21. Normalizační zákony z roku 2006, 2007, 2010

2006 – 1. zákon pro úpravu spolkového práva v obchodní oblasti – Spolkové ministerstvo spravedlnosti ze dne 19. dubna 2006 – Spolkový věstník I, str. 866 byl vyhlášen 24. dubna 2006 vydáním v Spolkového věstníku č. 18 – 2006 a vstoupil v platnost 25. dubna 2006.

Občanský zákoník, (BGB) trestní zákoník, (StGB) soudní a ústavní právo, (GVG) občanskoprávní procesní řád, (ZPO) trestní procesní řád, (StPO) rodinná jurisdikce, (FamFG) atd.

2007 – 2. zákonem o úpravě spolkového zákona ze dne 23. listopadu 2007 – BGBl. I, str. 2614 č. 59 – daňové předpisy z roku 1977, (AO 77) zákon o dani z obratu, (UstG) zákon o dani z příjmu , (EStG) Řád finančního soudu, (FGO) zákon o správních deliktech, (OWiG) a další s právní mocí ze dne 30. listopadu 2007 zrušen a vymazán.

2007 – Článek 3 vydaný 2. normalizačním zákonem, (2. BMJBBG n.a.Abk.) Zrušení zákona o oprávnění vydávat vyhlášky. V důsledku toho je – Spolkové republice – zakázáno znovu vydávat nebo prosazovat zákony nebo nařízení.

2010 – 3. zákonem o úpravě spolkového zákona byly s právní účinností od 1. prosince 2010 zrušeny všechny ostatní platné zákony.

Všechny tyto zákony byly zpětně německým Bundestagem zrušeny, zpětně patrně do roku 1990, spíše však do 23. května 1949.

22. Dne 3. února 2012 rozsudek soudního dvoru v Haagu.

Mezinárodní soudní dvůr rozhodl – Spolková republika Německo je právním nástupcem 3. říše Adolfa Hitlera. Znamená to, že všichni spolupracovníci NSR jsou nacisté.

23. Dne 25. července 2012 rozsudek Spolkového ústavního soudu

Spolkový ústavní soud rozhodl, že volební právo je od roku 1956 (1. volby) neplatné a že od roku 1956 nebyla žádná vláda legitimní.

Všechny zákony a předpisy jsou neplatné (nulitní a nicotné) !!!

Anotace – vsuvka:

Protože neexistuje vláda, nemohou být ani strany!

Kdo nebo co je tedy AfD??

To, co tvrdím a říkám už dlouho, krysaři, lháři a podvodníci jménu „Bundu“ (federace, spolku).

24. Kdo nebo co je těch více než 40 000 firem (společností) ??

Jsou to soukromí subdodavatelé, kteří získali podle franšízového systému sublicenci od Spolkové republiky (Hlava 14) ke správě právnických osob. V podstatě k tomu náleží téměř vše – všechna města a obce nad 40 000 obyvatel, vše čemu se říká policie, všechny soudy a státní zastupitelství, všechny finanční úřady a další úřady. Vše je vydáváno jako státní úřady se státními suverénními právy a pravomocemi, jenže vše je zločinné a nezákonné. Nižší zaměstnanci to vůbec netuší a ve skutečnosti věří, že jsou státní zaměstnanci. Jednatelé těchto společností jsou však dobře informováni, ostatně podepsali i licenční smlouvu. Každé jednotlivé oddělení (úřad) je nezávislou společností s vlastní licencí a daňovým číslem. Nižší zaměstnanci jsou denně trestáni malým platem, vedení společností jsou odměňováni velkými penězi za své mlčení. Vedení si myslí, že ručí pouze do výše 25 500 EUR, což je však velká chyba. (Pozn. překl.: Mám informace, že obdobný systém „zaměstnaneckých poměrů“ je i v České republice…..)

25. Jaký je účel těchto mnoha společností ???

Tito údajní úředníci, alespoň si to myslí, nesmějí vykonávat své povolání bez státního občanství. Občanský průkaz podle zákona o občanských průkazech pouze potvrzuje domněnku, že jeho držitelem je německý státní občan. V případě státních úředníků je ze strany SRN těmto rádoby státním úředníkům přidělováno státní občanství od 15. září 1935 jako občanství říšské (3. říše) bez jejich vědomí. Všichni tito malí subdodavatelé (soukromé firmy) s mnoha jejich tzv. státními úředníky 3. říše nejsou nic jiného než okupační moc 3. říše Adolfa Hitlera (SRN), která okupuje původní Německou říši (císařství). Jsou to okupanti Německé říše, kteří jsou zase obsazeni spojenci (temnými) a udržováni neschopní činnosti. Úředníkům se to neříká, jinak by mnozí nerabovali, neplundrovali a neterorizovali tak nestoudně, jak je požadováno. Aby to bylo možné právně doložit, např. finanční úřady používají ke svému kriminálnímu rabování starou nacistickou legislativu, soudy používají nacistickou legislativu, policie atd., všichni uplatňují nacistické zákony zakázané zákonem o kontrolní radě.

26. Jako co jsou tyto společnosti registrované??

Je to s jejich záznamy úsměvné.

Policie obecní – registrována u poskytovatele licence v Bavorsku jako – Kancelářské potřeby, Psací potřeby, Brýle atd.

Federální policie – registrována jako – Strážní a zámečnické společnosti, Ostraha budov, Dopravní společnosti.

Soudci – soudy – registrováni jako sdružení soudců.

Státní zastupitelství – registrováni jako právní poradci.

Federální ministerstvo financí – registrováno jako hlavní celní úřad.

Spolková zpravodajská služba – registrována jako tisková agentura.

Spolkový exekutorský úřad – registrován jako inkasní společnost.

A tak to jde stále dokola, ani jedna z těchto firem není státní.

[wp_ad_camp_2]

27. Kde jsou tyto společnosti legálně registrovány?

Spolková republika je registrována u OSN jako nezisková organizace a spolu s ministerstvem financí jsou jako právnické osoby legálně registrované v USA – Delaware (DE). (Pozn. překl.: Stát Delaware je velmi blízko Washingtonu D.C, taktéž soukromé firmy, nyní v bankrotu. Asi, aby bylo vše po ruce…..) 

Všechny ostatní malé společnosti, soukromoprávní subdodavatelé – policie, finanční úřad, sou, státní zastupitelství, atd., atd. byly registrovány v Německu u společnosti „soud“.

Tyto firemní zápisy jako GmbH (s.r.o.) by mohly být stejně snadno provedeny třeba u Aldi (obchodní řetězec), tam by měly stejnou „právní platnost“ jako u společnosti „soud“. K pochopení by stačil pohled do legislativy SHAEF, kdy od 8. května 1945 byly zrušeny všechny státní zaměstnanecké poměry.

Anotace – vsuvka:

Geniální plán, geniální provedení, geniální trik.

Němci se okupují, se vší krutostí a všemi prostředky utlačují své vlastní lidi, okrádají a drancují své vlastní lidi a zničí všechno a všechny, kdo jim chtějí ukázat pravdu.

Vše ve víře v neexistující státní zřízení.

Rozdávají kořist ze svého drancování nepříteli, svému utlačovateli.

Daně jsou podle § 6 odst. 2 založena na principu darování.

Tato jejich kořist, kterou posílají do své domnělé státní pokladny, je tam zaúčtována podle darovacího principu a rozdělena jako černé peníze.

Peníze, které jsou nutné pro další existenci vydrancovaných oblasti, pocházejí však z úplně jiné kapsy (zdrojů). (Pozn.překl.: …..berou se další a další úvěry…..u koho asi?)

Je smutné, jak mohou být lidé tak hloupí.

28. Jak jsou všechny tyto malé společnosti, okupanti, odpovědné?

Jsou to čistě soukromoprávní subjekty s licencí právnických osob.

Nemohou mít jinou licenci, protože Spolková republika jakožto právnická osoba má také možnost vykonávat právo v rozsahu maximálně své licence.

Za vše, co tito franšízanti (nabyvatelé licence) udělají nad rámec toho, nesou plnou osobní odpovědnost a záruku.

Jen pro připomenutí, v roce 1982 byla odpovědnost státu zrušena.

Podle § 823 a 839 spolkového zákona je každý státní zaměstnanec (úředník) osobně odpovědný za jakoukoli částku, kterou způsobil bez platného právního základu!

A protože to nejsou nebo ani nemohou být státní zaměstnanci, máme co do činění se soukromoprávními zločinci, kteří zde loupí a rabují. I když už nic nepodepisují, je zdokumentováno kdo co rozkradl. Ostatně postačí, pokud pro některý z těchto úřadů pracovali a vydávali se za státního zaměstnance.

Anotace – vsuvka:

Ale to je přímo vrchol toho, co okupanti chtějí, aby se Němci navzájem drancovali a terorizovali, pokud možno se úplně roztrhali.

Jen si vezměte, že není tak dávno, když mluvil šéf těchto okupantů v projevu na jenom shromáždění ostatním členům okupační mocnosti: 20 – 30 atomových bomb na velká německá města a jsme konečně zbaveni moru! Kdo stále nechápe, co se tady děje, nic lepšího si nezaslouží.

29. Leden 2016 – Papežský dekret – Motu Proprio:

Tímto dekretem vydaným papežem Františkem ke zbavení imunity všech politiků, soudců, státních zástupců, vysokých úředníků atd. na celém světě. Již neexistuje žádná takzvaná imunita.

Zlaté pravidlo, které bylo manifestováno (definitivně rozhodnuto) jako nejvyšší zákon zní:

Všechny lidské bytosti jsou obdařeny přirozenými, nezcizitelnými právy a nikdo nestojí mezi nimi a Stvořitelem. Nic není nad tento zákon.

Znamená to:

Na této zemi existují pouze lidé. Používání a podvody pomocí právnických osob jsou zakázány.

Všechno, úplně všechno na tomto světě je odvozeno z církevního práva, 3. papežské buly.

30. Komu patří tento svět?

V bule Romanus Pontifex papeže Mikuláše V. se prohlásila Římská církev dne 8. ledna 1455 majitelem této země. Římská církev však již 18. listopadu 1302 podřídila lidstvo církvi prostřednictvím buly Unam Sanctam papeže Bonifáce VIII.

Od té doby vše běželo jednoduše podle církevního práva a církev byla vždy nejvyšší právní autoritou.

Všechny národy této země jsou podřízeny církvi, všechny národy byly převedeny jako církevní léna do rukou králů, kteří byli církví zhotoveni a dosazeni ke správě ve smyslu církve.

Byli vytvořeni nejen králové, ale obdobně později i státy s prezidenty. Jakmile má být zvolen nový prezident, musí nejprve složit přísahu před papežem.

V médiích je tento sajrajt vždy prezentována jako zvláštní, nejvyšší vyznamenání. Není to však nic jiného než podřízení.

Od tohoto ponížení až Bismarck v letech 1870 – 71 osvobodil 26 spolkových zemí Německé říše (císařství).

K uznání Německé říše (císařství) s jejími 26 spolkovými zeměmi na věčnost byla církev spíše přinucena, nikoliv požádána.

Přeložil taras

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.