…..pro vysvětlení veškerých událostí a skutečností ohledně svobodné lidské bytosti, do které bylo lidstvo nuceně natlačeno a zotročeno, musíme znát rozbor právníků, kteří lidstvu ukázali cestu….

07:54

Promiňte nyní capslog

ČLÁNEK BY MĚL BÝT POVINNÝM ČTENÍM PRO KAŽDÉ MALÉ DÍTĚ A LIDSKOU BYTOST, KTERÁ SE NARODÍ NA PLANETU ZEMI

Gehlken, Donald,  8.2.2020

Když poštovní adresy předstírají vládu

Opravdu dlouhé, ale poučné, zde by měl i ten poslední pochopit, kdo nás obsadil a jakou právní moc tyto úřady ve skutečnosti mají.

Žádný stát neexistuje – Bundesrepublik Deutschland nikdy neexistovala a nikdy existovat nebude.

Ostatně v záznamu OSN – Deutschland – v roce 1990 bylo ještě uvedeno – Deutschland/Germany. Germany muselo být ale smazáno, protože soukromá US – římská firma Deutschland nesmí být označována jako Germany. (Vlastníkem firmy je Izrael/B´nal B´rith)

Kdo/co je OSN, založeno v roce 1942 Davidem Rockefellerem pro B´nai B´rith jako soukromý podnik za účelem sjednocení námořního a obchodního práva státních záležitostí podle římsko-katolického námořního práva.

Co jsou námořní obchodní právní státní záležitosti podle římsko – katolického námořního práva?

Nic jiného než kriminální organizace bez zemských a státních práv, jejichž území se nachází výlučně na námořních lodích, které mají své obchodní vlajky mimo území států. Práva, která tyto organizace vykonávají na pevnině spadají pod pirátství.

Proto si tyto organizace pomáhají klamem a podvodem na obyvatelstvu, které je pak použito jako údajní úředníci, jako okupanti států těmito organizacemi.

[wp_ad_camp_2]

Tito zdánliví úředníci kriminalizují sami sebe ve jménu zločineckých organizací s mafiánskou strukturou.

Nejsou zde žádní politici, žádní vůdci států, vše je čistě soukromé právo, v právním smyslu se jedná o piráty, kteří se zmocnili státu.

Demokracie, volby, atd. – všechno je jen klam, vedení firmy implementuje přání a rozkazy majitelů a prodá je národu jako zákony.

Soudci, státní zástupci, úřední osoby, justice, všichni tito jsou soukromé, interní tituly koncernu, jedině tím simulují státnost národu, který považují za hloupý.

To se vztahuje na všechny „státy“ tohoto světa, ve vládách sedí kapitáni pirátů, abych to vyjádřil naprosto jednoduše a jasně.

Neexistují ani žádné strany, ministerstva, atd…. vše je jen předstírané, nikdo nemůže volit žádnou stranu, o tom, kdo je kdo a co má dělat rozhodují majitelé firmy prostřednictvím svých podnikových vedoucích, vše je založeno na zdání a klamu.

Je naprosto nesmyslné si myslet, že by člověk mohl založit novou politickou stranu, aby její pomocí mohl lépe prosazovat práva obyvatelstva.

Šéfové koncernů určují, kdo se smí přidat do hry, kdo může založit novou politickou stranu (firmu). Přece si nikdo nenaplive do vlastní polívky, je naprosto idiotské věřit v nějakou stranu!

[wp_ad_camp_2]

Totéž se týká (herců) soudců a státních zástupců, kteří jsou jen zaměstnanci v soukromém právu. Státní právo nesmí nikdo z nich použít, z toho důvodu se také nikdo z nich osobně nepodepisuje. Tito zločinci mohou a smí jednat také pouze s právnickými OSOBAMI. (fiktivními, svévolně smyšlenými, jen s existencí jména, nežijícími, atd…) Proto je také v průkazu totožnosti uvedeno: MAX MUSTERMAN, velké tiskací písmo znamená podle Din 5007 římsko-katolického práva nežijící, nesvéprávný, mrtvý, firma.

Z tohoto důvodu se také stále musí každý prokazovat občanským průkazem, nejedná se zde vůbec o identifikaci, ale o identifikování se s právnickou OSOBOU.

Předloží-li člověk svůj občanský průkaz nebo reaguje-li na své právnické jméno, identifikuje se s právnickou OSOBOU a přebírá plné ručení a zodpovědnost.

Nyní je soudce oprávněn zahájit řízení, proto pouze ve věci (soukromé věcné právo). Soudce jedná proti OSOBÁM, neživým předmětům, proti lidem nesmí žádný soudce jednat. Vše je založeno na klamu a podvodu, herci soudců a státních zástupců si toho jsou velice dobře vědomi.

Z tohoto důvodu jsou zde také problémy s jednáním proti údajným hledajícím ochranu, jejichž jména jsou např. psaná takto – Max Musterman nebo Musterman, Max – proti tomu není možné jednat, význam = bezvýznamné osvobození.

[wp_ad_camp_2]

Pokud je jméno napsáno takto: Příjmení Musterman, Jméno Max, je těmto soudním hercům přísně zakázáno jednat proti nám.

Lidem „hledajícím ochranu“ se jména zapisují do pasu takto – příjmení Musterman jméno Max.

Tomu, kdo stále ještě věří tomu, že soudce, státní zástupce, advokát, atd. jsou vážená povolání, tomu již není pomoci.

Všechno jsou to jen zločinci, lháři, podvodníci, velezrádci, kolaboranti.

Indoktrinovaní a hloupě školení zaměstnanci těchto firem z nižších pracovních pozic, o tom ve většině případů nemají ani ponětí, u těch to jsou jen služební předpisy, proto je také ve formulářích kolonka „občanský průkaz byl předložen“.

Také kriminální banky pracují tímto způsobem, úvěr je poskytnut jen po předložení občanského průkazu. Úvěr je tak přijat člověkem pro právnickou OSOBU, např. stavba domu/koupě domu. Majitelem domu je pak právnická OSOBA a ne člověk, podle zákona o občanských průkazech patří právnická OSOBA státu, a tím také dům patří státu, firmě.

[wp_ad_camp_2]

Člověk pak zaplatí všechno, aniž by mu kdy cokoliv patřilo. Úvěr také nepřijde z banky, suma úvěru je odebrána z poručnického/kolaterálního účtu člověka, z účtu, o kterém ví jen málo lidí. (to je ale už jiné téma – PORUČNICKÉ KONTO)

Zde v „Německu“ – v Německé říši (císařství) – je všechno ještě úplně jinak. Od 17.7.1990 již nejsou tyto údajné předstírané úřady a instituce podřízené firmě Spolkové republiky, všechny jsou čistě jen soukromé firmy, které jsou zapsané a přihlášené v USA.

Proto je možné o každém údajném úřadu a instituci nalézt zápis v mezinárodním firemním rejstříku jako je např. UPIK, Kompagnie,… atd. Jedná se jen o soukromé, těžké kriminální simulace.

Zapsané a registrované jsou tyto soukromé podniky/firmy v USA jako soukromé akciové společnosti (a.s.)

V roce 2011 se k tomu přidaly i města a obce, i to jsou už jen soukromé akciové společnosti.

Proto se musely v roce 2011 také obce spojit do tzv. Samtgemeinden (komunit), aby splnily požadovaný minimální počet 40.000 platících obyvatel pro dosažení statutu obchodního koncernu a akciové společnosti.

Státní zastupitelstva jsou podřízená příslušnému nejvyššímu státnímu zastupitelstvu.

[wp_ad_camp_2]

Finanční úřady jsou podřízeny krajským finančním úřadům.

Policejní stanice jsou podřízeny policejnímu ředitelství, atd., atd…

V současné době je zde (v Německu) téměř 47.000 takových kriminálních, soukromých akciových společností.

Žádná firma není ve spojení s jakoukoliv jinou firmou, proto také již nejsou tyto firmy spolu jakkoliv propojené.

Každá firma má svá obchodní tajemství, do kterých nikomu nic není.

Jen podřízené pobočky jsou vždy propojené mezi sebou a se svou mateřskou firmou interně v rámci jednoho koncernu.

Údajné úřady, např. soudy nemají žádné pobočky, také větší města s počtem obyvatel přesahujícím 40.000 obyvatel jsou soukromé, samostatné koncerny bez dalších poboček. Vezměme si např. město Köln, soukromý koncern.

Policie, finanční úřad, úřady a instituce, atd. města Köln nemají vůbec nic společného s městem Köln. Jsou to naprosto oddělené, cizí podniky.

Nikdo s nikým není propojen, jen všichni spolupracují, aby udrželi podvod a zdání existence státu pomocí kriminální simulace. Komunikace se uskutečňuje prostřednictvím telefonu, emailu nebo poštou.

Ani Job-center a pracovní agentura nepatří k sobě, ani nejsou nijak propojeny. I to jsou naprosto oddělené a samostatné soukromé firmy.

Vysvětluje se to pak údajnou ochranou dat, což je naprosto scestné. Pokud by se jednalo o úřední osoby, byli by přece vázáni přísahou o ochraně dat.

Proč byly tyto firmy v zásadě nahlášeny a zaregistrovány v USA? Protože tato země, tento stát je od 18.7.1990 opět osvobozeným německým císařstvím a tyto zdánlivé soudy by neměly žádnou právní možnost zápisu do právních registrů.

Od roku 2005 má říše opět plnou suverenitu, je ovšem obsazena a držena v neschopnosti obchodovat těmito 47.000 zločineckými akciovými společnostmi, které se zde představují jako úřady a instituce.

Tyto zdánlivé úřady jsou pravými okupanty, kolaboranty, velezrádci, pleniteli, teroristy ve svém vlastním národu.

[wp_ad_camp_2]

V tuto chvíli již většina z nich ví, jak se věci mají, ale stále doufají, že vše zůstane tak jak je a oni si budou moci udržet svá krásná postavení a důchody. Proto se už také nikdo z nich pod nic nepodepisuje.

Vzhledem k tomu, že všichni spolupracovníci (spolupachatelé) těchto kriminálních intrik nesou zodpovědnost, byly v letech 2006, 2007 a 2010 uzákoněny spolkové očistné zákony. Kompletní legislativa se zpětnou platností až do roku 1956 byla odstraněna, smazána a zakázána.

V roce 2006 byly soukromé firmě spolkové vládě zcela odňaty a zakázány ZPO (Občanský soudní řád), StPO (Trestní řád), StGB (Trestní zákoník), BGB (Občanský zákoník), GVG (Zákon o Ústavě soudů) a mnohé další.

Bez Občanského soudního řádu a Trestního řádu je aplikace veřejného práva zcela nemožná.

Bez Zákonu o Ústavě soudů jsou všechna soudní řízení zcela nemožná, totéž platí o právnických osobách, pouze soukromá jurisdikce jako rozhodčí soud/zvláštní soud by byl možný, což by následně bylo taktéž prokázáno za nemožné.

Odnětím Trestního a Občanského zákoníku není možné už vůbec nic, což tak jak tak ještě nikdy nebylo. Ani soukromé právo není možné vykonávat bez chybějícího Občanského zákoníku.

[wp_ad_camp_2]

To samé se děje s daňovými zákony, které byly zcela odňaty a zakázány v roce 2007. Soukromé finanční úřady proto padly na trik s „Elster Formular“ – formulář daňového přiznání. Všechna daňová přiznání musí být podána prostřednictvím tohoto „Elster Formular“. Při používání tzv. Elster programu se nevědomky upisujete k smluvnímu vztahu, darování peněz firmě Finanční úřad, které jsou deklarovány jako daně a stanoveny firmou Finanční úřad.

Zločinněji to ani nejde, na co ale nepomysleli je, že bez Občanského soudního řádu a Trestního řádu stejně tak jako bez Občanského zákoníku nejsou žádné smluvní vztahy možné a z právního hlediska jsou neplatné. Ale nejen z těchto důvodů, které budou dále ještě odhaleny.

Finanční úřady rády také zabavují (obstavují) majetek podle AO (Daňového zákona) z roku 1934, který je deklarován jako AO vyhláška z roku 1977. Takže AO je jen vyhláška, ne zákon. Pro každou vyhlášku musí být možná citace ze zákona, aby mohla nabýt právní moci. Pokud žádný takový zákon neexistuje, nemůže a nesmí žádný soukromý podnik uplatňovat zákony, přičemž vyhláška mimochodem není zákon, nemá žádnou právní moc a každé obstavení majetku je tedy zcela ilegální a zločinné.

O tom Článek 56 Bundes- Bereinigungsgesetze 2007.

Zrušení nařízení o opatřeních v oblasti exekuce

O tom také v Článku 61, Zrušení zákona ke změnám předpisů vynucování zákona

Pokračování…

Pro tadesco přeložila marki

 

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.