…..film stojí za povšimnutí. Copak se bude odehrávat????

05:55

[wp_ad_camp_1]

https://youtu.be/Kt0LaRx-wdk

Podle Bible budeme vědět, kdy je konec!!!
J 13:19 Říkám vám to už teď, předtím než se to stane, abyste, až se to stane, uvěřili, že já jsem.
J 14:29 Řekl jsem vám to teď, předtím než se to stane, abyste, až se to stane, uvěřili.
Mt 24:3 Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“

[wp_ad_camp_1]

Co máme očekávat?!?
L 21:11 Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe.
Mt 12:39 On jim však řekl: „Zlé a cizoložné pokolení vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane – kromě znamení proroka Jonáše.
Mt 24:4 Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. 5 Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. 6 Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. 7 Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. 8 To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. 9 Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. 10 Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět 11 a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. 12 A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. 13 Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. 14 Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“

Co pak co se stane pak?!?
Mt 24:30 Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí.
+
Luk 17:26 Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: 27 Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. 28 Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, 29 ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. 30 Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.

Zdroj (1)

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.