečencoch a migrantoch, ktorá uznáva, že migranti a utečenci môžu čeliť mnohým spoločným výzvam a podobným zraniteľným miestam.

4. Utečenci a migranti majú nárok na rovnaké všeobecné ľudské práva a základné slobody, ktoré musia byť vždy rešpektované, chránené a naplnené. Migranti a utečenci sú však odlišné skupiny, ktoré sú spravované samostatnými právnymi rámcami. Iba utečenci majú nárok na osobitnú medzinárodnú ochranu, ako je definovaná v medzinárodnom utečeneckom práve. Tento globálny rámec sa týka migrantov a predstavuje kooperačný rámec, ktorý sa zaoberá migráciou vo všetkých jej rozmeroch.

5. Ako príspevok k prípravnému procesu pre tento globálny rámec oceňujeme vstupy členských krajín a príslušných zainteresovaných strán počas prípravných a konzultačných fáz, ako aj správu generálneho tajomníka „Aby bola migrácia prospešná pre všetkých“.

6. Tento globálny rámec je míľnikom v histórii globálneho dialógu a medzinárodnej spolupráce v oblasti migrácie. Vyplýva z Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a z Akčnej agendy z Addis Abeby, čerpá z Deklarácie o dialógu na vysokej úrovni o medzinárodnej migrácii a rozvoji prijatej v októbri 2013. Vychádza z priekopníckej práce bývalého osobitného predstaviteľa generálneho tajomníka pre medzinárodnú migráciu a rozvoj, vrátane jeho správy z 3. februára 2017.

7. Tento globálny rámec predstavuje právne nezáväzný rámec spolupráce, ktorý vychádza zo záväzkov dohodnutých členskými štátmi v Newyorskej deklarácii pre utečencov a migrantov. Upevňuje medzinárodnú spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami v oblasti migrácie, pričom uznáva, že žiaden štát nedokáže vyriešiť migráciu sám a potvrdzuje suverenitu štátov a ich záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva.

[wp_ad_camp_2]

NAŠA VÍZIA A RIADIACE PRINCÍPY

8. Tento globálny rámec vyjadruje náš spoločný záväzok zlepšiť spoluprácu v oblasti medzinárodnej migrácie. Migrácia je súčasťou ľudskej historickej skúsenosti a my sme si vedomí, že je zdrojom prosperity, inovácií a udržateľného rozvoja v našom globalizovanom svete a že tieto pozitívne vplyvy možno optimalizovať zlepšením riadenia migrácie. Väčšina migrantov po celom svete dnes cestuje, žije a pracuje bezpečným, usporiadaným a normálnym spôsobom. Napriek tomu migrácia nepochybne ovplyvňuje naše krajiny, spoločenstvá, migrantov a ich rodiny veľmi odlišnými a niekedy nepredvídateľnými spôsobmi.

9. Je veľmi dôležité, aby nás výzvy a príležitosti medzinárodnej migrácie zjednotili, namiesto toho, aby nás rozdeľovali. Tento globálny rámec stanovuje naše spoločné chápanie, spoločné povinnosti/zdieľané zodpovednosti a jednotu účelu v súvislosti s migráciou, aby bola prospešná pre všetkých.

Spoločná/é dohoda/chápanie

10. Tento globálny rámec je výsledkom nebývalého preskúmania dôkazov a údajov, ktoré boli zhromaždené počas otvoreného, transparentného a inkluzívneho procesu. Podelili sme sa o naše reálie a vypočuli sme si rôzne názory, ktoré obohacujú a formujú naše spoločné chápanie tohto komplexného javu. Zistili sme, že migrácia je definujúcou črtou nášho globalizovaného sveta, ktorá spája spoločnosti vo všetkých regiónoch ako aj medzi nimi, čo nás všetkých robí krajinami pôvodu, tranzitu a cieľa. Sme si vedomí, že existuje neustála potreba medzinárodného úsilia na posilnenie našich poznatkov a analýzy migrácie, keďže spoločné chápanie zlepší politiky, ktoré uvoľnia potenciál udržateľného rozvoja pre všetkých. Musíme zhromažďovať a zdieľať kvalitné údaje. Musíme zabezpečiť, aby boli súčasní a potenciálni migranti plne informovaní o ich právach, povinnostiach a možnostiach bezpečnej, riadenej a legálnej migrácie a to, že si uvedomujú riziká nelegálnej migrácie. Musíme tiež poskytnúť všetkým našim občanom prístup k objektívnym a jasným informáciám založeným na dôkazoch o výhodách a výzvach migrácie, s cieľom rozptýliť zavádzajúce vyjadrenia, ktoré vytvárajú negatívne vnímanie migrantov
.
Zdieľané zodpovednosti

11. Tento globálny rámec ponúka 360-stupňovú víziu medzinárodnej migrácie a uznáva, že je potrebný komplexný prístup na optimalizáciu celkových výhod migrácie a zároveň riešenie rizík a výziev pre jednotlivcov a spoločenstvá v krajinách pôvodu, tranzitu a cieľa. Žiadna krajina nedokáže sama riešiť výzvy a príležitosti tohto globálneho javu. Prostredníctvom tohto komplexného prístupu sa snažíme uľahčiť bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu a zároveň znížiť výskyt a negatívny vplyv nelegálnej migrácie prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a kombináciou opatrení uvedených v tomto globálnom rámci. Uznávame naše zdieľané spoločné zodpovednosti za to, že ako členské štáty Organizácie Spojených národov budeme riešiť svoje vzájomné potreby a obavy spojené s migráciou a zastrešujúcu povinnosť rešpektovať, chrániť a naplňovať ľudské práva všetkých migrantov, bez ohľadu na ich migračný status, pri súčasnom presadzovaní bezpečnosti a prosperity všetkých našich spoločenstiev.

12. Cieľom tohto globálneho rámca je zmierniť nepriaznivé podnety a štrukturálne faktory, ktoré bránia ľuďom vytvárať a udržiavať udržateľné živobytie vo krajinách svojho pôvodu, a nútia ich, aby hľadali budúcnosť inde. Zámerom je znížiť riziká a zraniteľné miesta, ktorým migranti čelia v rôznych štádiách migrácie rešpektovaním, ochranou a naplňovaním ich ľudských práv a poskytnutím starostlivosti a pomoci. Snaží sa riešiť oprávnené obavy spoločenstiev, pričom uznáva, že spoločnosti prechádzajú demografickými, ekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi zmenami v rôznom rozsahu, čo môže mať dôsledky pre migráciu a dôsledky, ktoré z nej vyplývajú. Usiluje sa vytvoriť priaznivé podmienky, ktoré umožnia všetkým migrantom obohatiť naše spoločnosti prostredníctvom ich ľudských, ekonomických a sociálnych schopností a tým zabezpečiť ich príspevok k udržateľnému rozvoju na miestnej, národnej, regionálnej a globálnej úrovni.

Jednota účelu

13. Tento globálny rámec uznáva, že bezpečná, riadená a legálna migrácia prospieva všetkým len vtedy, keď sa uskutočňuje dobre informačne zabezpečeným, plánovaným a konsenzuálnym spôsobom. Migrácia by nikdy nemala byť aktom zúfalstvom. Ak tomu tak je, musíme spolupracovať, aby sme reagovali na potreby migrantov v zraniteľných situáciách a riešili príslušné výzvy. Musíme spolupracovať na vytvorení podmienok, ktoré umožnia spoločenstvám a jednotlivcom žiť v bezpečí a dôstojnosti vo svojich krajinách. Musíme zachrániť životy a chrániť migrantov pred poškodením. Musíme posilniť postavenie migrantov, aby sa stali plnoprávnymi členmi našich spoločností, zdôrazniť ich pozitívne prínosy a podporiť začlenenie a sociálnu súdržnosť. Musíme vytvárať väčšiu predvídateľnosť a istotu pre štáty, spoločenstvá, ako aj migrantov. Aby sme to dosiahli, zaväzujeme sa uľahčiť a zabezpečiť bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu v prospech všetkých.

14. Náš úspech spočíva na vzájomnej dôvere, odhodlaní a solidarite štátov s cieľom splniť ciele a záväzky obsiahnuté v tomto globálnom rámci. Zjednocujeme sa v duchu obojstranne prospešnej spolupráce s cieľom riešiť výzvy a príležitosti migrácie vo všetkých ich rozmeroch prostredníctvom zdieľanej zodpovednosti a inovatívnych riešení. S týmto zmyslom spoločného účelu robíme tento historický krok, plne si uvedomujúc, že globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii je míľnik, ale nie koniec nášho úsilia. Zaväzujeme sa pokračovať v multilaterálnom dialógu v rámci Organizácie Spojených národov prostredníctvom pravidelného a účinného mechanizmu kontroly a hodnotenia a zabezpečiť, aby sa slová v tomto dokumente premietli do konkrétnych aktivít v prospech miliónov ľudí v každom regióne sveta.

15. Zhodujeme sa v tom, že tento globálny rámec je založený na súbore prierezových a vzájomne prepojených riadiacich princípov:

a) Dôraz na ľudí: Významnou črtou globálneho rámca je silný ľudský rozmer, ktorý je vlastný samotnej migračnej skúsenosti. Podporuje blaho migrantov a členov spoločenstiev v krajinách pôvodu, tranzitu a určenia. Výsledkom je, že jadrom globálneho rámca sú jednotlivci.
b) Medzinárodná spolupráca: Globálny rámec je právne nezáväzný kooperačný rámec, ktorý uznáva, že žiaden štát nedokáže sám o sebe riešiť migráciu kvôli bytostne nadnárodnej povahe tohto javu. Vyžaduje si medzinárodnú, regionálnu a bilaterálnu spoluprácu a dialóg. Jeho význam spočíva na jeho konsenzuálnom charaktere, dôveryhodnosti, kolektívnom vlastníctve, spoločnej realizácii, kontrole a hodnotení.
c) Národná zvrchovanosť: Globálny rámec opätovne potvrdzuje zvrchované právo štátov určiť si svoju národnú migračnú politiku a ich výsadné právo riadiť migráciu v rámci svojej jurisdikcie v súlade s medzinárodným právom. V rámci svojej zvrchovanej jurisdikcie môžu štáty rozlišovať medzi legálnym a nelegálnym štatútom migrácie vrátane toho, že si určujú svoje vlastné legislatívne a politické opatrenia na realizáciu globálneho rámca, berúc do úvahy rozdielne národné reálie, politiky, priority a požiadavky na vstup, pobyt a prácu, v súlade s medzinárodným právom.
d) Právny štát a náležitý postup: Globálny rámec uznáva, že dodržiavanie zásady vlády práva, náležitého postupu a prístup k spravodlivosti, sú základom všetkých aspektov riadenia migrácie. Znamená to, že štát, verejné a súkromné inštitúcie a subjekty, ako aj samotní ľudia sú zodpovední pred zákonmi/podľa zákonov, ktoré sú verejne vyhlásené, presadzované na báze rovnosti a nezávisle posudzované a ktoré sú v súlade s medzinárodným právom.
e) Udržateľný rozvoj: Globálny rámec je založený na Agende 2030 pre udržateľný rozvoj a stavia na uznaní, že migrácia je viacrozmerná realita, ktorá má veľký význam pre udržateľný rozvoj krajín pôvodu, tranzitu a cieľa, čo si vyžaduje súdržné a komplexné riešenia. Migrácia prispieva k pozitívnym výsledkom a k realizácii cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, najmä ak je správne riadená. Cieľom globálneho rámca je využiť potenciál migrácie na dosiahnutie všetkých cieľov udržateľného rozvoja, ako aj vplyv, ktorý tento úspech bude mať na migráciu v budúcnosti.
f) Ľudské práva: Globálny rámec je založený na medzinárodnom práve v oblasti ľudských práv a podporuje zásady _ a nediskriminácie. Realizáciou globálneho rámca zabezpečíme účinné dodržiavanie, ochranu a naplnenie ľudských práv všetkých migrantov bez ohľadu na ich migračný status, vo všetkých etapách migračného cyklu. Znovu potvrdzujeme záväzok odstrániť všetky formy diskriminácie vrátane rasizmu, xenofóbie a netolerancie voči migrantom a ich rodinám.
g) Zohľadňovanie rodového hľadiska: Globálny rámec zabezpečuje, aby boli dodržiavané ľudské práva žien, mužov, dievčat a chlapcov vo všetkých etapách migrácie, aby boli ich osobitné potreby správne pochopené a riešené a aby bolo posilnené ich postavenie predstaviteľov zmeny. Kladie do stredobodu rodovú perspektívu, podporuje rovnosť medzi pohlaviami a posilňuje postavenie všetkých žien a dievčat, uznávajúc ich nezávislosť, pozíciu a vodcovstvo, aby sme sa zbavili prístupu k riešeniu problémov migrujúcich žien primárne cez optiku obete.
h) Zohľadňovanie potrieb detí: Globálny rámec podporuje existujúce medzinárodné právne záväzky vo vzťahu k právam dieťaťa a vyzdvihuje zásadu najlepších záujmov dieťaťa v každom momente, ako prvoradú úvahu vo všetkých situáciách týkajúcich sa detí v kontexte medzinárodnej migrácie, vrátane nesprevádzaných a odlúčených detí.
i) Celoštátny prístup: Globálny rámec považuje migráciu za viacrozmernú realitu, ktorú nemožno riešiť iba jednom časťou vládnej politiky. Na vytvorenie a implementáciu účinných migračných politík a postupov je potrebný celoštátny prístup, aby sa zabezpečila horizontálna a vertikálna koherentnosť politík vo všetkých sektoroch a úrovniach vlády.
j) Celospoločenský prístup: Globálny rámec podporuje široké partnerstvo viacerých zainteresovaných strán s cieľom zaoberať sa migráciou vo všetkých jej rozmeroch, vrátane začlenenia migrantov, diaspór, miestnych spoločenstiev, občianskej spoločnosti, akademickej obce, súkromného sektora, poslancov, odborových zväzov, národných inštitúcií pre ľudské práva, médií a ďalších dôležitých partnerov v riadení migrácie.

NÁŠ RÁMEC SPOLUPRÁCE

16. V Newyorskej deklarácii o utečencoch a migrantoch sme prijali politické vyhlásenie a súbor záväzkov. Opätovne potvrdzujúc túto Deklaráciu v celom jej rozsahu, budujeme na nej zavádzaním nasledujúceho rámca spolupráce, ktorý pozostáva z 23 cieľov, realizácie, ako aj následnej kontroly a hodnotenia. Každý cieľ obsahuje záväzok, po ktorom nasleduje celý rad opatrení/aktivít, ktoré sú považované za relevantné politické nástroje a osvedčené postupy. Pri napĺňaní 23 cieľov, budeme čerpať z týchto opatrení, aby sme dosiahli bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu v priebehu všetkých jej fáz.

[wp_ad_camp_2]

Ciele pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu

(1) Zhromažďovať a využívať presné a rozčlenené údaje ako základ pre politiky založené na faktoch
(2) Minimalizovať nepriaznivé podnety a štrukturálne faktory, ktoré nútia ľudí, aby opustili krajinu svojho pôvodu
(3) Poskytovať presné a včasné informácie vo všetkých fázach migrácie
(4) Zabezpečiť, aby všetci migranti mali doklad o právnej totožnosti a vyhovujúcu dokumentáciu
(5) Zvýšiť dostupnosť a flexibilitu ciest pre legálnu migráciu
(6) Uľahčiť spravodlivý a etický nábor a zabezpečiť podmienky pre dôstojnú prácu
(7) Riešiť a znižovať zraniteľnosť pri migrácii
(8) Zachraňovať životy a zaviesť koordinované medzinárodné úsilie zamerané na nezvestných migrantov
(9) Posilniť nadnárodnú reakciu na pašovanie migrantov
(10) Predchádzať, bojovať proti a odstrániť obchod s ľuďmi v kontexte medzinárodnej migrácie
(11) Spravovať hranice integrovaným, bezpečným a koordinovaným spôsobom
(12) Posilniť istotu a predvídateľnosť migračných postupov pre vhodný skríning, posúdenie a postúpenie
(13) Využiť zadržanie migrantov len ako poslednú možnosť a pracovať na alternatívach
(14) Zvýšiť konzulárnu ochranu, pomoc a spoluprácu počas migračného cyklu
(15) Poskytnúť prístup k základným službám pre migrantov
(16) Posilniť postavenie migrantov a spoločností, aby dosiahli plné začlenenie a sociálnu kohéziu
(17) Odstrániť všetky formy diskriminácie a podporiť verejný diskurz založený na faktoch, aby ste mohli formovať vnímanie migrácie
(18) Investovať do rozvoja zručností a uľahčiť vzájomné uznávanie zručností, kvalifikácií a kompetencií
(19) Vytvoriť podmienky pre to, aby migranti a diaspóry plne prispievali k udržateľnému rozvoju vo všetkých krajinách
(20) Podporovať rýchlejší, bezpečnejší a lacnejší prevod remitencií a podporiť finančné začlenenie migrantov
(21) Spolupracovať na uľahčení bezpečného a dôstojného návratu a readmisie, ako aj na udržateľnej reintegrácii
(22) Zaviesť mechanizmy prenositeľnosti nárokov na sociálne zabezpečenie a získané výhody
(23) Posilniť medzinárodnú spoluprácu a globálne partnerstvá pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu

CIELE A ZÁVÄZKY

CIEĽ 1: Zhromažďovať a využívať presné a rozčlenené údaje ako základ pre politiky založené na faktoch

17. Zaväzujeme sa k posilneniu globálnej faktografickej základne o medzinárodnej migrácii zlepšením a investovaním do zhromažďovania, analýzy a šírenia presných, spoľahlivých a porovnateľných údajov, rozčlenených podľa pohlavia, veku, migračného postavenia a iných charakteristík relevantných vo vnútroštátnych kontextoch, pri zachovaní práva na ochranu súkromia podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a ochrany osobných údajov. Ďalej sa zaväzujeme zabezpečiť, aby tieto údaje podporovali výskum, boli určujúce pre koherentnú a na faktoch založenú politiku a dobre informovanú verejnú diskusiu a umožňovali účinné monitorovanie a hodnotenie plnenia záväzkov v priebehu času.

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:
1. ) Vypracovať a implementovať komplexnú stratégiu na zlepšenie údajov o migrácii na miestnej, národnej, regionálnej a globálnej úrovni, za účasti všetkých rozhodujúcich zainteresovaných strán pod vedením Štatistickej komisie Organizácie Spojených národov, prostredníctvom harmonizácie metodík na zber údajov a posilnenia analýz a šírenia údajov a ukazovateľov súvisiacich s migráciou
2. ) Zlepšiť medzinárodnú porovnateľnosť a kompatibilitu migračných štatistík a národných dátových systémov, vrátane ďalšieho rozvíjania a uplatňovania štatistickej definície medzinárodného migranta, vypracovaním súboru noriem na meranie migračných počtov a tokov a dokumentovaním migračných vzorov a trendov, charakteristík migrantov, ako aj podnetov a dôsledkov migrácie
3. ) Rozvíjať globálny program na budovanie a posilňovanie národných kapacít pri zhromažďovaní, analýze a šírení údajov za účelom ich zdieľania , riešiť nedostatok údajov a posudzovať kľúčové migračné trendy, ktorý podporuje spoluprácu medzi rozhodujúcimi zainteresovanými stranami na všetkých úrovniach, poskytuje odborné vzdelávanie, finančnú podporu a technickú pomoc, znásobuje nové zdroje údajov, vrátane veľkých dátových súborov a je pravidelne hodnotený Štatistickou komisiou Organizácie Spojených národov
4. ) Zhromažďovať, analyzovať a využívať údaje o účinkoch a prínosoch migrácie, ako aj o príspevkoch migrantov a diaspór k udržateľnému rozvoju s cieľom informovať o implementácii Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a súvisiacich stratégií a programov na miestnej, národnej, regionálnej a globálnej úrovni
5. ) Podporovať ďalší rozvoj a spoluprácu medzi existujúcimi globálnymi a regionálnymi databázami a depozitármi, vrátane Globálneho portálu o migračných údajoch IOM a Globálneho znalostného partnerstva Svetovej banky o migrácii a rozvoji, s cieľom systematicky konsolidovať príslušné údaje transparentným a užívateľsky prívetivým spôsobom, pričom podporovať spoluprácu medzi agentúrami, aby sa zabránilo duplicite
6. ) Zriadiť a posilniť regionálne centrá pre výskum a odbornú prípravu v oblasti migrácie alebo migračné strediská, ako je napríklad Africké stredisko pre migráciu a rozvoj, zhromažďovať a analyzovať údaje v súlade s normami Organizácie Spojených národov, vrátane osvedčených postupov, príspevkov migrantov, celkového hospodárskeho sociálneho a politického prínosu a výziev migrácie v krajinách pôvodu, tranzitu a cieľa, ako aj hybných síl migrácie s cieľom stanoviť spoločné stratégie a maximalizovať hodnotu roztriedených údajov o migrácii v koordinácii s existujúcimi regionálnymi a subregionálnymi mechanizmami
7. ) Zlepšiť zber údajov na vnútroštátnej úrovni integrovaním tém súvisiacich s migráciou do vnútroštátnych sčítaní ľudu?, čo najskôr ako je to možné, ako napríklad krajina narodenia, krajina narodenia rodičov, štátna príslušnosť, krajina pobytu päť rokov pred sčítaním, posledný dátum príchodu a dôvod pre migráciu, aby sa zabezpečila včasná analýza a šírenie výsledkov, ktoré budú rozčlenené a usporiadané do tabuliek v súlade s medzinárodnými normami na štatistické účely
8. ) Uskutočňovať prieskumy domácností, trhu s pracovnou silou a iné, na zhromažďovanie informácií o sociálnej a ekonomickej integrácii migrantov alebo pridať štandardné migračné moduly do existujúcich prieskumov domácností s cieľom zlepšiť národnú, regionálnu a medzinárodnú porovnateľnosť a sprístupniť zhromaždené údaje prostredníctvom verejného používania štatistických súborov s mikro-údajmi
9. ) Zlepšiť spoluprácu medzi štátnymi orgánmi zodpovednými za údaje o migrácii a národnými štatistickými úradmi s cieľom vypracovať štatistiky týkajúce sa migrácie, vrátane využívania administratívnych záznamov na štatistické účely, ako sú záznamy z hraničných prechodov, víza, povolenia na pobyt, registre obyvateľstva a iné relevantné zdroje, pričom sa zachová právo na súkromie a ochranu osobných údajov
10. ) Vypracovať a používať migračné profily špecifické pre jednotlivé krajiny, ktoré zahŕňajú rozčlenené údaje o všetkých aspektoch súvisiacich s migráciou v národnom kontexte, vrátane tých, ktoré sa týkajú potrieb trhu práce, dopytu a dostupnosti zručností, ekonomických, environmentálnych a sociálnych dopadov migrácie, nákladov na prevody finančných prostriedkov, zdravotníctva, vzdelávania, povolania, životných a pracovných podmienok, miezd a potrieb migrantov a prijímajúcich komunít s cieľom vypracovať migračné politiky založené na faktoch
11. ) Spolupracovať s príslušnými zainteresovanými stranami v krajinách pôvodu, tranzitu a cieľa so zámerom rozvíjať výskum, štúdie a prieskumy o vzájomnom vzťahu medzi migráciou a tromi dimenziami udržateľného rozvoja, o príspevkoch a zručnostiach migrantov a diaspór, ako aj o ich väzbách na krajiny pôvodu a cieľa

[wp_ad_camp_2]

CIEĽ 2: Minimalizovať nepriaznivé podnety a štrukturálne faktory, ktoré nútia ľudí, aby opustili krajinu svojho pôvodu

18. Zaväzujeme sa vytvoriť priaznivé politické, ekonomické, sociálne a environmentálne podmienky pre to, aby ľudia viedli pokojný, produktívny a udržateľný život vo svojej vlastnej krajine a napĺňali svoje osobné očakávania a zároveň zabezpečiť, aby ich zúfalstvo a zhoršujúce sa prostredie nenútili hľadať živobytie inde prostredníctvom nelegálnej migrácie. Ďalej sa zaväzujeme zabezpečiť včasné a úplné naplnenie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a stavať na a investovať do realizácie iných existujúcich rámcov s cieľom zvýšiť celkový vplyv Globálneho rámca na uľahčenie bezpečnej, riadenej a legálnej migrácie.

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:
[4] Prijaté na základe Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v FCCC/CP/2015/10/Add.1, rozhodnutie 1/CP.21.

1. ) Podporovať implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, vrátane cieľov udržateľného rozvoja a Akčného programu z Addis Abeby a záväzok neopomenúť ani tých, čo zaostávajú najviac, ako aj Parížskej dohody[4] a Sendai rámca pre znižovanie rizika katastrof 2015-2030
2. ) Investovať do programov, ktoré urýchľujú plnenie cieľov udržateľného rozvoja štátmi s cieľom odstrániť nepriaznivé podnety a štrukturálne faktory, ktoré nútia ľudí opustiť krajinu svojho pôvodu, a to aj prostredníctvom odstránenia chudoby, potravinovej bezpečnosti, zdravia a hygieny, vzdelávania, inkluzívneho ekonomického rastu, infraštruktúry, rozvoja miest a vidieka, vytvárania pracovných miest, dôstojnej práce, rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien a dievčat, odolnosti a znižovania rizika katastrof, zmierňovania dôsledkov klimatickej zmeny a prispôsobovania sa tejto zmene, riešenia sociálno-ekonomických účinkov všetkých foriem násilia, nediskriminácie, právneho štátu a dobrej správy vecí verejných, prístupu k spravodlivosti a ochrane ľudských práv, ako aj vytvárania a udržiavania mierových a inkluzívnych spoločností s účinnými, zodpovednými a transparentnými inštitúciami
3. ) Zaviesť alebo posilniť mechanizmy na monitorovanie a predvídanie vývoja rizík a hrozieb, ktoré by mohli spôsobiť alebo ovplyvniť migračné pohyby, posilniť systémy včasného varovania, vypracovať núdzové postupy a sady nástrojov, spustiť núdzové operácie a podporiť obnovu po núdzových situáciách v úzkej spolupráci a s podporou ostatných štátov, príslušných národných a miestnych orgánov, národných inštitúcií pre ľudské práva a občianskej spoločnosti
4. ) Investovať do udržateľného rozvoja na miestnej a celoštátnej úrovni vo všetkých regiónoch, aby všetci ľudia mali možnosť zlepšiť si svoj život a splniť si svoje túžby podporovaním /……, inkluzívneho a udržateľného ekonomického rastu, a to aj prostredníctvom priamych súkromných a zahraničných investícií a obchodných preferencií, s cieľom vytvoriť priaznivé podmienky, ktoré umožnia komunitám a jednotlivcom využívať príležitosti v ich vlastných krajinách a stimulovať udržateľný rozvoj
5. ) Investovať do rozvoja ľudského kapitálu podporou programov a partnerstiev v oblasti podnikania, vzdelávania, odbornej prípravy a programov rozvoja zručností a partnerstiev, produktívneho vytvárania pracovných miest v súlade s potrebami trhu práce, ako aj v spolupráci so súkromným sektorom a odborovými zväzmi, s cieľom znížiť nezamestnanosť mladých ľudí, zabrániť odlivu mozgov a optimalizovať prírastok mozgov v krajinách pôvodu a využívať demografickú dividendu
6. ) Posilniť spoluprácu medzi humanitárnymi a rozvojovými subjektami, a to aj prostredníctvom podpory spoločnej analýzy, prístupov viacerých darcov a viacročných cyklov financovania s cieľom rozvinúť dlhodobé reakcie a výsledky, ktoré zabezpečia rešpektovanie práv postihnutých jednotlivcov, odolnosť a schopnosti populácie vysporiadať sa nepriaznivými okolnosťami , ako aj ekonomickú a sociálnu sebestačnosť a zabezpečením toho, aby sa toto úsilie zohľadňovalo migráciu
7. ) Zohľadniť migrantov v národnej politike pre prípravu na a reakciu v núdzových situáciách, vrátane zohľadnenia relevantných odporúčaní zo strany konzultačných procesov riadených štátmi, ako sú Usmernenia na ochranu migrantov v krajinách, ktoré čelia konfliktnom alebo prírodným katastrofám (Usmernenia MICIC)
.
Prírodné katastrofy, nepriaznivé účinky klimatických zmien a zhoršovanie životného prostredia
8. ) Posilniť spoločnú analýzu a zdieľanie informácií s cieľom lepšie mapovať, pochopiť, predvídať a riešiť migračné pohyby, ako napríklad tie, ktoré môžu vyplynúť z prírodných katastrof s náhlym i pomalým nástupom, nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, zhoršovania životného prostredia, ako aj iných neistých situácií pri súčasnom zabezpečení účinného rešpektovania, ochrany a plnenia ľudských práv všetkých migrantov
9. ) Vypracovať stratégie pre prispôsobenie sa a odolávanie prírodným katastrofám s náhlym i pomalým nástupom, nepriaznivým účinkom klimatických zmien a zhoršenia životného prostredia, ako je dezertifikácia, degradácia pôdy, sucho a zvyšovanie hladiny morí, pričom sa zohľadnia možné dôsledky na migráciu a zároveň mať na zreteli, že adaptácia v krajine pôvodu je prioritou
10. ) Začleniť úvahy o vysídľovaní do stratégií pripravenosti na katastrofy a podporiť spoluprácu so susednými a inými príslušnými krajinami s cieľom pripraviť sa na včasné varovanie, plánovanie v prípade nepredvídaných udalostí, skladovanie zásob, mechanizmy koordinácie, plánovanie evakuácie, opatrenia týkajúce sa prijímania a pomoci a informácií pre verejnosť
11. ) Harmonizovať a rozvíjať prístupy a mechanizmy na subregionálnej a regionálnej úrovni s cieľom riešiť zraniteľné miesta osôb postihnutých prírodnými katastrofami s náhlym i pomalým nástupom tým, že sa zabezpečí prístup k humanitárnej pomoci, ktorá spĺňa ich základné potreby pri plnom rešpektovaní ich práv kdekoľvek sa nachádzajú a podporovaním udržateľných výsledkov, ktoré zvyšujú odolnosť a sebestačnosť, berúc do úvahy kapacity všetkých zúčastnených krajín
12. ) Vypracovať koherentné prístupy na riešenie problémov migračných pohybov v súvislosti s prírodnými katastrofami s náhlym i pomalým nástupom, vrátane zohľadnenia príslušných odporúčaní štátnych konzultačných procesov, ako napríklad Agenda na ochranu cezhranične vysídlených osôb v kontexte katastrof a klimatickej zmeny a Platforma pre vysídľovanie spôsobené katastrofami

[wp_ad_camp_2]

CIEĽ 3: Poskytovať presné a včasné informácie vo všetkých fázach migrácie

19. Zaväzujeme sa posilniť naše úsilie o poskytovanie, sprístupnenie a šírenie presných, včasných, dostupných a transparentných informácií o aspektoch súvisiacich s migráciou pre štáty, komunity a migrantov a navzájom medzi nimi, a to vo všetkých štádiách migrácie. Ďalej sa zaväzujeme, že tieto informácie použijeme na rozpracovanie migračných politík, ktoré poskytujú vysoký stupeň predvídateľnosti a istoty pre všetkých zainteresovaných aktérov.

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:
1. ) Spustenie a zverejnenie centralizovanej a verejne prístupnej národnej webovej stránky s cieľom sprístupniť informácie o možnostiach legálnej migrácie, ako napríklad o imigračných zákonoch a politikách špecifických pre danú krajinu, vízových požiadavkách, formalitách pre žiadosti, poplatkoch a kritériách prevodov, požiadavkách na pracovné povolenie, požiadavkách na odbornú kvalifikáciu, hodnotenia a posúdenia rovnocennosti dosiahnutého vzdelania, vzdelávacích a študijných príležitostí a životných nákladov a podmienok s cieľom, aby migranti mohli prijať informované rozhodnutia
2. ) Presadzovať a zlepšovať systematickú bilaterálnu, regionálnu a medzinárodnú spoluprácu a dialóg s cieľom výmeny informácií o trendoch súvisiacich s migráciou, a to aj prostredníctvom spoločných databáz, online platforiem, medzinárodných centier odbornej prípravy a kontaktných sietí, pri zachovaní práva na súkromie a ochranu osobných údajov
3. ) Vytvoriť otvorené a prístupné informačné miesta na príslušných migračných trasách, ktoré môžu migrantov odkázať na podporu a poradenstvo prispôsobené potrebám detí a zohľadňujúce rodové hľadisko, ktoré ponúkajú príležitosti na komunikáciu s konzulárnymi zástupcami krajiny pôvodu a sprístupniť príslušné informácie vrátane informácií o ľudských právach a základných slobodách, primeranej ochrane a pomoci, možnostiach a cestách pre legálnu migráciu a možnostiach návratu, v jazyku, ktorému príslušná osoba rozumie
4. ) Poskytnúť migrantom, ktorí práve pricestovali informácie, ktoré sú cielené, zohľadňujúce rodové hľadisko, prispôsobené potrebám detí, ktoré sú prístupné a komplexné a právne usmernenia o ich právach a povinnostiach, vrátane dodržiavania vnútroštátnych a miestnych zákonov, získania pracovných povolení a povolení na pobyt, zmien v ich postavení, registrácie u orgánov, prístup k spravodlivosti na podávanie sťažností na porušovanie práv, ako aj prístup k základným službám
5. ) Podporovať informačné kampane, ktoré sú viacjazyčné, zohľadňujúce rodové hľadisko a ktoré sú založené na faktoch a organizovať podujatia na zvyšovanie povedomia a orientačné školenia pred odchodom v krajinách pôvodu, v spolupráci s miestnymi orgánmi, konzulárnymi a diplomatickými misiami, súkromným sektorom, akademickou obcou, organizáciami migrantov a diaspóry a občianskou spoločnosťou, s cieľom podporiť bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu, ako aj zdôrazniť riziká spojené s nelegálnou a nebezpečnou migráciou

CIEĽ 4: Zabezpečiť, aby všetci migranti mali doklad o právnej totožnosti a vyhovujúcu dokumentáciu

20. Zaväzujeme sa, že naplníme právo všetkých jednotlivcov na právnu identitu tým, že poskytneme všetkým našim štátnym príslušníkom dôkaz o štátnej príslušnosti a príslušnú dokumentáciu, ktoré umožnia štátnym a miestnym orgánom zistiť právnu identitu migranta pri vstupe, počas pobytu a pri návrate, ako aj zabezpečiť účinné postupy spojené s migráciou, efektívne poskytovanie služieb a zlepšiť bezpečnosť verejnosti. Ďalej sa zaväzujeme, že prostredníctvom vhodných opatrení zabezpečíme, aby mali migranti vydanú v každej fáze migrácie primeranú dokumentáciu a matričné dokumenty , ako sú osvedčenia o narodení, manželstve a úmrtí, ako prostriedok umožňujúci migrantom účinne uplatňovať svoje ľudské práva.

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:
1. ) Zlepšiť systémy občianskych registrov (matrík) s osobitným dôrazom na zahrnutie/pokrytie neregistrovaných osôb a našich štátnych príslušníkov s bydliskom v iných krajinách, vrátane poskytovania príslušných dokladov totožnosti a občianskeho registra, posilnenia kapacít a investovania do využitia informačných a komunikačných technológií, pri zachovaní práva na súkromie a ochranu osobných údajov
2. ) Harmonizovať cestovné doklady v súlade so špecifikáciami Medzinárodnej organizácie civilného letectva s cieľom uľahčiť vzájomné a univerzálne uznávanie cestovných dokladov, ako aj bojovať proti podvodom s identitou a falšovaniu dokumentov, a to aj investovaním do digitalizácie a posilnením mechanizmov na zdieľanie biometrických údajov, pri zachovaní práva na súkromie a ochranu osobných údajov
3. ) Zabezpečiť primeranú, včasnú, spoľahlivú a dostupnú konzulárnu dokumentáciu pre našich štátnych príslušníkov s pobytom v iných krajinách, vrátane dokladov totožnosti a cestovných dokladov, s využitím informačných a komunikačných technológií, ako aj s kontaktami na spoločenstvá, najmä v odľahlých oblastiach
4. ) Uľahčiť prístup k osobnej dokumentácii, ako sú pasy a víza, a zabezpečiť, aby príslušné predpisy a kritériá na získanie takejto dokumentácie neboli diskriminačné a to vykonaním preskúmania, zohľadňujúce rodové hľadisko a vek, aby sa zabránilo zvýšenému riziku zraniteľnosti počas priebehu migrácie
5. ) Posilniť opatrenia na zníženie počtu osôb bez štátnej príslušnosti, vrátane registrácie pôrodov migrantov, zabezpečiť, aby ženy a muži rovnako mohli priznať svoju štátnu príslušnosť ich deťom a poskytovať štátnu príslušnosť deťom narodeným na území iného štátu, najmä v prípadoch, keď by v opačnom prípade bolo dieťa bez štátnej príslušnosti, rešpektujúc ľudské právo na štátnu príslušnosť a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi
6. ) Preskúmať a prepracovať požiadavky na preukázanie štátnej príslušnosti v strediskách na poskytovanie služieb s cieľom zabezpečiť, aby migranti bez dôkazu o štátnej príslušnosti alebo právnej totožnosti neboli vylúčení z prístupu k základným službám a aby im ani neboli odopierané ich ľudské práva
7. ) Budovať na existujúcich postupoch na miestnej úrovni, ktoré uľahčujú účasť na spoločenskom živote, ako je interakcia s orgánmi a prístup k príslušným službám, prostredníctvom vydávania registračných kariet všetkým osobám žijúcim v obci, vrátane migrantov, ktoré obsahujú základné osobné informácie, pričom nepredstavujú nároky na občianstvo alebo trvalý pobyt

CIEĽ 5: Zvýšiť dostupnosť a flexibilitu ciest pre legálnu migráciu

21. Zaväzujeme sa prispôsobiť možnosti a cesty legálnej migrácie spôsobom, ktorý uľahčuje mobilitu pracovnej sily a dôstojnú prácu, čo odráža demografickú situáciu a realitu na trhu práce, optimalizuje možnosti vzdelávania, podporuje právo na rodinný život a reaguje na potreby migrantov v situácii zraniteľnosti, s cieľom rozšíriť a diverzifikovať alternatívy pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu.

[wp_ad_camp_2]

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:
1. ) Rozvíjať dvojstranné, regionálne a mnohostranné zmluvy o mobilite pracovnej sily založené na ľudských právach a zohľadňujúce rodové hľadisko, s odvetvovými štandardnými podmienkami zamestnania v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami na základe príslušných noriem, usmernení a zásad MOP, v súlade s medzinárodnými ľudskými právami a pracovným právom
2. ) Uľahčiť regionálnu a medziregionálnu mobilitu pracovnej sily prostredníctvom medzinárodných a dvojstranných zmlúv o spolupráci, ako sú režimy voľného pohybu, liberalizácia vízového režimu alebo viacnásobné víza pre jednotlivé krajiny a rámce spolupráce v oblasti pracovnej mobility v súlade s vnútroštátnymi prioritami, potrebami miestneho trhu a ponukou zručností
3. ) Preskúmať a prehodnotiť existujúce možnosti a cesty pre legálnu migráciu s cieľom optimalizovať zosúladenie zručností na trhoch práce, riešiť demografické reálie a výzvy a príležitosti v oblasti rozvoja, v súlade s miestnymi a vnútroštátnymi požiadavkami trhu práce a ponukou zručností po konzultáciách so súkromným sektorom a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami
4. ) Vytvárať flexibilné programy mobility pracovnej sily pre migrantov, založené na právach a zohľadňujúce rodové hľadisko, v súlade s miestnymi a vnútroštátnymi potrebami trhu práce a ponukou zručností na všetkých úrovniach zručností, vrátane dočasných, sezónnych, okružných a zrýchlených programov v oblastiach s nedostatkom pracovnej sily, poskytovaním flexibilných, konvertibilných a nediskriminačných možností víz a povolení, ako sú napríklad stála a dočasná práca, viacnásobný vstup na účely štúdia, obchodnej cesty, návštevy, investície a podnikania
5. ) Podporovať efektívne zosúladenie zručností v národnom hospodárstve zapojením miestnych orgánov a iných príslušných zainteresovaných strán, najmä súkromného sektora a odborových zväzov, do analýzy miestneho trhu práce, identifikácie nedostatočnej ponuky zručností, definovania požadovaných profilov zručností a hodnotenia účinnosti pracovných migračných politík s cieľom zabezpečiť zmluvnú mobilitu pracovnej sily reagujúcu na trh prostredníctvom legálnych ciest
6. ) Podporiť efektívne a účinné programy na zosúladenie zručností skrátením časových rámcov na spracovanie víz a povolení pre štandardné pracovné povolenia a ponúknutím zrýchleného a uľahčeného spracovania víz a povolení pre zamestnávateľov, ktorí majú historický záznam o dodržiavaní pravidiel
7. ) Rozvíjať stavať na existujúcich vnútroštátnych a regionálnych postupoch prijímania a pobytu primeraného trvania na základe súcitných, humanitárnych alebo iných dôvodov pre migrantov, ktorí sú nútení opustiť krajiny svojho pôvodu v dôsledku náhlych prírodných katastrof a iných riskantných situácií, poskytnutím humanitárnych víz, súkromného sponzorstva, prístupu k vzdelaniu pre deti a dočasných pracovných povolení, po dobu čo prispôsobenie sa alebo návrat do krajiny pôvodu nie je možný
8. ) Spolupracovať na identifikovaní, rozvoji a posilňovaní riešení pre migrantov, ktorí sú nútení opustiť krajiny svojho pôvodu z dôvodu prírodných katastrof s pomalým nástupom, nepriaznivých vplyvov klimatickej zmeny a zhoršovania stavu životného prostredia, ako sú dezertifikácia, degradácia pôdy, sucho a zvyšovanie hladiny morí, vrátane navrhovania plánovaných premiestnení a vízových alternatív v prípadoch, keď nie je možná adaptácia alebo návrat do krajiny pôvodu
9. ) Uľahčiť migrantom prístup k postupom pre zlúčenie rodín na všetkých úrovniach zručností vhodnými opatreniami, ktoré podporujú realizáciu práva na rodinný život a najlepšie záujmy dieťaťa, a to aj preskúmaním a prehodnotením príslušných požiadaviek, ako sú príjmy, jazykové znalosti, dĺžka pobytu, pracovné povolenie a prístup k sociálnemu zabezpečeniu a službám
10. ) Rozširovať dostupné možnosti pre akademickú mobilitu, vrátane bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv, ktoré uľahčujú akademické výmeny, ako sú štipendiá pre študentov a akademických pracovníkov, hosťujúce profesúry, spoločné vzdelávacie programy a medzinárodné výskumné príležitosti v spolupráci s akademickými inštitúciami a inými zainteresovanými stranami

CIEĽ 6: Uľahčiť spravodlivé a etické podmienky zamestnávania a ochrany, ktoré zabezpečia dôstojnú prácu

22. Zaväzujeme sa preskúmať existujúce mechanizmy prijímania zamestnancov s cieľom zaručiť, že sú spravodlivé a etické, a chrániť všetkých migrujúcich pracovníkov pred všetkými formami vykorisťovania a zneužívania s cieľom zaručiť dôstojnú prácu a maximalizovať sociálno-ekonomické príspevky migrantov v krajinách ich pôvodu, ako aj v cieľovej krajine .

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:
1. ) Podporovať uzatvorenie, ratifikáciu, pristúpenie a implementáciu príslušných medzinárodných nástrojov týkajúcich sa medzinárodnej migrácie pracovnej sily, práv pracujúcich, dôstojnej práce a nútenej práce
2. ) Stavať na práci existujúcich bilaterálnych, subregionálnych a regionálnych platforiem, ktoré prekonali prekážky a identifikovali osvedčené postupy v oblasti mobility pracovnej sily, uľahčením medzi-regionálneho dialógu s cieľom zdieľať tieto poznatky a presadzovať plné rešpektovanie ľudských a pracovných práv migrujúcich pracovníkov na všetkých úrovniach zručností, vrátane migrujúcich pomocných síl v domácnostiach
3. ) Zlepšiť právnu úpravu činnosti verejných a súkromných pracovných/personálnych agentúr s cieľom zosúladiť ich s medzinárodnými usmerneniami a osvedčenými postupmi, zakázať pracovným/personálnym agentúram a zamestnávateľom účtovať alebo presúvať na migrujúcich pracovníkov náborové poplatky alebo súvisiace náklady, s cieľom zabrániť nevoľníctvu, vykorisťovaniu a nútenej práci, vrátane zavedením povinných, vynútiteľných mechanizmov účinnej regulácie a monitorovania odvetvia zamestnávania
4. ) Nadviazať partnerstvá so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, vrátane zamestnávateľov, organizácií migrujúcich pracovníkov a odborových zväzov s cieľom zabezpečiť, aby sa migrujúcim pracovníkom poskytli písomné zmluvy a aby boli upozornení na ustanovenia v nich obsiahnuté, nariadenia týkajúce sa medzinárodného zamestnávania a zamestnania v krajine určenia, ich práv a povinností, ako aj prístup k účinným mechanizmom podávania sťažností a nápravy v jazyku, ktorému rozumejú
5. ) Zaviesť a uplatňovať vnútroštátne zákony, ktoré sankcionujú porušovanie ľudských práv a práv pracujúcich, najmä v prípadoch nútenej práce a detskej práce a spolupracovať so súkromným sektorom, vrátane zamestnávateľov, náborových pracovníkov, subdodávateľov a dodávateľov s cieľom budovať partnerstvá, ktoré podporujú podmienky pre dôstojnú prácu, a zabezpečiť, aby boli jasne vymedzené úlohy a zodpovednosti v rámci procesov zamestnávania a zamestnania, čím sa zvýši transparentnosť dodávateľského reťazca
6. ) Posilniť presadzovanie spravodlivých a etických noriem a politík prijímania pracovníkov a dôstojnej práce posilnením schopností inšpektorov práce a iných orgánov, aby mohli lepšie monitorovať pracovníkov personálnych agentúr, zamestnávateľov a poskytovateľov služieb vo všetkých odvetviach a zabezpečiť dodržiavanie medzinárodných ľudských práv a pracovného práva, aby sa zabránilo všetkým formám vykorisťovania, otroctva, nevoľníctva a nútenej, povinnej alebo detskej práce
7. ) Rozvíjať a posilňovať migráciu pracovnej sily a spravodlivé a etické postupy prijímania zamestnancov, ktoré migrantom umožňujú zmeniť zamestnávateľov a upraviť podmienky alebo dĺžku ich pobytu s minimálnym administratívnym zaťažením a súčasne podporiť väčšie príležitosti pre dôstojnú prácu a rešpektovanie medzinárodných ľudských práv a pracovného práva
8. ) Prijať opatrenia, ktoré zakazujú konfiškáciu alebo nekonsenzuálne zadržiavanie pracovných zmlúv a cestovných dokladov alebo dokladov totožnosti migrantov, aby sa zabránilo zneužívaniu, všetkým formám vykorisťovania, nútenej, povinnej a detskej práce, vydieraniu a iným situáciám závislosti a umožniť migrantom plne uplatňovať svoje ľudské práva
9. ) Zabezpečiť migrujúcim pracovníkom vykonávajúcim prácu za mzdu a zmluvnú prácu rovnaké pracovné práva a ochranu, ktoré sa vzťahujú na všetkých pracovníkov v príslušnom sektore, ako sú práva na spravodlivé a priaznivé pracovné podmienky, rovnakú odmenu za prácu rovnakej hodnoty, slobodu pokojného zhromažďovania a združovania a na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň telesného a duševného zdravia, vrátane mechanizmov ochrany miezd, sociálneho dialógu a členstva v odborových zväzoch
10. ) Zabezpečiť, aby migranti pracujúci v neformálnej ekonomike mali bezpečný prístup k účinným mechanizmom podávania hlásení, sťažností a nápravy v prípadoch vykorisťovania, zneužívania alebo porušovania ich práv na pracovisku spôsobom, ktorý nezhoršuje zraniteľné miesta migrantov, ktorí namietajú také incidenty a umožniť im účasť na príslušných súdnych konaniach, či už v krajine pôvodu alebo určenia
11. ) Preskúmať príslušné vnútroštátne pracovno-právne predpisy, politiky zamestnanosti a programy na zabezpečenie toho, aby zahŕňali zohľadnenie špecifických potrieb a príspevkov migrujúcich žien pracujúcich najmä v domácnostiach a povolaniach s nízkou kvalifikáciou, a prijať osobitné opatrenia na predchádzanie, nahlasovanie, riešenie a nápravu všetkých foriem zneužívania, vrátane sexuálneho násilia a násilia založeného na rodovej príslušnosti ako základu na podporu politík mobility pracovnej sily, ktoré zohľadňujú rodové hľadisko
12. ) Rozvíjať a zlepšovať vnútroštátne politiky a programy týkajúce sa medzinárodnej pracovnej mobility, vrátane zohľadnenia príslušných odporúčaní všeobecných zásad a operačných usmernení Medzinárodnej organizácie práce o Spravodlivom zamestnávaní, hlavných zásad Organizácie Spojených národov o obchodných a ľudských právach a Integrovaného systému medzinárodného náboru pracovníkov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IRIS)

[wp_ad_camp_2]

CIEĽ 7: Riešiť a znižovať zraniteľnosť pri migrácii

23. Zaväzujeme sa reagovať na potreby migrantov, ktorí čelia situáciám zraniteľnosti, ktoré môžu vyplynúť z okolností, za ktorých cestujú, alebo z podmienok, ktorým čelia v krajinách pôvodu, tranzitu a určenia tým, že im budeme poskytovať pomoc a chrániť ich ľudské práva v súlade s našimi záväzkami podľa medzinárodného práva. Ďalej sa zaväzujeme neustále zohľadňovať najlepšie záujmy dieťaťa, ako primárny prístup v situáciách, ktoré sa vzťahujú na deti a uplatňovať prístup zohľadňujúci rodové hľadisko pri riešení zraniteľných miest vrátane reakcií na rôzne podnety.

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:
1. ) Prehodnotiť príslušné politiky a postupy s cieľom zabezpečiť, aby nevytvárali, nezhoršovali alebo neúmyselne nezvyšovali zraniteľnosti migrantov, a to aj uplatňovaním ľudsko-právneho prístupu, ktorý berie ohľad na pohlavie a zdravotné postihnutie, ako aj prístupu zohľadňujúceho vek a prispôsobeného potrebám detí
2. ) Vytvoriť komplexné politiky a rozvíjať partnerstvá, ktoré poskytujú migrantom, ktorí sa nachádzajú v zraniteľnej situácii, bez ohľadu na ich migračný status, potrebnú podporu vo všetkých etapách migrácie prostredníctvom identifikácie a pomoci, ako aj ochrany ich ľudských práv, najmä v prípadoch súvisiacich s ohrozenými ženami, deťmi, predovšetkým tými bez sprievodu alebo odlúčených od svojich rodín, príslušníkmi etnických a náboženských menšín, obeťami násilia, vrátane sexuálneho a rodového násilia, staršími osobami, osobami so zdravotným postihnutím, osobami, ktoré sú na akomkoľvek základe diskriminované, pôvodnými obyvateľmi, pracovníkmi, ktorí čelia vykorisťovaniu a zneužívaniu, pracovníkmi v domácnosti, obeťami obchodovania s ľuďmi a migrantami, ktorí sú vystavení vykorisťovaniu a zneužívaniu v súvislosti s pašovaním migrantov
3. ) Vytvoriť migračné politiky, ktoré zohľadňujú rodové hľadisko s cieľom riešiť osobitné potreby a zraniteľnosti migrujúcich žien, dievčat a chlapcov, ktoré môžu zahŕňať pomoc, zdravotnú starostlivosť, psychologické a iné poradenské služby, ako aj prístup k spravodlivosti a účinným prostriedkom na nápravu, predovšetkým v prípadoch sexuálneho a rodovo motivovaného násilia, zneužívania a vykorisťovania
4. ) Preskúmať príslušné existujúce pracovné zákony a pracovné podmienky s cieľom identifikovať a účinne riešiť zraniteľné miesta súvisiace s miestom výkonu práce a zneužívanie migrujúcich pracovníkov na všetkých úrovniach zručností, vrátane pracovníkov v domácnosti a pracovníkov v neformálnej ekonomike, v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami, predovšetkým súkromným sektorom
5. ) Zohľadňovať deti migrantov v národných systémoch ochrany detí zavedením účinných postupov na ochranu detí migrantov v príslušných legislatívnych, administratívnych a súdnych postupoch a rozhodovaní, ako aj vo všetkých migračných politikách a programoch, ktoré majú vplyv na deti vrátane politík a služieb konzulárnej ochrany, ako aj rámcov cezhraničnej spolupráce s cieľom zabezpečiť, aby boli najlepšie záujmy dieťaťa primerane integrované, dôsledne interpretované a uplatňované v koordinácii a spolupráci s orgánmi na ochranu detí
6. ) Chrániť deti, ktoré sú bez sprievodu a odlúčené vo všetkých fázach migrácie prostredníctvom zavedenia špecializovaných postupov na ich identifikáciu, postúpenie, starostlivosť a zlúčenie s rodinou a poskytnúť prístup k službám zdravotnej starostlivosti, vrátane duševného zdravia, vzdelávania, právnej pomoci a práva byť vypočutý v administratívnom a súdnom konaní, vrátane rýchleho vymenovania kompetentného a nestranného zákonného zástupcu, ako základného prostriedku na riešenie ich osobitnej zraniteľnosti a diskriminácie, chrániť ich pred všetkými formami násilia a poskytnúť im prístup k udržateľným riešeniam, ktoré sú v ich najlepšom záujme
7. ) Zabezpečiť, aby mali migranti prístup k verejnej alebo cenovo dostupnej nezávislej právnej pomoci a zastúpeniu v súdnych konaniach, ktoré sa ich týkajú, a to aj počas akéhokoľvek súvisiaceho súdneho alebo správneho konania, aby sa zaručilo, že všetci migranti sú všade uznávaní pred zákonom ako osoby a že spravodlivosť bude nestranná a nediskriminačná
8. ) Vytvoriť prístupné a účelné postupy, ktoré uľahčujú prechod z jedného statusu do druhého a informovať migrantov o ich právach a povinnostiach, aby sa zabránilo tomu, že migranti sa dostanú do nezákonného postavenia v cieľovej krajine , aby sa znížila neistota statusu a súvisiace zraniteľnosti, ako aj aby sa umožnilo individuálne posúdenie statusu migrantov, vrátane tých, ktorí stratili zákonný status, bez obáv zo svojvoľného vyhostenia
9. ) Stavať na existujúcich postupoch na uľahčenie prístupu migrujúcich osôb s nezákonným statusom k individuálnemu posúdeniu, ktoré môže viesť k zákonnému statusu, od prípadu k prípadu a s jasnými a transparentnými kritériami, najmä v prípadoch, keď ide o deti, mládež a rodiny, ako možnosť na zníženie zraniteľnosti, ako aj k získaniu lepších poznatkov o obyvateľoch zo strany štátov
10. ) Uplatňovať osobitné podporné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby migranti, ktorí sa ocitli v krízovej situácii v tranzitných a cieľových krajinách, mali prístup ku konzulárnej ochrane a humanitárnej pomoci, vrátane uľahčenia cezhraničnej a širšej medzinárodnej spolupráce, ako aj zohľadňovaním migrujúceho obyvateľstva pri prípravách na krízové situácie, reakciách na mimoriadne situácie a po-krízové opatrenia
11. ) Zapojiť miestne orgány a príslušné zainteresované strany do identifikácie, postúpenia a pomoci migrantom v situácii zraniteľnosti, a to aj prostredníctvom dohôd s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu, poskytovateľmi právnej pomoci a služieb, ako aj zapojením prípadných tímov mobilnej reakcie
12. ) Vypracovať národné politiky a programy na zlepšenie národných reakcií, ktoré reagujú na potreby migrantov v situáciách zraniteľnosti, vrátane zohľadnenia príslušných odporúčaní Zásad a usmernení Globálnej migračnej skupiny, podporovaných Praktickými usmerneniami o ochrane ľudských práv migrujúcich osôb, ktoré sa ocitli v zraniteľnej situácií

CIEĽ 8: Zachraňovať životy a zaviesť koordinované medzinárodné úsilie v oblasti nezvestných migrantov

24. Zaväzujeme sa k medzinárodnej spolupráci pri záchrane životov a predchádzaní úmrtiam a zraneniam migrantov prostredníctvom individuálnych alebo spoločných pátracích a záchranných operácií, štandardizovaného zhromažďovania a výmeny dôležitých informácií za predpokladu kolektívnej zodpovednosti za ochranu života všetkých migrantov, v súlade s medzinárodným právom. Ďalej sa zaväzujeme identifikovať tých, ktorí zomreli alebo sa stali nezvestnými a uľahčiť komunikáciu s postihnutými rodinami.

[wp_ad_camp_2]

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:
1. ) Vypracovať postupy a dohody o pátraní a záchrane migrantov s hlavným cieľom chrániť právo migrantov na život, ktoré podporujú zákaz kolektívneho vyhostenia, zaručujú právo na náležitý postup a individuálne posudzovania, zvyšujú kapacity prijímania a pomoci a zabezpečujú, aby sa poskytovanie pomoci migrantom výlučne humanitárnej povahy nepovažovalo za nezákonné
2. ) Prehodnotiť vplyvy politík a zákonov súvisiacich s migráciou, aby sa zabezpečilo, že tieto nezvyšujú alebo nespôsobujú riziko, že migranti sa budú stávať nezvestnými, a to aj identifikovaním nebezpečných tranzitných trás, ktoré používajú migranti, spoluprácou s ostatnými krajinami, ako aj príslušnými zainteresovanými stranami a medzinárodnými organizáciami s cieľom identifikovať kontextuálne riziká a zaviesť mechanizmy na predchádzanie takým situáciám a reagovať na ne, s osobitným dôrazom na deti migrantov, najmä bez sprievodu alebo oddelené
3. ) Umožniť migrantom bezodkladne komunikovať so svojimi rodinami s cieľom informovať ich o tom, že žijú tým, že bude uľahčený prístup ku komunikačným prostriedkom na trasách a v ich cieľovom mieste a to aj v miestach zadržania, ako aj prístup ku konzulárnym misiám, miestnym orgánom a organizáciám, ktoré môžu poskytovať pomoc pri rodinných kontaktoch, najmä v prípadoch detí bez sprievodu alebo oddelených migrujúcich detí, ako aj dospievajúcich
4. ) Vytvoriť nadnárodné koordinačné kanály, vrátane konzulárnej spolupráce a určiť kontaktné miesta pre rodiny hľadajúce chýbajúcich migrantov, prostredníctvom ktorých môžu byť rodiny informované o stave vyhľadávania a získať ďalšie relevantné informácie pri rešpektovaní práva na súkromie a ochranu osobných údajov
5. ) Zhromažďovať, centralizovať a systematizovať údaje týkajúce sa mŕtvol a zabezpečiť sledovateľnosť po pohrebe v súlade s medzinárodne uznávanými súdno-znaleckými normami a vytvoriť koordinačné kanály na nadnárodnej úrovni, aby sa uľahčila identifikácia a poskytovanie informácií rodinám
6. ) Vynaložiť všetko úsilie, a to aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, na znovu-získanie, identifikáciu a repatriáciu pozostatkov zosnulých migrantov do krajín ich pôvodu, rešpektujúc želania pozostalých rodín a v prípade neidentifikovaných osôb uľahčiť identifikáciu a následné znovu-získanie pozostatkov, zabezpečujúc dôstojné, úctivé a vhodné zaobchádzanie s pozostatkami zosnulých migrantov

CIEĽ 9: Posilniť nadnárodnú reakciu na pašovanie migrantov

25. Zaväzujeme sa zintenzívniť spoločné úsilie pri predchádzaní a boji proti pašovaniu migrantov prostredníctvom posilnenia kapacít a medzinárodnej spolupráce s cieľom predchádzať, vyšetrovať, stíhať a trestať pašovanie migrantov, aby sa ukončila beztrestnosť prevádzačských sietí. Ďalej sa zaväzujeme zabezpečiť, aby migranti nepodliehali trestnému stíhaniu za to, že boli predmetom pašovania, bez ohľadu na prípadné stíhanie za iné porušenia vnútroštátnych právnych predpisov. Taktiež sa zaväzujeme identifikovať pašovaných migrantov, aby sme chránili ich ľudské práva, pričom zohľadníme osobitné potreby žien a detí a pomôžeme najmä migrantom, ktorí sú predmetom pašovania za priťažujúcich okolností v súlade s medzinárodným právom.

Celé znenie nájdete na stránke Slobodný Výber

[wp_ad_camp_2]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.