Časť č. 1

Základné pojmy a vysvetlenia

Nové poznanie:

Byť Slovanom je nielen veľká výsada, ale aj veľká zodpovednosť spojená s poslaním. Vo veľmi dávnej minulosti prvotné svetlé sily, v rámci hľadania „nástroja“ riešenia porážky temných síl, vyvinuli prvých Slovanov. Morálka svetlých síl sa tak stala základom Slovanov. Na tomto základe sa rozvíjala ich schopnosť tvoriť, evolučne rásť a popri tom aj rozvíjať  svoje mentálne schopnosti. Pred dávnymi vekmi osídlili títo Slovania aj Midgard zem. My sme potomkami týchto Slovanov. Sme nositeľmi ich schopností, ich DNA. Morálka svetlých síl je našou súčasťou.  Je pravda, že to v súčasnosti nie je veľmi vidieť. Je to však v nás a iba na nás! Podmienky okolo nás sa zmenili. Stačí vykročiť na cestu poznania a osvojiť si nové poznanie, stačí sa zbaviť „nánosov“ niekoľko tisícročných modelov správania aplikovaných temnými silami do našich životov a do životov našich predkov. Stačí začať myslieť a konať ako Slovania. Nové poznanie je nástrojom, ktorý nám to môže pomôcť dosiahnuť.

[wp_ad_camp_1]

Nové poznanie  nie je o náboženstve, nie je to ani o ezoterike. „Škola poznania“   nevytvára žiadnu štruktúru a ani inštitucionalizovanú formu. Cieľom nie je dosiahnutie toho, aby čitatelia  prevzali všetko sprístupnené nové poznanie. Cieľom je, aby premýšľali, vnímali svoje svedomie, konali samostatne a podľa neho, aby si uvedomili svoje možnosti a začali plne využívať  svoje schopnosti naviazané na svoju slovanskú DNA. Jednou z týchto schopností je aj schopnosť rozlišovania dobra od zla, pravdy od lži…

Voľné uvedenie do témy: НиколайЛевашовa jeho dôkladné poznanie  opatrení zavedených temnými silami na Midgard zemi:

  1. Николай Левашовdisponoval dôkladným poznaním interventského riadiaceho systému Midgard zeme[1],systému nadorganizmov a opatrení zavedených temnými silami na Midgard zemi na zamedzenie evolúcie podstát (duší). Rovnako bol dôsledne zoznámený s praktikami a metódami používanými temnými silami na Midgard zemi.
  2. Jeho Hlavnou úlohou bolo na Midgard zemi pripravenie podmienok pre úspešné zavŕšenie projektu „Zem[2]:
    1. zničiť interventský riadiaci systém Midgard zemevytvorený pred cca 18 300 rokmi a obnoviť pôvodný riadiaci systém Midgard zeme,
    2. spracovať a rozšíriť nové vedomosti(knihy ako abecedu a gramatiku nového poznania) tak, aby v pravý čas poslúžili iným vteleným vysokorozvinutým svetlým podstatám na ich prebudenie z hlbokého utajenia, ako aj na ich následný pokus o úspešné dokončenie  projektu „Zem“,
    3. vytvoriť a zabezpečiť rozšírenie generátorov psí poľa SLNvytváranýchním vytvorenou matricou generácií generátorov psí poľa SLN  aj s programami SvetLtak, aby v pravý čas poslúžili  iným vteleným vysokorozvinutým svetlým podstatám pri ich pokuse o úspešné dokončenie  projektu „Zem“.

НиколайЛевашовpoužil na splnenie svojej hlavnej úlohy práve svoje dôkladné poznanie  interventského riadiaceho systému Midgard zeme, systému nadorganizmov a opatrení zavedených temnými silami na Midgard zemi na zamedzenie evolúcie podstát, ako aj  praktík a  metód používanými temnými silami na Midgard zemi. V dôsledku tohto poznania to čo mohol, to urobil sám a s pomocou svojej manželky Svetlany. Súčasne si však uvedomil, že jeho dielo bude po jeho smrti likvidované a že ak by pokračovanie vo svojom diele zveril niektorým z tých mála ľudí, ktorí dokázali byť aspoň čiastočne nezávislí od  systému nadorganizmov (egregorov), tak by dlho neprežili, jeho knihy a generátory psí poľa SLN by sa nielenže nerozšírili, ale úplne by zanikli, jeho hlavná úloha by zostala nesplnená a projekt „Zem“ by nemal žiadnu šancu na úspešné dokončenie. Z uvedeného dôvodu zveril dôležité úlohy spojené s rozširovaním  kníh a generátorov psí poľa SLN viacerým ľuďom, ktorým dal plniť nezávisle od seba rôzne úlohy, ľuďom ktorí boli plne podriadené systému nadorganizmov a ktorí buď boli, alebo sa v krátkom časovom úseku mali stať členmi nadorganizmami ochraňovanej „zlatej miliardy“. Toto bol prípad jeho webov, združenia Zlatý vek i organizácie RNTO. Takto sa aj rozširovanie  kníh a generátorov psí poľa SLN dostalo nielen pod kontrolu, ale týmto spôsobom aj pod ochranu systému nadorganizmov. Vďaka tejto skutočnosti sa  mohli knihy (nové poznanie) a generátory psí poľa dostať tam kam mali – do rúk fyzicky hmotných tiel s vtelenými vysokorozvinutými svetlými podstatami (dušami)[3], ktoré takto mali možnosť úspešne dokončiť projekt

  1. Zem“.НиколайЛевашов použil skvelú taktiku v rámci ktorej silnú stránku parazitického systému temných síl dokázal obrátiť proti tomuto samotnému systému, čím ho dokázal preľstiť a túto lesť ešte znásobil aj svojou smrťou (paralela s obetovaním figúrky kráľovnej v šachu).

Voľné uvedenie do témy: Metóda získavania nového poznania

Temné sily nás za posledných 500 rokov naučili jednému – považovať za pravdivé iba to, čo si vieme experimentálne overiť – veriť iba tomu, čo vieme dokázať.Je všeobecne známe, že náš vesmír je vytvorený iba na 10% z fyzicky pevnej hmoty. 90% vesmíru tvorí už aj podľa vedcov „čierna hmota“ (jemná hmota alebo primárne a hybridné matérie). Ak si zoberieme do ruky 150 stranovú knihu, ktorú sme ešte nečítali a prečítame si z nej náhodne vybraných 15 strán, tak vieme povedať detailný obsah celej knihy? Nie, nevieme. Tak je to aj s experimentálnym overovaním a dokazovaním, v rámci ktorého sa pohybujeme v rozsahu tých „15 prečítaných strán 150 stranovej knihy“. Výsledky experimentálneho overovania a dokazovania, na ktoré sme zvyknutí a na ktoré sa spoliehame majú presne takú istú hodnotu ako 15 prečítaných strán zo 150 stranovej knihy.

My ako Slovania však máme slovanskú DNA. Máme ju od našich dávnych predkov, ktorí osídlili Midgard zem. Našou schopnosťou, ktorú sme zdedili po týchto predkoch je schopnosť vnímať a vyhodnocovať dianie okolo nás mentálne, našim vedomím. Stačí si to uvedomiť a začať túto schopnosť používať a precvičovať. Nové poznanie, ktoré bude obsiahnuté v  tomto článku  je získané najmä týmto spôsobom.  Základom je nové poznanie ktoré sprístupnil НиколайЛевашов. Toto poznanie je však rozvíjané ďalej. On sám hovoril, že nám dal iba abecedu a gramatiku, že ostatné je na nás.

[wp_ad_camp_1]

Princíp života ktorý vo svojom diele prezentoval НиколайЛевашов

Pred dávnymi vekmi[1]vznikla prvá molekula RNA a začal sa vyvíjať život. Podmienky nevyhnutné pre sformovanie molekuly RNA, s ktorými priamo súvisí vznik života, podrobne opísal vo svojom diele НиколайЛевашов. Základný princíp života[2] súvisel práve so sformovaním rôznych anorganických atómov(fosforu, kyslíka, dusíka, uhlíka a vodíka) do jednej veľkej molekuly v tvare špirály vo vnútri ktorej vznikol tunel s vlastnosťami podobnými vlastnostiam, ktoré má čierna diera. Vďaka týmto vlastnostiam každý fyzicky hmotný ión, atóm a molekula vytvorený z hybridnej matérie vytvorenej syntézou siedmych primárnych matérií, ktorý sa dostal do vnútorného tunela molekuly RNA(platilo to aj pre molekuly DNA) sa rozštiepil na sedem primárnych matérií z ktorých bola syntetizovaná pôvodná hybridná matéria.Časť týchto primárnych matérií sa tak uvoľnila do okolitého prostredia. Molekula RNA tak procesom štiepenia uvoľnila do okolitého prostredia primárne matérie, alebo inak „životnú silu“.Zvyšná časť sa opäť syntetizovala do fyzicky pevnej hmoty, ktorá tvorila odpad. Základným princípom života sa tak stal proces štiepenia a proces syntézy, ktorý prebiehal vo všetkých molekulách RNA a DNA.

Uvoľnená časť primárnych matérií postupne vytvorila na bariére medzi fyzicky hmotnou úrovňou a éterickou úrovňou (naša Midgard zem bola zostrojená so siedmich primárnych matérií označených ako A, B, C, D, E, F, G[1] a okrem fyzicky hmotnej úrovne mala aj nasledovné jemnohmotné úrovne: éterickú, astrálnu, 1.mentálnu, 2. mentálnu, 3. mentálnu a 4. mentálnu) odtlačok v tvare fyzicky hmotnej molekuly RNA (platí to aj pre molekulu DNA), ktorý sa postupne začal nasycovať uvoľnenými  matériami (na Midgard zemi primárnou matériou G), pri určitej nasýtenosti odtlačku tento odtlačok prelomil bariéru medzi fyzicky hmotnou úrovňou a éterickou úrovňou a na éterickej úrovni sformoval jemnohmotné éterické telo molekuly RNA – podstatu fyzicky hmotnej molekuly RNA (platilo to aj pre molekulu DNA). Pri trvalom štiepení hybridnej matérie na primárne matérie molekulami DNA  sa tak mohlo vytvoriť jemnohmotné telo aj na astrálnej úrovni z primárnych matérii G a F a aj na 1. mentálnej úrovni z primárnych matérií G, F, E. Takýmto spôsobom sa mohla molekula DNA postupne vyvíjať – vytvárať svoju podstatu a jej viaceré jemnohmotné telá. Molekuly DNA a RNA sa tak stali nositeľmi princípu života a tým aj základným prvkom rozvoja (evolúcie). Z uvedeného plynie, že primárne matérie, alebo inak „životná sila“, boli a sú základným stavebným materiálom každej podstaty (duše), že práve oni umožňujú svojim kolobehom život.

[1] Pozri video „НеоднороднаяВселенная. Часть 1.“nahttps://www.youtube.com/watch?v=MsEXQHIk9oU&list=PLNpPE9bAJS6KFspo1rPYhp5FFkyK-hMmWa video  „НеоднороднаяВселенная. Часть 2.“na https://www.youtube.com/watch?v=zE9gHz1OsF4&list=PLNpPE9bAJS6KFspo1rPYhp5FFkyK-hMmW&index=2

 

[wp_ad_camp_1]

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.