V jedné ze studií na stromech představených v Mnichově bylo poprvé oficiálně potvrzeno negativní působení mobilního rádiového záření na stromy. Spolkový úřad pro radiační ochranu, na jehož shromáždění byla tato studie představena, dementuje a hovoří o efektu náhody.

Jedna čtenářka nás upozornila na to, že Spolkový úřad pro radiační ochranu dementuje podílení se na studii „Radiofrekvenční záření zraňuje stromy v okolí mobilních základen.“ V jednom e-mailu BfS (Spolkový úřad pro radiační ochranu) píše: „Studie, na kterou se článek vztahuje, nepochází od Spolkového úřadu pro radiační ochranu. Aktuálně neexistují žádné vědecky zatížitelné poukazy na ohrožení zvířat a rostlin.“

 

[wp_ad_camp_2]

Zmíněné studie byly představeny Dr. Cornelií Waldmann- Selsamovou a Dipl. – lesníkem Helmutem Breunigem 7. listopadu v Mnichově v rámci workshopu BfS „Mezinárodní workshop: Environmentální působení elektrických, magnetických a elektromagentických polí: Flóra a fauna“

V jednom stanovisku píše Spolkový úřad:

„(Příležitostně) jsou veřejností hlášeny poškozené stromy v blízkosti mobilních základen (…) a doloženy fotodokumentací. Jeden soubor takovýchto pozorování byl publikován dvěma německými lékaři v časopise o životním prostředí. Bylo navštíveno 620 stanovišť, šest konkrétních příkladů je doloženo v publikaci. Ve čtyřech případech byla naměřena hustota výkonového toku. V exponovaných oblastech se škodami na stromech dosáhly hodnoty maximálně osm milliwattů na metr čtvereční (1 – 2 % hraniční hodnoty). V oblastech bez poškození byly 10 100 krát menší.

 

Pro další, podrobnější publikaci byly v časovém rozmezí 2006 – 2015 pozorovány stromy v Bambergu a Hallstadtu. V roce 2015 byla též zvýšena kvantitativní data. Bylo vybráno 60 jednostranně poškozených exponovaných stromů s výhledem na základnu a 30 neexponovaných zdravých stromů. Měření ukázala na poškozené straně stromů vyšší expozici s vysokofrekvenčními elektromagnetickými poli než na druhé straně, nebo než na zdravých stromech. Pouze 30 stromů bylo náhodně vybráno. Z toho jich bylo 13 poškozeno a výše exponováno, než zdravé stromy. Z těchto 13 stromů jich šest vykazovalo jednostranná poškození koruny, pět mělo škody na různých stranách. To hovoří pro efekt náhody. Všechna měření pro vysokofrekvenční elektromagnetická pole se nacházela pod hraničními hodnotami.

 

 

[wp_ad_camp_2]

Otázka, která se nabízí, je, když zlomky hraničních hodnot expozice mobilním zářením vedou případně k poškozením stromů, které se na neexponovaných stranách nevyskytují, co potom řídí neomezené expozice se sto procenty hraničních hodnot?

V rámci mezinárodních workshopů Spolkového úřadu pro radiační ochranu (BfS) o „Vlivu elektrických, magnetických a elektromagnetických polí na živé okolní prostředí“ se kromě jiného diskutovalo o škodlivém působení mobilního záření na stromy. Již v roce 2013 psala Dr. Cornelia Waldmann- Selsamová:

„Při příležitosti lékařských domovních návštěv u nemocných obyvatel v blízkosti mobilních vysílačů jsme si povšimli, že se často zároveň se symptomy lidských onemocnění vyskytují též změny na stromech v okolí (koruny, listy, kmen, větve, růst). Listnaté a jehličnaté stromy, jakož i keře všech druhů byly zasaženy. Při onemocněních stromů není diagnóza ztížena ani kvůli psychickým vlivům, ani kvůli změně místa pobytu.“

„Poukazují na škodlivé vlivy“

V posledních 80 letech byla vědecky prokázána různá „Působení vysokofrekvenčních elektromagnetickch polí (radar, mikrovlny, rozhlas, televize) na rostliny“, podle Dr. Waldmann-Selsamové. Od roku 2005 se vědci koncentrují kromě jiného na působení modulovaných vysokofrekvenčních elektromagnetických polí, používaných u mobilního vysílání.

 

[wp_ad_camp_2]

V prvním vědeckém výzkumu byl nyní dokumentován stav 620 stromů v okolí mobilních vysílačů. V zástinu budov nebo jiných stromů zůstaly stromy zdravé. Ve vyzařovacím poli vysílačů byl naproti tomu pozorován výskyt poškození stromů.

„Jednostranně počínající poškození korun na straně, která směřuje k vysílači, představují další, silnou indikaci pro příčinnou souvislost s vysokofrekvenčními emisemi.“

Závěr z roku 2013: „O zdravotním stavu stromů v okolí mobilních vysílačů existuje teprve málo publikací. Tyto poukazují na poškozující vlivy.“

Studie na stromech potvrzují negativní vliv mobilního záření

Výsledky dvaceti leté studie „Radiofrekvenční záření zraňuje stromy v okolí mobilních základen“ ukazují, že stromy v přímém okolí vysílacích zařízení trpí středně až dlouhodobými poškozeními.

 

[wp_ad_camp_2]

Během představení této studie v Mnichově v rámci BfS workshopu se navíc ukázalo, že je jedinou dosavadní studií k tomuto tématu. Diplomovaný lesník Helmut Breunig a lékařka Cornelia Waldmann-Selsamová prokázali, že navzdory suchu existovalo „množství stromů, které byly zdravé, plné listoví, měly zdravý růst.“

Na druhé straně vykazovaly též velmi robustní stromy jako např. buky škody, když „přerostly dům a tak byly poprvé zasaženy zářením z mobilních vysílačů.“

Tento fenomén se neukazuje pouze ve městě, nýbrž i na stromech v krajině, na severních a jižních svazích, jakož i u vodních toků, podle autorů studie. Všechny zasažené stromy mají jedno společné: Poškození začínají téměř vždy na straně přivrácené k vysílacímu stožáru.

„Závažné podezření na poškození mobilní radiací“

Jen v centru města v Darmstadtu existuje podle Spolkové síťové agentury 48 mobilních vysílačů s celkem 638 sektorovými anténami. Jejich dosah a tím i škodlivé působení se liší podle výšky stromu a jeho sklonu. V rámci inspekce města s různými zájemci byly pozorovány stupně poškození.

Dr. Waldmann-Selsamová nyní doufá, že pomocí vizualizace existujících stanovišť a z nich vyplývajících působení – také na zvířata a lidi – bude jasnější a srozumitelnější rozsah vysílací hustoty.

 

[wp_ad_camp_2]

Ve dvou dopisech vrchnímu starostovi Darmstadtu Jochenovi Partschovi a místostarostce pro životní prostředí Barbaře Akdenizové apelovala paní Dr. Waldmannn-Selsamová za „vědecké přezkoumání závažného podezření“ poškození stromů mobilním zářením.

Závěrem: „Stávající pozorování (….) zakazují instalovat a zprovozňovat nová vysílací zařízení, včetně 5G.“

Pro tadesco přeložila andrea | Zdroj: Epoch Times 

 

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.