Vzhledem k tomu, že nejsem místně příslušný, přesněji řečeno, nemám trvalé bydliště v Praze 6 a nemohu podat oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 

V Y Z Ý V Á M

občany městské části 6 hlavního města Prahy (pokud tak už neučinili), aby v rámci svých občanských a také zákonných práv podali oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle zákona č. 122/ 2004 Sb.,o válečných hrobech a pietních místech, kterého se mohl dopustit pan

Ondřej Kolář, starosta městské části Praha 6,

na jehož popud zastupitelé Prahy 6 schválili usnesení, že památník maršála Koněva se přestěhuje a nahradí jej nový památník osvobození Prahy.

 

[wp_ad_camp_2]

Zákon č. 122/2004 Sb. určuje, co je považováno válečným hrobem a jak má být prováděna péče o tyto hroby. Pro účely tohoto zákona se válečným hrobem rozumí místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, nebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války. Válečným hrobem může být hrob jednotlivce, hrob hromadný, včetně náhrobků. Válečným hrobem se dále rozumí i pietní místo, kterým může být pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti operaci nebo v důsledku válečného zajetí, v odboji. Právě tato druhá definice pietního místa, symbolu velitele válečných operací a padlých obětí vojenské události – což byl pravý a jediný záměr zřizovatelů, nikoli ideologie! – se vztahuje na sochu Koněva.

Jednáním, resp. usnesením, které schválili zastupitelé MČ Prahy 6 zřejmě v důsledku neznalostí, případně úmyslného nerespektování zákona č. 122/2004 Sb., se dopustili (mohli dopustit) přestupku, neboť podle tohoto zákona, § 5 Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob, odst 1, písm. c)

  • kdo provede jinou změnu válečného hrobu než jeho úpravu, anebo přemístí nebo zruší válečný hrob bez souhlasu ministerstva, bude mu uložena pokuta 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).

Dále podle § 21 Přestupcích proti pořádku ve státní správě se podle odst. (1) písm. b) přestupku se dopustí,

  • kdo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést.

V tomto případě jde o skutečnost, že starosta pan Ondřej Kolář se k pomníku a osobnosti maršála Koněva vyjadřoval nepřesně, nepravdivě, urážlivě, sděloval také informace úmyslně zkreslené a zavádějící s cílem dosáhnout odstranění památníku z místa jeho umístění na území Prahy 6, což se mu ovlivněním zastupitelstva, resp. jejich falešné loajality k osobě pana starosty Koláře, podařilo.

 

[wp_ad_camp_2]

Kromě výše uvedeného přestupku dle zákona č. 122/2004 Sb. se starosta Kolář, potažmo zastupitelé MČ Prahy 6, svým jednáním dopustili porušení mezinárodní Smlouvy mezi ČR a Ruskem o přátelských vztazích a spolupráci (znění ZDE). Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Článek 21 této Smlouvy říká: „Každá ze smluvních stran bude na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim!“

Domnívám se, že jednání starosty MČ Prahy 6 Koláře nemůže být bagatelizováno, resp. přehlíženo, že jeho bezprecedentní počínání, které vyústilo až v jím ovlivněné jednání zastupitelstva MČ Prahy 6, které rozhodlo jak rozhodlo, v každém případě však protiprávně, v rozporu se zákonem č. 122/2004 Sb., musí být vyvozeny patřičné následky. Předpokládám a také doufám, že se najdou lidé z Prahy 6, kteří se této výzvy ujmou a svého starostu za jeho nevšední aktivitu po zásluze „odmění“! Děkuji.

Jiří Baťa

Pozn.red.: Dle mého názoru nemusí mít oznamovatel možného přestupku trvalé bydliště v Praze 6. Připoměňme, že starosta Prahy 6 Koláš se ohání posudkem, který bez vyžádání zpracovala americká firma, v níž působí otec starosty Koláře.

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.