Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Setkání dvojníků v OSN
  Setkání dvojníků v OSN

  Setkání dvojníků v OSN

 • Člověk a jeho život v Matrixu mezi bezduchými bio-roboty
  Člověk a jeho život v Matrixu mezi bezduchými bio-roboty

  Člověk a jeho život v Matrixu mezi bezduchými bio-roboty

 • Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen
  Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen

  Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen

 • JAG zatkl dalšího zločince ze CDC
  JAG zatkl dalšího zločince ze CDC

  JAG zatkl dalšího zločince ze CDC

Související zprávy

Kříž

…..neustále tvrdím, že jakékoliv znamení kříže je destruktivní, mnohdy velice destruktivní symbol. Podívejte se jaký názor na kříž má následující článek…..

Pamatujte si prosím jedno důležité pravidlo, které se lidem tají:

KDO SI NA SEBE BERE KŘÍŽ, BERE SI NA SEBE NEMOCI, CHUDOBU, ÚTRAPY A JE OVLÁDÁN JINOU SILOU.

13:54

Anastasia: V představách většiny dnešních lidí je kříž spojen výlučně s jedním světovým náboženstvím, s křesťanstvím. Podle mého názoru dělají přívrženci tohoto náboženství vše proto, aby se lidé o nic víc nezajímali. Vždyť kříž je velmi dávný symbol a objevil se ještě dávno předtím, než toto náboženství vzniklo. Zobrazení křížů a jejich modifikace byly známé již v období paleolitu. Symbol kříže například našli v památkách, které jsou datovány do období prvobytné společnosti. Vezměme si například dvacet tisíc let stará zobrazení v jeskyni Chauvet (Francie), která se díky mikroklimatu podzemí velmi dobře dochovala.
Rigden: A je třeba poznamenat, že tyto nálezy byly učiněny relativně nedávno. Kolik ještě existuje takových míst, o kterých lidstvo neví! Podobné artefakty jsou ale cenné pouze tehdy, když lidé chápou původní význam symbolů, a ne když se pouze kochají „podivuhodnými uměleckými díly předků“ a spojují jejich význam s pojmy vzešlými z lidské mysli, jež je nasycena současnými náboženstvími.

[wp_ad_camp_1]

Různé variace kříže symbolicky označovali doplňující informace k jeho základnímu výkladu. Pokud například na koncích kříže byly umístěny tři koule, odkazovalo to na trojrozměrnost světa, v němž člověk přebývá, nebo na množstevní charakteristiku jevů, které byly označovány v podobě dodatečného znaku na kříži. Pokud byla spodní část kříže, která odpovídá Zadní bytosti, prodloužena (tak zvaný dlouhý nebo latinský kříž), označovalo to, že je věnována zvýšená pozornost, koncentrace Zadní bytosti (neustálé utrpení, připomínky minulosti zatěžující Duši, stimulace pocitu viny, křivdy). A ty už dobře chápeš, že když se člověk nachází ve stavu Materiální podstaty, pak taková aktivace Zadní bytosti v podstatě představuje neustálou stimulaci deprese, strachu a nespokojenosti se sebou samým.

dlin_krestObrázek č. 22 Dlouhý nebo latinský kříž.

Anastasia: Vždyť křesťanství lidem vnucuje nošení kříže právě v této podobě jakožto symbolu utrpení Krista. Takže nakonec místo lásky k Bohu v lidech nepřímo vyvolávají myšlenky na jejich vlastní utrpení, minulost a smrt? Jinými slovy tímto symbolem v lidech podvědomě aktivují negativa ne spojená s něčím neurčitým, ale s jejich vlastní minulostí? Tak to skutečně není nic jiného než stimulování aktivity Zadní bytosti.

Rigden: To je právě jeden z prvků toho, o čem jsme již mluvili. Mám na mysli manipulaci se znaky v chrámech. A v tomto případě není kladen důraz pouze na Zadní bytost. Na takovém kříži je ze zadní strany obvykle nápis napsaný latinskými písmeny INRI (Iesus Nasareus Rex Iudaeorum), což znamená Ježíš Nazaretský, král židovský.

Anastasia: Jasně, takže tady se ještě proniká do podvědomí věřících s tím, že je jim nadřazen nějaký jiný národ… A proč tady není symbol Duše, Lásky k Bohu?

Rigden (s úsměvem): Tak vidíš, když má člověk Znalosti, objevují se u něj otázky, které jsou kněžím majícím moc „nepohodlné“. Jak mohou použít takový symbol, pokud podle jejich talmudů jsou cíle a úkoly zcela jiné? Pouze v jejich teoriích pro veřejnost se mluví o spáse, v praxi, jak sama vidíš, se děje něco jiného.

Anastasia: Ano, v praxi bohužel na rozdíl od teorie otroctví nikdo nezrušil, pouze ho zdokonalil a dobře zakamufloval za demokratickou svobodu, když právě tím vytvořil pouze iluzi svobody a rovnosti.

Rigden: A řeknu ještě víc. Kdysi jsem o tom už mluvil, že latinský kříž jako symbol křesťanství byl zaveden ve čtvrtém století našeho letopočtu, když bylo Ježíšovo Učení změněno na náboženství, a náboženství získalo statut státního náboženství. Mimochodem v genealogii obvykle latinským křížem označovali úmrtí člověka. Takže v křesťanství kromě tohoto čtyřramenného dlouhého kříže určeného k tomu, aby ho věřící lidé nosili, jsou také ještě kříže šestiramenné a osmiramenné, tak zvané „patriarchální kříže“, s dvěma nebo třemi dodatečnými příčnými břevny, které obvykle zdůrazňují Přední bytost. Nosí je arcibiskupové a kardinálové. V celkové koncepci náboženství se přítomnost tohoto vrchního příčného břevna vykládá jako deska (tabulka) pro již zmíněný „titul“ Ježíše s latinskou zkratkou (INRI). A pokud ve znaku bylo ještě jedno spodní šikmé břevno, tak se věřícím jednoduše vysvětlilo, v materiálním kontextu náboženského výkladu, že je to jakoby břevno, na kterém měl Kristus nohy.

krize

Obrázek č. 23 Patriarchální kříže:

 1. patriarchální kříž – šestiramenný kříž s dvěma příčnými břevny;
 2. pravoslavný kříž – osmiramenný křesťanský kříž s horním příčným břevnem a dolním šikmým břevnem (zřeknutí se lidské minulosti);
 3. papežský kříž – tři horizontální příčná břevna – symbol materiální moci v trojrozměrném světě. Ve všech případech horní příčné břevno zdůrazňuje přední bytost, tvoří rovnoramenný kříž. To znamená, že nad dlouhou horizontální linií stojí rovnoramenný kříž – symbol člověka (lidské moci).

A teď se podívejme na skrytý význam symboliky kříže, který byl využíván ještě dlouho před tím, než vzniklo křesťanské náboženství. Ve Starém Egyptě byla například populární taková označení křížů, jež jsou dnes známy jako kříž tau a kříž ankh. Kříž tau ve skrytých znalostech označoval, řečeno dnešním jazykem, lidský život v materiálním světě, projevy emocí a myšlenek, jež jsou vyvolávány zadní a oběma bočními bytostmi. A kříž ankh v sobě spojoval dva různé prvky: vládnoucí kruh a k němu zavěšený kříž tau. Kříž ankh ztělesňoval dokonalého člověka s převládající Duchovní podstatou, v němž převažuje Přední Bytost nad třemi ostatními, kde duchovní převažuje nad materiálním. Proto také kříž ankh umisťovali do rukou nevyšším staroegyptským bohům jako duchovní symbol, jako označení nesmrtelnosti, věčného života. Kříž ankh je také znám jako „klíč života“, „klíč k energii“, „klíč obrození“, duchovní přeměny. Takové významy byly spojeny se symbolikou určité etapy duchovních praktik, kdy docházelo k odhalení sebe sama, ke kvalitativní přeměně člověka ve zcela jinou Duchovní Bytost. Přičemž znalosti o tomto kříži a jeho symbolice existovali nejen ve Starém Egyptě (Africe), ale i ve staré Evropě, Asii a Americe.

kriz_taukriz_ankh

Obrázek č. 24 Kříž tau a kříž ankh:

 1. příklady zobrazení kříže tau;
 2. příklady zobrazení kříže ankh.

Takže když byl na kříži tau umístěn rovnoramenný kříž, označovalo to vládu člověka nad Bytostmi v trojrozměrném světě, kdy v něm převládá lidské (Materiální podstata). V dávné minulosti takový symbol obyčejně používali při věštění, prorokování, léčení a tak dále. Pokud byl rovnoramenný kříž uzavřen v kruhu a byl umístěn nad křížem tau, mluvilo se o smrti člověka, u něhož v životě převládalo materiální (vládla Materiální podstata). Jednoduše řečeno, tento symbol označoval odchod „na reinkarnaci“. Ale existovali i jeho jiné významy…

Anastasia: To znamená, že patriarchální kříže jsou v podstatě lidské rovnoramenné kříže nad křížem tau, symbolem moci nad materiálním světem skrze magii. A také je to přeškrtnutí Přední bytosti, tedy zřeknutí se duchovního kvůli materiálnímu.

Rigden: Přesně tak. Břevno ve spodní části kříže označuje, že se člověk zříká své lidské minulosti a zasvěcuje se službě. Jenom zůstává otázka: „Službě komu?“ Odpověď na tuto otázku obsahuje význam vládnoucího znaku v tomto symbolu. A co se týče dlouhého kříže s třemi břevny jako schůdky vedoucími nahoru, který dnes nazývají „papežským křížem“, tak odedávna takovým znakem označovali toho, kdo usiloval o moc nad trojrozměrným světem, pokud se to tedy týkalo symboliky jednotlivého člověka. Věřícím se ale přirozeně takové „delikátní“ podrobnosti nesdělují. Částečně k tomu dochází kvůli tomu, že jsou utajovány špičkou této hierarchie, částečně proto, že řadoví duchovní tuto informaci neznají a přidržují se tradičního výkladu svého náboženství. Tradiční výklad ovšem v podstatě představuje vymyšlené vysvětlení tohoto dávného symbolu určené masám, které se tak využívá při formování celkové koncepce daného náboženství.

Pro lepší pochopení asi uvedu jednoduchý příklad. Když se zeptáte věřícího člověka, který na krku nosí křížek, co cítí, když si na něj vzpomene, když vidí jeho odraz v zrcadle na svém těle nebo se ho dotýká, tak můžete uslyšet standardní odpověď. Člověk vám odpoví, že si v ten okamžik vzpomene na utrpení Ježíše Krista během jeho ukřižování, že má pocit viny a vlastní hříšnosti. Taková odpověď je charakteristická prakticky pro všechny věřící tohoto náboženství. Všimni si, že si v ten okamžik nevzpomenou na Kristovo učení, na Jeho kázání a ponaučení, že nemyslí na spásu své Duše, Lásku k Bohu, ale že mají pocit viny, utrpení a pociťují strach. Proč? Protože v jejich energetické konstrukci jsou aktivovány Zadní a Přední Bytost. To je také typickým příkladem toho, jak pracují (podvědomě působí) znaky a symboly a jak je využívají kněží ve svém systému ovládání mas. Není překvapující, že před lidmi skrývají původní Znalosti. Kdyby o nich totiž lidé věděli, začali by klást otázky, které by byly náboženské špičce „nepohodlné“. Proč například oni (věřící) nosí symbol, který v nich vyvolává pocit viny, vědomě je vhání do depresí, stimuluje v nich utrpení a negativní vzpomínky na jejich minulost, zatímco ti, co v církvi působí, nosí symbol moci nad materiálním světem? Vždyť podle výkladu mají všichni ve své víře toužit po Lásce k Bohu, spáse Duše a Duchovním světě.

Anastasia: Ano, když si začneš uvědomovat, jakými znaky a symboly tě ze všech stran obklopují, pochopíš, proč ve společnosti dominuje materiální Rozum, a to i tam, kde se lidé snaží najít si duchovní utěšení.

Rigden: Říkal jsem to už mnohokrát a ještě to zopakuji: Změna situace je v rukách samotných lidí, všechno závisí na převládající volbě každého člověka. Ale vraťme se k tématu o znacích čtyř Bytostí. Pokud byl rovnoramenný kříž symbolem prostého člověka, tak Ondřejský kříž (kosý kříž) a jeho variace (často s kruhem ve středu) už označovali Bytost, jež se pohybuje na cestě Vědění a nese sakrální informace o člověku a meditativních praktikách pro kontrolu čtyř Bytosti. Zdůrazňuji, že jde o člověka, jenž nese Znalosti, ale to jak je využije (co bude dominovat v jeho vědomí), to už je jeho osobní volba.

Celý článek je převzat z následujících stránek.

[wp_ad_camp_2]
Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
17 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře