AKTUALIZACE 13:27

…..děkujeme mnoha čtenářům za poděkování a hlavně za příspěvky, které posíláte. Smyslem tadesca je si navzájem pomáhat. Jakkoliv. Radami i jinou pomocí….

Přílohy byly nahrány a můžete je stahovat.

QQ:QQ Q9:54

1) Důležitá data na začátek

Jak jsem psal už v komentech, začneme tím, co může pomoci mnoha lidem. Že je „COVID“ podvod, je celosvětové „tajemství.“ Proto je nutné také něco dělat. Jeden voják sám v poli nic nezmůže, ale mnoho pomůže i druhým, kteří jsou nečinní:

Tu je trestne oznamenie! Upravit osobne udaje a zajtra vsetci na policiu, nech je nas milion! Konecne z ruskami dole, tak ako v ČR! Nepodusime sa tu na zaklade falosnej plandemie, ktoru uz zrusili aj v ČR!!

Ja dolupodpisany Jozo Fero, trvalym pobytom v Hornej Dolnej, cislom domu 00, podavam trestne oznamenie na vladu Slovenskej republiky, ktora sa dopustila trestnej cinnosti, umyselneho ublizenia na zdravi podla zakona č. 300/2005 Z.z. (trestný zákon) paragrafu 156, dalej, sirenia poplasnej spravy podla zákona č. 300/2005 Z.z. (trestný zákon) paragrafu 361, dalej omedzovania osobnej slobody a porusovania ludskych prav podla zákona č. 300/2005 Z.z. (trestný zákon) § 183.

Dňa…..  Miesto…..

Podpis…..

 

A k tomu by bylo dobré pro všechny si přečíst následující článek:

https://www.badatel.net/trestne-oznamenie-na-stat-za-povinne-nosenie-nahubkov-rusok/

2) Další možnost podání trestního oznámení na jednotlivce vlády.

Pro všechny na Slovensku uvádíme od nicku Nemezis další  možnost podání žaloby a osvobození se od nošení roušek. Následující došlo mejlíkem:

Tomáš, dobrý deň,
posielam vám v prílohe trestné oznámenie, ktoré vypracoval Ing. Miroslav Sagan a ktoré ponúkol všetkým ľuďom, ktorí tak chcú urobiť – spolu s dôkazmi o porušovaní zákonov a ústavy SR. Príloha č. 1
Môže ho preto podať každý občan Slovenskej republiky. Osobne si myslím, že by mal byť podaný na konkrétnu osobu, ako to včera urobil MUDr. Lipták – https://blog.hlavnespravy.sk/22615/trestne-podanie-na-ministra-zdravotnictva-pre-podozrenie-z-pachania-zlocinu-genocidia
ale každé trestné oznámenie je samozrejme dobré.
V prílohe č. 2 zasielam Odmietnutie podriadiť sa nariadeniu nosenia rúšok pre deti na ZŠ a SŠ.
Môžete pokojne zverejniť, ak uznáte za vhodné na stránke tadesco.org.
Obe listiny sú na stránke ulozto zverejnené na stiahnutie, avšak veľa ľudí má problém si to stiahnuť, tak to sem dávam napriamo.
Ďakujem za všetky informácie a želám všetko dobré.
S úctou ….. Nemezis (nick v komentároch na tadescu „Nemezis“)

Co se týče příloh, nedají se ani otevřít a ani zkopírovat, proto poprosíme ještě jednou o zaslání. Děkujeme

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

Meno a priezvisko

Generálná prokuratúra

Štúrova 2.

812 85 Bratislava 1

V sidlo podavatela dňa XX.XX.2020

VEC: Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu ublíženia na zdraví ako aj zneužitie právomoci verejného činiteľa pre porušenia zákona č. 42/1994 Z. z. a ďalších trestných činov

Meno a priezvisko podavatela, nar. Datum narodenia, trvale bytom sidlo podavatela, , štátny občan SR, na základe nižšie uvedeného skutkového stavu podávam nasledovné oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu.

Od Marca 2020 do Júna 2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva (ďalej len UVZ SR) nariadenia UVZ SR číslo OLP/4084/2020, OLP/3355/2020, OLP/4084/2020 ako aj OLP/4825/2020, týkajúce sa nariadenia prekrytia horných dýchacích ciest všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. V nariadení OLP/4825/2020 tvrdí UVZ SR, že:

„Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 10. júna 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

 • detí do 3 rokov veku,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
 • pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiakov základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
 • poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
 • deti v interiéri materskej školy a jaslí, – osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri svadbe, – detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
 • účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
 • osoby pri návšteve wellness a umelých kúpalísk,
 • účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
 • zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám. „

Toto opatrenie sa opiera o § 48 ods. 4 písm. c), 5 písm. e) zák. č. 355/2007 Z. z., §§ 7, 20 a 25 zák. č. 42/1994 Z. z.

Dôkaz č.1 dokumentujúci zneužitie právomoci verejného činiteľa: Príloha č.1 Nariadenie OLP/4825/2020

Vysvetlenie ku dôkazu č.1: V § 2 ods. 1, 2 zák. č. 42/1994 Z. z., je vymedzený obsah civilnej ochrany, v smere možného ohrozenia, a prijímania opatrení na znižovanie rizík. Kompetencie podľa tohto zákona tu majú iba orgány štátnej správy určené týmto zákonom: Ministerstvo vnútra SR (§ 12), okresné úrady v sídle krajov (§13), okresné úrady (§ 14), samosprávny kraj (§14a), obec (§15).

 

[wp_ad_camp_2]

 

Ďalej Ústava Slovenskej republiky v článku 2, odstavci (2) hovorí, že: „Štátne orgány môžu konať iba na základe Ústavy , v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ vzniká podozrenie z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, trestného činu šírenia poplašnej správy ako aj trestného činu ublíženia na zdraví či poškodenia zdravia na obyvateľstve, ako aj na chránenej osobe.

Dôkaz č.2 ku trestnému činu ublíženia na zdraví či poškodenia zdravia na obyvateľstve, ako aj na chránenej osobe : Príloha č.2 Štúdia z the British Medical Journal: A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers

Vysvetlenie ku dôkazu č.2: Štúdia sa zamerala na porovnanie účinkov nosenia textilných rúšok a chirurgických rúšok a vyhodnocovala mieru chorobnosti respiračných ochorení, ochorení podobných chrípke a laboratórne potvrdených ochorení spôsobených vírusom. Pretože toto bola randomizovaná klinická štúdia, na 1607 medicínskych zamestnancoch 14 nemocníc, boli títo rozdelení do troch skupín. Prvá nosila rúška textilné celú pracovnú dobu, druhá nosila rúška chirurgické celú pracovnú dobu a kontrolná skupina nosila rúška v rámci bežnej praxe, teda nie celý čas.

Výsledok štúdie hovoria o tom, že v laboratórnych testoch

 • Textilné rúška prepúšťajú až 97 percent nákazlivých častíc
 • Jednorázové rúška prepúšťajú 44 percent nákazlivých častíc.
 • Respirátor N95 (typ 3M 9320) prepúšťa pod 0,01 percenta nákazlivých častíc
 • Respirátor N95 (typ 3M Vflex 9105) prepúšťa 0,1 percenta nákazlivých častíc

Preto autori tejto recenzovanej štúdie z roku 2015 v štvrtom najvýznamnejšom medicínskom časopise v ponímaní tzv. vedeckého impact factora , varujú pred používaním textilných ako aj jednorázových rúšok vzhľadom ku ich neúčinnosti.

Následne štúdia vyhodnotila, že napriek noseniu horeuvedených rúšok, bola potvrdená nákaza horeuvedenými typmi ochorení nasledovne:

 • Najvyššiu mieru respiračných ochorení testovaných subjektov bolo vo všetkých troch kategóriách v textilných rúškach.
 • Chrípke podobnými ochoreniami v tejto štúdii ochorelo až o 1325 percent viac testovaných subjektov, ako v skupine nosiacej chirurgické rúška.

Autori tejto štúdie explicitne uvádzajú ako dôvod zadržiavanie vlhkosti, opakované používanie textilných rúšok, ako aj ich zlá filtrácia.

Zjavná neúčinnosť horeuvedenou priepustnosťou nákazlivých častíc textilných rúšok, ako aj výsledky reálnej nákazy a prepuknutia ochorení v subjektoch s textilnými rúškami, hovoria o nebezpečnosti horeuvedených nariadení UVZ SR pre verejné zdravie, ako aj pre zdravie jednotlivca a spĺňajú podozrenie na spáchanie trestných činov ublíženia na zdraví či poškodenia zdravia na obyvateľstve, ako aj na chránenej osobe, pretože z výnimiek nie sú vyňaté deti nad 3 roky ani tehotné ženy a tieto skupiny obyvateľstva sú najzraniteľnejšie. U detí sa imunitný systém vyvíja a u tehotných žien je imunitný systém potláčaný vo fáze vývoja plodu. Preto mohli horeuvedené zistenia viesť ku zvýšenej miere chorobnosti práve horeuvedených skupín, ako aj ku potratom a potenciálnym chronickým poškodeniam zdravia u detí, stálou nákazou z vnútra vlhkých textilných rúšok a zlou filtráciou nákazlivých častíc textilnou štruktúrou látky.

Dôkaz č.3 ku trestnému činu ublíženia na zdraví či poškodenia zdravia na obyvateľstve, ako aj na chránenej osobe : Príloha č.3 Vyjadrenie UVZ SR na otázku na základe infozákona 211/2000 Z.z. číslo RK/4778/2020

[wp_ad_camp_2]

 

Vysvetlenie ku dôkazu č.3: Autor oznámenia dňa 20.5 2020 zaslal na UVZ SR Žiadosť o nasledovné dáta podľa Infozákona 211/2000 Z.z.:

– zoznam peer reviewed vedeckých štúdií publikovaných vo vedeckých časopisoch, zoznam publikovaného peer reviewed výskumu, na základe ktorých bolo prijaté opatrenia na povinné nosenie prekrytia horných dýchacích ciest obyvateľov Slovenskej republiky na základe opatrenia č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020 v znení opatrenia č. OLP/4084/2020

UVZ SR v liste so značkou RK/4778/2020 odpovedalo že:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva svoje opatrenia na základe záverov zo zasadnutí Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, po konzultácii s odborným konzíliom. Preto pri svojej činnosti nevychádzal z požadovaných peer reviewed vedeckých štúdií publikovaných vo vedeckých časopisoch, … a teda Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemá Vami požadované publikácie k dispozícii.

Horeuvedené nepreskúmanie odbornej literatúry z dostupného obdobia posledných 5 rokov, čo je pre citovanie vo vedeckých kruhoch bežná prax, a následne nariadenie celoplošných nariadení UVZ SR číslo OLP/4084/2020, OLP/3355/2020, OLP/4084/2020 ako aj OLP/4825/2020, ktoré podľa dôkazu v prílohe č.2 vedie ku ohrozeniu verejného zdravia z nedbanlivosti, pretože UVZ SR neskontroloval najnovšie vedecké poznatkyneaplikoval tieto na vzniknutú situáciu, ako autor oznámenia popisuje v predchádzajúcom vysvetlení, preto sa autor domnieva, že bol spáchaný trestný čin ublíženia na zdraví či poškodenia zdravia na obyvateľstve, ako aj na chránenej osobe

Dôkaz č.4 dokumentujúci zneužitie právomoci verejného činiteľa: Príloha č.4 Vyjadrenie UVZ SR na otázku na základe infozákona 211/2000 Z.z. číslo RK/5131/2020

Vysvetlenie ku dôkazu č.4

Autor oznámenia dňa 29.6 2020 zaslal na UVZ SR Žiadosť o nasledovné dáta podľa Infozákona 211/2000 Z.z.:

Dovoľte mi najskôr poďakovať za prácu, ktorú robíte na poli verejného zdravia. Na základe Vašej odpovede z 26.6 2020 značka RK/5131/2020 hovoríte že, citujem:

„Vaša Žiadosť‘ o informáciu nie je Žiadosťou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii), nakoľko Žiadate o vypracovanie stanoviska (odpoveď na dotaz) a nie o informáciu, ktorú by mal dotazovaný orgán priamo k dispozícii. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Vám oznamuje, že sa bude Vašou žiadosťou o stanovisko zaoberať‘ a bude preposlaná na posúdenie a vybavenie príslušnému vecnému odboru.“

V opatrení OLP/5090/2020 je ale napísaná formulácia že, citujem predmetné nariadenie: „Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 20. júna 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou….“

 

[wp_ad_camp_2]

 

Vo svojom predchádzajúcom stanovisku ku mojej žiadosti o informácie Úrad verejného zdravotníctva hovorí, že nariadenia UVZ zastúpeného Hlavným hygienikom Slovenskej republiky v OLP/5090/2020 a predchádzajúcich nariadeniach, Hlavný hygienik rozhodol na základe par. 48 ods. 4 pism. c) zákona t,. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vo formulácii predmetného paragrafu nie je ale zmienka o formulácii „všetkým osobám“ použitou Hlavným hygienikom v OLP/5090/2020 a predchádzajúcich nariadeniach, ale je tam formulácia „zákaz alebo obmedzenie styku časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom pri hromadnom výskyte závažného ochorenia“.

Pretože predpokladám, že Úrad verejného zdravotníctva v zastúpení Hlavným hygienikom postupoval v zmysle tohto zákona, ako ste mi odpovedali v predchádzajúcej korešpondencii, predpokladal som a stále predpokladám, že Úrad verejného zdravotníctva má k dispozícii predmetnú definíciu „časti obyvateľstva“, na ktorú sa predmetný paragraf 48 ods.4 písm. c) vzťahuje, pretože sa Úrad vo svojich nariadeniach OLP/5090/2020 a predošlých na tento zákon, paragraf, odsek a písmeno odvoláva. Preto nemôžem súhlasiť s Vašim stanoviskom a odpoveďou RK/5131/2020 a žiadam o vybavenie tejto žiadosti v pôvodnej zákonom stanovenej lehote

Na túto časť Žiadosti z 29.6 reagoval UVZ SR nasledovne:

Na základe záverov Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky bolo zhodnotené, že nie je postačujúcim opatrením predstavujúcim zákaz pohybovania sa na verejnosti bez náležitého prekrytia horných dýchacích ciest pokryť menšiu, ako 100%-nú časť osôb zdržujúcich sa na území Slovenskej republiky. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky považuje za potrebné poznamenať, že obmedzením styku časti obyvateľstva nie je nutne potrebné cápať absolútne obmedzenie kontaktu, ale i „mäkké“ či „čiastočné“ obmedzenie styku, ako prekrytie horných dýchacích ciest osôb, v záujme ochrany verejného zdravia.

Podľa par. 48 ods. 4 pism. c) zákona t,. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je nikde definované „mäkké“ či „čiastočné“ obmedzenie styku. Preto sa autor oznámenia domnieva, že došlo ku naplneniu skutkovej podstaty trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Zároveň sa UVZ SR odvoláva na obmedzenie styku ako prekrytie horných dýchacích ciest osôb, v záujme ochrany verejného zdravia. Z dôkazu č.2 ale jasne vyplýva, že prekrytie horných dýchacích ciest mimo respirátorov typu N95 nezabraňuje prechodu nákazlivých častíc, v látkových rúškach ide o prechod 97 percent nákazlivých častíc, v chirurgických rúškach ide o 44 percent nákazlivých častíc. Preto horeuvedené opatrenie je je možné definovať kvôli svojej neúčinnosti z medicínskeho hľadiska ako opatrenie v záujme ochrany verejného zdravia a kvôli svojej škodlivosti a nebezpečnosti textilných rúšok zdokumentovanom v dôkaze č.2 sa autor oznámenia domnieva, že bol spáchaný trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa z nedbanlivosti.

Toto oznámenie podávam za účelom preverenia, či vyššie uvedené skutočnosti a konanie podozrivých osôb či organizovanej skupiny osôb nie je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a či ich konanie nezakladá trestnoprávnu zodpovednosť v zmysle slovenských právnych predpisov, nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nasvedčujú tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu viacerých trestných činov v zmysle zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v platnom znení (ďalej len „Trestný poriadok“).

Zároveň žiadam, aby orgány činné v trestnom konaní za účelom zistenia skutkového stavu postupovali v súlade s § 2 ods. 10 Trestného poriadku, ako aj aby príslušné orgány činné v trestnom konaní preskúmali vykonateľnosť horeuvedených nariadení a aby som bol o postupe orgánov činných v trestnom konaní boli v zmysle § 197 ods. 3 a § 198 ods. 1 Trestného poriadku, informovaný,

S úctou a vďakou

………………………. ………………………

podpis podavatela

 

[wp_ad_camp_2]

 

Na ďalšej strane prílohy tohto oznámenia pripnuté v elektronickej forme

Príloha č.1 OLP/4825/2020

Príloha č.2 Štúdia publikovaná v časopise BMJ: „A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers“

Príloha č.3 Vyjadrenie UVZ SR na otázku na základe infozákona číslo RK/4778/2020

Príloha č.4 Vyjadrenie UVZ SR na otázku na základe infozákona 211/2000 Z.z. číslo RK/5131/2020

tm komentuje: Zde si můžete stáhnout Přílohu 1, Přílohu 2, Přílohu 3 a Přílohu 4


A zde je další oznámení

Úrad verejného zdravotníctva SR

Trnavská cesta 52, 82645 Bratislava

Vec: Odmietnutie podriadiť sa nezákonnému nariadeniu v zmysle predžalobnej výzvy

Týmto Vás informujem, že ako rodič maloletého dieťaťa…………………………….. sa odmietam podriadiť nezákonnému nariadeniu „povinného“ nosenia nezmyselných a zdraviu škodlivých rúšok či akejkoľvek formy prekrytia ktorejkoľvek časti tváre môjho dieťaťa a to v zmysle platnej Ústavy SR a iných platných medzinárodných zákonov a zákonov SR.

– „Ústava Slovenskej republiky 460/1992 Zb. čl.32: Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“

– „Ústava Slovenskej republiky 460/1992 Zb. čl. 2 ods 1: štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“

Ústava Slovenskej republiky 460/1992 Zb. čl. 2 ods.2: štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“

Ústava Slovenskej republiky 460/1992 Zb. čl.2 ods. 3: každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“

– „Ústava Slovenskej republiky 460/1992 Zb. čl. 38 ods. 1: ženy, mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné podmienky.“

 

[wp_ad_camp_2]

 

– „Ústava SR 460/1992 Zb. čl. 40 – „Každý má právo na ochranu zdravia.“

– „Ústava SR 460/1992 Zb. čl. 41 ods. 1 – manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, RODIČOVSTVO a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.“

 Zákon 36/2005 Z.z. Zákon o rodine čl. 5:

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

– „Zákon 36/2005 Z.z. Zákon o rodine § 28

(1) Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä

a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa,

b) zastupovanie maloletého dieťaťa,

(2) Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.“

– „Dohovor o právach dieťaťa 104/1991 účinný od 18.11.2002 čl. 3:

 1.Záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi.

2.Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa zaväzujú zabezpečiť dieťaťu takú ochranu a starostlivosť, aká je nevyhnutná pre jeho blaho, pričom berú ohľad na práva a povinnosti jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo iných jednotlivcov právne za neho zodpovedných, a robia pre to všetky potrebné zákonodarné a správne opatrenia.

3.Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, zabezpečia, aby inštitúcie, služby a zariadenia zodpovedné za starostlivosť a ochranu detí zodpovedali štandardom ustanoveným kompetentnými úradmi, najmä v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia, počtu a vhodnosti svojho personálu, ako aj kompetentného dozoru.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 – „Dohovor o právach dieťaťa 104/1991 účinný od 18.11.2002čl. 24 ods.1:

Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú právo dieťaťa na dosiahnutie najvyššie dosiahnuteľnej úrovne zdravotného stavu a na využívanie liečebných a rehabilitačných zariadení. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa usilujú o zabezpečenie toho, aby žiadne dieťa nebolo pozbavené svojho právo na prístup k takým zdravotníckym službám.

 a ods. 3:

Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, robia všetky účinné a potrebné opatrenia na odstránenie všetkých tradičných praktík škodiacich zdraviu detí.

a čl. 28 ods.2.

Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, robia všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby sa disciplína v škole zabezpečovala spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa a v súlade s týmto Dohovorom.“

 Na základe vyššie spomenutých zákonných noriem, ktoré sú nadriadené akémukoľvek podzákonu v SR a akýkoľvek podzákon nesmie byť v rozpore s ústavným a medzinárodným právom mám za to, že nariadenie nosenia rúšok pre výskyt „pandémie“ je irelevantný a nezákonný, a využitím svojho ústavného práva týmto oznamujem, že sa nariadením hlavného hygienika nebudem riadiť ani ja, ani moje dieťa.

Zároveň Vám dávam do pozornosti samotný zákon 355/2007 Z.z. zákon o podpore, rozvoji a ochrane verejného zdravia, na ktorý sa tak často a radi odvolávate.

Zákon 355/2007 (ďalej iba „zákon“) §2 ods. 1 písm.c), d), e), f), g), h) určuje determinanty zdravia, životné podmienky, škodlivé faktory na zdravie človeka s jediným cieľom – ZDRAVIE CHRÁNIŤ!

Zákon §2 ods.1 písm. q) definuje pandémiu. Na základe odvolávania sa na existujúcu pandémiu/epidémiu na území SR žiadam, aby Ste mi definovali explicitne:

 • Veľké množstvo ľudí
 • Rozsiahle územie

Na tieto formy definície údajnej pandémie/epidémie na území SR ohľadom kvantity čo do „množstva ľudí“ a „rozsiahlosti územia“ žiadam, aby boli použité odborné algoritmy a metodiky výpočtov a relevantných štatistických metodík.

V matematickom a štatistickom nepreukázaní kvantity spomínaných dvoch premenných (ľudia a územie), na jedinú (aktuálne neustále testovanú) diagnózu bez korelácie s inými diagnózami, je akékoľvek spomínanie epidémie/pandémie skutkovou podstatou trestného činu šírenie poplašnej správy.

Zároveň žiadam, aby bol Vašim úradom doložený výpočet matematickej pravdepodobnosti a korelačnej analýzy „rizika pravdepodobnosti vzniku škodlivého účinku na človeka v dôsledku expozície nebezpečnému faktoru“ tak, ako je spomenuté v zákone §2 ods.1 písm. u) a písm. v) a na základe realizovaných výpočtov žiadam doložiť jednotlivé chronologické prvky rozhodovacieho procesu v zmysle zákona §2 ods.1 písm. w) ako aj referenčné metódy a štandardy v zmysle §8 ods.3 písm. b).

Žiadam o konkrétnu identifikáciu zdravotných rizík a doloženie spracovaných návrhov na ich minimalizáciu v súlade so zákonom § 11 písm. p) realizovaných na experimentálnej metodike požadovaného množstva sledovanej populácie (vzorky) s ohľadom nosenia – nenosenia rúšok a determinácie ich vzájomnej korelácie.

Zákon 355/2007 §48 ods.1 písm. a) definuje situácie, za ktorých nastáva ohrozenie verejného zdravia. Žiadam, aby mi bola /opäť relevantnými štatistickými a matematickými metodikami/ doložená definícia „nad predpokladanú úroveň“. V marci sa predpokladalo, že v júni bude nakazených niekoľko sto tisíc občanov SR. Ukázalo sa, že to je lož. Z toho dôvodu mám za to, že v SR dodnes NENASTALO OHROZENIE VEREJNÉHO ZDRAVIA a teda všetky opatrenia vykonávané zo strany ÚVZ sú svojvoľné a nezákonné.

Zákon 355/2007 §12 neukladá v žiadnom zo spomínaných opatrení nosenie či prekrývanie tváre rúškami či inou látkou.

Disponujem odbornými lekárskymi vyjadreniami o škodlivom a negatívnom pôsobení rúšok, či inej tkaniny pri prekrývaní si horných dýchacích ciest ako aj odbornými posudkami ohľadom neúčinnosti používania rúšok pri údajnom „predchádzaní kvapôčkových infekcií“.

Keďže je povinnosťou mňa ako rodiča a zároveň štátu a jeho podriadených inštitúcií ochrana zdravia maloletých /v zmysle spomínaných zákonov/, je nesporné, že odmietnutie používať akékoľvek prekrývanie dýchacích ciest je z mojej strany explicitné dodržiavanie platnej legislatívy.

Akékoľvek nariadenie v rozpore so zákonom a nariadenie, ktoré nekorešponduje s povinnosťami chrániť zdravie občanov SR a hlavne maloletých, ktorých ochrana je legislatívou zvýšená, je preto protizákonné a nerešpektovanie a nedodržiavanie nezákonného nariadenia nie je možné sankciovať ani negatívne postihovať občanov, či deti iným spôsobom.

Na vyvodenie osobnej zodpovednosti za konanie, ktoré mám za to, že je protizákonné žiadam, aby v zmysle zákona 211/2000 Z.z. zákon o slobode informácií mi boli poskytnuté všetky informácie ohľadom činnosti a zloženia /mená/ protiepidemiologických komisií od začiatku vyhlásenia mimoriadneho stavu z dôvodu údajnej „pandémie“ na SR.

Zároveň žiadam, aby mi bolo doručené „Čestné prehlásenie“ podpísané hlavným hygienikom, že pri akomkoľvek zhoršení zdravia, či akomkoľvek negatívnom vplyve na zdraví človeka /dieťaťa/ z dôvodu ním nariadeného nosenia rúška, bude znášať všetky liečebné náklady a inú nemajetkovú ujmu vlastnými prostriedkami a vo vlastnej réžii.

 pokračování

tm komentuje

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.