Protokol 3: Chudoba a bankrot

1) Mohu vás ujistit, že nám k cíli zbývá již jen několik kroků. Urazíme jen krátkou cestu a kruh Symbolického hada, znamení našeho národa, se uzavře. Jakmile bude tento kruh uzavřen, všechny státy Evropy v něm budou sevřeny jako v pevném svěráku.

2) Základy současného konstitučního zřízení budou brzy rozvráceny, protože jsme je podkopali a zbavili opory. Nežidé si představovali, že tato opora je velmi
pevně vybudována, a doufali, že bude trvalá. Vždyť vůdce, který neprávem uzurpuje moc, je proti lidu chráněn jen jeho zástupci. Ti však promarnili svou příležitost domýšlivostí nad vlastní mocí, která je bez zodpovědnosti a kontroly. Jejich moc měla oporu jenom v teroru, který panuje v palácích. Protože však vládci již nemají žádné bezprostřední spojení se svým lidem, nedokáží se také ochránit proti uchvatitelům moci. Jakmile jsme oddělili a postavili proti sobě prozíravou moc královskou a slepou sílu davu, ztratily obě naráz svůj význam a jsou bezmocné jako slepec bez hole.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

3) Abychom tyto ctižádostivé svedli k zneužívání moci, rozeštvali jsme všechny síly navzájem podporováním jejich liberálních tužeb po nezávislosti. Dali jsme
k tomu mnoho silných podnětů. Ozbrojili jsme všechny strany a za cíl jsme jim postavili touhu po vládě. Vlivem těchto rozkolů jsme vlastně proměnili všechny státy v arény, v nichž se odehrávají stranické boje a rozkoly. Nepořádky a z nich vzešlý úpadek se brzy objeví na všech stranách.

4) Neúnavní žvanilové přeměnili parlamentní zasedání na řečnické produkce. Drzí žurnalisté a nestydatí pomlouvači denně napadají státní správu. Zneužívání moci připravuje zhroucení všech konstitucí, které se již dnes kymácejí pod ranami rozzuřeného lidu.

5) Lid je dnes bídou přikován k těžké práci mnohem pevněji, než tomu bylo v dobách otroctví nebo roboty. Z toho nebo onoho se mohl nějakým způsobem osvobodit, ale duchovní bídy se nezbaví. Do konstitucí jsme vložili práva, která jsou pro lid úplně bezcenná, která mohou existovat jen v jeho představách, ale nikdy je nemůže uplatnit v praxi. Jaká je to výhoda pro proletáře, přetíženého prací a trudným údělem, že v demokracii mají žvanilové právo poučovat a novináři právo psát vedle vážných věcí kdejaký nesmysl? Jaký význam má ústava, když z ní proletariát nemá jiný užitek, než že smí sbírat drobty z našeho stolu, které mu velkomyslně poskytujeme v podobě volebního práva, aby mohl vybírat mezi našimi náhončími? Republikánská práva jsou pro tyto nešťastníky jen trpkým výsměchem, protože chomout každodenní práce jim znemožňuje jejich užívání a zbavuje je jistoty stálé existence, závislé spíše na stávkách, které jsou organizovány zaměstnavateli a jejich soudruhy.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

6) Lid pod naším vedením odstranil šlechtu, která byla jeho přirozeným ochráncem a živitelem, protože její vlastní zájmy byly v úzkém vztahu s blahobytem národa. Po pádu výsad šlechty je lid pod jařmem zbohatlých lichvářů a povýšenců, kteří jej nemilosrdně utlačují.

7) My se budeme lidu vydávat za osvoboditele z útlaku a navrhneme mu, aby vstoupil do naší armády socialistů, anarchistů a komunistů, které všestranně podporujeme prostřednictvím socialistického zednářstva pod rouškou bratrství a humanity.

8) Šlechta, která měla přirozeným právem podíl na výsledcích práce lidu, měla také samozřejmý zájem na zdraví a spokojenosti pracujících. Náš zájem je zcela opačný – způsobit zhoršení situace Nežidů.

9) Naše moc spočívá především v trvale špatné výživě a následné tělesné slabosti dělníka, protože jen tak ho podrobíme naší vůli, a současně si zajistíme, že nikdy nebude mít sílu se nám vzepřít. Hlad dává kapitálu mnohem více práv nad dělníky, než dávala zákonitá vláda panovníkovi a šlechtě. Bídou, závistí a nenávistí ovládneme lid a zničíme každého, kdo by se našim plánům postavil do cesty.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

10) Až přijde konečně chvíle korunovace našeho světovládce, zničí a smetou ty samé ruce davu všechno, co by nám ještě překáželo.

11) Nežidé se odnaučili myslet bez našich vědeckých návodů. Proto také nedomysleli hlavní zásadu školního systému, na němž budeme trvat, až přijde náš čas. Na školách se musí učit jediná a nejdůležitější ze všech věd, to jest nauka o sociální výstavbě státu a postavení člověka ve společnosti, která vyžaduje poznání o dělbě práce, a následně rozdělení lidstva na kasty a třídy. Každý musí bezpodmínečně pochopit, že vlivem různé činnosti a postavení nemůže existovat rovnost lidí, a dále že odpovědnost před zákonem rovněž nemůže být stejná, poškodí-li jednotlivec svým jednáním celou kastu, nebo jen svou vlastní, osobní čest.

12) Naše pravá věda o sociální organizaci života, do jejíhož tajemství nedáme Nežidům nikdy nahlédnout, ukáže, že činnost musí být rozdělena tak, aby člověk nepociťoval nesoulad mezi obdrženou výchovou a vykonávanou prací. Znalost této nauky dovede lid k dobrovolnému podrobení vládní moci a státnímu sociálnímu pořádku. Při dnešním stavu vědy a směru, který jsme jí dodali, lid slepě věří tiště- nému slovu a jeho prostřednictvím hlásaným bludům. Dělá si klamné závěry, které mu díky jeho nevědomosti našeptáváme a nechává se snadno infikovat nenávistí proti všem třídám, které se mu zdají být vyšší než ta jeho, protože nikdy nepochopí skutečný význam každé třídy pro organizaci společnosti.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

13) Takto vyvolaná nenávist se bude ještě stupňovat hospodářskými krizemi, které ochromí veškerý obchod, řemesla a průmysl. Když potom všemi tajnými prostředky a zlatem v našich rukou vyvoláme všeobecný hospodářský nedostatek a bídu, vrhneme do ulic nesmírné davy dělníků ve všech státech Evropy naráz. Tyto davy budou s rozkoší prolévat krev těch, k nimž chovali nenávist již od dětství, a jejichž majetky nyní budou moci drancovat.

14) Našemu národu však neublíží, protože budeme samozřejmě znát okamžik výbuchu a včas učiníme potřebná opatření.

15) Ukázali jsme si, že pokrok zavede všechny Nežidy na platformu rozumu. Náš despotismus bude takového rázu, že vyloučí jakékoli povstání nejen spravedlivou přísností, ale především odstraněním liberalismu ze státního zřízení.

16) Když lid viděl, že může ve jmému svobody docílit na panovnících ústupky a nejrůznější práva, začal si představovat, že je sám pánem a strhl moc na sebe. Ale jako všichni slepci narazil na nepřekonatelné překážky. Hledal tedy znovu pána a vůdce, ale k původnímu se vracet nechtěl. Tím položil vládní moc k našim nohám. Připomeňme si francouzskou revoluci, které jsme dali jméno „Velká“. Tajemství jejích příprav dobře známe, protože byla dílem našich rukou. Od té doby jsme lid vodili od zklamání ke zklamání takovým způsobem, aby se nakonec odvrátil i od nás a přijal vládce z krve Sionu, kterého světu chystáme.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

17) Jako mezinárodní moc jsme v současné době nezranitelní. Kdybychom byli napadeni třeba jedním nežidovským státem, zastanou se nás všechny ostatní.

18) Nekonečná podlost nežidovských národů podporuje naši nezávislost. Tyto národy se plazí před mocí, jsou nemilosrdní vůči drobným přestupkům a shovívaví vůči zločinům. Nedokážou snést nerovnosti a protiklady svobody, ale mučednicky snášejí tyranii, uvalenou na ně despotou. Trpně přijímají od svých ministrů a vlád skutečných tyranů – takové zneužívání moci, za které, a mnohdy podstatně menší, by klidně popravili dvacet králů.

19) Jak vysvětlit tak podivný jev, jakým je nedůsledné chování davu vůči zdánlivě stejnému sledu událostí? Jediným vysvětlením této skutečnosti je zdůvodnění diktátorů, kteří svými náhončími přesvědčují lid, že každé zneužívání moci se děje za účelem sledování vyššího cíle, kterým je všeobecný blahobyt národa, bratrství, sjednocení a rovnost. Přirozeně že nikdo lidu neprozradí, že toto sjednocení se má uskutečnit jen pod naší vládou. Vidíme tedy, že lid odsuzuje spravedlivé a odpouští zločincům, a tím se jen stále více utvrzuje v sebeklamu, že si může dělat co chce. Za těchto okolností lid ničí každou stabilitu a vždy vyvolává jenom nepořádek.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

20) Slovo „svoboda“ strhává lidskou společnost do boje proti každé vrchnosti a autoritě, ať už Boha nebo přírody. Až my budeme pány světa, vyškrtneme toto slovo ze slovníku jako přežilý symbol hrubého násilí, který mění lid v divoké bestie. Když se však tato zvěř napije krve, usne a dá se snadno spoutat; když ji nedostane, neusne a chce ničit.

zdroj: Protokoly sionských mudrců  ZDE(CZ) nebo ZDE(CZ)

 

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.