Už roky propaguji zdravotní prevenci a od jara ještě intenzivněji. Proč? Protože od jara víme, že naše výživa nejenže zásadně rozhoduje o výskytu potíží jako jsou třeba obezita, cukrovka nebo Alzheimeova demence, ale rozhoduje dokonce i o riziku a závažnosti infekce Covid-19. Víme, že vyšší riziko závažnějšího průběhu této infekce a vyšší úmrtnost je spojována s nemocemi jako jsou obezita, diabetes anebo hypertenze. Tedy s nemocemi, které zásadně souvisí na našem metabolickém zdraví a to na naší stravě.

Když je třeba výživu podpořit

Suplementace je pro mě stále jen doplnění toho nejdůležitějšího a to je naše každodenní strava a chování. Ze všeho nejvíce doporučuji zajišťovat vitamíny stravou a v případě vitamínu D i sluncem. Tentokrát však musím pod tíhou shromážděných studií přiznat, že pro mnohé z nás strava a slunce nebude stačit, že nyní se zdá suplementace vitamínem D minimálně po dobu epidemie a ročního období s minimem slunečního záření jako nezbytná a doporučuji ji. Kolik, kdo a kdy by měl užívat? Zde překlad aktuální výzvy zahraničních vědců a lékařů s konkrétními doporučeními.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Více než 100 vědců, lékařů a předních institucí žádá zvýšené používání vitaminu D v boji proti onemocnění COVID-19

Vědecké důkazy ukazují, že vitamin D snižuje infekce a úmrtnost.

Všem vládám, veřejným činitelům v oblasti veřejného zdraví, lékařům a zdravotníkům,

výzkum naznačuje, že nízké hladiny vitaminu D téměř jistě zvyšují riziko infekce, hospitalizace a úmrtí osob spojené s onemocněním COVID-19. Vzhledem k bezpečnosti  vitaminu D navrhujeme okamžité rozsáhlé zvýšení jeho příjmu v populaci. Vitamin D působí na tisíce genů a ovlivňuje řadu aspektů imunitní funkce, vrozené i adaptivní. Vědecké důkazy1 ukazují, že:

 • Vyšší hladiny vitaminu D v krvi jsou spojeny s nižší mírou infekce virem SARS-CoV-2.
 • Vyšší hladiny vitaminu D jsou spojeny s nižším rizikem závažného průběhu onemocnění (hospitalizace, intenzivní péče nebo úmrtí).
 • Intervenční studie (včetně randomizovaných kontrolovaných studií) naznačují, že vitamin D může představovat velmi účinnou léčbu.
 • Mnoho odborných článků již popsalo několik biologických mechanismů, kterými vitamin D ovlivňuje průběh onemocnění COVID-19.
 • Modelování kauzální inference, Hillova kritéria, intervenční studie a biologické mechanismy naznačují, že vliv vitaminu D na COVID-19 je velmi pravděpodobně kauzální, a nikoli pouze korelační.
 • Je obecně známo, že vitamin D je pro lidské tělo nezbytný, avšak většina lidí ho nemá dostatek. Pro určení nedostatku vitaminů v těle se běžně používají dvě hladiny – deficitní hladina < 20 ng/ml (50 nmol/L), která je cílem většiny veřejných institucí, a nedostatečná hladina < 30 ng/ml (75 nmol/l), kterou doporučuje několik lékařských sdružení a odborníků.2 Příliš mnoho lidí nedosahuje ani jedné z uvedených hladin vitaminu D v těle. Deficitní hladiny vitaminu D < 20 ng/ml se ve většině světa vyskytují u 33 % populace, přičemž většina odhadů míry nedostatečné hladiny vitaminu D < 30 ng/ml je výrazně nad 50 % (v mnoha zemích i mnohem vyšší).3 V zimním období se hladiny ještě snižují a u některých skupin je toto snížení znatelně výraznější: obézní osoby, osoby s tmavou pletí (zvláště žijící ve velké vzdálenosti od rovníku) a obyvatelé pečovatelských domů. Stejné skupiny čelí zvýšenému riziku spojenému s onemocněním COVID-19.

Bylo prokázáno, že u 97,5 % lidí je k dosažení hladiny 20 ng/ml zapotřebí denní příjem vitaminu D 3875 IU (97 μg) a k dosažení hladiny 30 ng/ml,4 což je hladina, která překračuje všechna národní doporučení, 6 200 IU (155 μg) vitaminu D. Naneštěstí odborná zpráva, na základě které se v USA stanovila denní doporučená dávka vitaminu D, obsahovala již přiznanou statistickou chybu, kvůli které byl vypočten požadovaný příjem přibližně 10krát nižší.4 Přes četné výzvy v akademické literatuře ke zvýšení oficiálního doporučeného příjmu vitaminu D zůstala platná doporučení až do doby vzniku pandemie viru SARS-CoV-2 nezměněna. Mnoho odborných článků nyní naznačuje, že hladiny vitaminu D ovlivňují onemocnění COVID-19 výrazněji než většina ostatních biologických hodnot, se zvýšeným rizikem při hladinách < 30 ng/ml (75 nmol/l) a výrazně vyšším rizikem při hladinách < 20 ng/ml (50 nmol/l).1

Dosavadní důkazy naznačují možnost, že pandemie COVID-19 se z velké části udržuje prostřednictvím infekce osob s nízkými hladinami vitaminu D v krvi a že úmrtí se vyskytují převážně u těchto osob. Již pouhá možnost, že tomu tak skutečně je, by měla spustit vlnu rychlého výzkumu účinků vitaminu D. Avšak i bez dalších dat převažují důkazy, že zvýšení hladiny vitaminu D může pomoci snížit počet infikovaných osob, hospitalizovaných osob, osob hospitalizovaných na JIP a zemřelých osob.

Desítky let data o bezpečnosti vitaminu D ukazují, že jeho suplementace představuje pouze velmi nízké riziko: při uvedených doporučených dávkách by byla toxicita extrémně vzácná. Rizika spojená s nedostatečnými hladinami vitaminu D jsou daleko významnější než ta, která se pojí s vyššími hladinami, které, jak se zdá, poskytují největší ochranu proti onemocnění COVID-19, a toto riziko se stále výrazně liší od rizik spojených s léčivy. Vitamin D je mnohem bezpečnější než steroidy, jako je dexametazon, obecně nejpřijímanější forma léčby onemocnění, která již rovněž prokázala účinnost proti COVID-19. Bezpečnost vitaminu D je podobná bezpečnosti obličejových masek. Není třeba čekat na další klinické studie, abychom mohli zvýšit použití něčeho tak bezpečného, jako je vitamin D, obzvláště když snížení vysoké míry deficitu/nedostatečnosti tohoto vitaminu měla být priorita jíž dříve.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Vyzýváme tak všechny vlády, lékaře a zdravotnické pracovníky po celém světě, aby okamžitě svým dospělým populacím doporučili zvýšení příjmu vitaminu D, a to alespoň do skončení pandemie. Konkrétně:

 1. Doporučte takové množství vitaminu D ze všech zdrojů, které dosahuje sérových hladin nad 30 ng/ml (75 nmol/l), což je široce podporované minimum s prokázaným snížením rizika spojeného s onemocněním COVID-19.
 2. V případě absence testování se dospělým osobám doporučuje denní příjem vitaminu D v množství 4000 IU (100 μg) (nebo alespoň 2 000 IU). Množství 4000 IU je obecně považováno za bezpečné.5
 3. Doporučené hodnoty se mohou zvýšit (např. dvojnásobně) u dospělých osob se zvýšeným rizikem nedostatku v důsledku nadváhy, tmavé pleti nebo pobytu v domovech péče (např. dvojnásobně). Příliš vysoké nebo nízké hodnoty se mohou odhalit pomocí testování.
 4. Doporučujte, aby dospělí, kteří výše uvedených hodnot nedosahují, dostávali 10 000 IU (250 μg) denně po dobu 2–3 týdnů (nebo do dosažení hladiny 30 ng/ml, pokud se provádí testování), po čemž se použije výše uvedené denní množství. Tato praxe je obecně považována za bezpečnou. Za správných podmínek (např. letní den na pláži) dokáže samo tělo ze slunečního záření syntetizovat i větší množství. Úřady NAM (USA) a EFSA (Evropa) uvedené množství označují jako „hladinu bez pozorovaných nežádoucích účinků“, a to i při každodenním příjmu.
 5. Měřte hladiny vitaminu D u všech hospitalizovaných pacientů s onemocněním COVID-19 a podávejte jim kalcifediol nebo D3 alespoň k odstranění nedostatečných hladin < 30 ng/ml (75 nmol/L), případně s použitím protokolu dle Castillo a kol. ‘20nebo Rastogi a kol. ’20, dokud důkazy neprokáží výhody jiného protokolu.

Je známo mnoho faktorů, které předisponují jednotlivce k vyššímu riziku spojenému s virem SARS-CoV-2, jako je například věk, mužské pohlaví, komorbidita atd., avšak nedostatek vitaminu D, pro jehož značný účinek je k dispozici množství důkazů, je zdaleka nejsnadněji a nejrychleji odstranitelným rizikovým faktorem. Vitamin D není nákladný a skýtá zanedbatelné riziko ve srovnání s riziky, která představuje onemocnění COVID-19. Prosíme jednejte okamžitě.

Odkazy:

1 Důkazy byly podrobně recenzovány (188 odborných článků) v půli měsíce července [Benskin ‘20], přičemž nejnovější odborné publikace je dále potvrzují [Merzon a kol. ‘20Kaufman a kol. ‘20Castillo a kol. ‘20]. (Pro podrobnější analýzu výsledků z RCT Castillo a kol. viz také [Jungreis a Kellis ‘20].)

2 Např.: 20 ng/ml: National Academy of Medicine (USA, Kanada), Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Německo, Rakousko, Švýcarsko, severské země, Austrálie, Nový Zéland a dle 11 mezinárodních organizací. 30 ng/ml: Endocrine Society, American Geriatrics Soc. a dle vědeckých odborníků. Viz také [Bouillon ‘17].

3 [Palacios a Gonzalez ‘14Cashman a kol. ‘16van Schoor a Lips ‘17] Platí pro Čínu, Indii, Evropu, USA a další.

4 [Heaney a kol. ‘15; Veugelers a Ekwaru ‘14]

5 Tyto země a organizace uvádějí množství 4000 IU v rámci rozsahu svého vlastního doporučení tolerovatelné dávky vitaminu D: NAM (USA, Kanada), SACN (Spojené království), EFSA (Evropa), Endocrine Society (mezinárodní), severské země, Nizozemsko, Austrálie, Nový Zéland, Spojené arabské emiráty a American Geriatrics Soc. (USA). Žádný přední úřad nestanovuje nižší tolerovatelné množství. Americký NAM uvedl, že množství 4000 IU „pravděpodobně nepředstavuje žádné riziko nepříznivých účinků na zdraví téměř pro všechny osoby.“ Viz také [Giustina a kol. ‘20].

Jména signatářů, včetně jejich osobní dávky vitamínu D, kterou nyní užívají najdete v originále výzvy.

Zdroj: margit.cz

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.