Jedním z mých nejbližších přátel je bývalý stavební podnikatel Adam Jakob, jenž od roku 2013 úspěšně působí nejen jako energetik (= duchovní léčitel) a chirurg aury, nýbrž také provozuje akupunkturu Země. Tato terapie harmonizuje rušivé zóny tak, aby nenarušovaly blaho lidí ani Země. Adamovým přítelem a do jisté míry i jeho mentorem byl Erich Neumann, jeden z posledních templářských rytířů, který sám v sobě sjednotil staré templářské učení, ale byl také žákem Viktora Schaubergera (= rakouský lesník, vynálezce a spisovatel, žil v letech 1885-1958). Erich sestrojil stroj na volnou energii na bázi vody, který mi při jednom z našich setkání také ukázal. Kromě toho nám předvedl vlastnoručně sestrojený cloudbuster (= kanon na mraky), s jehož pomocí dokázal nad svým domem formovat mraky do určitých runových formací.

Adam se ale naučil od Ericha Neumanna ještě i umění, jak vést geomantické války. Co to vlastně znamená a jak se využívají, nám povypráví Adam vlastními slovy:

Adam Jakob: Od svého učitele Ericha Neumanna, jenž zemřel v roce 1999, jsem se dozvěděl, jak lze přetvořit téměř každý pozemek na světě v silové místo. Erich byl jedním z posledních templářů, kteří tuto techniku a toto vědění ovládali. Důležité je vědět, že na Zemi stejně jako u lidí se nacházejí meridiány (= dráhy energií, nazývají se také siločáry, leylines neboli dračí stezky). Tyto meridiány mohou být zablokovány (pak jsou neaktivní), nebo mít záporný, či kladný náboj. Takovéto blokády mají většinou na lidi i na přírodu ničivé účinky. Jakmile tyto body najdeme, můžeme je znovu správně nastavit a dosáhnout toho (podobně jako při akupunktuře u člověka), aby jimi opět začala proudit energie. Erich mi ukazoval, jak škodlivé jsou účinky energetických blokád zejména na pozemcích. Obvykle to paralyzuje všechny úrovně a blokuje proudění energie jak u lidí, tak také v přírodě. Jestliže ale na pozemku vznikne silové místo, bude to mít konstruktivní vliv na okolí v okruhu pěti set metrů.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Můj mistr mi ovšem také vysvětloval, že meridiány se nevyskytují pouze na pozemcích, ale že se po celém světě nacházejí daleko mocnější hlavní energetické body a čakry. A o tyto body se již od starověku vedly války. Kdo je ovládá, kontroluje svět uvnitř pole v okruhu jejich působnosti.

Uvedu konkrétní případ z Evropy: na Gozo, což je druhý největší ostrov souostroví Malta a součást Maltské republiky, se nachází čtvrtý největší kostel s kupolí v Evropě (po Římě, Londýně a další sakrální stavbě z Malty). Nabízí se otázka, co dělá tak obrovská kostelní kupole na tak malém ostrově se třiceti tisíci obyvateli? Důvodem je to, že se na tomto místě nachází hlavní energetický bod pro oblast Středomoří a v kostele je ukryta „ovládací páka, jejímž prostřednictvím jsou všechny tyto energie ovládány, vedeny a usměrňovány. Ostrov Gozo je jen čtrnáct kilometrů dlouhý a sedm kilometrů široký; nachází se na něm ale neobyčejně hustá síť kostelů. Toto pole působnosti má průměr přibližně dva tisíce kilometrů a jeho vliv zasahuje na téměř celé území Itálie, dále pak na Srbsko, Makedonii, Albánii a velkou část Libye. Znamená to, že z velkého kostela s kupolí na Gozu je možné řídit, a tím i ovládat, veškerý tok energií celé oblasti. Kdo toto gigantické elektromagnetické záporné pole ovládá, je pánem celého regionu. Není proto náhoda, že je Řád maltézských rytířů mocný a že se maltézští rytíři etablovali právě na Maltě a Gozu.

Další příklad: nejsilněji energeticky kladná zóna v Evropě je zeměpisně ohraničena Německem, Lucemburskem, polovinou Belgie a celým Nizozemskem. Její energetické pole působnosti má průměr přibližně 650 kilometrů. Energetickým středobodem tohoto pole jsou Externsteine (= chráněná přírodní památka v Teutoburském lese ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko; jedná se o skupinu pískovcových skalních věží a bloků). Této oblasti se chtěli zmocnit již Římané, ale nikdy se jim to nepodařilo. Enormní účinnost mají však také menší energetická pole: například v Mnichově (pole působnosti přibližně v okruhu 330 kilometrů). Ústřední a ovládací bod se nachází v bývalém cisterciáckém klášteře ve Wessobrunnu, odkud lze ovládat celé Horní Bavorsko. (Malá poznámka na okraj: v roce 1995 byl na jedné z energetických linií postaven památník obětem útoku palestinských teroristů na olympijské hry v Mnichově v roce 1972. Jednoznačně se zde jedná o ovládací páku toku energií. Památník byl „náhodou“ umístěn na takové místo, aby tím byl přerušen a deaktivován tok energií pro celé Německo. Mezi lokalitou Externsteine a Mnichovem totiž existuje energetická spojnice. Erich Neumann ještě za svého života dokázal tuto deaktivaci rušit.)

Další dvě zemské čakry se nacházejí v Polsku, respektive na pomezí Polska, Ukrajiny a Běloruska. Jedna z nich je u Krakova (průměr pole působnosti 3 800 kilometrů). V ústředním bodu se v současnosti nachází budova, která je v rukou instituce, jež není křesťanská. Druhá čakra se nachází v Pripjaťských bažinách. Další čakry jsou mimo jiné pod Tibetem (tuto oblast dobyla Čína), v Jeruzalémě (o tuto oblast se vedou války již od antiky), ale také na jižním pólu nebo na Krymu. Téměř všechna hlavní energetická centra již mezitím někdo „ovládá.“ A v tomto seznamu bychom mohli libovolně pokračovat.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Proč ale zní nadpis této kapitoly „Války o silová místa Země?“

Důvod je ten, že se na siločárách (neboli zemských meridiánech), a zvláště pak na jejich silových bodech, již stovky let budují stavby s kopulemi, případně obelisky či obdobné stavby – křesťanské kostely, synagogy nebo mešity. Většina těchto staveb byla vybudována (či spíše přestavěna) na již existujících germánských nebo keltských kultovních místech, neboť již tyto národy si byly vědomy nesmírného významu těchto míst. Řazením budov s kupolí neb obelisků, které si lze představit jako akupunkturní jehličky na lidském těle, se přenáší energie z kupole na kupoli, z obelisku na obelisk a přes hlavní ovládací body (= Gozo, Externsteine, Moskva, Krym, Skotsko atd.) je vysílána do Říma a odtud do Jeruzaléma, kde se shromažďuje a je dále využívána. Využívají ji ti, kteří o tom vědí. Skutečnost, že na těchto silových místech stojí stavby různých náboženství, jasně ukazuje, že mocnosti odsávající tyto energie stojí nad všemi náboženstvími; jinými slovy, že náboženství světa pouze využívají ke svým účelům. Kdo ovládá tato energetická centra, nepotřebuje masmédia ani jiné zbraně, aby mohl v určitých energetických polích ovlivňovat lidi a přírodu. Jednoduše se tedy jedná o energii, a nikoliv o ropu ani nic podobného. Ne, ve skutečnosti jde přece o naše energie, a tím i o naši závislost na těchto silách v pozadí.

A nyní se dostáváme k jádru věci: Erich a jeho templáři se těmto machinacím s energiemi snažili čelit, a proto mluvíme o „geomantických válkách.“ Za přítomnosti Jana van Helsinga nám Erich v roce 1996 předvedl, jak to funguje. Měl dřevěnou tabuli – velkou desku, na níž se nacházela mapa – a špendlíky označovaly všechna místa v Evropě s kopulovitými budovami a obelisky. Body byly navzájem propojeny provázky, a my jsme tak názorně viděli, kudy energetické meridiány v Evropě procházejí a kde přesně kopulovité budovy či obelisky stojí. Erich a jeho templáři pak prováděli to, že pokud byla například na některé ze siločár postavena nová kopulovitá budova, označili si na dřevěné desce její polohu. Pak si promysleli, kde by bylo nejvhodnější toto nové spojení přerušit, nasedli do auta a odjeli tam. Na vybraném místě – například někde v lese – pak umístili zeď ve formě run, speciální stélu (=na výšku postavený opracovaný a vyzdobený kámen), nebo jiný germánský objekt, aby tak přerušili „energetický tok“ protivníka. Tyto zdi (či stély) pak zamaskovali nebo zakryli zeminou tak, aby je nikdo neobjevil. Pokud tedy chtěl protivník tuto zablokovanou energii znovu uvést do pohybu, byl nucen postavit další kopulovitou budovu.

Ilumináti – čili ti, kteří totéž již stovky let provádějí skrze své lóže – mají i v současné době velmi napilno, což můžeme snadno poznat z toho, že na energetických bodech Země zřizují stále nové kopulovité budovy. A geomant je schopen rozpoznat, že rovněž dnes existuje někdo, kdo se snaží tyto energetické linie přerušit. Kdo to ale je, nesmím prozradit.

Nyní však něco pozitivního: energie je ze všech míst (podobně jako přes kolejovou trať) transportována do okolí.

A tato kolejová síť je ovládána „výhybkami“ (= ovládacími pákami). Znamená to, že energetická pole lze pozitivně nasměrovat pro blaho lidstva i přírody, aniž by proti tomu mohly mocnosti v pozadí cokoliv učinit. A moje práce zahrnuje právě toto pozitivní (pře)směrování energií. Navíc se všechny hlavní energetické body naštěstí nenacházejí v rukou temných sil.

Všímejte si neobvyklých staveb v blízkosti světových mocenských center (např. obelisku ve Washingtonu). Mohou se tam nacházet ovládací body.

Přepsala jena

Převzato z knihy Whisteblower, autor: Jan van Helsing, Stefan Erdmann, r. 2016, s. 367 an. 

 

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.