…..o telegonii jsme mnohokráte psali a měli zajímavé články. Také vyšli na webu aluska.org. Pro doplnění této série si můžede přečíst další, který s tím úzce souvisí….

09:54

Úryvok z knihy „Hoch-Zeit der Menschheit“, Rudolf J. Gorsleben, vyšlo v roku 1930 v lipskom nakladateľstve Koehler & Amelang.

od str. 13

…Zárodočná sila muža pri počatí do istej miery prechádza do krvi ženy. V krvi ženy tak koluje aj jeho krv a mení ju do istej miery, ako to ukázali chemické skúšky. Na tom sa však podieľajú aj duševné, ódické prenosy, vplyvy, ktoré v žene nikdy nezaniknú, predovšetkým vtedy, ak styk trval dlhšie a vzťah duchovne prehĺbila vzájomná láska. Tieto veci sú ako predstava a skutočnosť už priveľmi známe na to, aby ich bolo možné poprieť. Žena je významne ovplyvnená tým mužom, ktorému sa oddá ako panna. Toto telesné, duševné a duchovné zmiešanie má v dedičnosti ten dôsledok, že deti zo spojenia ženy s druhým mužom preberú zárodočné dispozície prvého muža, a to aj vtedy, ak nedošlo k počatiu, pretože semeno má už len samotným prijatím účinok zmeny podstaty. Takéto deti z „druhého manželstva“ sú v podstate duševne i telesne určené, ovplyvnené, impregnované či takpovediac opečiatkované prvým mužom. Táto skutočnosť sa vedecky nazýva fyziologická impregnácia alebo tiež telegónia resp. plodenie na diaľku a rozumie sa pod tým dodatočné pôsobenie semena prijatého ženou zvonka resp. pri oťarchavení, čiže trvalé ovplyvnenie všetkých neskorších potomkov prvým mužským vonkajším oplodnením alebo úspešnou súložou.

Chovateľom sú tieto skúsenosti dávno známe a každý chovateľ sa nimi  riadi, ak chce mať čistý chov.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Impregnáciu ženy, jej do istej miery trvalé otehotnenie prvým mužom, ktorý ju mal, možno vysvetliť tak, že z buniek plodu sa uvoľnia molekulárne komplexy, dostanú sa do krvného obehu a uložia sa v bunkách matky, predovšetkým v pohlavných bunkách, odkiaľ sa podieľajú na stavbe nového, aj iným semenom počatého zárodku. Možno hovoriť o istom zárodočnom nepriateľstve prvého vniknutého mužského semena proti všetkým neskorším votrelcom. Ide tu o prípad metachémie, o ktorom v každom prípade zatiaľ vieme málo.

Na poznaní týchto vecí sa zakladá aj prastarý zvyk Jus primae noctis, teda právo prvej noci vykonávané zemepánom alebo kňazom, ktorého cieľom bolo isté šľachtenie obyvateľstva a nie iba násilnosť, zneužitie moci. V dôsledku tohto „opatrenia“ bol v mnohých oblastiach zušľachtený druh ľudí rasovo a duchovne vyššie postaveným panstvom. Tento zvyk v ľudových poverách mnohých národov vyhradzuje prvú noc bohom alebo démonom, spomienka na zariadenie, prikázanie, ktoré vychádzalo z árijcov, „bohov“, keď osídľovali svet, aby vyšľachtili podradené ľudstvo, ktoré sa nachádzalo zväčša na veľmi nízkom stupni. Na to ukazuje v niektorých hierarchicky podradených rasách dodnes platný zvyk ponechať toto právo cudzincovi, pretože by to vraj prinieslo nešťastie, ak by ho vykonávali sami. V stredoveku to bolo právo zemepána, pri vstupe svojich nevoľníkov do manželstva stráviť prvú noc po sobáši s nevestou. Toto právo si uplatňovali aj duchovní pohlavári, ako dokazujú mnohé písomnosti. Ale aj keď nedošlo k oplodneniu, už ódizácia, výmena ódu počas spojení konaných za búrlivých vzruchov a vášní pôsobí zhoršujúco alebo zlepšujúco na potomstvo, v závislosti od rasových hodnôt predmetného muža.

Takto možno pochopiť časté, inak úplne nepochopiteľné prípady podobnosti a nepodobnosti medzi deťmi rôznych rodičov, ale aj trvalý úpadok vnútornej a vonkajšej hodnoty rasy.

[wp_ad_camp_2]

Preklad z nemčiny ďurino december 2010.

Slovník cudzích slov Slovenského pedagogického vydavateľstva, druhé doplnené a upravené vydanie z roku 2005, str. 947:

telegónia -ie, ž. (gr), biol. genet., predpokladaný vplyv predchádzajúceho oplodniteľa, ktorý sa prejavuje na ďalšom potomstve tej istej samice

Priatelia, mienkotvornými médiami (hádajte komu patria) sme denne bombardovaní hovadinami o tom, kto koho zabil, kto koho sprznil, kde komu vykukla bradavka, čo povedala Banášová, kto je najnovšie antisemita…

Ak je však na spomínanej telegónii čo i len trochu pravdy (a zdá sa, že biológia s týmto javom reálne operuje), prečo o nej nič nevieme?

Bol by som rád, keby ste mi napísali, čo si o tom myslíte.

[wp_ad_camp_2]

 

Dodatok 30.12.2010

Na základe zhrozeného príspevku Ondreja  dopĺňam ďalšie informácie:

1. Z kníh Vladimíra Megreho o Anastázii:

Nasledujúca prezentácia mnou získaných informácií možno nejedného z čitateľov šokuje. Aj ja som to v mysli prežúval pol roka, či sa o tieto informácie s mojimi čitateľmi mám podeliť, alebo nie. Nakoniec som sa rozhodol, že si svoje poznatky nenechám pre seba. Ide tu totiž o nasledovné: Veľký počet v súčasnosti na našej planéte žijúcich rodín vychováva – bez toho aby o tom vedeli – deti, ktoré nemožno na sto percent označiť za ich vlastné. V prospech toho hovoria viaceré presvedčivé dôkazy.

Vo vede je známy pojem „telegónia“, v oblasti medicíny sa namiesto toho hovorí o „vplyve prvého samčeka“. O tomto fenoméne s názvom telegónia sa v súčasnosti hovorí čo najmenej. O čo pritom ide?

Objav tohto fenoménu začal pred asi 200 rokmi v Anglicku, kedy sa lord Morton rozhodol, že vyšľachtí nové plemeno mimoriadne vytrvalých koní. Aby dosiahol svoj cieľ, skrížil čistokrvnú anglickú kobylu so samcom zebry. Pre genetickú nezlučiteľnosť oboch zvolených druhov však nevzniklo žiadne potomstvo. Po istom čase bola tá istá čistokrvná kobyla skrížená s rovnako čistokrvným anglickým žrebcom. Následne kobyla priviedla na svet žriebä, ktoré vykazovalo výrazne vyvinuté pásy typické pre zebry.

Lord Morton nazval tento fenomén telegónia. Chovatelia tento jav poznajú zo svojej každodennej profesijnej praxe. V každej chovateľskej stanici psov odborníci ihneď vyradia každú čistokrvnú fenku, ak sa zistí, že mala styk s nečistokrvným psom. Takáto fenka nikdy viac neprivedie na svet čistokrvné mláďatá, a to ani vtedy, ak by sa spárila s najčistokrvnejším zo všetkých samcov.

Chovatelia holubov dokonca svoju najdrahšiu a najčistokrvnejšiu holubicu zabijú ak zistia, že bola prikrytá nečistokrvným sivomodrým holubom. Prax aj v tomto prípade dokazuje, že nikdy viac neprivedie na svet čistokrvné mláďatá. Vedci rôznych krajín uskutočnili množstvo experimentov, pri ktorých sa ukázalo, že tento fenomén možno pozorovať aj u ľudí.

Existuje dostatok známych prípadov, v ktorých sa bielym manželským párom narodili deti čiernej pleti. Ustavične dochádza k tomu, že svetlo sveta uzrie malý čierny chlapček, pretože voľakedy jeho stará mama alebo matka, ktorá ho porodila, mala sexuálny kontakt s černochom. Príčinou tohto fenoménu vždy býva prvý predmanželský pomer mladej ženy alebo jej priamych ženských predkov s mužom čiernej pleti.

[wp_ad_camp_2]

 

Doteraz sme tu hovorili iba o jasne prejavených znakoch. Ale koľko je tu ďalších faktorov, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné? Podľa všetkého ich existuje mnoho takých, ktorým ochotne nevenujeme pozornosť. Predmanželské vzťahy sú dnes predsa na dennom poriadku, a preto ani nemám právo, odsudzovať ženu za to, že v okamihu svojej svadby už nie je pannou. Naša spoločnosť, jej neskutočné propagovanie sexu a celý sexuálny priemysel z nej spravili to, čím je dnes.

Na západe dávajú rodičia svojim deťom v školskom veku prezervatívy, pretože vedia, že sa už stýkajú s druhým pohlavím. Nie je im však známe, že žiaden kondóm tohto sveta nezachráni ich dieťa pred „vplyvom prvého samčeka“, t. z. pred „telegóniou“. Dokazujú to konkrétne prípady zo života ľudí i zvierat.

Mnohé staré učenia a náboženstvá hovoria tiež o fenoméne „telegónie“. Iba to opisujú inými slovami. To však nijako nevplýva na podstatu tohto javu. Tak vedci ako aj mudrci z dávnych vekov sú presvedčení o nasledujúcej skutočnosti: Prvý muž v živote panny ju poznačí odtlačkom svojho ducha a svojej krvi. On stanovuje psychický a fyzický obraz detí, ktoré žena porodí. Všetci ostatní muži, ktorí s ňou budú mať intímne vzťahy na prípadné splodenie detí, sú v konečnom dôsledku iba darcom semena a prenášačom pohlavných chorôb.

Môže byť táto okolnosť prípadným vysvetlením toho, že početní otcovia majú neskutočný problém, vytvoriť si so svojimi deťmi dobrý vzťah? Je to snáď jedna z hlavných príčin úpadku súčasnej ľudskej spoločnosti?

Existuje množstvo príkladov toho, že na zrode ľudskej bytosti sa okrem muža a ženy podieľa ešte aj určitá energia. Ak je to však naozaj tak, potom by nielen vedci, ale všetci ľudia mali byť o existencii tejto energie podrobne informovaní.

[wp_ad_camp_2]

2. A tiež úryvok z českej kardiologickej revue:

http://www.kardiologickarevue.cz/pdf/kr_04_04_02.pdf

Teórii materských dojmov je blízko príbuzná teória telegónie, resp. „infekcia zárodku“. V týchto prípadoch sa potomstvo nepodobá na otca, ale na predchádzajúceho partnera matky. Najčastejšie sa to týka farby kože, môže však ísť aj o vrodenú chybu. V American Journal of Medical Sciences je v roku 1868 opísaný prípad černošky, matky niekoľkých zdravých detí, ktorá otehotnela po styku s bielym mužom. Počas gestácie prejavovala veľkú emočnú nestabilitu a strach, že narodenie mulata odhalí jej konanie. Jej černošský manžel (nie však ten biely muž) mal náhodou na jednej ruke šesť prstov, a keď sa mulatské dieťa narodilo, vykazovalo tú istú deformitu. Thomas Fienus (profesor lekárstva v Lovani) tvrdil už v roku 1608, že deti zrodené z cudzoložstva vykazujú väčšiu podobnosť so zákonným ako so skutočným otcom; toto pozorovanie potvrdili aj heretický teológ Giulio Vanini a naturalista Bartolomeo Ambrosino, a je zdrojom príslovia „Filium ex adultera excusare matrem a culpa“.

Zdá sa, že aj Izraeliti mali určité znalosti telegónie – v Deuteronómiu i v Knihe Rút sa uvádza, že ak zomrie muž bez zanechania potomstva, musí si vdovu vziať jeho brat, aby tento „mohol vychovať semeno svojho brata“ [4].

Ďalším zdrojom informácií môže byť kniha, ktorá vyšla relatívne nedávno, v r. 2008, Franz K. Stanzel: Telegonie, Fernzeugung: Macht und Magie der Imagination (Telegónia, plodenie na diaľku: Moc a mágia imaginácie)

 

Zdroj (1)

[wp_ad_camp_2]

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.