Jedním z prvních tahů likvidačního stádia rekatolizace, který řk církev provedla, byla likvidace historie českého národa spojené s původním, čistým biblickým křesťanstvím. Prostřednictvím svých nástrojů v masmédiích rozšířila dnes již všeobecně přijímaný názor, že česká duchovní minulost vyvěrá a čerpá HLAVNĚ z pohanských, keltských dějin a že HLAVNÍM „křesťanským″ mezníkem zde byl příchod římskokatolických (!) věrozvěstů Konstantina a Metoděje, dále křesťanský přínos římskokatolického (!) Vojtěcha a římskokatolického (!) sv. Václava, jehož největším přínosem prý bylo mírové spojenectví „barbarského a nekřesťanského národa českého″ s „křesťanským Německem″. Nikdo se proti těmto strašlivým lžím neozval a neozývá doposud. Všechno je přece už tak dávno… Veřejnost – vzdělaná i prostá – to vzala jako hotovou, pravdivou věc. Sotva kdo postřehl, že došlo k vytlačení pů­vodního  čistého biblického řeckého křesťanství z historie Čechů a k naroubování římskokatolického náboženství na jeho místo. Došlo tak k jednomu z nejdůležitějších kroků likvidačního stádia rekatolizace.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Co však udělat s Mistrem Janem Husem z Husince? Toho už si veřejnost vzít nenechala. Tady církev narazila. Vzdělanci se konečně začali ozývat, jakmile si řk církev dovolila vztáhnout své ruce na představitele ryzího protestantismu a udělat z něho zase jen římskokatolického kněze, jako kdyby se v historii téměř nic nestalo.

Husův přínos a odkaz českému národu není v definování sociální nespravedlnosti ve městech a na vesnicích, jak se nám snažili namluvit komunisté. Ani není v evropském ekumenismu, jak se nám snaží vsugerovat řk církev (viz např. LN, 3. až 8. 7, 1996). Husův odkaz je v návratu k původnímu, biblickému křesťanství, k původní víře Ježíše Krista, k původní zbožnosti starozákonních a novozákonních velikánů a kladných postav. Husův odkaz je v nabádání celého českého národa, aby se vrátil ke své původní víře a zbožnosti, jakou měl národ v minulosti ještě předtím, než do Čech vstoupilo římskokatolické pohanské náboženství v křesťanském rouchu. To je první odkaz. A druhý Husův odkaz je nebát se římskokatolické církve. Tento odkaz spočívá v jeho reformačním duchu, s nímž se neohroženě postavil proti celému římskokatolickému systému. Ve svých spisech Mistr Jan Hus, ač sám římskokatolický kněz, jasně definoval, v čem je římskokatolické náboženství obludným a pohanským systémem a nebál se s tím vystoupit i veřejně ve svých kázáních a nakonec i před koncilem v Kostnici.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Zná dnes česká veřejnost, co Mistr Jan Hus hlásal a za jaké učení byl Římem upá­ len? „Po nějaké chvíli zatroubil skvostně oděný trubač ve dveřích chrámové lodi a ihned hrdě vstoupil císař s mnoha pány, oblečený v drahocenné šaty; všichni pak, i císař Zikmund, se usadili na svá místa. Nato povstal kronikář a četl Husovi obžalobu sestávající ze 74 článků, z nichž hlavní důraz byl kladen na šest následujících:

1. Obžalovaný nevěří v proměnu hostie,
2. opovrhuje vírou v papežovu neomylnost a opovrhuje vzýváním svatých,
3. popírá mocnost rozhřešení uděleného (hříšným) knězem a zpověď u něho,
4. zavrhuje nepodmíněné poslušenství k světským představeným,
5. zavrhuje zákaz kněžského manželství,
6. nazývá odpustky hříšnou simonií proti Duchu svatému.

Pro tyto a jiné bezbožné příčiny a řeči jest Jan Hus obžalován z kacířství a povolán před císaře a církevní otce, aby zásady svého učení odpřísáhl.″ (Výslech, odsouzení i upálení Mistra Jana Husa, Líčí očitý svědek POGIUS, Tisk Brno, 1993, str.42-43).

Právě tyto odkazy Mistra Jana Husa chce nynější římskokatolická církev úplně zlikvidovat a na jejich místo podsunout ekumenickou ideologii, která by byla přijatelná nejen pro Řím, ale i pro české reformační církve. Tuto likvidaci provádí opět jezuitskou metodou: Řk církev polituje drastického způsobu při Husově smrti a vyhlásí nový pohled na Husa a česká veřejnost na oplátku zapomene na Husovo skutečné učení a nebude již nikdy více připomínat jeho protiřímskokatolický postoj. Chytristika Říma je zde více než jasná.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Dnes jsou navíc tendence vypracovat úplně nový „ekumenický″ životopis Jana Husa a změnit církevní dějiny českého národa, jak o tom hovoří kapitola 24 a článek v příloze „Církev mění pohled na své dějiny″: „Není papežova omluva za Husovu smrt málo? Neměl by vzniknout v dohledné době ekumenicky přijatelný Husův životopis? Nebylo by vhodné, aby redakcí takového životopisu bylo pověřeno grémium – sice ekumenické, avšak mimo jakékoli konfese?″ ptá se Jan B. Lášek z Husitské teologické fakulty. Sekretář Komise pro studium problematiky spojené s osobností, životem a dílem Mistra Jana Husa František Holeček však předpokládá, že Husova bibliografie by mohla být vydána až u příležitosti šestistého výročí jeho upá­ lení jako kacíře v roce 2015. „Je třeba zvážit a vydat ještě mnoho materiálu,″ poznamenal Holeček.″ (MF Dnes, 29.6.2000, str.6).

ZÁVĚR:
Řk církvi se již podařilo v ČR postavit se na místo původního čistého křesťanství v raných dějinách českého národa a při pokusu učinit totéž s dobou Jana Husa narazila na odpor protestantských církví. Vatikán se nyní snaží Husův životopis a Husovy životní odkazy pokatoličtit a to, co zlikvidovat nepůjde představit veřejnosti jako záležitost výhradně řk církve. Cílem Vatikánu je zastřít jeden ze zřetelných pomníků boje řk církve proti české i světové reformaci a posílit si tak svoji budoucí pozici v ČR.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

NÁSTROJE PRO LIKVIDACI ODKAZU MISTRA JANA HUSA 

První z hlavních nástrojů řk církve pro rekatolizaci dnešní České republiky je tzv. Husovská komise. Má za úkol pozměnit (přesněji zlikvidovat) Husovy odkazy – jeho pravdivý, skutečný náboženský život a víru a jeho reformační, protikatolické učení. Druhým hlavním nástrojem řk církve k rekatolizaci ČR je Ekumenická rada církví (ERC). Komise i ERC spolu velmi úzce spolupracují. Ekumenická rada církví sdružuje převážně reformační církve a stejně jako Husovská komise slouží jako prostředek k dosahování cílů řk církve.

Převzato z knihy Tajné dějiny jezuitů, 2. vyd., Novotný, Polák, str. 1454 a násl. Na téma Jan Hus, likvidace jeho odkazu a překrucování české historie ze strany jezuitů, je toho v knize daleko více. 

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.