Protokol 15: Tajné společnosti (Secret Societies)

1) Až prostřednictvím námi všude ve stejný den vyvolaných převratů uznají všechny vlády svoji neschopnost, staneme se svrchovanými pány, což si může ještě nějaký čas vyžádat, snad i celé století. Pak se postaráme, aby proti nám nemohlo být zosnováno žádné spiknutí.

[wp_ad_camp_2]

2) Popravíme každého, kdo by chtěl náš nástup světovlády přivítat se zbraní v ruce. Založení jakékoli nové tajné organizace bude rovněž potrestáno smrtí. Rozpustíme současné, nám známé tajné společnosti, které nám u  vykonaly a ještě vykonají mnoho platných služeb, a jejich členy vyženeme z Evropy do ostatních částí světa.

3) Stejně naložíme i s nežidovskými příslušníky zednářských organizací, kteří o jejich činnosti již příliš mnoho vědí. Zednáře, které z nějakých důvodů tohoto osudu ušetříme, budeme udržovat v neustálém strachu z vyhnanství. Vydáme zákon, jímž budou všichni stávající členové tajných společností zásadně vypovězeni z Evropy, sídla naší vlády. Rozhodnutí vlády bude konečné a bez možnosti odvolání.

[wp_ad_camp_2]

4) Do společnosti Nežidů jsme zaseli semeno sváru a nepokojů tak hluboko, že pořádek bude možno obnovit jen nemilosrdným zásahem. Přitom se nesmí hledět na počet obětí, protože jde o budoucí dobro. Úlohou každé vlády, která se odvolává na svoji legitimitu, je nejen užívat svých práv, ale především plnit své povinnosti bez ohledu na množství obětí.

5) Pevná vláda musí neustále povznášet svoji vážnost. To docílí nejlépe neustálým poukazováním na svoji moc a neotřesitelnost, čímž vyvolá žádoucí dojem vlastní nezranitelnosti a tajuplné vyvolenosti Boží. Takovou byla až do našich časů autokracie ruského cara, vedle papežství náš jediný vážný protivník na celém světě. Připomeňte si jen krví zalitou Itálii, která Sullovi, původci těchto jatek, nezkřivila ani vlas na hlavě. Lid zbožňoval Sullu, který mu způsobil tolik běd, a jeho neohrožený návrat do Itálie mu dodal nedotknutelnosti. Lid se neodváží sáhnout na
muže, kterého chrání kouzlo jeho statečnosti a duševní síly.

[wp_ad_camp_2]6) Dokud pevně neuchopíme svrchovanou vládu nad světem, budeme všude zakládat a rozmnožovat zednářské lóže. Do nich přilákáme všechny, kteří hrají nebo by mohli hrát vynikající úlohu ve společnosti. Lóže jsou pro nás znamenitým prostředkem k získávání informací a vykonávání našeho vlivu.

7) Všechny zednářské lóže soustředíme pod jedno vedení, které bude známé jenom nám a v němž budou pouze naši Mudrci. Všechny lóže budou mít své představené, aby jimi byly kryty skutečné řídící osobnosti; jenom ony budou oprávněny k vydávání hesel. V lóžích shromáždíme revolucionářské a liberální elementy ze všech vrstev. Tím se také dozvíme ještě týž den o všech tajných politických plánech a zařídíme se podle toho. Skoro všichni agenti státní i mezinárodní policie budou členy zednářských lóží, protože jsou pro nás nepostradatelní. Policie je vhodná nejen k zásahům proti nepoddajným, ale bude nás také výborně krýt v našich vlastních záměrech provokováním neklidu a nespokojenosti. Většina lidí, vstupujících do tajných společností, jsou obvykle šplhouni, dobrodruzi a obecně lidé všeho schopní, které nebude nijak těžké získat pro naše záměry.

[wp_ad_camp_2]

8) Až po světě vypuknou nepokoje, neznamená to nic jiného, než že jsme je vyvolali za účelem zničení nežádoucí jednoty a svornosti. Kde snad dojde k nějakému spiknutí, znamená to opět pouze to, že jeho hlavou je některý z našich oddaných agentů.

9) Je přirozené, že jenom náš národ může vést a řídit zednářstvo, protože jen my víme, jaký je konečný cíl a smysl jeho činnosti. Nežidé naproti tomu nerozumějí ničemu, dokonce ani bezprostředním výsledkům. Obvykle se spokojují s okamžitým uspokojením vlastní samolibosti při provádění svých plánů, a nepozorují, že nevyšly z jejich hlav, ale byly jim námi podsunuty.

10) Někteří Nežidé vstupují do lóží buď z obyčejné zvědavosti nebo v očekávání nějakého prospěchu, jiní zase s nadějí na uskutečnění svých nesplnitelných snů. Touží po úspěchu a potlesku, a proto jim budeme do omrzení tleskat. Dopřejme jim toto potěšení, protože tím jistěji pak můžeme využít pro ně osudného klamu, kdy si myslí, že oni jsou otcem myšlenky, a nepozorují, že jim byla vnuknuta někým jiným. Vůbec si pánové neumíte představit, jak lehce lze i ty nejinteligentnější Nežidy
přivést lichocením až do stavu směšné naivity a jak snadno jim lze vzít všechnu odvahu i nejmenším neúspěchem; například jen tím, že se nedočkají potlesku. Tehdy se stávají našimi nejoddanějšími služebníky, protože vědí, že jejich úspěch závisí na nás. Zatímco naši lidé se nestarají o jiný výsledek, než o takový, který souvisí s provedením našich plánů, Nežidé jsou ochotni klidně obětovat své zájmy pro dosažení zdání vnějšího úspěchu. Takový charakterový rys Nežidů nám mimořádně ulehčuje naši úlohu, být jejich pány.
Tento zdánlivý tygr má beránčí pokoru a v jeho prázdné hlavě není nic než vítr.

[wp_ad_camp_2]

11) Nasadili jsme jim do hlavy další výmysl, totiž představu, že každá osobnost se musí rozplynout v symbolické jednotě, v kolektivismu. Zatím nepřišli a také nikdy nepřijdou na to, že tato představa je v přímém rozporu se základním zákonem přírody, který od počátku stvoření zná jenom navzájem rozdílné bytosti, jimž propůjčuje individualitu. Nedokazuje už jen ta skutečnost, že přijali od nás takový nesmysl, nízký stupeň jejich duševních schopností v porovnání s námi? To je současně nejlepší zárukou našeho vítězství.

12) Jak důvtipní byli naši staří Mudrci, když nám řekli, že k dosažení cíle se nesmíme bát použít žádného prostředku, ani nemáme počítat oběti. Nikdy jsme nepočítali oběti těchto nežidovských zvířat, i když mezi obětovanými bylo také mnoho našich lidí. Tím jsme ovšem našemu národu zajistili ve světě tak mocné postavení, že se o tom nikomu ani nesnilo. Poměrně nečetné oběti z našich řad zachránily národ před zkázou.

[wp_ad_camp_2]

13) Smrt je nevyhnutelným koncem každého člověka. Je proto lepší uspíšit smrt těch, kteří se staví do cesty našemu dílu, než přihlížet konci nás, jeho tvůrců. Rozsudky smrti vynášíme a provádíme v zednářských lóžích tak, že nás nikdo mimo lóže nemůže ani v nejmenším podezírat.
Ani samotné oběti se nikdy o svém odsouzení nedozvědí, a jakmile je to nezbytné, umírají zdánlivě přirozenou smrtí. Protože je to lóžovým bratřím dobře známo, nikdy si netroufnou proti tomu vystoupit. Tímto opatřením jsme v zednářstvu vykořenili sebemenší nutkání k neposlušnosti nebo odporu. Nežidům sice kážeme liberalismus, ale náš lid a naše náhončí udržujeme v bezpodmínečné poslušnosti.

14) Svým vlivem jsme omezili respekt k nežidovským zákonům na minimum. Úctu k zákonům podkopaly především naše liberální výklady a spory o hlavních zásadách politiky a morálky. Soudy dnes rozhodují podle námi vštěpených názorů, a tedy podle našeho přání. Jako prostředníků k provádění našich záměrů používáme osob, které s námi nejsou v žádném viditelném spojení, dále pomocí tiskových zpráv a jinými prostředky. Samotní členové senátu a jiní vysocí státní úředníci slepě poslouchají naše rady.

15) Čistě zvířecí duch Nežidů není schopen pozorování a analyzování pojmů. Ještě méně je uzpůsoben k předvídání výsledků, k nimž může vést uskutečňování stanovených zásad. Tento rozdíl mezi naší rozumovou schopností a pudovou, zvířecí povahou Nežidů je jasným důkazem našeho vyvolení Bohem. Nežidé se nechávají vést pouhým zvířecím instinktem. Oni sice vidí, ale nejsou schopni předvídání, snad s výjimkou materiálních záležitostí. Je tedy jasné, že sama příroda nás určila za vládce na Zemi.

[wp_ad_camp_2]

16) Jakmile přijde doba našeho otevřeného panství a budeme moci poukázat na požehnání naší vlády, změníme všechny zákony. Naše zákony budou jasné, stručné a nezměnitelné. Nikdo tedy nebude potřebovat jejich výklad, aby jim porozuměl.

17) Ústředním bodem bude absolutní poslušnost vrchnosti. Tuto poslušnost dovedeme k nejvyššímu možnému stupni. Odpovědnost všech vůči svému svrchovanému vládci vyloučí jakékoli zneužívání zákona.

18) Odstraníme zneužívání úřední moci podřízenými úředníky, protože tresty za to budou tak přísné, že nikdo nebude mít chuť si něco takového vyzkoušet. Budeme pozorně sledovat jednání všech správních úředníků a činitelů, neboť na jejich činnosti závisí správný chod státního aparátu. Sebemenší nekázeň v těchto kruzích vede k všeobecnému nepořádku. Každý případ porušení nebo zneužití zákona bude exemplárně potrestán. Každá zpronevěra, každá nezákonnost úředníků zmizí ihned po první ukázce přísného trestu.

[wp_ad_camp_2]

19) Úcta k naší svrchované vládě vyžaduje účinné, to jest přísné tresty za sebemenší přestupek, který by tuto úctu mohl narušit. Když bude viník přísně potrestán, nebude to v podstatě nic jiného, než trest neposlušného vojáka na bitevním poli státní správy ve službách vrchnosti, zásad a zákonů. Tyto principy totiž ukládají lidem ve vedení státního organismu, aby svoje osobní výhody nekladli nad své veřejné povinnosti.

20) Naši soudci budou vědět, že jakákoli shovívavost znamená opouštět princip spravedlnosti, a proto budou odkládat všechny ohledy. Shovívavost a mírnost jim může být ke cti v soukromém životě, ale nikdy ne ve veřejné službě, která je pedagogickou zásadou života státu.

21) Naši soudci po dovršení 55. roku věku nezůstanou ve svých úřadech, a to ze dvou důvodů. Jednak mají starci sklon lpět na získaných zvycích a hůře se podřizují novým poměrům, jednak nám rychlejší výměna zaručí jejich povolnost. Kdo si bude chtít udržet své postavení, bude nás muset slepě poslouchat. Soudce si budeme obecně vybírat z takových lidí, kterým je jasné, že jejich posláním je užívat zákonů a trestů, a ne se dát unášet představami o liberalismu na úkor státu, jak to dnes činí právě Nežidé.

[wp_ad_camp_2]

22) Systém, založený na časté výměně úředníků, zničí soudržnost mezi nimi, takže budou hájit zájmy vlády, od níž závisí jejich osud a existence. Nová generace soudců bude již vychována tak, že nebude trpět sebemenší prohřešek proti naší vládě.

23) Protože si současní nežidovští soudci neuvědomují své povinnosti vůči státu a vládě, hledají na každém zločinci nějakou polehčující okolnost. Je to tím, že dnešní vlády při jmenování soudců zapomínají vzbudit v nich smysl pro povinnost, svědomitost a vůbec pro význam jejich práce. Tak jako zvířata posílají své mladé hledat si kořist, stejně tak svěřují nežidovští vládci svým poddaným vysoké úřady, aniž by jim vysvětlili podstatu jejich poslání. Tím si vlády podkopávají autoritu jednáním svých vlastních úředníků.

24) Z toho musíme vyvodit pro naši vládu další zásadu. Liberalismus vyloučíme ze všech důležitých oblastí státní správy, na nichž bude záviset společenská výchova poddaných. Taková místa vyhradíme jen těm, kdo budou speciálně připraveni pro práci ve státní službě.

[wp_ad_camp_2]

25) Mohlo by se snad namítnout, že předčasné posílání starších úředníků na odpočinek neúměrně zatíží státní pokladnu. Na to odpovídám takto: dříve než budou penzionováni, najdou se jim místa v soukromých službách, kde si budou moci ztrátu příjmu vynahradit. Mimo to budou v našich rukou peníze celého světa, takže na výdaje nemusíme tolik hledět.

26) Protože naše samovláda bude důsledná, bude respektován každý projev její svrchované vůle, a každý bude bez reptání poslouchat. Ostatně si žádného reptání nebo nespokojenosti vůbec nebudeme všímat. Kdyby měly přerůst v nějaký odpor, použijeme exemplárních trestů.

27) Právo odvolání si ponecháme jen pro vlastní účely, jinak ho zrušíme. Protože soudnictví je výsadním znakem a právem panovníka, nemůžeme připustit domněnku, že námi jmenovaní soudci mohou vynést chybný rozsudek. Soudce by ovšem byl v takovém případě neveřejně přísně potrestán za neznalost svých povinností, takže by se podobný případ asi neopakoval. Znovu zdůrazňuji, že budeme hlídat každý krok naší státní správy, aby lid byl s námi spokojen. Má přece právo na dobrou vládu a státní správu.

[wp_ad_camp_2]

28) Naše vláda bude stále vyvolávat a podporovat dojem patriarchální, otcovské starostlivosti v čele s naším panovníkem. Náš národ i naši poddaní v něm budou vidět otce, jehož úlohou je bdít nad všemi jejich potřebami, otce, který upravuje jejich vzájemné vztahy i vztahy k vládě. Tím vyvoláme v lidu přesvědčení, že když chce žít v klidu a míru, nemůže bez svého otce nic podniknout. Samovládu našeho panovníka bude lid ctít a zbožňovat, zvláště když se přesvědčí, že jeho úředníci jednají pouze v mezích svých povinností a slepě plní jeho rozkazy. Naši poddaní budou šťastni, když uvidí, že každá otázka jejich života je upravena tak, jak to dělají moudří rodiče, kteří své děti vychovávají k poslušnosti a k plnění povinností. Vždyť lid je vzhledem k tajemstvím naší politiky skutečně jen malým dítětem.

29) Jak vidíte, náš despotismus je založen na právu a povinnosti. Právo žádat plnění povinností je nejvznešenější úlohou vlády, která s poddanými jedná jako otec s dětmi. Současně je tento despotismus založen na právu silnějšího, aby svou mocí vedl společnost k pořádku, který je zase postaven na přirozeném zákonu poslušnosti. Všechno na světě je podrobené buď nějakému člověku, okolnostem či vlastní povaze, vždy však něčemu silnějšímu. Proto musíme bez váhání obětovat každého, kdo poruší tento pořádek, protože výchovná síla spočívá v příkladném trestání zla.

[wp_ad_camp_2]

30) Až si král izraelský vloží na svoji posvátnou hlavu korunu, kterou mu nabídne Evropa, stane se patriarchou celého světa. Nevyhnutelné ztráty, jichž si tato cesta k cíli vyžádala a vyžádá, nikdy nedosáhnou počtu obětí, které padly na oltář velikášství staletého panování nežidovských vladařů a států.

31) Náš panovník bude v neustálém styku s lidem. Bude k němu hovořit z tribuny a pověst o jeho slávě se rychle rozšíří po celém světě.

zdroj: Protokoly sionských mudrcůstr. 38-39

Knihu můžete stahovat v češtině ZDE a ve slovenštině ZDE.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.