Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Setkání dvojníků v OSN
  Setkání dvojníků v OSN

  Setkání dvojníků v OSN

 • Člověk a jeho život v Matrixu mezi bezduchými bio-roboty
  Člověk a jeho život v Matrixu mezi bezduchými bio-roboty

  Člověk a jeho život v Matrixu mezi bezduchými bio-roboty

 • Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen
  Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen

  Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen

 • JAG zatkl dalšího zločince ze CDC
  JAG zatkl dalšího zločince ze CDC

  JAG zatkl dalšího zločince ze CDC

Související zprávy

 • Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….
  Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….

  Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….

 • Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21
  Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21

  Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21

 • Vtip, co není vtipem
  Vtip, co není vtipem

  Vtip, co není vtipem

 • Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…
  Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…

  Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…

Co píší jinde o Nibiru, planetě X

…..o nebezpečí ze strany padlých andělů a jejich uměle vytvořené rasy ANIMUS – ANDROID na planetě M51 píšeme dlouhou dobu. Jaké spojení je mezi planetou X, Nibiru a rasou ANDROID????

00:05

Planeta X Nibiru, je to jen výplod chorých mozků, nebo skutečně ovlivňuje naší planetu? Bude datum 23.9.2017 bezvýznamným dnem?

Předpokládám, že na mou první otázku bude čtenářská obec rozdělena na dva nesmiřitelné tábory, Jedni budou tvrdit, že je to konspirační teorie poblázněných lidí. Druhá skupina bude tvrdit, že je to jasně patrné, její existence, jenž se dá pochopit na projevech klimatických změn naší planety.

Pro neznalého čtenáře, o čem že to mluvím? Uvedu jen velmi krátkou informaci o co se jedná. Sám jsem se o této planetě dozvěděl  tuším v roce 1979, kdy jsem upínal svou mysl k mimozemským civilizacím. Tehdy jsem se hodně zabýval Sumerskou civilizací. Díky překladatelské práci ruského spisovatele pana Zacharja Sitčina, kterou věnoval překládáním sumerských hliněných tabulek, jsem se dozvěděl, že Anunnaki, údajní bohové, pocházejí právě z této planety. Mimo jiné, byly na těchto tabulkách i tyto informace. Tato planeta má mít dlouhou eliptickou dráhu, kde vrchol elipsy se nachází daleko mimo sluneční soustavu. Oběh této planety kolem slunce má odpovídat asi 3600 letům. Její velikost převyšuje výrazně velikost Země.

Postupně jsem přestal na tuto planetu myslet. Bylo to způsobeno tím, jak jsem si začal dávat dohromady všechny ty střípky informací z mytologie, s mým narůstajícím biblickým poznáním. Mé porozumění pro projevy  UFO jsem viděl v nových souvislostech a bral jsem tak nějak za samozřejmost, že Nibiru je jen určitá omáčka, která má vše správně zastřít. V roce 2008 jsem však zaznamenal na internetu diskuzi o této planetě a zaujal jsem  vůči těmto informacím postoj pozorovatele. Jak plynul čas, až do této doby, jsem neměl vyhraněný názor na výšeuvedenou otázku. Co mne ale zarazilo tento týden, byla informace o uspořádání mezinárodní konference ohledně Nibiru v pražské Lucerně ve dnech 21. a 22.7.2017 . Shlédl jsem několik videí o tomto mezinárodním setkání, které udělala pořadatelka této akce. Z těchto videí a předložených informací, mne zaujalo několik věcí. Zaprvé bylo zmíněno datum 23.9.2017. Já jsem o tomto datu napsal článek zde.

Zadruhé mne zaujalo, jak jsou popsány projevy přeletu samotného planetárního komplexu Nibiru okolo naší planety v období od října do prosince 2017. Najednou se mi totiž začaly vybavovat určité biblické texty, jenž přesně popisují projevy Země v čase konce.

[wp_ad_camp_1]

Abychom rozuměli co mám na mysli začnu tím co řekl Kristus svým učedníkům, když se jej ptali: “ Kdy to bude a co bude znamením tvé královské parousie (přítomnosti) a závěru systému věcí ?“ ( Matouš 24:3). Mimo jiné, jim řekl toto :“ Ihned po soužení těch dnů se zatmí slunce, a měsíc nedá své světlo, a hvězdy budou padat z nebe, a nebeské moci budou otřeseny.“ ( Matouš 24:29)

Kniha Zjevení zase hovoří o tomto fyzikálním projevu: “ A byla zasažena třetina slunce a třetina měsíce a třetina hvězd, aby se třetina z nich zatměla a aby třetina dne neměla osvětlení a podobně noc. “ ( Zjevení 8:12)

Pokud Nibiru skutečně existuje, její utajování existence dává velký smysl. Výše popsané projevy by skutečně nastaly, pokud by se významně tato soustava přiblížila k Zemi. Všimněte si, že jim Ježíš řekl, že to má nastat ihned po soužení těch dnů. Tady je dobré použít inteligenci a rozlišovací schopnost, jak o nich mluví Matouš o několik veršů dříve. Tady se dostáváme opět k datu 23.9.2017. Údajně od tohoto dne bude přítomnost Nibiru jasně viditelná na obloze i za denního světla. To zákonitě vyvolá takovou paniku mezi lidmi, že nastanou události, o kterých Pan Ježíš hovoří v předchozích verších: “

 „Dávejte si pozor, aby vás někdo nezavedl na scestí, neboť mnozí přijdou na základě mého jména a řeknou: ‚Já jsem KRISTUS‘* a zavedou na scestí mnohé. Uslyšíte války a zprávy o válkách; hleďte, abyste se neděsili. To se totiž musí stát, ale ještě není konec. “ (Matouš 24:5,6)

Jak jsem již uvedl ve svém článku o 23.9.2017, je připravováno na tento den několik událostí. CERN má být toho dne na nejvyšším výkonu. Jedním z účinků, který může nastat, je, že bude omezen elektromagnetický plášť naší planety. Satanisté chtějí dosáhnout zhmotnění démonů. Na nebi bude hvězdné postavení podobné popisu ze Zjevení 12. kapitoly. Pokud by se toto zhmotnění podařilo. První co tito démoni udělají, začnou se prohlašovat za Krista. Budou tvrdit, což nevidíte co se děje na nebi? Nečetli jste o tom v Bibli?

Pokud je Nibiru skutečností, nastane další velice zajímavá událost zmíněná Kristem a tou je to, že budeme slyšet zprávy o válkách. Tady si dovoluji tvrdit, že v té době dojde na splnění Danielova proroctví z 11:45. Velice pozorně si všimněte, co se má stát po tomto válečném střetu. Daniel 12. kapitola a srovnejte si to s 15 veršem a 21 veršem Matoušovy 24. kapitoly.

[wp_ad_camp_1]

Povstane totiž národ proti národu a království proti království a bude nedostatek potravy a zemětřesení na jednom místě za druhým. To všechno je počátek tísnivých bolestivých křečí.“ (Matouš 24:7,8)

Proč povstane národ proti národu a království proti království? Zákonitě se budou chtít lidé přesunout do bezpečnějších míst planety. Ten tlak a ohrožení v nich vyburcuje pud sebezáchovy. Začne se totiž projevovat silná elektromagnetická interakce působením Nibiru  a tak nastane jedno velké zemětřesení za druhým. Pro nezaujatého pozorovatele to bude jako by Země byla v porodních křečích. Samozřejmě to bude doprovázeno nedostatkem potravin.

Tehdy vás vydají do soužení a budou vás zabíjet a budete předmětem nenávisti všech národů kvůli mému jménu. Potom také mnozí klopýtnou a budou se navzájem zrazovat a navzájem se nenávidět. A povstane mnoho falešných proroků a zavedou na scestí mnohé; a protože vzroste nezákonnost, ochladne láska většího množství. Ale kdo vytrvá až do konce, ten bude zachráněn. A tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:9-14)

[wp_ad_camp_1]

Zde jsme upozorněni, že si mnozí uvědomí k jakým událostem dochází. Lidé bez víry, pravá Víra  nemá nic společného s náboženstvím, nějakou filozofií, budou tak zaskočeni, že budou iracionálně vyhodnocovat jednání těch, kdo budou chválit v těchto dnech Stvořitele. Náboženské organizace budou odstraněny. Tehdy politici vyplní Boží úkol, tak jak o něm hovoří 17. kapitola knihy Zjevení. V té době se naplní také tyto verše : “ A když otevřel pátou pečeť, viděl jsem pod oltářem duše těch, kdo byli pobiti kvůli Božímu slovu a kvůli svědeckému dílu, jež mívali. A volali silným hlasem a říkali: „Až dokdy, Svrchovaný Pane, svatý a pravý, se budeš zdržovat a [nebudeš] soudit a mstít naši krev na těch, kdo bydlí na zemi?“  A každému z nich bylo dáno bílé roucho; a bylo jim řečeno, aby ještě chvilku odpočívali, dokud se nenaplní také počet jejich spoluotroků a jejich bratrů, kteří mají být zabiti, jako byli i oni. “ (Zjevení 6:9-11) Při šesté pečeti je opět popsáno, jak se projeví přítomnost Nibiru.

Všimněte si, že se budou takzvaní křesťané vzájemně zrazovat. Proč? Protože je církve na tuto situaci nepřipravily! Budou jako ty pošetilé panny, které už nemají žádný olej. Olej totiž znamená duchovní porozumění. V té chvíli se začnou objevovat falešní proroci jak na běžícím pásu, podněcováni démony a ti co byli vlažní ve svém srdci a víře půjdou za nimi, jako slepé ovce. Oni musí mít viditelné fyzické učitele, neznalí absolutně Božího slova, a tak budou zavedeni na scestí!

Proto až zahlédnete ohavnost, která působí zpustošení, jak bylo řečeno prostřednictvím proroka Daniela, jak stojí na svatém místě (ať čtenář použije rozlišovací schopnost), potom ať ti, kdo jsou v Judeji, začnou prchat k horám. Ať ten, kdo je na střeše domu, nesestupuje, aby si vzal zboží ze svého domu; a kdo je na poli, ať se nevrací do domu, aby si vzal svůj svrchní oděv. V těch dnech běda těhotným a těm, které kojí! Stále se modlete, aby k vašemu útěku nedošlo v zimním čase nebo v sabatním dnu, neboť potom bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až dosud, ano jaké již nikdy nenastane. Vskutku kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.(Matouš 24:15-22)

Tato pasáž má dvě splnění, poprvé to bylo v roce 66 našeho letopočtu a druhé nastane, až král Severu (Rusko) vstoupí na území Izraele. V prosinci minulého roku OSN přijala rezoluci proti Izraeli, že se musí stáhnout z Jeruzaléma a okupovaných území. Je tedy připraven právní rámec na tento vstup.

[wp_ad_camp_1]

Jak jsou zkráceny ty dny a proč by nepřežilo žádné tělo? Zkrácení nastane tím, jak se začnou více a více projevovat účinky působení Nibiru. Tehdy si začnou lidé uvědomovat nutnost spolupráce. Je tady na Zemi ještě Velký zástup, jenž má pokračovat, jako nový národ ze všech zemí, jazyků a národnostních skupin v přebývání na této Zemi, proto musí ustat to zabíjení, které je popsáno výše.

Dle předpovědí těch, jenž jsou údajně obeznámeni s celým průletem planetárního systému Nibiru, hovoří o době sedmi týdnů. Na konci dojde k přepólování Země. Existuje jeden biblický text, který o této události hovoří. Bohužel si nejsem schopen vybavit, kde jsem jej v Bibli četl. Myšlenka je taková, že se jednoho dne probudíte a nebudete schopni poznat hvězdnou oblohu. Proč? Pokud se póly posunou, tak se posune i vaše místo vzhledem k těmto pólům a novému rovníku.

Jestliže vám potom někdo řekne: ‚Pohleďte, zde je KRISTUS‘, nebo: ‚Tam!‘, nevěřte tomu. Povstanou totiž falešní Kristové a falešní proroci a budou dávat velká znamení a divy, aby zavedli na scestí, pokud možno, i vyvolené. Pohleďte, varoval jsem vás předem. Proto, jestliže vám lidé řeknou: ‚Pohleďte, je v pustině‘, nevycházejte; ‚Pohleďte, je ve vnitřních místnostech‘, nevěřte tomu. Vždyť právě jako blesk vychází z východních končin a svítí až do západních končin, taková bude přítomnost Syna člověka. Kdekoli je mrtvola, tam se shromáždí orli. “ (Matouš 24:23-28)

Tady Kristus opět zdůrazňuje, že musíme očekávat velice sofistikovaný útok ze strany démonů a Illuminátských přisluhovačů. Proč mluví o mrtvole a orlech? Stejně jako mrtvé zvíře láká orly k hostině, tak stejně jsou k duchovně mrtvým lidem přitahováni démoni, jako orli.

V jakém období tedy máme očekávat, že se to stane? Až se budou projevovat úkazy na nebi. Možná mohu na závěr použít stejnou vybídku, kterou tak rád na závěr každého pořadu používá V.V.Pjakin. Začněte studovat Boží slovo, abyste se stali dostatečně sebevědomími a uchopili svůj život do vlastních rukou. K tomu vám dopomáhej Bůh JHVH pod vedením Pána Ježíše Krista a Božího Ducha . Amen.

Zdroj (1)

[wp_ad_camp_1]

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
14 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře