…..ale pročpak se tak najednou bojí naši „političtí hrdinové“. Copak nám udělali? Že by přece jenom volby byly podvod a občané se to dozvěděli????

16:27

[wp_ad_camp_1]

 

Směrnice o zbraních: ANO a ČSSD mají strach z útoku nespokojených s armádou a policií na stát

Ozbrojenému útoku občanů na stát spolu s některými příslušníky policie a armády chtějí zabránit ministerstvo obrany vedené Martinem Stropnickým (ANO11)  a ministerstvo vnitra vedené Milanem Chovancem (ČSSD). Chovancovo vnitro proto půjde nad rámec evropské směrnice o zbraních a zamezí ozbrojeným domobranám a sousedským hlídkám. Stropnického obrana pak žádá garance proti lidem, kteří začnou nosit uniformy a spojí se s částí policie a armády. „Tato hrozba je mimořádně vysoká,“ uvádí ministerstvo obrany.

Vyplývá to z výsledků připomínkového řízení, které se uskutečnilo k Analýze legislativních dopadů nové evropské směrnice o zbraních. Analýze je nelegislativním normotvorným materiálem, který bude podle poslední informace dosluhující vládě předložen po volbách v pondělí 23. října 2017.

[wp_ad_camp_1]

Cíl zákona: vyloučit spojení domobrany, armády a policie

Jak vyplývá ze zvoleného postupu implementace evropské směrnice o zbraních, Česká republika přijme tři samostatné nové zákony, o zbraních, o střelivu a nad rámec směrnice nový zákon o nakládání se zbraněmi v oblasti bezpečnosti. Jeho cíl je podle identifikační tabulky jasný: „Zákon bude upravovat několik v zásadě samostatných a na sobě nezávislých tématických oblastí: Vyloučení případů ozbrojování se nestátními subjekty typu domobran, sousedských hlídek atd. pro údajné zajišťování bezpečnosti, a to včetně zavedení systému sankcí a netrestních postihů (např. odnětí povolení k nakládání se zbraněmi, pokud je zneužíváno k jiným účelům, než k nimž bylo vydáno),“ uvádí se v tabulce.

Dalšími cíly jsou:  Nastavení jednoznačných podmínek možnosti nosit zbraně (soukromé a v případě rozhodnutí příslušného orgánu i služební) příslušníky ozbrojených bezpečnostních sborů,  anebo strážníky obecní policie v mimopracovní době a zajištění právního rámce a administrativní infrastruktury pro potřeby povolování nabývání, držení a případného nošení zbraní osobám účastnícím se (různých) systémů dobrovolné přípravy pro nakládání se zbraněmi pro bezpečnostně relevantní účely, a to v odpovídajících případech i včetně možnosti využití výjimek ze směrnice, uvádí se v tabulce mimo jiné.

[wp_ad_camp_1]

Výjimky tvoří elitní skupinu, která se vymkne státu

Předmětné cíle  úpravy, která tím jde nad rámec evropské směrnice, jak je potvrzeno v identifikační tabulce, pak Chovancovo ministerstvo vnitra rozvádí v aktualizované Analýze legislativních dopadů evropské směrnice o zbraních, o které Česká justice opakovaně informuje.

Obecná konstatování nestačí Stropnického ministerstvu obrany, které žádá v rámci připomínkového řízení garance, že se občané s armádou a policií nespojí:  „V kapitole 2.2 Analýzy její předkladatelé deklarují, že ,navrhovaná právní úprava důsledně vyloučí jakoukoliv možnost, aby se mimo zákon zřizovaly subjekty, které by si nárokovaly podíl na zajišťování bezpečnosti´. Toto tvrzení je zřejmě očekávatelné, avšak již navrhované řešení využití výjimek ze směrnice bude vytvářen , výjimečnou´, elitní skupinu, která právě na základě zapojení do zajišťování bezpečnosti státu (vnitřní, vnější nebo jejich úseků) bude moci držet jinak zakázané zbraně, tedy bude nést znaky podílu na zajišťování bezpečnosti a ve skupinovém efektu naprosto nelze vyloučit jejich činnosti mimo stanovený rámec (mimo veřejný zájem), tedy mimo podřízenost státu,“ upozorňuje obrana na fakt, že Chovancovo vnitro chce povolit ozbrojeným profesionálům nošení zbraní mim službu.

Obrana si proto v rámci připomínkového řízení vyžádala tvrzení ministerstva vnitra doplnit: „Požadujeme proto uvedené tvrzení doplnit, jaké analytické závěry předkladatele vedly k jeho uvedení v Analýze a zejména jaké mechanismy a právní mantinely budou skutečnou garancí vyloučení nežádoucího stavu.“

Zamezit nespokojeným uniformované pochody s loučemi

Podle odůvodnění Stropnického ministerstva obrany jsou totiž hrozby prolnutí militantní skupiny s oficiálním vojskem a policií, a tudíž konec demokracie mimořádné vysoké:  „Smyslem připomínky je vyloučení proklamací z předložené Analýzy a zajištění doplnění v ní uvedených tvrzení o provedená zhodnocení a věcné a právní garance navrhovaných řešení tak, aby odpovídaly ústavním principům i veřejnému zájmu. Připomínka především směřuje k tomu, aby byly vyloučeny případy, kdy ozbrojené osoby v případě, kdy subjektivně dospějí k tomu, že jim cokoliv ve společnosti nevyhovuje, nezačaly ,nosit uniformy a pochodovat s loučemi´, což je nepochybně významná historická zkušenost, jejíž opakování je třeba vyloučit, a to také s přihlédnutím k tomu, že psychologové a sociologové upozorňují, že k obdobným vzorcům chování mají některé skupiny velmi blízko,“ vysvětluje svůj púostoj ministerstvo obrany.

„Hrozba toho, že se takto militantní skupina prolne s oficiální policií a vojskem je pak mimořádně vysoká a její uskutečnění pak signalizuje konec demokracie.Tato připomínka je zásadní,“ uzavírá připomínku ministerstvo obrany. Vnitro na to reaguje konstatováním že tato pasáž bude ještě konkrétně upravena.

[wp_ad_camp_1]

Zákon prý nezná ozbrojený útok nespokojených na stát

V aktualizované Analýze legislativních dopadů evropské směrnice o zbraních pak ministerstvo vnitra k novému zákonu o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti mim jiné uvádí: „Konečně s ohledem na specifika vyplývající z nakládání se zbraněmi v bezpečnostní oblasti zahrne tento zákon i další přísné podmínky nad rámec požadavků zákona o zbraních, kterými bude možnost nakládání se zbraněmi pro tyto účely striktně omezena. Zásadní součástí této právní úpravy bude i bezvýjimečné vyloučení případů nakládání se zbraněmi pro údajné zajišťování bezpečnosti, pokud tak nestanoví zákon. Jinými slovy, navrhovaná právní úprava důsledně vyloučí jakoukoli možnost, aby se mimo zákon zřizovaly subjekty, které by si nárokovaly podíl na zajišťování bezpečnosti (např. různé domobrany, sousedské hlídky, milice či ozbrojené útvary soukromých subjektů apod.),“ uvádí se v Analýze.

Podle ministerstva vnitra jsou tyto jevy v ČR zákony zatím neregulované a zákon s nimi nepočítá: „Tento posledně vymezený účel zákona je zásadní především z toho pohledu, že stávající právní úprava v České republice je doposud roztříštěná a dopadá jen na specifické oblasti, přičemž zejména zákon o zbraních tyto případy v zásadě vůbec nepředvídá,“ uvádí Analýza.

Prověření z blízkosti extremistů a nový Svazarm

Podle Analýzy proto konkrétními účely zákona o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti budou mimo jiné:

  • nastavení výchozích přísných pravidel prověřování způsobilosti (zpřísněných podmínek bezúhonnosti a spolehlivosti, vyloučení „blízkosti“ k extremistickým skupinám, včetně požadavku na předložení negativního lustračního osvědčení,
  • zakotvení systému zvyšování odpovědnosti, znalostí a dovedností v nakládání se zbraněmi v případech odvracení útoků a nebezpečí ve sféře vnitřní bezpečnosti, který bude zaměřen zejména na posílení odpovědnosti a praktické způsobilosti v rámci případů oprávněného použití zbraně ve smyslu trestního zákoníku; odpovědnost za organizaci tohoto systému ponese nově zřizovaný Institut střelecké a bezpečnostní přípravy (dále jen „Institut), jakožto zařízení zřízené státem, jehož programů se budou moci způsobilé osoby účastnit na základě dobrovolnosti.
  • cílem bude dosažení takové průběžně zdokonalované připravenosti účastníků tohoto systému, který zaručí vysokou úroveň schopnosti bezpečného, podmínkám přiměřeného a odpovědného nakládání se zbraněmi a současně poskytne státu strukturovaný přehled o těchto osobách a jimi absolvovaných výcvikových programech, uvádí se mimo jiné v aktualizované Analýze, kterou má den po volbách projednat odstupující vláda.

Irena Válová

Zdroj (1)

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.