Niektoré postrehy naozaj stoja za povšimnutie.

Když jsem se kdysi začala zajímat o téma chemtrails (a poprvé to na vlastní oči viděla, resp. poprvé tomu věnovala pozornost a na dlouho z toho zůstala v šoku a pro okolí se stala bláznem, když jsem na to upozorňovala), z té doby mi v paměti utkvěly dva články, jejichž společným jmenovatelem je to, že klimatické změny ve smyslu oteplování planety probíhají. V prvním případě to však má být vinou znečištěného ovzduší, zatímco v druhém zvýšenou aktivitou Slunce. Oba případy pak mají společné to, že řešením pro oba – světe div se – má být znečišťování ovzduší.

[wp_ad_camp_1]

Teorie první – globální stmívání. Na Zemi dopadá stále méně slunečního svitu, čímž se snižuje odpařování vody a tím množství srážek

Tato teorie říká, že ve složení pevných částeček v oblacích došlo za posledních několik desetiletí k velkým změnám. V neznečištěné atmosféře obsahují oblaka vodní páru, ale i přirozené pevné částice (například fragmenty mořské soli, písku apod.), na které může vodní pára přilnout a kondenzovat. Za posledních 30 let se objem těchto částeček zvýšil na desetinásobek, a zatímco dříve převládala zkondenzovaná voda, schopná propouštět dopadající světlo, při současném znečištění atmosféry se stále znatelněji projevuje odrazivost právě těchto pevných částeček, a kvůli nim určité procento slunečního záření na zemský povrch neproniká a odráží se zpět do vesmíru. Tento jev má pro Zemi dva dopady – první ten, že planetu před intenzitou slunečního světla chrání, čímž brání jejímu přehřátí, druhý pak ten, že sluneční svit je nezbytný k odpařování vody a čím je ho méně, tím méně je i srážek, takže planeta vlastně vysychá. Tím měl vzniknout začarovaný kruh, který měl být naplno odhalen/potvrzen po 11/9 a o tom je první ze zmiňovaných článků, článek z roku 2005, ze kterého cituji části:

12. září 2001. Den po tragedii. Zatímco Amerika truchlila, počasí po celých Spojených státech bylo neobvykle nádherné. 1300 km západně od New Yorku, v městě Madison ve Wisconsinu byl klimatolog jménem David Travis na cestě do práce. „Uvědomil jsem si, jak jsem jel autem do práce, jak nádherně čistě modrá je obloha. Zprvu jsem se tím nijak nezabýval, až pak jsem si uvědomil, že obloha je neobvykle čistá a modrá.“

Za posledních několik desetiletí došlo v důsledku znečištění atmosféry k poklesu slunečního světla, dopadajícího na Zemi, o deset až dvacet procent. To vedlo k výraznému ochlazování planety, zatímco protiběžným trendem bylo oteplování v důsledku tzv. „skleníkového efektu“. Po dobu patnácti let před 11. zářím 2001 prováděl Travis průzkum na zdánlivě okrajové téma: zda sražené páry z tryskových motorů, vytvářející na obloze za letadlem „čáry“, výrazněji ovlivňují podnebí.

Po útoku z 11. září byly všechny lety amerických letadel zrušeny. Žádná letadla nelétala a Travis konečně měl možnost zjistit, jak to je: „Byla to výjimečná příležitost provést výzkum, který se už asi nikdy nebude opakovat.“ Travis se domníval, že to, že žádná letadla nelétají, vyvolá malou, avšak zaznamenatelnou podnebnou změnu. Avšak to, co zaznamenal, bylo okamžité a dramatické. Zjistil, že během oněch pouhých tří dnů, co nelétala americká letadla, se rozsah teplotních změn ve Spojených státech změnil o celý jeden stupeň Celsia. Z klimatologického hlediska je to obrovská změna.

Podnebí se změnilo o jeden stupeň Celsia za pouhé tři dny. Nikdo dosud nikdy nezaznamenal tak velkou podnebnou změnu za tak krátkou dobu. Byla to úplně nová změna. Vědci ji nazývají „globální stmívání“. Před dvěma lety o jevu „globálního stmívání“ většina vědců vůbec nevěděla. Nyní jsou vědci přesvědčeni, že to může znamenat, že všechny předpovědi o budoucnosti podnebí na naší planetě mohou být chybné.

Stopa vede ke 40 let starému objevu v Izraeli

Stopa, která měla vést k objevu globálního stmívání, začala před čtyřiceti lety v Izraeli, s prací mladého židovského přistěhovalce jménem Gerry Stanhill. Stanhill byl profesí biolog a dostal zaměstnání, v jehož rámci měl konstruovat zavodňovací projekty. Jeho úkolem bylo měřit, jak silně slunce svítí nad Izraelem. Pro tuto práci bylo důležité měřit sluneční záření. To totiž v podstatě určuje, kolik vody potřebují plodiny na polích. Gerry shromažďoval informace ze sítě měřičů slunečního svitu po dobu jednoho roku. Výsledky byly podle očekávání a na jejich základě byl vybudován v Izraeli národní zavodňovací systém. O dvacet let později, v osmdesátých letech, se Gerry rozhodl zopakovat svá měření. Chtěl zjistit, zda jsou ještě platná. To, co zjistil, ho nesmírně překvapilo.

„Byl jsem překvapen, když jsem zjistil, že došlo k velmi vážnému poklesu slunečního svitu v Izraeli. Od prvních měření v padesátých letech došlo o pokles slunečního záření o celých 22 procent.“

[wp_ad_camp_1]

Dvaadvacetiprocentní pokles sluneční energie byl obrovský. Pokud by to bylo pravda, v Izraeli by mělo být zima. Něco muselo být nesprávně. A proto, když Gerry své výsledky publikoval, byly ignorovány. Publikace těchto výsledků neměla na vědeckou komunitu skoro žádný vliv. Avšak nebyl jediným vědcem, který si povšiml, že klesá sluneční záření. V Německu totéž zaznamenala nad bavorskými Alpami mladá absolventka studia klimatologie Beate Liepert. A co ostatní svět? Nezávisle na sobě začali Liepert a Stanhill prohledávat publikace, vědecké časopisy a meteorologické záznamy z celého světa. A oba na sobě nezávisle zjistili pozoruhodné skutečnosti.

Začarovaný kruh – znečištěné ovzduší snižuje dopad slunečního svitu, nutného k tvorbě dešťových mraků, bez znečištění oblohy však razantně stoupne teplota na Zemi

Od padesátých let do začátku devadesátých let pokleslo množství sluneční energie, která dorazí na povrch Zeměkoule. V Antarktidě o 9 procent. V USA o 10 procent. O téměř 30 procent v Rusku. A o 16 procent v určitých částech Velké Británie.

Byl to skutečně globální jev. Avšak ostatní vědci stále nevěřili. Pro tuto skepsi existovaly dobré důvody. Méně energie ze Slunce by mělo znamenat, že Zeměkoule chladne. Jenže vědci věděli, že se Zeměkoule otepluje, protože kysličník uhličitý a další „skleníkové“ plyny, které vypouštíme, udržují v atmosféře stále více tepla a způsobují globální oteplování.

Další objevy v Austrálii

V devadesátých letech si vědci povšimli něčeho velmi podivného. Množství odpařované vody začalo klesat. Vznikl zdánlivý paradox, protože množství odpařované vody klesalo, přestože globální teplota rostla. Byla to záhada. Většina vědců se domnívala, že zvyšování teploty na Zemi by mělo vést k zvyšování množství odpařované vody. Avšak Roderick a Farquar výpočty zjistili, že teplota není nejdůležitějším faktorem při odpařování vody.

[wp_ad_camp_1]

Nejdůležitější je sluneční záření

Nejdůležitější je sluneční záření, vlhkost vzduchu a vítr. Ale úplně nejvýznamnější je sluneční záření. Zjistili, že k odpařování vody vede to, že energie fotonů naráží na povrch vody. Odpařování vodních molekul způsobuje sluneční záření. Takže i oni dospěli k pozoruhodnému závěru: Jestliže se voda méně odpařuje, možná klesá intenzita slunečního záření. Byl pokles odpařování vody důkazem globálního stmívání? Byli přesvědčeni, že někde ve vědeckých časopisech naleznou data, jejichž prostřednictvím se jim oba jevy podaří spojit.

A pak jednoho dne, čistou náhodou to jeden z australských vědců našel. V časopise Nature vyšel článek „Odpařování vody ztrácí energii“. V článku se uvádělo, že poklesla míra odpařování vody v Rusku, v USA i ve východní Evropě. Pravilo se tam, že se z odpařovací nádoby odpařilo za posledních třicet let v průměru asi o 100 mm méně vody.

Avšak co to způsobovalo?

Nejprve si vědci povšiml, už v polovině devadesátých let, že slábne sluneční záření nad velkou částí Tichého oceánu: „My jsme tehdy nevěděli, že jde o součást daleko většího globálního problému, ale věděl jsem, že musíme zjistit, co se děje.“

Do té doby se vědci domnívali, že lidská činnost může nanejvýš vést k oslabení slunečního záření maximálně tak o půl až jedno procento. Ukázalo se, že je to desetkrát více. Z projektu vyplynulo, že částečky znečištění samy blokují určitou míru Slunce, ale daleko důležitější je, co způsobují mrakům. Proměňují je v obří zrcadla.

Mraky se skládají z kapiček vody. Ty vznikají, když dochází ke kondenzaci vodních par v atmosféře na povrchu přirozeně se vyskytujících částeček ve vzduchu – pylů nebo mořské soli. Kapky se zvětšují, a když jsou dost těžké, padají jako déšť. Ramanthan zjistil, že znečištěný vzduch obsahuje desetkrát více částeček než čistý vzduch. Jsou to částice popílku, sazí a kysličníku siřičitého.

Ve znečištěném ovzduší vznikalo na částečkách znečištění desetkrát více vodních kapek. Takže znečištěné mraky obsahují daleko větší množství kapek, daleko menších než za normální situace. Velké množství malých kapek odráží více světla než menší množství velkých kapek. Takže znečištěné mraky odrážejí více světla zpět do vesmíru, a tak dochází ke globálnímu stmívání.

Studiem satelitních fotografií Ramanathan zjistil, že se totéž děje po celém světě. Nad Indií, nad Čínou, až do Tichého oceánu, nad západní Evropou, až do Afriky, nad Británií. Ale teprve když vědci začali zkoumat důsledky globálního stmívání, zjistili nejvíce znepokojující skutečnost. Tato „více zrcadlová“ oblaka byla schopna pozměnit vzorce deště po celém světě, a to s tragickými následky.

Odstraníme-li globální stmívání, budeme čelit větší hrozbě

Avšak celá věc má děsivý háček. Přestože nás globální stmívání ohrožuje, zároveň nás chrání před ještě větší hrozbou. Odstraníme-li globální stmívání, budeme čelit větší hrozbě. Byl to David Travis, který poprvé uviděl známky toho, jak by svět mohl vypadat bez globálního stmívání. Došlo k tomu v oněch chaotických dnech po tragedii z 11. září 2001. Zatímco skleníkový efekt zahřívá planetu Zemi, zdá se, že globální stmívání ji ochlazovalo. Takže oteplování, způsobované kysličníkem uhličitým, bylo před námi skryto v důsledku ochlazování znečištěním ovzduší.

Na dalekém severu by oteplení o deset stupňů zřejmě stačilo k uvolnění obrovských rezerv přírodního metanu, většího než veškerá ropná a uhelná ložiska na této planetě. Vzniklo by nebezpečí destabilizace hydrátů metanu na dně moří, kde je uloženo ve zmrzlé formě obrovské množství metanu. Deset tisíc miliard tun metanu. V této době už by nebylo možné globální oteplování nijak zastavit. Teplota planety Země by se lidem úplně vymkla z rukou. Vznikly by teploty, které země nezažila za čtyři miliardy let.

Není to předpověď. Je to varování. K tomuto skutečně dojde, pokud odstraníme znečištění ovzduší, aniž bychom zasáhli proti skleníkovým plynům. Kdybychom však dále znečišťovali ovzduší, začalo by to postihovat lidské zdraví a ovlivnilo by to vzorce počasí na této planetě. Jen znečišťováním ovzduší se skleníkový efekt nedá zastavit.

Konec citace, článek v plné verzi zde

[wp_ad_camp_1]

Teorie druhá – Slunce se mění v bílého obra

I tato teorie popisuje jev „globální stmívání“, tato však uvádí, že efekt „globálního stmívání“ nevznikl jako důsledek lidské činnosti a že lidská činnost tedy nemá vliv na množství srážek a srážkovou oblačnost, ale že efekt globálního stmívání byl vytvořen záměrně, a to jako ochrana před zvyšující se intenzitou slunečního svitu, na kterou člověk nemá vliv. A že součástí globálního stmívání jsou i tzv. chemtrails – cílené znečišťování atmosféry tak, aby co nejvíce slunečního svitu bylo ze Země odráženo.

A že v souhrnu jde o projekt geoinženýrů, kteří přes efekt globálního stmívání a přes projekt chemtrails vzali do svých rukou nejen kontrolu nad planetou ve smyslu: „Poručíme větru, dešti“, ale i nad lidstvem ve smyslu 1) chemických látek, které jsou pro něj škodlivé a 2) ve smyslu kontroly nad úrodou-neúrodou-hladomory. V zásadě se však tato teorie od předchozí liší v tom, že příčinu oteplování planety nevidí v člověkem znečištěném ovzduší, ale ve Slunci, které se údajně stává stále více horkým proto, že se mění v bílého obra. Tato teorie říká, že hvězdy se vyvíjejí skokově, že Slunce je ve fázi skokového vývojového přechodu a že mocní světa se vším připravují na to, jak tuto fázi přežít, než se Slunce opět stabilizuje. I z článku o této teorii vkládám části:

Ve starém světě je horko

Kdybyste byli NASA, Státní letecká a vesmírná správa, nebo „vládnoucí moc“, a věděli byste, že Slunce se stává stále víc a víc horkým, ale neznali byste konkrétní příčiny, protože byste poslouchali konvenční vědce s jejich obráceným hvězdným vývojem, co byste asi tak udělali? Asi byste přišli s nějakou dlouhodobou strategií, jak se vypořádat se stoupajícím horkem. Již v 50. letech byla vypracována studie o takové možnosti, a došla ke třem alternativám:

  1. Použití jaderných zbraní k proděravění horní atmosféry, aby narůstající horko mohlo unikat
  2. Vytvoření obrovských podzemních měst, kde by se dalo žít, dokud se slunce nestabilizuje, nebo
  3. Vypadnout k sakru ze Země

První možnost byla trochu nesmyslná a nemohla by být vytažena na světlo bez vědomí veřejnosti, takže začali dvojkou a trojkou.

Protiatomový bunkr miliardáře Tykače – více zde

Podzemní vila Z. Bakaly na Šumavě     

Metoda podzemních bunkrů byla poměrně jednoduchá, protože jednou z funkcí HAARPu  (High Frequency Active Auroral Research Program) bylo, že byl schopen nejen pátrat pod povrchem země a hledat ropu a minerální zdroje, ale také identifikovat rozsáhlé dutiny, kde by se dala udělat pro ně výborná města, kde by mohli shromáždit zásoby a přečkat přechod v pohodlí. Stavba těchto podzemních bunkrů trvá po několik desetiletí a alternativa 2) je téměř dokončena. Krátce po této studii vznikla NASA. Někteří se domnívali, že je to přímý následek alternativy 3). Jejich posláním bylo zjistit, co je „tam venku“, a to, co zjistili, bylo, že lidstvo nepůjde nikam jinam, aspoň ne brzy.

A protože alternativa 3) nebyla schůdná, a zjistili, že tady budou muset vězet s námi, a nijak zvlášť netoužili žít celý život v podzemí, museli najít způsob, jak si vytvořit tady na Zemi svou Utopii … a to je geoinženýrství. Změnit planetu tak, aby byla odolná změnám na Slunci, o nichž věděli, že přicházejí.

První věc, s níž se museli vypořádat, bylo, že Slunce se stává stále jasnějším kvůli spalování prachu a trosek, které jsou nyní ve velkých množstvích přítomny ve sluneční soustavě. Potřebovali najít způsob, jak vytvořit efekt „globálního stmívání“, aby zablokovali jasné světlo. Na to funguje výborně aluminium, hezký, lehký a velmi hojný prvek, většina našich zrcadel je dnes potažena aluminiem (nikoli stříbrem). Nanočástice, rozptylované v troposféře (asi 7 mil vysoko) zvyšují albedo Země a mění horní atmosféru v částečně zpětně odrážející zrcadlo. To ve výsledku způsobuje „globální stmívání“ povrchu.

[wp_ad_camp_1]

Dalším problémem jsou rentgenové paprsky. Van Allenovy pásy chrání Zemi před většinou částicové radiace, která přichází z CME (koronárních ejekcí slunce), ale toto magnetické pole stěží zpomaluje rentgenové paprsky. Naštěstí už v 50. letech byla vytvořena technologie, která řešila podobný problém – Catode Ray Tube, katodovou trubici. CRT. CRT byly obrovské vysílače rentgenových paprsků, namířené přímo na osobu pozorující obrazovku. Aby tuto technologii mohli dostat ven, museli vymyslet něco, co by blokovalo rentgenové paprsky, ale nerušilo obraz. Zkusili olovo, ale když bylo nějakou dobu bombardováno paprsky, olověný film zhnědl a rušil obraz. Bylo to dobré pro okraje televize, ale ne pro obrazovku. Hledali dál, a našli pár oxidů, které výtečně fungovaly při blokování paprsků a nezpůsobovaly hnědnutí. Byla to kombinace baria a stroncia.

 

 

Reportáž ve Zprávách TV Prima, za kterou údajně redaktoři dostali výpověď

Rovněž očekávali obrovskou částicovou radiaci jak ze solárních ejekcí, tak z ohřívání Slunce, takže hledali způsob, jak zvýšit magnetický tok v horní atmosféře, což je nyní zveřejňováno jako „magnetické rozpojení“ – není to přírodní jev. Aluminium, barium a stroncium jsou paramagnetické, ale oni potřebovali feromagnetický materiál … co takhle použít další populární kov, jako železo? Občas by to mohlo udělat oblohu a déšť trochu dočervena, kvůli kysličníku železa, ale vždycky můžete říci, že lidé, kteří to viděli, jsou prostě blázni. A co takhle masově zvýšit intenzitu bouří, když už jsou v atmosféře vodivé kovy (supercelové bouře)? Lidi se takových věcí stejně nevšímají, že ne?

Takže vytvořili techniku spalování aluminia, baria, stroncia a železa ve stratosféře, s použitím letadel 10 000+, která jsou na obloze dnem i nocí, každou hodinou. Stačilo jim vyrobit aditivum do paliva, a nechat je lítat a dělat svou práci. Spojte systém rozptylování aerosolů se systémem GPS (General Positioning System) a můžete dokonce přesně kontrolovat, kde se rozhazují chemikálie, aniž by si piloti uvědomovali, že se něco děje.

Když se dnes podíváte na chemtrailsový spad v dešti, ledu a sněhu, co najdete? Hydroxid aluminia, kysličníky baria, stroncia a železa. Stejné prvky, které jsou uváděny pro modifikace počasí a v geoinženýrských patentech. Jaká náhoda.

Pokud jde o „globální oteplování“ … ano, planeta se skutečně otepluje. Ale následkem globálního stmívání vytvářeného chemtrailsovým projektem se toto oteplování změnilo na krátkou dobu v malé ochlazení, což způsobilo, že konspirační teoretikové říkají, že celé globální oteplování je fraška. Ale jestli jste byli v poslední době někdy venku, je zřetelné, že slunce je podstatně jasnější než bývalo, zejména ve vyšších výškách. A že chemtrailsová clona nestačí, i když nepřetržitě znásobují úsilí, aby ji zesílili.

Experti jsou si dobře vědomi, že se Slunce stává jasnějším a více horkým, ale nemůžete po Slunci chtít, aby platilo „uhlíkové daně“ za způsobení globálního oteplování. Ale pokud by zdrojem globálního oteplování byl „člověk“, pak se GO může stát velkou dojnou krávou – velké prachy z uhlíkových daní, na čištění, daně z dýchání, pití, odpadu … abychom parafrázovali Karla Sagana, „miliardy a miliardy“ doláčů.

[wp_ad_camp_1]

Geoinženýrství a GMO
Globalisté vždy profitovali z bolesti a utrpení jiných, ani geoinženýrství není výjimkou. Nedělali si starosti s nějakým velkým výzkumem „vedlejších účinků“ shazování miliónů liber těchto prvků do atmosféry – šlo jim jenom o okamžitou potřebu ochrany před slunečním přechodem, a mysleli si, že o vedlejší účinky se mohou postarat později.

Dvěma hlavními vedlejšími účinky jsou katastrofální sucho a superbouře.

Sucho nastává v oblastech, které jsou intenzívně osévány částicemi, protože nanočástice v horní části atmosféry vytvářejí kondenzační jádra pro déšť – ale těch jader je tam tolik, že nikdy na sebe nenavážou dostatek vody, aby byla dost těžká a spadla dolů, nebo aspoň ne hned. Pouze zůstávají nahoře jako vodní pára, unášena proudy vzduchu, a vytvářejí dole stav sucha. Pokud jsou po nějakou dobu dostatečně vystaveny vláze, zkondenzují dostatek vody, aby vytvořily déšť. Kvůli významně vysoké hustotě jader má ten déšť mnohem větší „dešťovou hustotu“ než přirozená bouře, takže když prší, tak leje – je tu superbouře. To vytváří nepřirozenou dichotomii: s větrem budete mít sucho, bez větru budete mít nadměrný déšť.

Konec citací, celý článek zde 

Práškuje se po celém světě

Ať už uvěříme teorii číslo jedna (za globální oteplování může člověk) či teorii číslo dvě (za globálním oteplováním jsou změny Slunce), neoddiskutovatelným faktem je, že srážek – ať ve formě deště či sněhu – rok co rok ubývá, zatímco sucha přibývá. Jestli za to může 20. století –  „století ropy“ anebo jde o proces, na který člověk nemá vliv, ten, kdo chemtrails pozoruje, ten ví, že max. do dvou dnů po „práškování“ se na obloze udělá šedý poklop, ze kterého následně buď jakž-takž zaprší, ale zcela jistě zamrholí – a mnozí jsou za to vděční, protože zatažená obloha a jakýkoliv kousek vláhy je přijatelnější, než spalující žár s marným čekáním na déšť.

Mě se ale jako zásadní jeví otázka, co vlastně bylo první – byla to informace o tom, že Slunce změní aktivitu a proto vznikla snaha geoinženýrů Zemi (resp. mocné světa) před ní ochránit takovými projekty, jako „globální stmívání“ a „chemtrails“ anebo naopak projekty „globální stmívání“ a „chemtrails“ původně vůbec nebyly určeny k ochraně lidstva, ale naopak k jeho ovládnutí. A že ty se nakonec tak vymkly kontrole mocných, že přirozený koloběh srážek – resp. přirozené procesy vztahu mezi Sluncem a Zemí – zcela zlikvidovaly do takové míry, že teď si s nimi mocní nevědí rady.

Když se vrátím k úvodu a tím k odkazu na článek, který popisuje, jak dny po 11/9 přinesly objev, že bez znečišťování ovzduší Země v podstatě shoří, tak ruská tv k tomu přinesla trochu jinou zprávu – a totiž takovou, že 11. září naopak odhalilo, že USA už léta provozují program na ovládnutí lidstva (lidských mozků) – v čase 00:30 videa je řeč:  „V předvečer 11. září vypukl ve Spojených státech obrovský skandál. Zaměstnankyně Air Force Kristen Megan přiznala, že piloti provádějí v obytných čtvrtích pravidelné postřiky s nebezpečnými chemickými látkami a že to těchto speciálních operací byla zapojena i civilní letadla, létající po celém světě, včetně Ruska.“ Ve videu dále následují záběry na Kazaň, kde je oficiální letový provoz minimální

 

 

V mnoha zdrojích se říká, že piloti vůbec nemusí vědět, že tzv. „práškují“ – že údajně mají vždy jen stisknout nějaké tlačítko, které zvyšuje výkon paliva, ve videu zmiňovaná Kristen Megan to však vidí jinak – viz video, fota a další text v češtině v článku Operace Indigo Skyfold zde .  A říkám to proto, že vlády po celém světě musí vědět, že se „práškuje“ po celém světě, tzn. i v Rusku, v Číně, v Severní Koreji (video) a nejvíce mi to potvrdila slova na stránkách, které jsou v českém prostoru k tématice chemtrails bezkonkurenční, kde jejich provozovatel v reakci na jiný komentář říká:

Létají 24 hodin, někdy od září (pozn. Orgonet: čtenář si toho možná všiml v září, ale oni lítají už mnoho a mnoho let), nad naším územím, a Evropou (pozn: Orgonet: Létají bohužel nad celým světem(zdroj).

Kdo by chtěl vědět, jak se k tématu a k přeletům letadel staví česká vláda, tak shrnuto je to zde ,kde je i upozornění A.Bartoše na zprávy o počasí na ČT, ve kterých moderátor upozorňoval, že „čáry za letadly budou vidět déle“…

[wp_ad_camp_1]

Co řekl E. Snowden

K tématu se svého času vyjádřil i E. Snowden, a to s tím, že projekt chemtrails vznikl s tím cílem, aby si Spojené udržely své klima, jinak by jim totiž hrozil hladomor. Změna klimatu byla v USA už v 60. letech označena za hlavní bezpečnostní problém a pro jeho řešení se měla americká vláda spojit i s Monsantem – více zde. Snowden ale dále měl říct „Kdyby program chemtrails byl zastaven, vědci jsou přesvědčeni, že během jediného roku se severoamerické klima vymkne kontrole a neúroda by vedla k sérii devastujících hladomorů, které by vedly k rychlému snížení populace městských center. “ – zdroj zde

Ale neříká tím Snowden současně, že přes chemtrails mají mocní světa v ruce zbraň, jak se jedním tahem zbavit většiny lidstva – stačí někam utéct a chemtrails vypnout a hrozba sucha, která se v USA zatím projevuje jen v Kalifornii, se rozšíří na celou severní polokouli?

Zdroj obrázku:  „Geoinženýring je příčinou sucha a požárů“ zde

Donald Trump odstoupil od Pařížské klimatické dohody

D. Trump způsobil doslova skandál tím, že za Spojené státy odstoupil od Pařížské dohody (více zde). Já v tomto kroku D. Trumpa čtu, že odstoupil od vývoje nových amerických technologií (např. elektromobily), a to ve prospěch Číny , v dalším však jeho postoj čtu tak, že odstoupil od programu „chemtrails“. Co to bude znamenat pro Spojené státy, ale také pro euroatlantickou část světa včetně Ruska, která si „práškováním“ měla udržet neměnné klima, to si netroufám soudit, ale přijde mi to jako krok Globalistů (GP) k tomu, aby stěhování národů, které v minulosti vždy bylo spojeno se suchem a neúrodou, dostalo opět spontánní průběh. Resp. aby ukončení „nekonečného růstu“ západní civilizace bylo podpořeno i klimatickými změnami.

D. Trump v Boeingu 767 s podivnými nádobami  – zdroj fota a více zde

K tomu dodám už jen tolik, že si nemyslím, že u Slunce dochází k nějakým dramatickým změnám, ale že v souhrnu podobný proces změn klimatu planeta Země zažila už mnohokrát. A že v rámci tohoto procesu se pouze měnily kultury, resp. centra nejvyspělejších kultur, ale nikdy to nebylo nic o konci světa. Ještě jinak -když má nějaká kultura skončit, spojí se všechny vesmírné síly, tedy včetně přírodních. Proto když končil Řím, bouchly Pompeje a když končila Evropa a žezlo přebíraly Spojené státy, bouchly Katla a Laki a na Evropu dolehl hladomor a malá doba ledová, jaká se od té doby nezopakovala – více zde .  Ale to bychom se dostaly k astrologickým cyklům a na to zde opravdu není prostor, protože i bez toho jsem „dlouhá“. Ale přece mám ještě závěrečnou větu: „Člověk míní, Pán Bůh mění“. A když má něco skončit, tak ani „poručíme větru, dešti“ nepomůže….

-Pozorovatelka-  29.06.2017

 

Zdroj: (1)

 

[wp_ad_camp_1]

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.