Poté, co jsem dokončil tuto knihu a vstoupila do fáze přípravy tisku, viděl jsem článek na internetu o nálezech ruských vědců ohledně DNA. Byl jsem potěšen, když jsem zjistil, že jejich objevy podporovali hlavní náměty této knihy a zde je shrnutí jejich práce, jež je dostupná na mnoha webových stránkách.

[wp_ad_camp_2]

Kurzívou zdůrazněný text a komentáře jsou moje:

Lidská DNA je biologický internet a v mnoha ohledech je mnohem vyspělejší než ten umělý. Poslední ruský vědecký výzkum přímo či nepřímo vysvětluje fenomén jako je jasnovidnost, intuice, spontánní a dálkové akty léčení, samoléčení, potvrzovací techniky, neobvyklé světelné aury kolem lidí (jmenovitě ‘duchovních mistrů’), vliv mysli na typy počasí a mnohem více. Navíc existuje důkaz o naprosto novém typu medicíny, kde DNA může být ovlivněna a přeprogramována slovy a frekvencemi, aniž by musel být odstraněn a nahrazen jediný gen [jak jsem naznačil v kapitole páté a v předešlých knihách]..

[wp_ad_camp_2]

Pouze 10% naší DNA je používáno ke stavbě proteinů [mnozí tvrdí 3% až 5%]. Právě tato podmnožina DNA je předmětem zájmu západních vědců, kteří posuzují a třídí.Dalších 90% je považováno za ‘odpadní DNA’. Ruští vědci se nicméně v přesvědčeni, že příroda není hloupá, spojili s lingvisty a genetiky při pokusu o prozkoumání těchto 90% ‘odpadní DNA’. Jejich výsledky, nálezy a závěry jsou jednoduše revoluční! Podle nich není naše DNA odpovědná jen za stavbu našeho těla, ale slouží také k ukládání dat a při komunikaci. DNA je organický supervodič, jenž může fungovat za normální tělesné teploty, na rozdíl od umělých supravodičů, které vyžadují k fungování extrémně nízké teploty. Navíc jsou všechny supravodiče schopny skladovat světlo a informaci. Dále vysvětlují, jak je DNA schopna informace skladovat.

Ruští lingvisté odhalili, že genetický kód, zvláště v těch patrně neužitečných 90%, následuje ta stejná pravidla, jako všechny naše lidské jazyky. Za tímto účelem porovnali pravidla syntaxe (způsob, jakým se k sobě skládají slova k formování frází a vět), sémantiky (věda zabývající se významem v jazykových formách) a základní gramatická pravidla.

Zjistili, že se alkaloidy naší DNA řídí a mají stanovena pravidla stejně jako naše jazyky. Lidské jazyky se tedy neobjevily náhodou, ale jsou odrazem naší vlastní DNA[programu].

Ruský biofyzik a molekulární biolog Pjotr Garjajev a jeho kolegové prozkoumali také vibrační chování DNA. Závěrem bylo: ‘Žijící chromozómy fungují stejně jako solitonicko-holografické počítače za použití endogenní DNA laserové radiace’. [Solitony jsou speciálním typem světelné vlny, jenž při cestování nemění svůj tvar.] To znamená, že se jim podařilo například namodelovat určité frekvenční vzorce na laserový paprsek a použili to k ovlivnění frekvence DNA a tím i samotné genetické informace. [Toto je proces, jehož nazýváme ‘Evoluce’, jak jsem již řekl dříve]. Jelikož mají základní struktura alkalických DNA párů a jazyk stejnou strukturu, není potřeba žádného DNA dekódování. Jde jednoduše použít slova a věty lidského jazyka! I toto bylo na experimentech dokázáno! [Tento fenomén je zachycen ve vodních krystalových obrazcích Masaru Emoto zformovaných slovy a frekvencemi.]

[wp_ad_camp_2]

Živé DNA substance budou vždy reagovat na jazykem modulované laserové paprsky a dokonce i na radiové vlny, pokud jsou použity ty správné frekvence. To definitivně a vědecky vysvětluje tvrzení, že autogenní trénink, hypnóza a podobné mohou mít tak silné účinky na lidi a jejich těla. Je zcela normální, že naše DNA reaguje na jazyk.[Jde o počítačový program, jenž může být těmito daty přepsán]. Zatímco západní vědci odříznou jednotlivé geny od vláken DNA a vkládají je jinam, Rusové nadšeně pracovali na zařízeních, jež mohou ovlivnit buněčný metabolismus prostřednictvím vhodně modulovaných radiových a světelných frekvencí a tak opravit genetické vady.

Garjajevově výzkumné skupině se touto metodou podařilo dokázat, že chromozomy poničené rentgenovými paprsky mohou být opraveny. Získali dokonce informační vzory z konkrétní DNA a přenesli je na jinou a tak přeprogramovali buňky na jiný genom. Úspěšně předělali, například, žabí embrya na embrya mloků jednoduchým přenesením informačních modelů DNA! [Jinými slovy přepsali program a změnili – přeměnili podobu! – tvar vlny/hologram.]Takto byla celá informace předána bez jakýchkoli vedlejších účinků či disharmonií, se kterými se setkávali, když vyřezávali a znovu zaváděli jednotlivé geny z DNA. To představuje neuvěřitelnou, svět transformující revoluci a senzaci! To vše pouhým použitím vibrací a jazyka, namísto archaického postupu vyřezávání! Tento experiment poukazuje na obrovskou sílu vlnové genetiky, která má evidentně větší vliv na informace organismů než biochemický proces alkalických sekvencí[ve skutečnosti je jedno vyjádřením toho druhého].

Esoteričtí a duchovní učitelé vědí už věky, že je naše tělo programovatelné jazykem, slovy a myšlenkou. To bylo nyní vědecky dokázáno a vysvětleno. Samozřejmě, že musí být správná frekvence a to je důvod, proč ne všichni jsou stejně úspěšní či to ne vždy jsou schopni dělat se stejnou účinností.

[wp_ad_camp_2]

Jednotlivec musí vždy pracovat na svých vnitřních procesech a vyspělosti, aby se vytvořila vědomá komunikace s DNA [vědomí je schopno přepsat program, jak jsem několikrát v této knize zdůrazňoval]. Ruští vědci pracují na metodě, jež na těchto faktorech není závislá, ale bude vždy fungovat, bude-li použita ta správná frekvence.

Ale čím vyvinutější je vědomí jedince, tím menší potřeba jakéhokoli typu zařízení! Člověk těchto výsledků může dosáhnout sám a věda se konečně takovýmto myšlenkám přestane smát a výsledky potvrdí a vysvětlí. Moderní člověk toto zná pouze jako ‘intuici’ [vědění!]. Ale i my z toho můžeme získat plné využití. Příklad z přírody: Když je mravenčí královna prostorově oddělena od své kolonie, nadále se horlivě pokračuje ve výstavbě podle plánu. Pokud je však královna zabita, všechna práce v kolonii ustává. Žádný z mravenců neví, co má dělat. Královna zřejmě posílá ‘stavební plány’ z velké vzdálenosti přes skupinové vědomí svých poddaných. Pokud je živá, může být tak daleko, jak jen chce. [Mravenčí královna je jako ‘mozek’ Matrixu.]

U člověka se s ‘hyperkomunikací’ [komunikace na úrovních za hranicemi pětismyslové sféry]nejčastěji setkáme, když člověk náhle získá přístup k informacím, jež jsou mimo jeho vědomostní základnu. Tato ‘hyperkomunikace’ je poté vnímána jako inspirace či intuice [vědění]. Italskému skladateli Giuseppe Tartinimu se jednu noc zdálo, že si vedle jeho postele sedl ďábel a hrál na housle. Ráno byl Tartini schopen tu skladbu přesně z paměti zapsat a nazval ji Ďáblova trylková sonáta. Po léta sníval 42-letý ošetřovatel o situaci, kdy byl napojen na nějaký CD-ROM s vědomostmi. Ověřitelné znalosti z nejrůznějších oblastí mu byly přenášeny a on si na ně byl schopen ráno vzpomenout. Byla to taková záplava informací, že se zdálo, že mu byla přes noc přenesena celá encyklopedie. Většina fakt byla mimo jeho osobní základnu znalostí a dosahovala technických detailů, o kterých on sám vůbec nic netušil. [Je to jako stahování z počítače. Počítač nemusí vědět nic o informacích, jež zaznamenává.]

Když nastane hyperkomunikace, lze sledovat zvláštní fenomén v DNA i u lidské bytosti. Ruští vědci ozářili vzorky DNA laserovým světlem. Na obrazovce se utvořil typický vlnový model. Když odstranili vzorek, vlnový model nezmizel, zůstal tam. Mnoho kontrolních experimentů prokázalo, že model vzešel i z odstraněného vzorku, jehož energetické pole patrně zůstalo samo. Tento efekt je nyní nazýván fantomový efekt DNA. S tímto zaznamenaným fenoménem se nejčastěji setkáme u hyperkomunikace ve formě nevysvětlitelných elektromagnetických polí v blízkosti různých lidí.

[wp_ad_camp_2]

Elektronická zařízení, jako jsou CD přehrávače a podobné, mohou být narušovány, či přestat fungovat po dobu až několika hodin. Když se elektromagnetické pole pomalu rozptyluje, přístroje zase začnou normálně fungovat. Mnoho léčitelů a jasnovidců ze své práce tento efekt zná. Čím je atmosféra a energie lepší, tím víc je to frustrující, když nahrávací zařízení přesně v ten moment přestane fungovat a nahrávat [zažil jsem to mnohokrát]. Opakované zapínání a vypínání po takovémto sezení neobnoví funkci, další ráno je však vše zase v normálu. Pro mnohé je to asi příjemné číst, jelikož to znamená, že nejsou technicky nešikovní, ale že jsou dobří v hyperkomunikaci. [Pamatujete si příběh o mé zkušenosti v Brazílii, z našeho Ayahusca sezení, kdy se světla bez elektřiny zapínala a přehrávač se zapínal a vypínal.]

Ruští vědci také zjistili, že naše DNA může způsobit narušování vzorců ve vakuu, tudíž vytvářet magnetizované červí díry! Červí díry jsou mikroskopické ekvivalenty tzv. Einsteinových-Rosenových mostů v blízkosti černých děr (pozůstalé po vyhořelých hvězdách).
Jde o tunelová spojení mezi naprosto odlišnými oblastmi vesmíru, kterými mohou být přenášeny informace mimo prostor a čas. DNA přitahuje tyto kousky informací a předá je našemu ‘vědomí’ [co já nazývám ‘mysl’ a ‘emoce’ – DNA síť). Tento proces hyperkomunikace (telepatie, channellingu, [vědění]) je nejefektivnější ve stavu relaxace. Stres, starosti či hyperaktivní intelekt brání úspěšné hyperkomunikaci, nebo dojde k naprostému zkreslení a zničení informací.
[To je další důvod, proč je systém navržen tak, aby nás držel ve stavu stresu, starostí a neustálé mentální/emoční aktivity. Proto také ‘intelektuálové’ využívající levou stranu mozku, jíž dominují ‘vzdělání’ a ‘věda’, nemají přístup do úroveň intuitivního vědění, které by odhalilo jejich mylné a neohebné domněnky.]

Existuje ještě další fenomén spojený s DNA a červími dírami. Normálně jsou tyto miniaturní červí díry vysoce nestabilní a jsou udržovány jen po ten nejmenší zlomek sekundy. Za určitých podmínek se mohou stabilní červí díry zorganizovat, pak formují významné vakuové domény, v nichž se například gravitace může přeměnit na elektřinu. Vakuové domény jsou samosálavé koule ionizovaného plynu, které obsahují značné množství energie.

[wp_ad_camp_3]

V Rusku existují oblasti, kde se tyto zářivé koule vyskytují velmi často a právě toto motivovalo vědecké programy, které vedly k některým objevům zde podrobně rozebraných.
Mnoho ‘duchovních učitelů’ takovéto koule či sloupce světla vytváří ve stavu hluboké meditace, během práce s energií a i v určitých programech uzdravování Země se na fotografiích objevily tyto světelné efekty. Jednosuše řečeno tento jev se týká gravitačních a anti-gravitačních sil, jež jsou čím dál více stabilnějšími formami červích děr a ukázek komunikace s energiemi mimo strukturu našeho času a prostoru [časové smyčky]. Dřívější generace, které zažily takovéto hyperkomunikace a viditelné vakuové domény, byly přesvědčeny, že se před nimi zjevil anděl a my si nemůžeme být jisti, jaké formy vědomí si používáním hyperkomunikace můžeme zpřístupnit. Udělali jsme další ohromný krok k pochopení naší reality. Oficiální věda také ví o gravitačních anomáliích na Zemi, které přispívají k formaci vakuových domén. Nedávno byly gravitační anomálie objeveny v Rocca di Papa jižně od Říma.
Ve své knize Vernetzte Intelligenz (Síťová inteligence) Grazyna Fosar a Franz Bludorf tato spojení přesně a jasně vysvětlují. Autoři také citují zdroje, které věří, že v dávných dobách bylo lidstvo, stejně jako zvířata, velmi silně napojeno na skupinové vědomí a jako skupina jednalo. Abychom vytvořili a zakusili individualitu, museli jsme my lidé téměř úplně zapomenout na hyperkomunikaci [já bych řekl, že to bylo úmyslně potlačeno]. Nyní, když jsme poměrně stabilní v našem individuálním vědomí, můžeme vytvořit novou formu skupinového vědomí, ve kterém získáme přístup ke všem informacím přes naši DNA, aniž bychom byli nuceni či na dálku ovládáni v tom, co s těmi informacemi dělat. Dnes víme, že stejně jako na internetu, je naše DNA schopna poskytovat svá řádná data síti; a může navázat kontakt s ostatními účastníky v síti [přesně tak, jak tato kniha popisuje]. Léčení na dálku, telepatie či ‘vycíťování na dálku’ [intuitivní vědění] tudíž mohou být vysvětleny. Některá zvířata také už na dálku vědí, že se jejich majitelé chystají vrátit domů. To lze jasně vyložit a vysvětlit pomocí konceptů skupinového vědomí a hyperkomunikace [síť DNA].
[wp_ad_camp_3]

Žádné kolektivní vědomí nelze použít po určitou dobu bez výrazné individuality. Jinak bychom se vrátili k instinktu primitivního stáda, jímž se dá snadno manipulovat[dnešní program Iluminátů pro lidskou rasu]. Hyperkomunikace v novém miléniu znamená něco docela jiného. Vědci si myslí, že pokud by lidé s plnou individualitou získali skupinové vědomí, mohli by tak vytvořit božskou sílu, měnit a tvořit věci na Zemi! Lidstvo k takovémuto skupinovému vědomí nového druhu kolektivně směřuje. 50% dnešních dětí budou ‘problémové’ děti, hned jak půjdou do školy. Systém naplácá všechny k sobě a požaduje přizpůsobení. Avšak individualita dnešních dětí je natolik silná, že toto přizpůsobení odmítají a odolávají se vzdát svých výstředností těmi nejrůznějšími způsoby [No, mnoho z nich to dělá, ale obrovské množství ne]. Zároveň se rodí víc a víc jasnovidných dětí. Něco v těch dětech usiluje o vytvoření skupinového vědomí nového druhu a to už nadále nebude potlačováno.

Zpravidla jeden člověk těžko ovlivní počasí. Může však být ovlivněno skupinovým vědomím (což není nic nového pro některé kmeny, jenž to provádějí ve svých tancích deště). Počasí je silně ovlivněno rezonančními frekvencemi Země, tzv. Schumanovými frekvencemi [jakési planetární srdce]. Avšak tyto stejné frekvence jsou produkovány také v našem mozku a když mnoho lidí sladí svá myšlení, nebo jedinci (například ‘duchovní mistři’) soustřeďují své myšlenky způsobem podobném laseru, pak není vědecky řečeno vůbec překvapivé, jsou-li schopni ovlivnit počasí. [Iluminátské manipulování s počasím a geologickými aktivitami za použití technologií a vibračních principů funguje stejně.]
[wp_ad_camp_2]
Vědci zabývající se skupinovým vědomí formulovali teorii civilizací Typu I. Lidstvo, které vytvořilo skupinové vědomí tohoto nového druhu by nemělo problémy ani s životním prostředím ani s nedostatkem energie.[Jak můžete mít nedostatek v Nekonečné hojnosti? Pouze pokud v něj věříte.] Pokud by lidstvo využilo svoji duševní sílu jako sjednocená civilizace, přirozeným důsledkem by bylo, že by mělo kontrolu nad energiemi své domovské planety [tímto by došlo k přepsání programu]. A to včetně všech přírodních katastrof! Teoretická civilizace Typu II by byla dokonce schopna kontrolovat všechny energie své domovské galaxie. Kdykoli obrovská spousta lidí soustředí svoji pozornost či vědomí na něco podobného jako je čas Vánoc, mistrovství světa ve fotbale či pohřeb princezny Diany v Anglii, určitý počet náhodných generátorů v počítačích začne podávat uspořádaná čísla namísto náhodných. Uspořádané skupinové vědomí vytváří pořádek v celém jeho okolí!

Veškeré informace pochází z knihy Vernetzte Intelligenz od Grazyna Fosara a Franze Bludorfa, ISBN 3930243237. Bohužel je zatím k dispozici pouze v němčině. Můžete se spojit s autory přes Kontext, Fórum pro Hraniční Vědu na http://www.fosar-bludorf.com.

[Je vtipné, jak tito vědci, genetici a lingvisté vynaložili všechno to úsilí a výdaje, aby objevili jen část toho, co mi přišlo, když jsem si vzal jednu rostlinu z pralesa a důvěřovel svému ‘vědění’. Ani v nejmenším nechci shazovat, co dokázali, jelikož jde o skvělé potvrzení tohoto tématu a dojít k tomu přes zdroje mainstreamu je velkolepý zlom. Ale dokazuje to, že nemusíte být studovaný vědec, abyste tyto věci pochopili. Nekonečné Vědění tu pro všechny, aby jej využili, protože to je to, kdo jsme. Vyžaduje to jen, abychom důvěřovali sami sobě a ne systému.]
[wp_ad_camp_2]
Zdroj: 1
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.