V článku “Jak vystoupit z Katolícke církve – Přesný návod” zverejnenom na https://tadesco.org/jak-vystoupit-z-katolicke-cirkve-presny-navod/ boli zverejnené súbory s presným postupom, akým sa dá zrealizovať vystúpenie z Katolíckej cirkvi.

[wp_ad_camp_2]

Týmto článkom zdieľam svoje skúsenosti, ktoré som získal počas svojho boja (naozaj išlo o ťažký boj) o zrealizovanie úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi (realizovanie úkonu vystúpenia z Katolíckej cirkvi). Moje skúsenosti sa týkajú postupu, ktorý bol zverejnený vo vyššie spomínanom článku. Ide o prípad, keď ste podpísali pred svojim farárom a dvoma svedkami dokument s názvom „Žiadosť o vykonanie úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi spojená so žiadosťou o vystavenie písomného potvrdenia a jeho doručenia, ako aj s následnou žiadosťou o výmaz osobných údajov“ (ďalej len „Žiadosť“). Touto Žiadosťou záujemca žiadal Katolícku cirkev o vykonanie dvoch úkonov. Prvým bolo vykonanie úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi a druhým bolo vykonanie výmazu osobných údajov podľa GDPR. Výsledkom zrealizovania obidvoch týchto úkonov má byť vykonanie dvoch nasledovných zápisov do knihy pokrstených, vedenej v mieste vykonania krstu. Prvý zápis má znieť nasledovne: „ Die 5.9.2019 in Bratislava defectio ab Ecclesia catholica actu formali.“ (dátum uvedený v uvedenom zápise predstavuje dátum podpísania Vašej Žiadosti pred vašim farárom a dvoma svedkami, názov obce predstavuje obec, v ktorej ste takúto Žiadosť podpísali). Druhý zápis má znieť nasledovne: „Výmaz údajov podľa GDPR.“ Dokladom o vykonaní obidvoch zápisov do knihy pokrstených je vystavený krstný list, v ktorom sa uvedené zápisy objavia v časti „Poznámky (Adnotationes)“.

Moja skúsenosť, ako aj skúsenosť mojej manželky a niekoľkých priateľov je taká, že vybavenie Žiadosti nemusí prebiehať bezproblémovo. Môže sa stať, že vašu Žiadosť vybavia čiastočne napr. vykonanie úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi, ale nič vám neoznámia. Jednoducho neviete, či sa niečo udialo. Môže sa vám však stať aj to, že v procese vybavovania Vašej Žiadosti jednoducho niekto Vašu žiadosť založí a nerieši. (Pozn. Existuje niekoľko základných línií postupu.

[wp_ad_camp_2]

1. Boli ste pokrstený v jednej farnosti, v súčasnosti však reálne bývate v inej farnosti. No ide o to isté biskupstvo. V tomto prípade ste podpisovali Žiadosť pred vašim vlastným farárom, teda farárom miesta, v ktorom reálne bývate. Daný farár pošle takúto žiadosť svojmu biskupovi, ktorý vydá inštrukcie farárovi v mieste, v ktorom ste boli pokrstený, aby vykonal prvý zápis.

2. Boli ste pokrstený v jednej farnosti, v ktorej aj teraz reálne bývate, teda ide o to isté biskupstvo. V tomto prípade ste podpisovali Žiadosť pred vašim vlastným farárom, teda farárom miesta, v ktorom reálne bývate. Daný farár pošle takúto žiadosť svojmu biskupovi, ktorý mu vydá inštrukcie, aby vykonal prvý zápis..

3. Tento postup je najkomplikovanejší. Boli ste pokrstený v jednej farnosti, v súčasnosti však reálne bývate v inej farnosti, ktorá sa nachádza v inom biskupstve. Podpisovali ste Žiadosť pred vašim vlastným farárom, teda farárom miesta, v ktorom reálne bývate. Daný farár pošle takúto žiadosť svojmu biskupovi. Tento biskup ju však musí preposlať biskupovi biskupstva, v ktorom sa nachádza farnosť, v ktorej ste boli pokrstený. Až tento druhý biskup vydá inštrukcie farárovi v mieste, v ktorom ste boli pokrstený, aby vykonal prvý zápis. Vo všetkých troch postupoch na Slovensku vstupuje do hry ešte Konferencia biskupov Slovenska, ktorá je zodpovednou osobou v prípade čohokoľvek, čo sa týka ochrany osobných údajov. Ona zabezpečuje, aby výmaz osobných údajov bol v knihe pokrstených realizovaný formou vykonania druhého zápisu.)

[wp_ad_camp_2]

ČO ROBIť, ak ste nedostali e-mailom, alebo listom žiadnu informáciu o stave vybavenia vašej žiadisti v lehote 90 dní odo dňa jej podpísania pred vašim vlastným farárom a dvoma svedkami?

V zmysle kán. 57 – § 1. CIC má kompetentná cirkevná vrchnosť urobiť opatrenie do troch mesiacov (90 dní) od prijatia žiadosti. Ak sa tak nestalo, v zmysle kán. 57 – § 2. CIC sa v prípade uplynutia vyššie uvedenej trojmesačnej lehoty prezumuje záporná odpoveď na vašu Žiadosť (znamená to, že sa automaticky vaša Žiadosť považuje za zamietnutú), čo je však v principiálnom rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s nariadením GDPR. V takomto prípade vám odporúčať napísať individuálne e-mailove urgencie farárovi farnosti, v ktorej ste boli pokrstený, farárovi farnosti kde bývate (ak nie je zhodná s farnosťou, v ktorej ste boli pokrstený), biskupovi biskupstva, do ktorého patrí farnosť, v ktorej ste boli pokrstený, biskupovi biskupstva do ktorého patrí farnosť, v ktorej reálne bývate (ak nie je zhodné s biskupstvom farnosti, v ktorej ste boli pokrstený) a na Konferenciu biskupov Slovenska na e-mailovu adresu [email protected]. V uvedenej urgencii opíšte čo ste žiadali, priložte celú naskenovanú Žiadosť aj s jej prílohami do prílohy e-mailu a žiadajte, aby vás v lehote do troch dní informovali o stave vybavenia vašej záležitosti. Následne do každého takéhoto e-mailu dopíšte ešte nasledovný text:

Aktuálne postavenie Katolíckej cirkvi v Slovenskej republike vyplýva z pozícií, ktoré počas obdobia socializmu vybudovala tajná cirkev a katolícky disent. Išlo o pozície prenasledovanej a utláčanej inštitúcie. Využijúc toto postavenie Katolícka cirkev posilnila svoju pozíciu tým, že dňa 24.11.2000 Slovenská republika podpísala (4.12.2000 ratifikovala) so Svätou stolicou Základnú zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (Zmluva 326/2001 Z.z.). Jedným z výsledkov tejto zmluvy bolo, že sa kánonické právo dostalo na rovnakú úroveň ako ústavné normy Slovenskej republiky. Dôsledkom tejto skutočnosti bolo, že právo na slobodu náboženského vyznania (vrátane práva byť bez náboženského vyznania) mohlo byť v Slovenskej republike zabezpečované nielen právnym poriadkom Slovenskej republiky, ale aj Kódexom kánonického práva (CIC) alebo Kódexom kánonov východných cirkví (CCEO).

 

[wp_ad_camp_2]

Vzhľadom na skutočnosť, že právny poriadok Slovenskej republiky nerieši detaily spôsobu zabezpečovania práva byť bez náboženského vyznania v prípade, že ste pokrstený  v Katolíckej cirkvi, tak sa v takomto prípade pri uplatňovaní tohto práva postupuje iba v zmysle CIC alebo CCEO, ako aj v zmysle dokumentu ACTUS FORMALIS DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA s číslom Prot. N. 10279/2006. Prezumovaná záporná odpoveď na moju vyššie uvedenú žiadosť (V zmysle kán. 57 – § 1. CIC má kompetentná cirkevná vrchnosť urobiť opatrenie do troch mesiacov – 90 dní od prijatia Žiadosti. Ak sa tak nestalo, v zmysle kán. 57 – § 2. CIC sa v prípade uplynutia vyššie uvedenej trojmesačnej lehoty prezumuje záporná odpoveď na moju Žiadosť.) tak predstavuje odopretie môjho práva na slobodu náboženského vyznania (vrátane práva byť bez náboženského vyznania), čo je v rozpore s čl. 24 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Uvedený skutok môže tiež naplniť skutkovú podstatu extrémistického trestného činu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd (§ 421 Trestného zákona).

V súvislosti s nezrealizovaním výmazu osobných údajov v zmysle uvedenej žiadosti môže uvedený skutok naplniť aj skutkovú podstatu trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi (§ 374 Trestného zákona). Právny poriadok Slovenskej republiky mi umožňuje vzniknutú situáciu riešiť dvomi spôsobmi. Prvým spôsobom je podanie trestného oznámenia na kompetentnú cirkevnú vrchnosť vo veci podozrenia zo spáchania  extrémistického trestného činu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd a  trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Druhým spôsobom je podanie ústavnej sťažnosti, v ktorej môžem v súlade so Zmluvou 326/2001 Z.z. ako fyzická osoba namietať porušenie svojho práva na slobodu náboženského vyznania (vrátane práva byť bez náboženského vyznania).“

Takto to urobili moji priatelia, moja manželka a takto som to urobil aj ja. Zabralo to, a to veľmi rýchlo!

P.P. 

 

[wp_ad_camp_2]

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.