Vysvetlím to konkrétne na mojom prípade. Drobným akcionárom spoločnosti som sa stal tak ako ostatní krstom. Moji rodičia mojim krstom v moje mene uzatvorili so spoločnosŤOU krstnú zmluvu z ktorej pre mňa vyplynuli povinnosti a práva. Opierajúc sa o túto svoju krstnú zmluvu som ako drobný akcionár spoločnosti, spolu so svojou manželkou (taktiež drobnou akcionárkou spoločnosti), dňa 17.12.2014 v rámci noriem Kódexu kánonického práva uplatnil svoje vyššie opísané právo a na adresu Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita, Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Metropolitný tribunál, Špitálska 7, 814 92 Bratislava 1 (vzhľadom na naše vtedajšie kánonické trvalé bydlisko to bola adresa nášho vtedajšieho miestneho ordinára) doručil nami oboma podpísaný žalobný spis (žalovaná osoba bola katechétom, ktorý na Gymnáziu sv. Uršule v Bratislave sexuálne zneužil našu vtedy maloletú najmladšiu dcéru, jeho vtedajšie trvalé kánonické bydlisko bolo tiež v Bratislave a cirkevnou úlohou ho poveril Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita).

[wp_ad_camp_2]

Uvedený žalobný spis doručený osobne do podateľne Arcibiskupského úradu v Bratislave mal rozsah 72 strán a boli k nemu priložené 2 DVD s dôkazmi. Predmet uvedeného žalobného spisu znel nasledovne: Predloženie žalobného spisu trestnej žaloby na XY (pozn. katechétu) trvale bytom ….. vo veci podozrenia zo spáchania deliktu sexuálneho zneužívania (pedofílie) pri vykonávaní cirkevnej úlohy – kánonickej misie (kán. 1389 §1 CIC) v súbehu s deliktmi proti životu a slobode človeka (kán. 1397 CIC) a s deliktom proti náboženstvu a jednote Cirkvi (kán. 1364 §1 CIC).“ 

V praxi to znamenalo, že Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita bol v tom čase pre nás kompetentnou cirkevnou autoritou“ alebo „kompetentnou cirkevnou vrchnosťou, ktorá voči nám ako drobným akcionárom SPOLOČNOSTI zastupovala SPOLOČNOSŤ. Povinnosťou tejto osoby bolo najneskôr do skončenia dňa 16.1.2015 svojím dekrétom náš žalobný spis buď prijať, alebo zamietnuť. Priamym dôsledkom tohto jeho kroku bolo, že sa moja a manželkina zmluva uzatvorená so spoločnosťou počas krstu (prostredníctvom našich rodičov) sa stala nulitnou, teda neplatnou. Vďaka tejto skutočnosti sme boli obaja v zmysle spomínaných vyšších právnych noriem, po uplynutí uvedenej 30 dňovej lehoty, teda odo dňa 17.1.2015, zbavení všetkých svojich záväzkov voči SPOLOČNOSTI.

V dôsledku tejto skutočnosti od uplynutia uvedenej 30 dňovej lehoty na nás oboch nepôsobili žiadne tresty vyplývajúce z porušenia noriem Kódexu kánonického práva, ktoré sa viazali na nás ako na drobných akcionárov SPOLOČNOSTI. Dňom 17.1.2015 sme obaja získali právo beztrestne vykonať úkon formálneho odpadnutia od SPOLOČNOSTI (Katolíckej cirkvi) podľa jej vlastných právnych noriem a to aj napriek skutočnostiam, ktoré učí jej učenie a to vrátane jej učenia o trestoch za skutky schizmy, apostázie a herézy, ktoré sa viazali na vykonanie takéhoto úkonu.

[wp_ad_camp_2]

Dňa 24.7.2019 som do podateľne Arcibiskupského úradu v Bratislave osobne doručil mojou manželkou a mnou podpísanú „Žiadosť o vydanie dekrétu podľa normy kán. 1506 CIC, ktorým sa nami dňa 17.12.2014 Metropolitnému tribunálu predložený žalobný spis prijíma alebo zamieta podľa normy kán. 1505 CIC…“, ktorou sme požiadali Metropolitný tribunál, ktorého najvyšším sudcom je Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita, aby si splnil svoju úlohu a vydal dekrét podľa normy kán. 1506 CIC, ktorým sa nami dňa 17.12.2014 Metropolitnému tribunálu predložený žalobný spis prijíma alebo zamieta. Súčasne sme podali sťažnosť na nečinnosť trvajúcu 1680 dní (od 17.1.2015 do 24.7.2019) ako aj na neriešenie uvedenej trestnej žaloby podľa noriem Kódexu kánonického práva.

V zmysle vyššie citovaných noriem Kódexu kánonického práva si Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita v lehote 10 dní ani na našu písomnú výzvu nesplnil ďalšiu svoju povinnosť a nevydal (do 3.8.2019) a následne nám nedoručil (do 3.8.2019 + 5 dní na možné doručenie) dekrét o prijatí alebo odmietnutí nášho žalobného spisu, čoho dôsledkom bolo, že náš žalobný spis sa považoval za prijatý. Následne si nesplnil ani ďalšiu svoju povinnosť a v lehote 20 dní od 24.7.2019, teda od podania našej žiadosti nevystavil a následne nedoručil dekrét o predvolaní na súdne konanie (do 13.8.2019 + 5 dní na možné doručenie), čím definitívne ako osoba konajúca v mene SPOLOČNOSTI, teda konajúca ako jej kompetentná cirkevná autorita“ alebo „kompetentná cirkevná vrchnosť“ spôsobil stav definitívneho odopretia našich práv (práv drobných akcionárov spoločnosti) samotnou spoločnosťou ako inštitúciou. Následky som opísal vyššie.

[wp_ad_camp_2]

Z vyššie opísaného je zrejmé, že kľúčovým momentom v uvedenom procesnom pochybení SPOLOČNOSTI bolo časové oneskorenie 1680 dní s ktorým som do podateľne Arcibiskupského úradu v Bratislave podal „Žiadosť o vydanie dekrétu podľa normy kán. 1506 CIC, ktorým sa nami dňa 17.12.2014 Metropolitnému tribunálu predložený žalobný spis prijíma alebo zamieta podľa normy kán. 1505 CIC…“. Je vysoko pravdepodobné, že Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita presvedčený o svojej veľkosti a beztrestnosti, kryjúci sexuálne zneužívanie našej najmladšej dcéry katechétom, ktorého on sám poveril plnením cirkevnej úlohy, náš rozsiahly trestný spis nezaevidoval do registratúry a iba ho niekde nezaevidovaný „odložil.“ Čas 1680 dní však pri takomto „odložení“ urobil svoje a náš žalobný spis už po takej dlhej dobe nenašiel…

Toto bola jediná medzera, ktorú mala vo svojom systéme SPOLOČNOSŤ… Vďaka tejto medzere sa tak zo SPOLOČNOSTI stala „spoločnosť v likvidácii.“

Sepsal PP

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.