Ve svojí Čtvrtletní zprávě ke 30. září 2020 uvádí firma „BioNTech SE“ na desítkách stran finanční a zdravotní rizika pro svůj očkovací program. Očividně nezajímají ani veřejnost, ani povolovací úřady. Podivuhodně rychlá tvrzení médií, úřadů a vlád o „bezpečném produktu“ jsou vzhledem k tomuto katalogu děsivé – zde některé výňatky ze Čtvrtletní zprávy.

Podle našeho vědomí neexistuje v současnosti žádný předchozí případ, ve kterém by imunoterapie založená na mRNA, jako ta, kterou vyvíjíme, byla autorizována FDA, Evropskou komisí nebo jiným autorizačním úřadem jinde ve světě.. (Autorizační místa by mohla) považovat naše na mRNA založené produktové kandidáty za nové léky, ne za biologika nebo za medikamenty genové terapie, a požadovat další žádosti o povolení..

 

[wp_ad_camp_2]

 

Není znám žádný předchozí případ schváleného mRNA produktu

Produktoví kandidáti vyvinutí u nás by nemohli být (či jen omezeně) funkční nebo by mohli vykazovat nežádoucí či neočekávané vedlejší účinky, toxicity nebo jiné vlastnosti, které vylučují připuštění na trh nebo by mohly omezit či zabránit komerčnímu využití.

Jako potencionální nové kategorie terapeutik podle našeho vědomí dosud nebyly žádné mRNA imunoterapie schváleny FDA, EMA nebo jinými autorizačními úřady. Úspěšný objev a vývoj imunoterapií založených na mRNA námi nebo našimi kooperačními partnery je vysoce nejistý a záleží na četných faktorech, z nichž mnohé leží mimo naši nebo jejich kontrolu. Do dneška neexistuje žádný komerční produkt založený na mRNA. Naši produktoví kandidáti, kteří se v ranných fázích vývoje zdají být velmi slibní, by nemohli z mnoha důvodů postoupit, mohli by zažít zdržení na klinice nebo čekací frontu nebo nedosáhnout trhu…

V současné době je mRNA ceněna FDA jako produkt genové terapie. V protikladu k určitým genovým terapiím, které nevratně mění buněčnou DNA a mohou způsobit určité vedlejší účinky, jsou na mRNA založené léky koncipovány tak, aby buněčnou DNA nevratně neměnily. Vedlejší účinky, které jsou pozorovány u jiných genových terapií, by však navzdory rozdílům v mechanismu měly negativní vlilv na vnímání imunoterapií. Protože dosud nebyl povolen žádný na mRNA – založený produkt, je cesta k povolení v USA a možná i v jiných zemích nejistá. Cesta pro individualizovanou terapii, jako je naše na mRNA – založená imunoterapie iNeST, při které každý pacient obdrží jinou kombinaci mRNA, zůstává obzvláště nevyjasněná….

Pravděpodobně žádná výpovědní hodnota pro bezpečnost

Nezávisle na variantě, kterou jsme vybrali pro fázi 2b/3 nemůžeme garantovat, že se výsledky pozdějších datových analýz a obeznámení s údaji, které jsme předtím uveřejnili, budou shodovat. Celkový počet pacientů vyšetřovaných ve fázi 1 je v porovnání k počtu, který jsme chtěli zkoumat ve fázi 2b/3, nepatrný a není pravděpodobně dostatečně vypovídající o bezpečnosti nebo imunogenitě BNT162 ve větší a rozmanitější populaci pacientů v klinickém prostředí nebo při komercializaci. Stejně tak byly použity vzorky rekonvalescentů nebo vzorky krve osob, které se z COVID – 19 vyléčily, v porovnání s protilátkami kontrolních osob, jež obdržely BNT162 v klinických studiích fáze 1, byly odňaty malému počtu osob a pravděpodobně nejsou reprezentativní pro hladinu protilátek v širší populaci osob, které se z COVID – 19 vyléčily. Budoucí výsledky v klinických studiích s BNT162 by mohly v porovnání s hladinami protilátek v jiných vzorcích rekonvalescentů dopadnout méně pozitivně.

Protože testy k měření a analýze účinnosti vakcín proti COVID – 19 byly vyvinuty teprve před krátkou dobou a ještě se vyvíjejí, nejsou poukazy na imunogenitu a délku imunity pozorované v naší fázi 1/2 studii pravděpodobně vypovídající pro dosažení klinicky relevantních závěrů.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Pravděpodobně žádný důkaz účinnosti

Navíc jsou naše klinické studie fáze 1/2 podle definice určeny k tomu, aby zkoumaly pouze bezpečnost a ne účinnost. Pozitivní výsledky z této fáze 1/2 studií nezaručují, že budeme schopni v naší fázi 2b/3 studie prokázat účinnost BNT162. 9. listopadu 2020 jsme oznámili Pfizeru, že BNT162b2 podle první předběžné analýzy, která byla provedena 8. listopadu 2020 externím nezávislým výborem pro dohled nad daty (Data Monitoring Committee, DMC) z klinické fáze – 3 studie, přinesl důkaz účinnosti proti COVID – 19 u účastníků bez předchozího průkazu SARS -CoV – 2 infekce. Analýza s konečnou platností z této klinické studie však není plnohodnotná a mohla by se odchylovat od mezianalýzy, až budou sebrány dodatečné údaje o bezpečnosti a účinnosti. Pokud by se nepodařilo prokázat bezpečnost nebo nakonec dostatečnou účinnost BNT162, mohlo by to zpomalit nebo zabránit úřednímu schválení BNT162, a nemůže být garantováno, že BNT162 bude v blízké budoucnosti nebo vůbec schválen…

Dokonce i pokud bude uděleno úřední povolení pro očkovacího kandidáta BNT162, může pozdější objevení dosud neznámých problémů v souvislosti s BNT162 vést k omezením, včetně stažení produktu z trhu a nést riziko značných postihů a poškození reputace.

Neznámé problémy až po smrt

Stejně tak jako u většiny biologických produktů by mohlo použití našich produktových kandidátů být spojeno s vedlejšími účinky nebo nežádoucími událostmi, které ve svém stupni závažnosti mohou kolísat od nepatrných reakcí až ke smrti a ve své četnosti od zřídkavých až po široce rozšířené. Potenciál pro incidenty je obzvláště akutní v onkologii, kde pacienti možná vykazují pokročilé onemocnění, oslabený imunitní systém jiné systémy a dostávají četné jiné terapie. Nežádoucí vedlejší účinky nebo neakceptovatelné toxicity, které budou způsobeny našimi produktovými kandidáty by mohly nás nebo povolovací úřady podnítit k tomu, abychom přerušili, zpomalili nebo zastavili klinické studie, a mohly by vést k restriktivnějšímu značení nebo ke zpomalení či zamítnutí povolení skrze FDA, EMA nebo podobné povolovací úřady. Výsledky našich studií by mohly vykazovat vysoký a neakceptovatelný stupeň závažnosti a vysokou prevalenci vedlejších účinků…

Monitorování bezpečnosti pacientů, kteří obdrží naše produktové kandidáty, je výzvou, která se může negativně podepsat na naší schopnosti obdržet úřední povolení a uplatnit naše produktové kandidáty na trhu.

V rámci našich probíhajících a plánovaných klinických studií jsme uzavřeli dohody s akademickými zdravotními centry a nemocnicemi, které jsou zkušené ve svých hodnoceních a léčeních toxicit, jež se vyskytnou během klinických studií, a budeme toto v budoucnosti činit i nadále. Přesto by mohla tato centra a nemocnice mít potíže při pozorování pacientů a při léčení toxicit, což může být obtížnější díky obměně personálu, nezkušenosti, práci na směny, zastupování domovního personálu nebo podobným problémům.

To by mohlo vést k těžším nebo déle trvajícím toxicitám nebo dokonce ke smrti pacienta, což by mohlo vést k tomu, že my nebo FDA, EMA nebo nějaký jiný podobný dozorčí úřad zdržíme, vysadíme nebo ukončíme jednu nebo vícero z našich klinických studií, což by mohlo ohrozit schválení. Vycházíme také z toho, že centra, která naše produktové kandidáty, pokud budou schváleni používají na komerční bázi, by mohla mít podobné potíže při zacházení s nežádoucími událostmi. Medikamenty, které jsou nasazovány v centrech ke zvládání vedlejších účinků našich produktových kandidátů by nemusely vedlejší účinky dostatečně kontrolovat a mohly by mít neblahý vliv na účinnost léčby. Nasazení těchto medikamentů by mohlo vzrůst s novými lékaři a centry, kteří naše produktové kandidáty používají.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Neobjevené vedlejší účinky jsou možné

Dokonce i když jednoho z našich produktových kandidátů dostaneme úspěšně do a skrze klinickou studii, obsáhnou takovéto studie pravděpodobně pouze omezený počet subjektů a omezenou dobu expozice oproti našim produktovým kandidátům. V důsledku toho bychom si nemohli být jisti, že nežádoucí účinky našich produktových kandidátů nebudou odhaleny, pokud jimi bude léčeno podstatně větší množství pacientů. Navíc tyto klinické studie pravděpodobně nejsou dostačující, aby určily působení a bezpečnostní důsledky užívání našich produktových kandidátů v časovém rozpětí několika let.

Pokud jeden z našich produktových kandidátů obdrží připuštění na trh a my nebo jiní zjistíme k pozdějšímu datu nežádoucí vedlejší účinky, které byly těmito produkty zapříčiněny, mohlo by toto mít řadu potencionálně mnohem negativnějších následků…

Navíc FDA a jiné dozorčí úřady poukázaly na to, že před začátkem pozdějších klinických studií pro naše na mRNA založené produktové kandidáty je potřeba škálovat a dále zpřesňovat testy, aby bylo možno měřit a předvídat účinnost určité dávky těchto produktových kandidátů. Každé opoždění při škálování a zpřesňování testů, které jsou pro FDA nebo jiné dozorčí úřady akceptovatelné, by mohlo zpozdit začátek budoucích klinických studií. Navíc by FDA nebo jiné dozorčí úřady nemusely souhlasit s naším klinickým studijním designem a s naší interpretací údajů pro naše klinické studie, nebo by mohly změnit podmínky pro schválení, dokonce i poté co prověřily a schválily design pro naše klinické studie…

Výsledky dřívějších studií a pokusů s našimi produktovými kandidáty pravděpodobně nemají dostatečnou výpovědní hodnotu pro budoucí výsledky testů.

Úspěch preklinických studí a dřívějších studií není žádná garance toho, že pozdější klinické studie budou úspěšné. Celá řada podniků v biotechnologii a farmakologii utrpěla v klinických studiích závažné nezdary, dokonce i po pozitivních výsledcích v dřívějších preklinických studiích nebo v klinických studiích. Tyto nezdary byly kromě jiného způsobeny preklinickými poznatky, které byly získány během probíhajících klinických studií, jakož i pozorováním bezpečnosti nebo účinnosti, které bylo prováděno v klinických studiích, včetně dříve nehlášených nežádoucích událostí. Bez ohledu na potencionální mnohoslibné události v dřívějších studiích a pokusech si nemůžeme být jisti, že neutrpíme žádné z podobných neúspěchů.

Dokonce i když budou naše klinické studie uzavřené, nemohou výsledky stačit, aby získaly úřední schválení našich produktových kandidátů. Navíc nemají výsledky našich preklinických studií výpovědní hodnotu pro výsledky klinických studií na lidech. Například mohou naši tumorspecifičtí kandidáti rakovinné imunoterapie a všichni budoucí produktoví kandidáti u pacientů vykazovat jiné chemické, biologické a farmakologické vlastnosti než v laboratorních studiích nebo reagovat neočekávaným či škodlivým způsobem s lidskými biologickými systémy. Produktoví kandidáti v pozdějších stádiích klinických studií by nemohli vykazovat požadované farmakologické vlastnosti nebo znaky bezpečnosti a účinnosti, ačkoli prošli preklinickými studiemi a prvními klinickýni studiemi. Dokonce i když jsme schopni iniciovat a uzavřít klinické studie, nemusely by výsledky postačovat, aby získaly úřední povolení pro naše produktové kandidáty…

Výrobní procesy pro naše produktové kandidáty jsou komplexní. Neexistují žádné imunoterapie, které byly dosud komercializované nebo vyráběné v takovém měřítku. Vlivem nových charakterů této technologie a omezených zkušeností s produkcí ve větším měřítku bychom mohli narazit na potíže při výrobě, distribuci produktu, trvanlivosti, testech, skladování a managementu dodavatelských řetězců. Tyto potíže by mohly být způsobeny vlivem mnoha důvodů, včetně, ale ne omezeně komplexitou produkce šarží ve větším měřítku.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Výpadky investic, výběr a kvalita surovin a pomocných látek, analytické zkušební postupy a nestabilita produktu. Ve snaze optimalizovat vlastnosti produktu jsme v minulosti – a budeme moci i v budoucnosti – podstoupili změny na našich produktových kandidátech ve vztahu k jejich výrobní a stabilizační formulaci a podmínkám. To vedlo v minulosti, a bude moci i v budoucnosti, vést k tomu, že budeme při nedostačující produktové stabilitě během skladování a nedostatečné zásobě šarží pro preklinické nebo klinické aktivity muset opětovně dodávat. Nedostatečná stabilita nebo trvanlivost našich produktových kandidátů by mohla značně zbrzdit naši (či našich kooperačních partnerů) schopnost pokračovat ve studii pro tohoto produktového kandidáta, nebo nás donutit k započetí nové klinické studie s nově formulovaným léčivým přípravkem, neboť musíme zajistit dodatečné preklinické nebo klinické zásoby…

Proces výroby mRNA – produktových kandidátů je komplexní a může, pokud není vyvíjen a vyráběn za dobře kontrolovaných podmínek, negativně ovlivnit farmakologickou aktivitu. Navíc jsme dosud nevyráběli žádné imunoterapie v komerčním měřítku. Mohli bychom při škálování našeho výrobního procesu narazit na potíže, což by se potencionálně mohlo podepsat na klinickém a komerčním zásobování. Navíc bychom mohli při individualizovaných terapiích narazit na problémy při včasné a výkonné výrobě produktů, neboť takové terapie musejí být vyráběny na vyžádání, což by se potencionálně mohlo podepsat na klinickém a komerčním zásobování.

Přeložila andrea | Zdroj: laufpass.com

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.