…..zde máte další část rozboru právníků, tak jak to ve skutečnosti je. Až se brzy všichni dozvědí, že pracovali na své vlastní triko, ti nahoře to věděli, ale mysleli si, že se stav nezmění, tak budou z toho víc než vyděšeni. Zodpovědni jsou veškerým svým vlastním majetkem, i vlastními posledními trenkami, které na sobě mají….

10:54

 

Právně jedná nevládní organizace SRN / Německo ze zahraničí (USA), takže exteritoriálně.

Exteritorialita znamená od začátku až do konce ilegální = právně neplatné.

Přičemž NGO (ang. non governmental organisation) – nevládní organizace, tak jak tak, nemůže mít žádná svrchovaná práva. (NGO: Green Peace, WWF, atd.)

Římsko katolická církev nemůže vydávat v Německé říši žádné pravomoci pro pozemková práva, neboť Německá říše je jediným státním územím v oblasti moci římsko katolické církve, které je na základě garance věčnosti osvobozeno od církevních omezení a práv.

Samotná církev byla přibližně od roku 1900 vyhoštěna z Německé říše (Bismarkův kulturní boj), území Německé říše byla garantována na věčnost jako vlastnictví 26 národům věčného svazu – Německé říše.

Na základě znovu obnovené suverenity Německé říše, má ale každý Němec právo používat říšské obchodní právo a také BGB (občanský zákoník).

Přičemž suverenita nebyla nikdy ztracena, neboť se nejednalo o kapitulaci ale o příměří. Pomocí puče proti císaři, který provedli německá SPD (Sociálně demokratická strana Německa) a židé na příkaz Vatikánu, bylo císařství pouze drženo v obsazení prostřednictvím námořního obchodně právního státu.

Při drancování kolaboranty, vlastizrádci a ozbrojenými teroristy je podle říšského práva dovolena nutná obrana.

V bezezbytku všech případech zaměstnanců těchto téměř 47.000 zločineckých soukromých US podnicích (a.s.) se jedná o válečné zločince 1. a 2. kategorie.

[wp_ad_camp_2]

Mimo jiné je naprosto nesmyslné, když se některý z těchto válečných zločinců z řad soudních herců pokouší pomocí svých zločinných, právnických triků, přinutit člověka, aby přijal roli právnické osoby, aniž by něco tušil, udělat z něho poručníka dané právnické osoby, aby ho následně mohl uvézt do nedostatku.

To se vztahuje na všechna ta špinavá „povolání“, která mají co dočinění s justicí (spravedlností).

Herci údajných soudců, státních zástupců, policie, všichni tak pracují.

Herci úředníků finančního úřadu pracují podobně, pomocí právnického slovíčkaření je lidem podsouváno ručení a nároky na ručení.

To, že zde ani nejsou řádné právnické OSOBY, ani být nemohou, vůbec tyto velezrádce, kolaboranty, teroristy, plenitele a válečné zločince nezajímá.

1987 BVerfG. 77, 137

Německý národ je ode dne 16.04.1871 nositelem práva na sebeurčení.

1983 BVerfG. 2. BvR 315/83 a BGH (Bundesgerichtshof – Spolkový soudní dvůr) rozsudek

Je zakázáno chovat se k člověku jako k věci/právnické osobě.

Tyto rozsudky musely být vydány soukromými dceřinnými korporacemi spolkového ústavního soudu podle vyhlášky spolupachatelů z důvodu ručení.

Již v roce 1985 byla znovu obnovena suverenita Pruského království.

Ta ve skutečnosti nebyla nikdy ztracena, Prusko bylo stále udržováno pomocí nepřetržitého zločineckého obsazení jednání neschopným.

Co mnozí vůbec nechápou,

[wp_ad_camp_2]

Právní pravomoci těchto téměř 47.000 zločineckých organizací = je nulová.

  1. Všechny tyto organizace jsou zapsány a registrovány v Americe.

  2. Všechny tyto organizace se svými zaměstnanci stojí exteritoriálně proti Němcům.

  3. V Německé říši platí od roku 1914 stále stanné právo.

  4. Žádná cizí (zahraniční) organizace nemá možnost založit pobočky.

  5. Žádná z těchto organizací není ani nemůže být zapsána do říšského obchodního rejstříku.

  6. Žádná z těchto organizací nemá živnostenské oprávnění na německém území.

  7. Žádná z těchto organizací nemá povolení k pobytu na německém území.

  8. Všechny tyto organizace mají k dispozici pouze adresu přes UPU.

  9. Tím všechny tyto organizace ani neexistují na německém území.

  10. Je nutné si představit, že téměř 47.000 soukromých firem USA pouze poštovní adresy, poštovní schránky, firmy v podobě poštovních schránek v suverénním státu, zaměstnají soukromé německé zaměstnance, kteří se pak se zločinnými úmysly vydávají za soudce, státní zástupce, policisty, úředníky a jiné úřední zaměstnance a udržují suverénní stát Německou říši v obsazení a jednání neschopnou.

Těchto téměř 47.000 poštovních schránek firem nechají své zaměstnance loupit a plenit, terorizovat, mučit a vraždit, brutálně, bezostyšně a bez jakýchkoliv zábran, to vše je prosazováno s brutálním násilím prostřednictvím poštovních schránek firem s označením – POLICIE.

52% kořisti se dostanou pomocí akciových zisků soukromé US reálné firmě Spolkové republice Německo, která má své sídlo v Berlíně na USA obsazeném území, takže právně řečeno v části USA.

Tato skutečnost sama o sobě dokazuje, že SRN nemůže mít vůbec nic společného s Německem. Žádná země na světě nemůže být ovládána ze zahraničí a už vůbec ne, pokud se jedná o stát.

[wp_ad_camp_2]

Právně je společnost Spolková republika Německo sotva napadnutelná, je pouze hlavním akcionářem ve všech těch téměř 47.000 soukromých, malých akciových společnostech, které „pracují“ samostatně na vlastní zodpovědnost.

V Berlíně se vydávají pouze obchodní návrhy k optimalizaci zisku, které smí korporace interně označovat jako zákony. (zákon o akciích 1934 A.H. = Vatikán)

Těchto téměř 47.000 soukromých zločineckých společností dostávají návrhy, nanejvýš pokyny, ale nikdy vyhlášky, od svého hlavního akcionáře. (jinak by byla SRN zodpovědná)

Proto je také naprostým nesmyslem, když je všechno účtováno dle údajného darovacího práva, když tento justiční válečný zločinec postupuje jen proti údajné právnické OSOBĚ, stejně tak že nic není podepsáno, jen ti stále ještě hloupí se podepisují.

U kriminálních firem v poštovní schránce, které vlastní jen poštovní adresu a které udržují se svými zločinnými zaměstnanci stát v područí a jednání neschopným, pozbývají veškeré zákony nebo nařízení jakékoliv platnosti.

Jsou to válečné zločiny toho nejhoršího druhu, zrady na vlastním národu.

Váleční zločinci nemají žádná práva. (dříve bývali takovíto lidé prohlašováni za lidi bez práv)

Pouhá poštovní adresa nezaloží žádný podnik, zahraniční podniky se nemohou ani nesmí usadit na válečném území.

Jako úřady a instituce se tak jak tak nemohou usadit v žádném státu, suverénním státu nebo na válečně okupovaném území už vůbec ne.

Tyto údajné úřady a instituce právně ani neexistují na německém území.

Všechno bezezbytku je tím těžce kriminální, máme zde co dočinění s mafiány, kteří zde provozují ilegální, zločinné obchodní modely, jako např. loupež, plenění, vydírání, mučení, vraždy atd….

Tímto jsou i všichni zaměstnanci mafiány nejtěžšího kalibru, válečnými zločinci.

Všechno je na příkaz a pod dohledem římsko katolické církve, (Vatikánu), krypto židovské finanční mafie Wallstreet, krypto židovské vysoké svobodozednářské lóže B´nai B´rith a dalších svobodozednářských lóží.

Když všechno poběží hladce a dobře, budou tito zločinci nejpozději po 8. květnu 2020 dohnáni k zodpovědnosti.

Každému můžeme jen poradit, aby si zaznamenal jména, data a zločiny.

Pro trestní oznámení jsou zde odpovědni v současné době BKA (Spolkový kriminální úřad) a Spolková policie, kteří již několik týdnů úzce spolupracují s US vojenskou policií, kterou zde vyslal Donald Trump.

[wp_ad_camp_2]

Q. a následně mezinárodní média.

Zdejší kriminálníci stále ještě nepochopili, že údajné vojenské cvičení – Defender – (obránce) nemá vůbec nic společného s obranou proti Rusku, tak jak to zde rozšířila prolhaná média.

Dělá se zde pořádek se zločineckou bandou, nic jiného. Putin již také připravil vojsko pro případ nouze, aby mohl okamžitě zasáhnout proti případnému masivnímu odporu zločinecké bandy.

Nejdříve budou odstraněni co možná nejpoklidněji a v tichosti hlavní zločinci.

Zbytek pak bude správně ošetřen pomocí jednání schopného státuNěmecké říše.

Je již zcela jisté, že na německý císařský trůn bude opět dosazen právoplatný následník, následník trůnu již souhlasil.

USA, Rusko, Čína, Anglie a mnoho dalších zemí chtějí opět státní právo, to je možné jen uzavřením mírových smluv Německým císařstvím, jen císař může zrušit stanné právo z roku 1914 a znovu obnovit jednáníschopnost říše, aby bylo možné uzavřít mírové smlouvy. (i ty může uzavřít jen císař.)

Proto v roce 1990 zabránil krypto židovský gang Spolková republika Německo velmi úspěšně uzavření mírových smluv.

V té době měli ještě krypto židé po celém světě moc nad svými zkorumpovanými, kriminálními prezidenty USA – Bush, Clinton, Obama a mnoho dalších jako Roosevelt, Eisenhower atd., …

[wp_ad_camp_2]

Tuto moc a také 3 pilíře kriminální moci – Vatikán, Washington DC a City of London úspěšně zničili Trump, Putin a Xi.

Poslední baštou Deep State = firmy, (velké korporace), banky, politici, atd…. je Německo. I tato bašta nyní padne.

Rusko, Čína a také Anglie chtějí také zpět do státního práva, i to bývaly království, císařství a carství.

Královna již nesmí nosit svou korunu, protože nesedí na trůnu legitimně. (Repto.?)

Medwedew teprve nedávno z nečitelných důvodů odstoupil s celou svou vládou, vláda fungovala čistě a bezvadně.

K tomu se mi doneslo, že Medwedew má být legitimním právoplatným nástupcem carského trůnu.

Tím pak samozřejmě odstoupení ze všech vládních obchodů dává opět smysl!

Jako následník trůnu nesmí být politicky zavázán okupantu carství!

Proto také vzal s sebou i celý svůj vládní manšaft, aby pak po usednutí na trůn mohli být všichni opět dosazeni do nové vlády.

Také zde je právní poloha taková, (dle mezinárodního práva) může jen car uzavřít mírové smlouvy s německým císařem.

Musíme myslet na to, kolikrát už Rusko nabídlo německému národu svou pomoc, také vojenskou pomoc, aby zde přivedlo zločinný systém ke krachu.

Angličanům (Meyové) pohrozil ruský ministr obrany ve své době minimálně 1.000 metrovou tsunami, (HAARP), která by spláchla celou Anglii.

Což samozřejmě nebylo zveřejněno německými médii, která jsou pevně v rukou krypto židů.

Když se pak o tom přece jen začalo mluvit, přišla od skutečných nacistů nacistická palice, se kterou pak byli němečtí příslušníci císařství otitulovaní jako občané císařství (nacisté).

Je nutné poslechnout si jen jednou následující video, nahrávku přísahy věrnosti tohoto vysoce kriminálního Kardinála Dr. Woelki ze dne 16.08.2011, vykonanou a certifikovanou na červené radnici před berlínským „starostou“.

[wp_ad_camp_2]

Jedná se o říšský konkordát ze dne 20.06.1933.

Jasněji už to ani nejde, aby bylo zjevné, kdo jsou nacisté.

Ta banda se pevně drží svých plánů a lží, ačkoliv je již od roku 1947 zajištěno prostřednictvím tilleského rozsudku, že nikdy neexistovala 3. říše, předání moci bylo právně neplatné. – Diktátorská moc firmy weimarská republika jen předala firemní vedení a další zaměstnance císařství Hitlerovi.

Myslím si však, že si můžeme být naprosto jistí tím, že tento kriminální systém již ve velmi blízké budoucnosti padne.

Spojencům také nemůžeme nic dávat za vinu, ti nás nikdy nedrželi v zajetí, ti obsadili jen nově založenou nacistickou obchodní korporaci, Spolkovou republiku Německo, se svými majiteli z krypto židovského vysokého financování. (od 23.05.1949)

Spolková republika Německo byla vždy jen firma, koncern, nikdy nevlastnila státní území ani státní národ.

Naši okupanti byli vždy jen falešní úředníci, a zaměstnanci všech těch falešných úřadů a institucí z vlastního lidu.

Velezrádci a kolaboranti, váleční zločinci kategorie 1 + 2.

Jen sami oni vykradli a vydrancovali říši a národ pro krypto židy (chazarské židy).

Přeložila marki z platných. ale utajených dokumentů

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.