Je to dost odvážné tvrzení. „Vaše vláda se vás snaží zabít“ je tvrzení ještě odvážnější.

Ale bohužel, tato smělá tvrzení jsou nyní podložena horou důkazů a většinu z těchto důkazů lze nalézt v důvěrných dokumentech Pfizeru, které byl americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv donucen zveřejnit na základě soudního příkazu.

Začněme tedy důkazy obsaženými v důvěrných dokumentech společnosti Pfizer. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) se pokusil odložit vydání údajů o bezpečnosti vakcíny proti Covid-19 společnosti Pfizer o 75 let, přestože 11. prosince 2020 schválil vakcíny po pouhých 108 dnech hodnocení bezpečnosti.

Počátkem ledna 2022 jim však federální soudce Mark Pittman nařídil zveřejňovat 55 000 stran měsíčně. Do konce ledna vydali 12 000 stránek.

Od té doby PHMPT (nezisková organizace – Zdravotníci a lékaři za transparentnost) vyvěšuje všechny dokumenty na svých internetových stránkách. Naposled k 1. červnu 2022.

Jedním z vyvěšených dokumentů je „reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf(zkušenosti s opětovným uvedením na trh). Strana 12 tohoto důvěrného dokumentu obsahuje údaje o použití vakcíny Pfizer proti Covid-19 v těhotenství a při kojení.

Důvěrné dokumenty Pfizeru odhalují, že 90 % očkovaných těhotných žen při onemocnění Covid-19 přišlo o dítě

Společnost Pfizer v dokumentu uvádí, že do 28. února 2021 bylo známo 270 případů vystavených vakcíně mRNA během těhotenství.

Čtyřicet šest procent matek (124) vystavených injekcím přípravku Pfizer proti Covid-19 trpělo nežádoucím účinkem.

Z těchto 124 matek, které utrpěly nežádoucí účinek, byly účinky u 49 případů považovány za nezávažné nežádoucí, zatímco u 75 případu byly považovány za závažné. To znamená, že 58 % matek, které hlásily, že trpí nežádoucími účinky, utrpělo závažné nežádoucí účinky od kontrakcí dělohy až po úmrtí plodu.

V souvislosti s očkováním vakcínou Pfizer však byly hlášeny pouze čtyři vážné případy u těhotných či kojících matek.

A tady to začíná být docela znepokojující. Pfizer uvádí, že z 270 těhotných žen nemají o 238 z nich vůbec žádné zprávy a nevědí tedy, co se s nimi stalo.

Ale zde jsou známé výsledky zbývajících těhotenství.

V době vypracování zprávy bylo celkem 34 výsledků, na 5 z nich se však dosud čekalo. Společnost Pfizer poznamenává, že pouze 1 z 29 známých výsledků byl normální, zatímco 28 z 29 výsledků mělo za následek ztrátu či smrt dítěte. To odpovídá 97 % všech známých výsledků očkování vakcínou proti Covid-19 během těhotenství vedoucích ke ztrátě dítěte.

Když zahrneme 5 případů, kdy se na výsledek stále čekalo, rovná se to 82 % všech výsledků očkování vakcínou proti Covid-19 během těhotenství, které měly za následek ztrátu dítěte. To odpovídá v průměru 90ti procentům (v rozmezí 82 a 97 %).

Takže tu máme první důkaz, že něco není v pořádku, když dojde na aplikaci vakcíny od Pfizeru proti Covid-19 během těhotenství.

Zde jsou pokyny převzaté z vládního dokumentu ze Spojeného království „REG 174 INFORMATION FOR UK HEALTHCARE PROFESSIONALS“ (INFORMACE PRO BRITSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY).

Tak je to každopádně v pokynech z prosince 2020 zapsáno. Bohužel zhruba o měsíc později vláda Spojeného království a další vlády po celém světě revidovaly tyto pokyny takto:

Zkušenosti s použitím vakcíny covid mRNA u těhotných žen jsou omezené. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na těhotenství, vývoj embrya/plodu, porod nebo postnatální vývoj. Podání vakcíny covid mRNA v těhotenství by mělo být zváženo pouze v případě, že potenciální přínosy převažují nad možnými riziky pro matku a plod.

Toto jsou od června 2022 stále oficiální pokyny, jež vedou k několika otázkám, které vyžadují naléhavé odpovědi – uvážíme-li, že od počátku roku 2021 bylo těhotným ženám řečeno, že očkování vakcínou proti Covid-19 je naprosto bezpečné.

Aby si ženy uvědomily, že tady něco není v pořádku, stačí se podívat na potraviny a doplňky, kterým bylo ženám doporučeno se v těhotenství vyhnout, přičemž jim předtím bylo řečeno, že je naprosto bezpečné podstoupit experimentální vakcinaci:

  • uzené ryby,
  • měkký sýr,
  • wet paint (pufovaná rýže v čokoládě),
  • káva,
  • bylinkový čaj,
  • vitamínové doplňky,
  • průmyslově zpracované nezdravé potraviny.

A to je jen několik příkladů, seznam je téměř nekonečný.

Začněme tedy s „těhotenstvím“ v oficiálních pokynech. V prosinci 2020 se v pokynech uvádělo, že „očkování vakcínou proti Covid-19 se v těhotenství nedoporučuje“. Zhruba o měsíc později se v těchto pokynech uvádělo: „Studie na zvířatech nenaznačují škodlivé účinky na těhotenství atd.“.

Podívejme se tedy na zmíněné studie na zvířatech.

Než tak ale učiníme, je třeba upozornit na to, že oficiální pokyny uvádějí od června 2022, že „podání vakcíny proti COVID-19 mRNA BNT162b2 v těhotenství by mělo být zvažováno pouze tehdy, pokud potenciální přínos převáží případná rizika pro matku a plod“. Tak proč proboha všechny těhotné ženy po celé zemi byly aktivně donuceny, aby tuto vakcínu podstoupily?

Pfizer a regulační orgány pro medicínu zatajovaly nebezpečí očkování proti Covid-19 během těhotenství kvůli studii na zvířatech, při které bylo zjištěno zvýšené riziko vrozených vad a neplodnosti

Nerozsáhlá studie prováděná na zvířatech, o níž se v oficiálních zdrojích hovořilo, ve skutečnosti odhalila riziko významného poškození vyvíjejícího se plodu, ale regulační orgány pro medicínu v USA, Velké Británii a Austrálii se aktivně rozhodly tyto informace z veřejných dokumentů odstranit.

Aktuální studii si můžete prohlédnout v plném znění zde, je nazvána „Nedostatek účinků na plodnost samic a prenatální a postnatální vývoj potomstva u potkanů s VAKCÍNOU BNT162b2, vakcínou proti COVID-19 založenou na mRNA“.

Studie byla provedena na 42 samicích potkanů Wistar Han. Jednadvacet z nich dostalo injekci Pfizer Covid-19, 21 nikoli.

Výsledky počtu pozorovaných plodů, které mají nadpočetná bederní žebra v pozorované skupině, byly 3/3 (2,1). Ale výsledky počtu plodů, které měly v očkované skupině nadpočetná bederní žebra, byly 6/12 (8,3). Proto byl výskyt ve vakcinované skupině v průměru o 295 % vyšší.

Nadpočetná žebra nazývaná také přídatná žebra jsou neobvyklou variantou žeber navíc vznikajících nejčastěji z krčního nebo bederního obratle.

To, co tato studie zjistila, jsou tedy důkazy abnormální tvorby plodu a vrozených vad způsobených vakcínou Pfizer proti Covid-19.

Tím ale abnormální nálezy studie nekončí. U vakcinované skupiny potkanů byla míra „preimplantační ztráty“ dvojnásobná oproti kontrolní skupině.

Preimplantační ztrátou se rozumí oplodněná vajíčka, která se nepodaří implantovat. Tato studie proto naznačuje, že injekce přípravku společnosti Pfizer proti Covid-19 snižuje u ženy šance na otěhotnění. Zvyšuje tedy riziko neplodnosti.

Jak tedy proboha mohly regulační orgány pro medicínu po celém světě ve svých oficiálních pokynech prohlásit, že „studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na těhotenství“? A jak mohly prohlásit, že „Není známo, zda má vakcína Pfizer vliv na plodnost“?

Pravdou je, že se to aktivně rozhodly ututlat.

Víme to díky vznesené žádosti týkající se Zákona o svobodném přístupu k informacím (FOI) podané Australskému ministerstvu pro administraci léčebných výrobků (TGA).

V rámci žádosti dle FOI byl zveřejněn dokument nazvaný Delegate’s Overview and Request for ACV’s Advice (Přehled a žádost delegáta o radu ACV), který byl vytvořen 11. ledna 2021. Třicátá strana dokumentu zobrazuje „přehled informací o přípravku“ a upozorňuje na změny, které by měly být ve „Zprávě o neklinickém hodnocení“ provedeny před úředním zveřejněním.

Společnost Pfizer požadovala změny provést před další aktualizací informací o produktu.

Hodnotitel modulu 4 požadoval, aby společnost Pfizer odstranila své tvrzení, že „studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky s ohledem na reprodukční toxicitu“.

Proč?

Hodnotitel modulu 4 sdělil společnosti Pfizer, že „těhotenská kategorie B2“ je považována za vhodnou, a požádal, aby přidali následující řádek –

Kombinovaná studie plodnosti a vývojové toxicity u potkanů prokázala zvýšený výskyt nadpočetných bederních žeber u plodů potkaních samic léčených přípravkem COMIRNATY“.

Ale tady je připomínka znění vydaného úředního dokumentu poskytnutého široké veřejnosti –

Kategorie březosti byla změněna na „B1“, nebyl zařazen žádný řádek zvýšeného výskytu nadpočetných bederních žeber u plodů a namísto toho obsahovaly řádek, který byl požádán o odstranění s tvrzením, že „Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na těhotenství…“.

To je docela velký rozdíl mezi oběma kategoriemi. Ale skutečnost, že hodnotitel modulu 4 dokonce považoval těhotenskou kategorii B2 za vhodnou, je velmi sporná, vezmete-li v úvahu výsledky „neadekvátní“ a extrémně malé studie na zvířatech, již jsme odhalili výše a která byla provedena za účelem vyhodnocení bezpečnosti podání vakcíny Pfizer proti Covid-19 během těhotenství.

Nejenže zde máme důkazy o tom, že vakcína Pfizer může způsobit ztrátu plodů s pravděpodobností 82 až 97 %, ale máme nyní důkazy i o tom, že vakcína Pfizer vede ke zvýšenému riziku neplodnosti nebo vrozených vad.

Oba tyto příklady samy o sobě podporují domněnku, že očkování vakcínou proti Covid-19 povede k depopulaci. Ale tím důkazy bohužel nekončí.

Důvěrné dokumenty Pfizeru odhalují, že vakcína Covid-19 se hromadí ve vaječnících

Další studie, kterou lze nalézt v dlouhém seznamu důvěrných dokumentů Pfizeru, které FDA musela zveřejnit prostřednictvím soudního příkazu, byla provedena na potkanech Wistar Han, z nichž bylo 21 samic a 21 samců.

Každému potkanu byla podána jedna intramuskulární dávka vakcíny Pfizer Covid-19 a poté byl v předem definovaných bodech po podání stanoven obsah a koncentrace celkové radioaktivity v krvi, plazmě a tkáních.

Jinými slovy, vědci provádějící studii změřili, jak velká část vakcíny proti Covid-19 se rozšířila do dalších částí těla, jako jsou kůže, játra, slezina, srdce atd.

Jedním z nejvíce znepokojujících zjištění ze studie je však skutečnost, že očkování vakcínou Pfizer se v průběhu času hromadí ve vaječnících.

Vaječník je jeden z páru samičích žláz, ve kterých se tvoří vajíčka a ženské hormony estrogen a progesteron.

Vědci zjistili, že během prvních 15 minut po očkování vakcínou Pfizer byla celková koncentrace lipidů naměřená ve vaječnících 0,104 ml. Poté se po jedné hodině zvýšila na 1,34 ml, po 4 hodinách na 2,34 ml a po 48 hodinách na 12,3 ml.

Vědci však po 48 hodinách neprovedli žádný další výzkum akumulace, takže jednoduše nevíme, zda tato akumulace pokračovala.

Oficiální údaje Spojeného království zveřejněné organizací Public Health Scotland, které lze nalézt zde (ODKAZ), však nabízejí některá z vodítek, pokud jde o důsledky této akumulace ve vaječnících.

Údaje o počtu jedinců trpících rakovinou vaječníků ukazují, že známý trend z roku 2021 byl výrazně vyšší než v roce 2020 a v průměru let 2017 až 2019.

Uvedený graf zobrazuje data do června 2021, ale grafy nalezené na domovské stránce Public Health Scotland nyní ukazují čísla až do prosince 2021 a bohužel odhalují, že se propast ještě zvětšila s tím, jak výrazně narůstal počet žen trpících rakovinou vaječníků.

Tím končí náš třetí důkaz. Nyní tedy víme následující:

  • Důvěrné dokumenty společnosti Pfizer vykazují míru potratů mezi 82 až 97 %,
  • Jediná studie na zvířatech, která měla prokázat bezpečnost podání vakcíny Pfizer během těhotenství, naznačila zvýšené riziko neplodnosti a vrozených vad,
  • a další důvěrné dokumenty společnosti Pfizer odhalují, že vakcína se hromadí ve vaječnících.

Bohužel máme také důkazy, že očkování vakcínou proti Covid-19 zvyšuje riziko, že novorozenci přijdou o život, přičemž tyto informace také pochází ze stránek Public Health Scotland „Covid-19 Wider Impacts“ (Širší dopady Covid-19).

Novorozenecká úmrtí dosáhla v březnu 2022 kritické úrovně již podruhé za 7 měsíců

Oficiální údaje ukazují, že míra úmrtí novorozenců se v březnu 2022 zvýšila na 4,6 na 1000 živě narozených dětí, což představuje nárůst 119% oproti očekávané míře úmrtí. To znamená, že novorozenecká úmrtnost podruhé během nejméně čtyř let překročila horní varovnou hranici označovanou jako „kontrolní limit“.

Naposledy byl prolomen v září 2021, kdy se počet úmrtí novorozenců na 1000 živě narozených dětí vyšplhal na 5,1. Ačkoli v jednotlivých měsících tento poměr kolísá, je údaj za září 2021 i za březen 2022 na stejné úrovni jako byl naposled běžně pozorován na konci 80. let.

Public Health Scotland (PHS) oficiálně neoznámili, že zahájili vyšetřování, ale právě to se od nich očekává při dosažení horní hranice pro varování, a to nastalo již v roce 2021.

PHS tehdy uvedli, že překročení horní kontrolní hranice „naznačuje, že existuje vyšší pravděpodobnost, že kromě náhodných odchylek existují faktory, které mohly přispět k nastalému počtu úmrtí“.

Náš poslední důkaz na podporu tvrzení, že očkování proti Covid-19 povede k depopulaci, přichází v podobě dalších dat z reálného světa, pouze tentokrát z USA.

Očkování proti Covid-19 zvyšuje riziko potratu nejméně o 1517 %

Podle databáze nežádoucích účinků očkovacích látek (VAERS) Střediska pro kontrolu nemocí (Centers for Disease Control’s, CDC) bylo k dubnu 2022 hlášeno celkem 4 113 úmrtí plodu jako nežádoucí účinek po aplikaci vakcíny proti Covid-19, z nichž 3 209 bylo po očkování vakcínou Pfizer.

CDC připustilo, že společnosti VAERS je ve skutečnosti hlášeno pouze 1 až 10 % nežádoucích účinků, a proto by skutečné číslo mohlo být mnohonásobně horší. Abychom však uvedli tato čísla do souvislostí, bylo společnosti VAERS hlášeno pouze 2 239 úmrtí plodu na vakcínu za 30 let předcházejícím nouzovým použitím vakcín proti Covid-19 v prosinci roku 2020. (Zdroj)

A další studie, kterou si můžeme prohlédnout zde, zjistila, že riziko potratu po očkování proti Covid-19 je o 1517 % vyšší než riziko potratu po očkování proti chřipce.

Skutečné riziko by však ve skutečnosti mohlo být mnohem vyšší, protože těhotné ženy jsou cílovou skupinou pro očkování proti chřipce, zatímco z hlediska očkování vakcínou proti Covid-19 jsou zatím jen malou demografickou skupinou.

S rizikem, že se z toho stane esej, tím uzavřeme a shrneme naše dnešní důkazy. Nicméně je jich mnohem víc a my se postaráme o to, aby se k vám tyto informace dostaly.

Dosud shrnuté důkazy:

• důvěrné dokumenty společnosti Pfizer vykazující míru potratů mezi 82 % až 97 %,

• jediná studie prováděná na zvířatech, která měla prokázat bezpečnost podání vakcíny Pfizer během těhotenství, ukázala na zvýšené riziko neplodnosti a vrozených vad,

• další důvěrné dokumenty společnosti Pfizer, které odhalují, že vakcína se hromadí ve vaječnících, a údaje ze Skotska, odhalující případy rakoviny vaječníků, zůstávají stále na vysokých číslech,

• další údaje ze Skotska, které odhalují úmrtí novorozenců, již podruhé za posledních sedm měsíců dosáhly kritické úrovně,

• a údaje CDC VAERS, které ukazují, že očkování vakcínou proti Covid-19 zvyšuje riziko potratu nejméně o 1517 %,

Vypadá to, že už máme víc než dost důkazů, abychom mohli tvrdit, že očkování vakcínou proti Covid-19 povede k depopulaci.

Zdroj: The Exposé News

Zdroj: Public Health Scotland

Zdroj: Health Impact News

Zdroj: Dokumenty společnosti Pfizer

—–

Tak to vidíte vážení čtenáři, z další „konspirační teorie“ se stala nepopiratelná realita.

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.