Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování
  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

 • Starý finanční systém dosáhl svého konce
  Starý finanční systém dosáhl svého konce

  Starý finanční systém dosáhl svého konce

 • Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin
  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

 • Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji
  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

Související zprávy

Přínáším Vám top secret sdělení

….jenom malinkou část top secret dokumentu z Ruska. Byl psaný vědci a lidmi v top secret oblasti, kteří pracovali v té době na věcech, o kterých se lidem ještě dnes ani nezdá. Je to jenom malinká část s důležitým sdělením, že všemu je opět úplně jinak…..

Někteří jednotlivci zase budou mít s tímto překladem všechny vlasy v pozoru. Je to ale pouze a jenom jejich problém nekompetentnosti nebo nevědomosti či nevzdělanosti a slepé víry ve fyziku.

08:54

На Луне человека никогда не было !

Človek nikdy nevstúpil na Mesiac

 

B 60-х прошлого века вдруг ни с того ни с сего ООН приняла документ „О запрещении

Prečo v 60. rokoch minulého storočia, len tak z ničoho nič bol v OSN prijatý dokument „ O zákaze

ядерных испытаний в космосе“? С чего это вдруг такая „забота“ об экологии космоса? Ответ

jadrových experimentov v kozme“. Kde sa vzala tá  „starostlivosť“o ekológiu kozmu? Odpoveď

до удивления прост – в космосе ядерные устройства не взрываются!

je napodiv jednoduchá-  v kozme jadrové zbrane nevybuchujú!

 

Этот факт надо было скрыть от человечества, для этого и был принят такой „гуманный“

Tento fakt bolo potrebné skryť pred ľudstvom, preto bol prijatý taký „humánny“

документ. Конечно пролоббировал этот документ Советский Союз! – потому что американцы

dokument. Samozrejme tento dokument preloboval Sovietsky sväz!- nakoľko toto Američania

не знали этого и даже до недавнего времени   пытались взрывать ядерные устройства и на

nevedeli a to ešte donedávna  skúšali vybuchovať jaderné zbrane aj na

Луне, и в космосе – и все безрезультатно!!!

Mesiaci a v kozme- a to všetko bez výsledkov!!!

Poznámka tm: Tyto pokusy se uskutečnily pomocí šediváků, kteří technologie na přepravu na měsíc mají.

 

Для ядерного взрыва на Земле необходима пространственная решетка (атмосфера) с

Ku jadernému výbuchu na Zemi je potrebná priestorová mriežka / atmosféra/ s

определенными боковыми частотами, что и позволяло возникать „цепной реакции“. В

presne vymedzenými vedľajšími frekvenciami, čo  umožňovalo vznik „reťazovej reakcie“. V

космосе вообще нет такой пространственной решетки, поэтому цепная реакция там вообще

kozme vo všeobecnosti  neexistuje taká priestorová mriežka, preto tam podobná reakcia

не возможна.

ani nemôže existovať.

Поэтому такое мощное ядерное „разоружение“ США и России.

Preto to mohutné jadrové „odzbrojovanie“ USA a Ruska.

Но вернемся к космосу.

No, vráťme sa ku kozmu.

Движение в вакууме без гравито-магнито-электрического генератора – это движение мела по

Pohyb vo vákuu bez gravitačno-megneticko-elektrického generátora- to je pohyb kriedy po

классной доске – надолго не хватит.

po školskej lavici- nestačí nadlho.

Что будет, если кому-либо вздумается на современном космическом корабле посетить

Čo sa stane, ak si niekto vymyslí navštíviť na súčasnej kozmickej rakete

Плутон? По мере движения будет происходить рассеивание высоких октав (а это мозг),

Pluton? Podľa rýchlosti pohybu bude sa odohrávať rozpad vysokých oktáv /a to sa týka mozgu/

поэтому при пролете Марса космонавт будет иметь мозг питекантропа, а в конечном пункте

a následkom toho kozmonaut už pri prelete okolo Marsu bude mať mozog na úrovni pithecantropa a nakoniec

наш космонавт превратится в кучу песка.

sa náš kozmonaut zmení na kopu piesku.

Все объекты, которые перемещаются в Космосе, должны иметь при себе гравито-магнито-

Všetky objekty, ktoré sa premiestňujú v Kozme, musia mať pri sebe gravitačno-magnetický-

электрический генератор, поддерживающий существование перемещаемых матриц на всех

elektrický generátor, podporujúci existenciu premiestňovaných matric na všetkých

частотах для защимы биообъекта от разрушения.

frekvenciách ako ochranu bioobjektu pred rozpadom.

На данном этапе современная человеческая циилизация данной технологии не имеет и при

V súčasnej etape rozvoja ľudskej civilizácie  nemá táto k dispozícii  takéto technológie a v prípade

таком знании и отношении к окружающему иметь и не будет!

súčasného poznania a  vzťahu k prostrediu ani nebude mať!

от вам и ответ: „Были ли американцы на Луне?“

A to je aj odpoveď na otázku: „Boli Američania na Mesiaci“?

В Советском Союзе НЕЧТО не разрешало проводить аферу полета человка на Луну на

V Sovietskom zväze NIEČO nedovolilo urobiť aféru okolo letu človeka na Mesiac na

космических кораблях типа „консервная банка“.

kozmických koráboch typu „plechová  konzerva“.

А результаты американских аферо-экспедиций на Луну известен – „привезен“ мультфильм,

A výsledky amerických dobrodružných expedícií na Mesiac sú známe- privezený multifilm

снятый на Земле, нет никаких научных данных, нет никаких „привезенных“ реальных

natočený na Zemi, žiadne vedecké poznatky, nie sú  „ privezené“ žiadne reálne

образцов.

záznamy.

Здесь и кроется секрет, почему американцы так быстро свернули программу Аполлон.

A v tom je aj tajomstvo, prečo Američania tak rýchlo ukončili program Apollon.

Американцы начинали освоение Луны на „Ура“ – они очень боялись, что русские будут там

Američania začali osvojovanie si Mesiaca s „hurá“ aktivitami- veľmi sa báli, že Rusi tam budú

первыми.  Технической базы для этого у американцев не было. Чего стоит сама ручная

prví. Ale chýbala im technologická základňa. To dokazuje aj samotné ručné ovládanie

„посадка“ Армстронгом лунного модуля в положении стоя??! Это додуматься до такого надо

pristátie“ Armstrongom na palube mesačného modulu vo vertikálnej polohe??! To teda bolo treba

было!

vymyslieť!

Американцы считали, что в конце концов они сядут на Луну с человеком (хотя бы в течение 5

Američania sa domnievali, že napokon predsa len pristanú na Mesiaci / čo aj v dobe do 5

лет). А победителей ведь не судят! И всё им простится …

rokov/. A víťazi sa nesúdia! A všetko sa im prepáči…

Но не тут то было. Со временем в США стали понимать, что даже имея возможность достичь

Ale to nebol ten prípad. Časom Američania začali chápať, že ak aj budú mať možnosť pristáť

Луны с человеком на борту (а этой возможностью американцы так никогда..

Potud překlad.  Myslím si, že stačí pro mnohé k otevření očí a zapadnutí dalších kamínků do  mozaiky…..

Děkuji za překlad Dance Pronajové im memoriam

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
10 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře