Šílí nejen feministky i neinformovaní a placení a hlupáci. Proč? Oč se jedná? O ratifikaci Istanbulské úmluvy. Pokud by ji parlament ratifikoval, dopustil by se skoro vlastizrady. Nejsou to silná slova? Ne. Předkládám důkaz.

Znáte ten pocit, když se za nějakou věc velmi vehementně berou určití týpci, kteří nejsou zrovna vzorem opravdivé dobroty, laskavosti a čestnosti. Tak je to i s touto smlouvou zvanou Istanbulská – neboli Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Křik od křivých lidí a těch dobro potících a nových feministek, že se dokument musí ratifikovat, ve mně vzbudil zájem o věc. Je nad slunce jasné, že tam bude něco hnít. Je to ten samý případ, kdy vám podomní prodejce nabízí skvělé nádobí za sedmdesát tisíc. Vychvaluje svůj produkt. Prosťáček se nechá ošálit, a pak splácí šmejd roky a nakonec ho exekutor o vše připraví.

Ještě než jsem se dostala k jejímu studiu, promluvil profesor Piťha a jeho projev se stal takovým lakmusovým papírkem. Hned je vidět kdo je kdo a je zřejmější, že tato smlouva bude nekalá kulišárna na země, co ji ratifikují. Jenže co by mohlo být špatného na úmluvě proti násilí páchaném na ženách? To přeci není možné? A tolik zemí už ji ratifikovalo. Když ono tam je to skryté – „ale“.

 

Po přečtení dokumentu mám takový nepříjemný pocit ponížení a vzteku. Pro mě jako ženu je nepřípustné, být pokládaná za něco tak ubohého, že je to třeba chránit podivnou vágní smlouvou, kde se neustále skloňuje jen slovo žena, gender a nařízení státům (strana) a výhody pro neziskovky. Bytost – živý člověk – žena se tam úplně ztrácí a stává se něčím obludným – objektem, co je brán jako ubohý otloukací panák. Domácí násilí se nepáchá pouze na ženách a už vůbec ne jen na partnerkách – manželkách, je pácháno na lidech a opět lidmi – ženami i muži. Tato smlouva nastiňuje do myslí lidí model heterosexuální muž agresor a heterosexuální žena neschopná oběť.

Existují mezinárodní smlouvy i evropské o právech člověka – všech lidí bez rozdílu, takže proč vyčleňovat ženy a mít pro ně něco extra?https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf

Opravdu je ponižující, neuctivé a až urážlivé, že se vůbec takto zvlášť řeší ženská otázka, jakoby ženy Evropanky byly chudinky bez mozků, co si samy nedokáží v ničem pomoci a musí přijít nějaká ženská lobby či neziskovka a zachránit je. Nebo omáčka o právu pro ženy je kouřová clona a jde jen o moc? Vytvořit zaměstnance, statistiky, sledovat společnost a bádat a vydávat nařízení, ovládnout stát.

Strany se zasadí o to, aby byly v pravidelných časových intervalech prováděny průzkumy

populace s cílem vyhodnotit prevalenci a trendy různých forem násilí, které spadají do

působnosti této úmluvy.

Speciální opatření, jichž by bylo zapotřebí pro prevenci a ochranu žen před genderově podmíněným násilím, nebudou v intencích této úmluvy považována za diskriminaci.

Úmluva se tváří, že v Evropských státech neexistují zákony na ochranu člověka, že není vymahatelné trestní právoa vypadá to tak, že v každé evropské zemi ženy oupí pod genderově podmíněným násilím a nemají právo na integritu a jsou neustále diskriminované. Realita taková není a každá normální žena se musí cítit touto Istanbulskou úmluvou ponižována.Nějak moc mi to připomíná film Sexmise.

https://gloria.tv/video/3sB4QBimkPVYAk6JUEN12ZHD1

Proč by ratifikace byla vlastizrádná?

Ne, není dobrý takový dokument a pro naši zemi je zhola zbytečný a jsou tam velmi škodlivé věci. Proberme si podrobněji samotnou úmluvu – jen ta je v češtině, dodatky už ne.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462471

https://rm.coe.int/16800d383a

 

Strany odsuzují veškeré formy diskriminace žen a bezodkladně přijmou legislativní i jiná opatření, aby jí zabránily, obzvláště pak:

zakotvením principu rovnosti mezi ženami a muži do svých ústav či jiného vhodného právního kodexu a zajištěním jeho uplatňování v praxi;

K čemu toto je, vždyť třeba u nás jsou platné zákony chránící oběti i domácího násilí – Ochrana před domácím násilím je v České republice upravena zákonem č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím, ve spojení se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.https://www.mvcr.cz/clanek/domaci-nasili-institut-vykazani-a-dalsi-informace.aspx

Existuje Bílý kruh bezpečí https://www.116006.cz/, různé azyly pro ženy s dětmi. Netřeba na tomto poli práva podnikat nic víc, máme vše dostatečně ošetřeno. Proč ratifikovat něco nepotřebného?

A onen princip rovnosti? Skoro všechny státy by se mohly učit od nás. První československý parlament, který začal pracovat v roce1918 nebyli jen muži vlastenci, ale bylo zvoleno i deset žen. Zdá se vám to málo? Na tehdejší dobu to byl docela nevídaný počet a mnohé z nich byly nejen političky, ale i spisovatelky.Božena Ecksteinová, Anna Chlebounová, Irena Kanová, Františka Kolaříková, Luisa Landová- Štychová, Alice Masaryková, Eliška Purkyňová, Božena Vítková – Kunětická, Ludmila Zatloukalová- Coufalová, Františka Zeminová.

Mezi prvními českými političkami se rozhodně nesmí zapomínat na senátorku Františku Plamínkovou (1875 -1942). V roce 1905 se podílela na založení Výboru pro volební právo žen av roce 1923 založila Ženskou národní radu, která dohlížela na to, aby v Ústavě Československé republiky z roku1920 deklarovaná rovnoprávnost mužů a žen byla dodržována i v praxi.Františka Plamínková byla velmi zásadová a bojovná žena, která se opravdu nebála, bohužel Němci za II. světové války neznali něco jako soucit nebo obdiv k ženám hrdinkám a i ona se ve svých 67 letech stala válečnou obětí. Ihned po atentátu na Heydricha byla zatčena a spolu s ostatními českými osobnostmi a vlastenci převezena do Pankrácké věznice. Němci ji popravili 30. června 1942na Kobyliské střelnici, kde během června byla jimi zavražděna velká část elity českého národa.

Ono po přečtení Istanbulské úmluvy je hned jasná jedna věc – tato smlouva by se měla týkat pouze muslimských zemí a muslimských občanů žijících v EU, protože v dokumentu se hovoří vlastně jen o nich a mělo by to být tedy jasně označeno a deklarováno. U nich a mezi nimi by se měla dělat osvěta -v manuálech Islámu, že žena je podřadná a pouhý mužův majetek.

S vědomím, že násilí vůči ženám jakožto násilí genderově podmíněné má strukturální povahu a toto násilí je jedním z klíčových společenských mechanismů jež ženám vnucují podřízené postavení vůči mužům;

Uvědomujíce si s hlubokým znepokojením, že ženy a dívky jsou často vystaveny závažným formám násilí, jako je domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucený sňatek, zločiny páchané ve jménu takzvané „cti“ a mrzačení genitálií, jež představují závažné porušení lidských práv žen a dívek a obrovskou překážku dosažení rovnoprávnosti mezi ženami a muži;

 

https://www.youtube.com/watch?v=areWIpLgbuE

https://www.youtube.com/watch?v=2X2hGQ7V_Ro

Kde je v této úmluvě další jádro pudla, které zahnívá? Je tam a je dost závažné a jmenuje se finance a neziskovky a vágnost textu, který jde vykládat různě a jelikož je to právní text, tak neprávní pojmy – rod (gender), rodově podmíněné násilí…vymýtit… by neměl obsahovat.

Pojmem „gender“ se rozumí společensky ustavená role, chování, aktivity a atributy, jež daná společnost považuje za náležité pro ženy a muže.

Zrovna tak – co myslí tím vymýtit? To jsou zajímavé právní pojmy a o úmluvě dost vypovídající.

článek 12 – Obecné závazky

1 Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtitpředsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.

Zde se opět jedná hlavně o muslimské tradice obřízky, dětských nevěst, vražd ze cti.

https://www.youtube.com/watch?v=xoPXW8Qm8U8

Jenže tak to nemyslí, jistě se to bude spíš týkat třeba našich Velikonočních mrskaček. To by bylo nepřípustné. Národ jsou i tradice – je to generační dědictví předávané i tisíce let a je to přeneseně řečeno duše národa a nevím o žádné naši tradici, co by vedla ke skutečnému násilí, na komkoliv – ženách, mužích nebo dětech. Ono vůbec tento bod je velmi divný – kdo určí ty sociální a kulturní vzorce? Jistě nějaká gender politická nátlaková skupina – jak lze direktivně určovat vzorce chování? Kdo se bude vymykat, bude vymýcen? Bod zavání podivnou až militantní diktaturou.

O peníze jde především.

článek 8 – Finanční zdroje

Strany vydělí přiměřené finanční a lidské zdroje pro náležité uplatňování integrované

politiky, opatření a programů zaměřených na prevenci a potírání veškerých aktů násilí

spadajících do působnosti této úmluvy, a to i těch, jež zajišťují nevládní organizace a

občanská společnost.

 

Pokud by se stát řídil nařízeními zvenčí, přichází o svoji suverenitu – stát musí být ve svých rozhodnutích absolutně nezávislý, aby mohl vůbec plnit své funkce a to vnitřní i vnější.

Článek 9 – Nevládní organizace a občanská společnost

Strany zajistí na všech úrovních uznání, povzbuzení a podporu práci relevantních

nevládních organizací a občanské společnosti, aktivně se podílejících na potírání násilí vůči ženám a naváže s těmito organizacemi efektivní spolupráci.

zdroj: 9

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...