Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa
  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

 • „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO
  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

 • Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál
  Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál

  Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál

 • USA doporučily Zelenskému, aby odstoupil a uprchl ze země
  USA doporučily Zelenskému, aby odstoupil a uprchl ze země

  USA doporučily Zelenskému, aby odstoupil a uprchl ze země

Související zprávy

 • USA doporučily Zelenskému, aby odstoupil a uprchl ze země
  USA doporučily Zelenskému, aby odstoupil a uprchl ze země

  USA doporučily Zelenskému, aby odstoupil a uprchl ze země

 • Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu
  Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu

  Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu

 • Proamerické sily na Slovensku sú krok od drvivej porážky v parlamentných voľbách
  Proamerické sily na Slovensku sú krok od drvivej porážky v parlamentných voľbách

  Proamerické sily na Slovensku sú krok od drvivej porážky v parlamentných voľbách

 • Zprávy ze dne 24.9.2023
  Zprávy ze dne 24.9.2023

  Zprávy ze dne 24.9.2023

Manuál při poskytování služeb: Bezinfekčnost

(ke stažení a pro tisk zde)

Pro poskytovatele služeb:

 1. Tento dokument vytiskněte oboustranně a umístěte viditelně tak, aby byl neustále k dispozici Vašemu personálu i Vašim zákazníkům (u vstupu, na nástěnku, na stůl apod.).

Pro zákazníky:

 1. Využívejte služeb provozoven, o nichž víte, že postupují dle tohoto (či obdobného) manuálu. Vyhnete se tak problémům s poskytovateli služeb, kteří mimořádná opatření zneužívají k neoprávněným zásahům do Vašich práv. Upozorňujeme, že k poskytnutí služeb za současné situace není možné žádného provozovatele donutit.
 2. Dle aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví je zákazníkovi zakázáno vstoupit do provozovny, pokud vykazuje příznaky nemoci covid-19 nebo nesplňuje podmínky dle bodu I/16 mimořádného opatření. Provozovatel je povinen splnění podmínek kontrolovat a zákazník je povinen splnění prokázat; pokud vstupuje zákazník do provozovny pouze za účelem nákupu jídla s sebou, kdy toto jídlo nebude zákazníkem konzumováno ve vnitřních ani vnějších prostorech provozovny, splnění podmínek dle bodu I/16 mimořádného opatření provozovatel nekontroluje. S ohledem na to:
  • Sdělte, prosím, obsluhujícímu personálu při prvním kontaktu bez vyzvání, zda splňujete podmínky „bezinfekčnosti“ v souladu s opatřeními Ministerstva zdravotnictví proti covid-19. Postačí odpověď „ano“ či „ne“.
  • Vstupem do provozovny a projevem vůle přijmout službu (např. usazení u stolu) provozovateli potvrzujete, že podmínky splňujete, neboť, pokud byste podmínky nesplňovali, do provozovny byste nevstupovali a neprojevili byste vůli přijmout službu. Personál provozovny uvedené kontroluje.

 

Postup při kontrole PRACOVNÍKY KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE

(platí pro pracovníky i zákazníky provozovny)

 1. Jednejte v klidu, neklaďte odpor a držte se tohoto manuálu. V případě problému požádejte o pomoc náš personál (platí pro zákazníky).
 • Požádejte kontrolující osoby o prokázání totožnosti, prokažte na výzvu svou totožnost a trvejte na tom, aby Vás kontrolující osoba řádně poučila o Vašich právech.
 • Následně sdělte, že využíváte svého práva odmítnout výpověď (§ 55 správního řádu) a nepředkládat jakékoliv listiny, včetně elektronických certifikátů apod. (§ 53 správního řádu), neboť se obáváte, že byste tím mohli způsobit stíhání sobě nebo osobě blízké.
 • Nic dalšího kontrole nesdělujte.
 • Pokud se chcete dále bránit, nevyslovujte souhlas s uložením blokové pokuty na místě ani ji neplaťte. (Já dodám ještě 3N = Nikdy Nic Nepodepisovat!)

Další Informace k právní úpravě, judikatuře a k dalšímu postupu najdete např. zde, nebo na facebooku @prolibertate 2021.

 

ODŮVODNĚNÍ

Ministerstvo zdravotnictví změnou mimořádného opatření ze dne 27. září 2021, č.j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN zavedlo povinnost kontroly plnění podmínek uvedených v bodu I/16 (zjednodušeně „bezinfekčnosti“) také v restauracích. U ostatních poskytovatelů služeb tato povinnost nebyla nikdy zrušena,
a platila tedy doposud stále.

Z uvedeného vyplývá, že poskytovatel služeb je povinen bezinfekčnost kontrolovat a v případě, že zákazník není schopen ji prokázat, pak opatření provozovateli zakazuje zákazníka vpustit nebo mu poskytnout službu.

Zákazníkovi se ukládá povinnost bezinfekčnost prokázat a, není-li toho schopen, zakazuje se mu do provozovny vstoupit nebo služby využít.

Přestupku podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba dopustí tím, že nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) nebo podle § 82 odst. 2 písm. m) k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události.

Za přestupek tak lze považovat výhradně nesplnění povinnosti, nikoli pak nesplnění zákazu. Nejvyšší správní soud vyjádřil v rozsudku 6 Ao 22/2021 přesvědčení (byť v souvislosti s pandemickým zákonem), že při aplikaci právní normy není možné volně zaměňovat pojmy používané zákonem. NSS tento závěr učinil při hodnocení, zda lze záměnou pojmů dosáhnout záměru, který zákon neumožňuje, zde stanovení takových podmínek pro služby, které povedou až k nemožnosti jejich poskytování, a tedy v podstatě k jejich zákazu. O to spíše takový závěr musí platit v systému represivního práva a za přestupek lze považovat výhradně jednání, které je výslovně uvedeno v zákoně. Tedy nesplnění povinnosti, nikoli porušení zákazu. O to spíše, že např. v ustanovení písm. c) zákon za přestupek označuje porušení dočasného zákazu používání výrobku. Tedy porušení zákazu jako skutkové podstaty zákon evidentně zná, ale pod písm. b) jej neuvádí.

Vzhledem k tomu, že porušení zákazu v tomto případě v zákoně za přestupek označeno není, nelze za porušení zákazu kohokoli sankcionovat, neboť se nejedná o přestupek.

Porušení zákazu provozovateli umožnit zákazníkovi vstup nebo zákazu poskytnout mu službu není přestupkem.

Za přestupek lze považovat pouze tu část, která se týká nesplnění povinností. Pro provozovatele povinnosti kontrolovat splnění podmínek bezinfekčnosti (není stanoveno jak) – nelze spoléhat na to, že provedení kontroly potvrdí zákazník, pro zákazníka nesplnění povinnosti prokázat splnění podmínek bezinfekčnosti.

Současně ale platí:

 • Kontrolor je povinen postupovat podle zákona o kontrole, tedy se prokázat služebním průkazem a poučit kontrolovanou osobou o jejích právech.
 • Platí zásada zákazu sebeobviňování, tedy nikdo nesmí být nucen vypovídat proti sobě ani proti sobě předkládat žádné důkazy. Správní orgán je povinen si obstarat podklady pro své rozhodnutí. Nemůže nikoho nutit, aby sáms proti sobě vypovědět (tedy např. sdělil, že není schopen prokázat bezinfekčnost) a není povinen ani předpokládat žádné doklady, které by měly stejný následek. O tom musí být kontrolovaná osoba poučena.
 • Zaplacením blokové pokuty ztrácíte možnost další obrany. V rámci následného správního řízení Vám ale může být uložena i vyšší pokuta, než bloková.
  Upozorňujeme, že tento manuál vychází z odborného názoru Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod, vycházejícího z výkladu obecně závazných právních předpisů. Nelze zaručit, že bude akceptován soudy. Jeho použití je proto výhradním rozhodnutím a odpovědností poskytovatele / zákazníka.  

Vydáno ke dni 24. 10. 2021

 

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
6 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře