…..náš překladatel a dopisovatel Koucour Mourek nám poslal pohled na svět z jiné strany. Něco o konstruktivní síle vesmíru, i když on to nazává jinak….

18:27

Aktuality z 30. ledna 2019

Nejvyšší autorita, která s námi už roky komunikuje prostřednictvím „vizionářů“ a která sama sebe ve svém Poselství č. 691 z 22. ledna 2019 nazývá Bůh Otec, nám tam kromě jiného sděluje: „Mé děti, nová opatření byla vydána proti mým pravým prorokům, kteří říkají mé pravdivé Slovo (…). Moji praví proroci jsou ti, kdo vám říkají o přicházející zkáze. (…) Mnoho trpěli a Já si přeji, aby neviděli zlo, které má přijít. Bude jich třeba méně v tom, co přichází, protože většina bezbožných pak odmítne naslouchat, stejně jako to činí teď.(…)“ (http://www.poselstvi-zbytku.org/html1/691.html).

 

[wp_ad_camp_2]

Také zde se ukazuje zvrácenost našeho světa, která je úmyslně navozena a je také vybavena samu sebe zesilující zpětnou vazbou. Proto zjevný úpadek našeho světa už není jen úpadkem, nýbrž je zvráceností, která sama sebe nezadržitelně a stále rychleji prohlubuje a rozšiřuje. Ti, co jsou zvyklí naslouchat a věřit stále nehoráznějším a stále zvrácenějším lžím o světě, v němž žijeme, pak samozřejmě stále důrazněji nechápou a jako bláznivé odmítají i úplně prosté a jednoduché pravdy, které k nim tu a tam od těch „vizionářů“ přicházejí.

Proto se děly a dějí naprosto zvrácené příšernosti, které dokonce i vycházejí veřejně najevo, a nikdo zřejmě není schopen jim zabránit, nebo je aspoň brzdit. Naopak, pokud se odvážíme si to připustit, zlo se v našem světě lavinovitě šíří a v podstatě už převládlo, jen si to nedokážeme uvědomit, protože je zatím dobře skryté a protože nám to nedovoluje zvrácenost našeho vlastního vnímání a myšlení. Nelze se tomu divit, pokud si připustíme, že důležitá část myšlenek a pohnutek, které mylně považujeme za svoje vlastní, je nám ve skutečnosti našeptávána z vnějšku nějakou cizí inteligencí, která tím realizuje nějaké svoje vlastní, nám většinou asi velmi nebezpečné cíle.

Je tedy v podstatě marné vyzývat kohokoli, aby se (už konečně) probudil, aby se (nad něčím, nebo sám nad sebou) zamyslel, psát a podepisovat petice, volit a nechat se volit do nějakých zastupitelských orgánů… Protože totiž to zlé, co se děje, se patrně má dít dopuštěním Božím. Obsáhle je to celé vysvětleno na internetové stránce http://www.bozirodina.cz/ a v aktuální podobě například na internetové stránce Youtube na kanálu osoby, která se tam nazývá Patrik Gorloj: https://www.youtube.com/results?search_query=patrik+gorloj. Nebo také tady: https://www.youtube.com/channel/UCk7gDg2NmBlkISaOUPvEGEA/videos?disable_polymer=1.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Co nejstručněji řečeno: Zlo ve Stvoření Božím původně nebylo. Protože ale svobodné Boží bytosti jednou svému Bohu a samy sobě položily otázku, jaké by to bylo, kdyby nastalo Zlo, Bůh se rozhodl, že jen jednou a jednou provždy dá bytostem vládu Zla pocítit. Doba vlády Zla ve Stvoření je nyní asi krátce před svým vyvrcholením a následným úplným ukončením. Nyní ale celý ten tisíciletý vývoj Zla v našem světě musí vyvrcholit postupným rozšířením a převládnutím pekla zde, v našem „přirozeném“ světě živých bytostí, tedy jsoucího reálně zde, nikoli až někde za ukončením našeho života v tomto troj-, respektive čtyřrozměrném světě. (Tři rozměry prostoru a k nim je – aby se v tom prostoru mohlo něco dít – jako čtvrtý rozměr přiřazen jednorozměrný a stále jen jedním směrem plynoucí čas.) Peklo už je zde skutečně přítomno proto, že svobodná možnost bytostí rozhodovat se je omezena například tím, že naše schopnost vnímat a myslet je silně omezena jen na část kapacity našich smyslů a našeho mozku, a tím, že ještě i toto naše silně omezené vnímání a myšlení je z vnějšku skrytě sledováno, ovlivňováno a řízeno.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Taková míra nesvobody v našem rozhodování je z pohledu našeho Stvořitele už sama o sobě peklem, které původně vůbec nezamýšlel a které se mu hnusí. Proto připustil vítězství pekelného Zla na planetě Země/Nula jen na určitou, ve srovnání s Božskou věčností nicotně krátkou dobu. Měla by patrně, počítáno od loni (2018) trvat nanejvýš 34 roků (do r. 2052), přičemž lze možná doufat v Jeho nekonečnou shovívavost v tom smyslu, že tato doba Jím snad bude z útrpnosti zkrácena, nebo aspoň bude běh času v té době urychlen. Protože ta nadcházející doba zkázy prý totiž bude dobou hrozného utrpení, budou krajním způsobem trpět a hynout příroda i lidé.

Lze prý také doufat, že během té nynější Doby strádání přijde takzvané Varování, které některým bytostem umožní pochopit svou situaci a odvrátit se od Zla. Pro tyto obrácené bytosti pak lze doufat, že budou z této bědné planety Země/Nula vytrženy/vysvobozeny a přeneseny odtud na planetu Nová Země, která prý už je připravena v 5. rozměru a je už prý částečně obydlena (a také na jiná místa v Multivesmíru). Planeta Nová Země a život na ní jsou stručně popsány tady: https://www.youtube.com/watch?v=dLJvkVxBJO0.

Tato poselství patří k proudu živé vody, kterou na nás vylévá Duch Utěšitel a už téměř 2000 let trpělivě uvádí do celé pravdy ty, kdo k nim najdou cestu. Ne všichni z vás jim rozumíte a přijímáte je. Nikdy tomu nebylo jinak. V poselství pro paní Luz de Maria z 21. listopadu 2017 dokonce Matka Spásy pronáší výzvu: „když jim nevěříte, neničte je, setrvejte v nevědomosti a nevypouštějte žádná prázdná slova, která lze snadno vyvrátit“.

Kocour Mourek, 30. leden 2019, 18.54 hodin

 

[wp_ad_camp_2]

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.