Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Dovoz ruského obilí do EU prudce roste
  Dovoz ruského obilí do EU prudce roste

  Dovoz ruského obilí do EU prudce roste

 • JAG chytá další úředníci CDC
  JAG chytá další úředníci CDC

  JAG chytá další úředníci CDC

 • Putin nechal popravit lékaře „bílých plic“
  Putin nechal popravit lékaře „bílých plic“

  Putin nechal popravit lékaře „bílých plic“

 • Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 000 na celkových 1,32 milionu
  Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 000 na celkových 1,32 milionu

  Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 000 na celkových 1,32 milionu

Související zprávy

 • Zachraňme POLICII aneb trocha historie – Díl 1/2
  Zachraňme POLICII aneb trocha historie – Díl 1/2

  Zachraňme POLICII aneb trocha historie – Díl 1/2

 • Nyní je důležité pro všechny uvědomění: Babiš versus Pavel
  Nyní je důležité pro všechny uvědomění: Babiš versus Pavel

  Nyní je důležité pro všechny uvědomění: Babiš versus Pavel

 • Jak v Matrixu poznat bioroboty a agenty – 4: Debilita
  Jak v Matrixu poznat bioroboty a agenty – 4: Debilita

  Jak v Matrixu poznat bioroboty a agenty – 4: Debilita

 • Jak v Matrixu poznat bioroboty a agenty – 3: Objekt touhy i nenávisti
  Jak v Matrixu poznat bioroboty a agenty – 3: Objekt touhy i nenávisti

  Jak v Matrixu poznat bioroboty a agenty – 3: Objekt touhy i nenávisti

Zachraňme POLICII aneb trocha historie – Díl 2/2

Pokračování prvního dílu:

6. Možnosti sebeobrany (i dle korporátních pravidel)

 1. Listina základních práv a svobod. Ústavní Usnesení č. 2/1993 Sb., Čl. 23

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

„Činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny“ právě proto, že „de iure“ neexistují a jejich roli si přivlastnila zrušená korporace, Česká republika LTD, která se vydává za stát. Proto je legitimní „postavit se na odpor“. A to, že NWO prostřednictvím světového ekonomického fóra a WHO odstraňuje „demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou“ je snad všem myslícím lidem JASNÉ!

 1. Zákon č. 334/1991 § 24 (3)

Policista je povinen odepřít splnění rozkazu nadřízeného, jestliže by jeho splněním spáchal trestný čin; tuto skutečnost ohlásí bez zbytečného odkladu vyššímu nadřízenému. V těchto případech se pořídí písemný záznam. Totéž obsahuje zákon 186/1992 § 28 (2).

 1. Nárok na sebeurčení.

Vyhláška č. 120/1976 Sb., čl. 1, odst. 1 (mezinárodní pakt o občanských a politických právech.) Sebeurčení je přirozené právo národa, které nepatří státu. Stejně tak naším přirozeným právem je právo na sebeurčení jedince.

 1. Odmítnutí být součástí korporace Česká republika LTD.

Máme krásnou a legitimní příležitost opustit nezákonnou a nulitní korporaci a stát se Živým člověkem dle zákonů OPPT popsaných v bodu 4. Záleží to jen na nás, na každém jedinci, který přijme existenci svobodného Živého člověka. Zbavíme se tím korporátního otroctví (do kterého jsme byli zavlečeni podvodem = podejte si žádost o vydání občanského průkazu) a v zápětí (po vyjasnění situace a probuzení státnosti Československa) se navrátíme do stále existující vlasti, Československa. Nikdo nás nemohl zbavit československého občanství, než my sami, že jsme si podali žádost o vystavení korporátních dokladů. Protože to byl podvod na nás připravený (nevěděli jsme o co jde, a oni nám to neřekli), proto už nyní je i naše žádost o korporátní doklady neplatná! Dle UCC jsou totiž všechny smlouvy uzavřené s podvodem okamžitě neplatné!

7. Co znamená status Živého člověka

 1. Živý Člověk
 • je mechanismus skutečného převzetí zodpovědnosti vědomým člověkem

 • řídí se Přirozeným a Zvykovým právem (popsaným níže)

 • není to jen únikový mechanismus před systémem

Proces Živého Člověka je vystoupení z podřízených forem řízení společnosti neboť Živý Člověk zná způsob jakým žít, aby nebyl manipulován ani nemanipuloval a nepodřizoval si jiné lidské bytosti. Další charakteristikou Živého Člověka jsou také následující vlastnosti a schopnosti:

 • je tvůrce (opačná polarita – role = podnikatel, obchodník, zprostředkovatel, bankéř)
 • nepředává svou sílu jinému, aby jej zastupoval, je tedy svébytný = svrchovaný (suverénní), (opačná polarita = závislý)
 • žije a jedná podle svědomí

 • je empatický – má schopnost se vcítit do druhého

 • dokáže navrhnout a dodržovat svá vlastní pravidla, neboť jsou splnitelná, důstojná a v souladu se životem

 • nepotřebuje být kontrolován nadřazenou institucí ani jinou světskou autoritou, neboť jedná v souladu a ve prospěch celku

 • dokáže spolupracovat a sdílet společný prostor

 • respektuje rozdílnost názorů a zároveň je ochoten respektovat jiné, kteří mají svá vlastní pravidla a hodnoty

 1. Přirozené právo

Dle Wikipedie, Přirozené právo (lat. ius naturale) znamená právo nepsané, věčné, univerzální a nezávislé na státu (resp. společenství států), jehož podstatou je obecná rovnost všech lidí, požadavek spravedlnosti a zákaz diskriminovat kteroukoli lidskou bytost. Pojem přirozené právo vznikl ve starověkém římském právu.

Zákonodárci by se měli řídit zásadami přirozeného práva, například spravedlností, aby svým pozitivním zákonům dodali legitimitu, což je klíčový pojem přirozeného práva.

Dle dochovaných záznamů jsou Přirozená práva a povinnosti tato:

 • Člověk se rodí jako svobodná bytost se všemi právy danými od Stvořitele.

 • Naším nezcizitelným majetkem je naše tělo, a všechno to, co jsme obdrželi od Stvořitele k realizaci svého předurčení v této reálnosti – a to máme zúročit.

 • Máme povinnost nezpůsobit újmu na hmotném i nehmotném majetku a životě jiným.

 • Máme povinnost převzít plně odpovědnost za své myšlenky, slova a činy.

     c. Zvykové právo (Common Law)

obsahuje čtyři základní zákony pro všechny oblasti života.

 1. Zachovávat pokoj a mír.

 2. Nezpůsobit žádnou ztrátu.

 3. Nezpůsobit žádnou újmu a škodu.

 4. Nepoužívat při smlouvách a dohodách žádný podvod.

8. Srovnání práv „OBČAN“ a „ŽIVÝ ČLOVĚK“

 1. OBČAN

Většina světa funguje na principu takzvaného lodního práva, pomocí kterého bankovní elity zotročují celý svět. V podstatě to znamená, že všichni lidé (živé bytosti) jsou po sedmi letech svého života označeni za ztracené na moři, protože se nenahlásili jako živé bytosti. Od té doby se člověk stává personou, (obchodním zbožím, otrokem), s personální kartičkou (občanským průkazem), ve firmě (o které lidé věří, že se jedná o stát). Každá persona je označena jedinečným rodným číslem, kódem pojištění a křestním listem. Vlastníte passport? Skutečným překladem tohoto slova zjistíte, že jste „mimo přístav“. Co to znamená? Podle zákona z r. 1666 jste tedy mrtví, protože jste se do prvních 7 let svého života nepřihlásili jako „živý člověk“ a podle námořního práva jste tedy po sedmi letech nezvěstnosti považováni za mrtvé!

Podle typologie písma rozlišují:

 1. PEPA KRÁSNÝ = otrok, osoba (persona), nemá žádná práva. Systém umí pracovat pouze s osobami, které jsou pojistitelné. Proto máme pojištění zdravotní, důchodové, penzijní, úrazové, životní atd. Persona je náhražka za člověka, protože systém prohlašuje člověka po šestém roku života za ztraceného na moři. Viz zákon Vatikánu z roku 1666. Tedy systém (matrix), představovaný úřady, soudy, policií atd. nejedná se živým člověkem, ale s osobou (personou). Proč? Protože podle kosmických zákonů nesmíte nikomu brát svobodnou vůli. A PERSONOU systém tento zákon obchází.
 2. Pepa Krásný – v podstatě podobné jako PEPA KRÁSNÝ, jen má o něco více práv, ale pořád to je OSOBA.
 3. pepa krásný Přesněji napsáno: pepa z rodu krásných (u vdaných žen se bere příjmení za svobodna z otcovy strany). Takže už víte, proč se šlechticové podepisovali a titulovali např.: svobodný pán oldřich z rožmberka. Ve francouzštině se používá „de“, v německy mluvících zemích spíše „von“. Takto podepsaný člověk je živý člověk z masa a krve. Není to osoba (otrok).

Nadále fungujete pouze jako „osoba“ (věc). Podle zákona z r. 1666 má každý soud status „lodi“, tudíž na něm platí námořní právo.

Vzhledem k tomu, že téměř všechny státy světa jsou zaregistrovány jako korporace a na vás je nahlíženo jako na zboží, jste jejich majetkem. Soudní líčení je vždy vedeno „ve věci“, jako obchodní případ. Takovýto soud ale nemá právo rozhodovat o „živých lidech“, protože živý člověk je svobodný, mezi ním a stvořitelem už nikdo není!

Tato „finta“ s lodním právem byla zneužita k psychopatickému plánu zotročení lidstva do NWO (new world order) nového světového řádu. Mainstream se nás snaží přesvědčit o tom, že se nic takového neděje, že jsou to jen nebezpečné „konspirační teorie“. Sami si proto ověřte, co je správně a co je lež! Co přirozeně dává smysl a co naopak ne!

 1. ŽIVÝ ČLOVĚK

Je to status popsaný v bodě 7.

9. Zhodnocení a závěr

Je-li veškeré konání systému nezákonné, máme přirozené právo se postavit na odpor a vzít si svá práva zpět. Ztrácí smysl hledat na čí straně je zákon a pravda. Každý za sebe skládá „pověstnou maturitu lidstva“ na čí stranu se postaví… Bude to jen Vaše rozhodnutí!

A kde mohou vznikat ta zásadní nedorozumění, které jsem citoval v úvodu? Představme si společně následující situaci! Zastavíte vozidlo a představíte se jako „Policie České republiky“, silniční kontrola a požadujete předložit doklady. (Přitom byste měli vědět, že žádá Česká republika LTD. Legálně neexistuje!!!)

 1. OBČAN KRÁSNÝ

(otrok „de facto“) předloží OP, ŘP, TP vozidla a potvrzení o zaplacení povinného ručení! Ale proč se legitimuje zločinecké korporaci? Proto, že neví o tom, že je za otroka a předloží doklady, že patří do stejné korporace, nelegitimní, vynulované společnosti Česká republika LTD. Proč by měl platit pokutu zločineckému spolčení za porušení jejích nezákonných pravidel? Představme si, že nás zastaví ozbrojená jednotka Agrofertu, či jiné korporace? Budete chtít znát jejich pravidla a požadavky? Budete ochotni platit jim pokuty a „výpalné“? Patrně NE, budete se bránit.

Vše existuje jen proto, že ten podvod všichni akceptujeme. Stěžovat si korporaci na její nezákonné postupy je také hloupost, protože ona tady není pro lidi, byť je vydržována z jejich daní. Ona má své majitele a ti usilují o co možná největší profit! Tady jsem objevil další lstivý podvod systému, že se korporace vydává za státní zřízení, a všechno si nechává platit z našich daní jako službu pro nás! A lid je nejenom živí, ale i vytváří profit pro majitele těchto korporací!!!

Abyste mohli vůbec existovat, poplaťte nejdříve spřátelené korporace systému! (Bankovní poplatky, mobilní operátory, internet, dálniční poplatek, jakási povinná pojištění, za EKO za emise a za HLOUPOST), a teprve pak existujete jako spořádaný OBČAN! A místo hlupáka, vás společnost bude pokládat za řádného OBČANA (tedy otroka). Ne-otroci budou nadále dezoláti a ti mohou být problémoví!

 1. živý člověk krásný

(Svobodný, živý člověk, de facto i de iure) Vám nemůže předložit korporátní doklady, protože by se přihlásil k systémem vytvořené právní fikci, že je otrok, čímž by přijal Vaše pravidla hry. Protože není ztracen na moři, je z masa, kostí a žije! Proto Vám může usnadnit práci a ztotožnit se svými doklady se jménem dle zákonů a vzorů z OPPT, čímž Vám oznamuje, o koho se jedná a že nepatří do vaší korporace. Tímto okamžikem jste ztratili veškeré kompetence zasahovat do jeho práv!

Toto je to zásadní nedorozumění, které pravděpodobně ještě nechápete, že nějaký „živý člověk“ nespolupracuje, odmítá se ztotožnit a přijmout otroctví, přičemž Vás patrně v daný okamžik nezajímá proč a vysvětlit srozumitelně tyto podvody několika větami to nelze!

Domnívám se, že Vás už vykolejí to, že vůbec někdo se Vám vzepře! Jste ozbrojení, vybavení technikou a většinou připraveni a v přesile! Neochvějně jste přesvědčeni, že neexistuje důvod Vám cokoliv odmítnout. Vzdorovat snad může pouze blázen a zločinec, který nemá co ztratit! Živý člověk však nemůže jinak! Tímto manévrem se ŽČ osvobodil a naopak Vás vystavili nebezpečí nevhodně reagovat a zaplést se do pasti systému, který Vás nutí k nezákonnému jednání. ŽČ Vás nenutí se rozhodnout. Byla to Vaše svobodná vůle či „podvodná povinnost“ stavět a kontrolovat své spoluobčany!

Přesto si dovedu představit, že řidiči, živému člověku, odpovíte: „Jste odvážný a šťastný člověk, přejeme Vám krásný den a šťastnou cestu“! ŽČ spadne brada a zalapá po dechu. Tolik uvědomění a tolerance rozhodně nečekal! K tomu je však potřeba poznat nejen svobodu ŽČ, ale i přijatou odpovědnost žít bez záchranné sítě státního zřízení jako jedinec, s právy a povinnostmi od stvořitele, který stojí proti ozbrojenému, zločinnému a organizovanému spolku!

Jednou, až zdárně společně vybojujeme svou svobodu, se tomu zasmějeme, jak to bylo jednoduché! Protože, pokud si neporadíme společně sami, ty velmoci, si pro svá práva rozhodně přijdou. My budeme sice osvobození, ale za podmínek, které stanoví cizí mocnosti! A pak se na sebe budeme zase mračit, že jsme se zavčas nedohodli a nevyřešili jsme si to sami!!! Všechny nás čeká vlastní rozhodnutí! Tak Vám přeji šťastnou volbu!

Vážení čtenáři Tadesca, děkuji Vám za pozornost a chci Vás požádat nejen o šíření článku mezi své přátelé a známé, ale přidejte se i k armádě živých, která se snaží zachránit i neprobuzené a zašlete takovýto i jakkoliv Vámi upravený text dopisu na několik policejních služeben ve Vašem okolí, či klidně na opačné straně republiky.

Srdečně zdravím „čestné a statečné“, ram tosen, živý člověk. LP 2023-09


Celý dopis v PDF lze stahovat ZDE.

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
Odebírat
Upozornit na
11 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře