…..přeložil jsem pro vás článek, ve kterém máte objasněná veškerá data o potřebě rodných listů pro zločinecké elity. Vše vymysleli perfektně a dokonale, jak veškeré lidi zotročit a udělat z nich navždy podřízené, levné pracovní otroky. O rodných listech a jejich odevzdání zpět matrice jsme psali v minulosti. Kdo nemá rodný list, na takového člověka nemají právo a oni to vědí. Níže se dozvíte, proč jsem dnes článek zveřejnil…

Q9:54

***** **** ***** ****

Stručný portrét organizace UPU

Světová poštovní unie (UPU – Universal Postal Union) byla založena v roce 1874. Od roku 1948 je specializovanou agenturou OSN. Organizace má 191 členských zemí a její sídlo je v Bernu.
Cílem UPU je prohlubovat komunikaci mezi lidmi na sociální, kulturní a obchodní úrovni prostřednictvím účinného poskytování poštovních služeb. UPU podporuje celosvětovou spolupráci mezi poštovními operátory s cílem zajistit co nejlepší poštovní služby pro zákazníky a bezproblémovou mezinárodní přepravu zásilek.

Oblasti činnosti:

  • Počet pošt, poštovních schránek a poštovních boxů
  • Hustota poštovních služeb
  • Poštovní zásilky podle typu
  • Poštovní služby online
  • Příjmy a zisk z poštovních služeb
  • Hospodářská soutěž na trhu poštovních služeb

Málokdo ví, že UPU je jedním z největších zajišťovatelů armády na světě. Žádná válka nemůže nebo by neměla být zahájena bez zajištění UPU. To platí i pro přijímání žadatelů o azyl a válečných uprchlíků. Žádná z těchto skupin by neměla opustit svou zemi bez zajištění UPU. Proč?

Majetek (člověk) musí být pojištěn tak, aby se při převodu majetku (člověka) mohl do nové jurisdikce (země / státu) převést i rodný list. Náklady na přesun do nové jurisdikce (země/státu) musí být pojištěny UPU, jinak není přesun možný.

UPU tak naopak podporuje nepřímé obchodování s lidmi tím, že pojišťuje hodnotu (člověka).

Tento systém je dokonale promyšlený a od roku 1874 se neustále rozvíjí. Je téměř nemožné získat všechny informace, které by byly nutné k úplnému osvobození se od tohoto systému.

Celý systém je založen na zneužívání hodnoty (člověka) prostřednictvím rodného listu (osoby), který má každý člověk od narození.

Zákon o ochraně obětí mučení z roku 1991 (TVPA ; Pub.L. 102-256 , HR 2092 , 106 Stat. 73 , přijatý 12. března 1992 ) je zákon, který umožňuje podávat ve Spojených státech občanskoprávní žaloby proti osobám, které se v úředním postavení cizího státu dopustily mučení a/nebo mimosoudního usmrcení. Zákon vyžaduje, aby žalobce prokázal vyčerpání místních opravných prostředků na místě činu, pokud jsou tyto prostředky „přiměřené a dostupné“. Žalobci mohou být občané USA i ne-občané USA.

Ačkoli byl zákon přijat až počátkem roku 1992, byl předložen již v předchozím roce a jeho oficiální název zní „Zákon o ochraně obětí mučení z roku 1991“.

Zákon o ochraně obětí obchodování s lidmi (Trafficking Victims Protection Act – TVPA) a jeho nově schválené verze zavádějí komplexní opatření pro boj proti obchodování s lidmi, nucené práci a otroctví a pro ochranu práv obětí. Opatření zahrnují: kriminalizaci „obchodování se sexem“ a obchodování s lidmi za účelem nucené práce; poskytování „T víz“ některým obětem obchodování s lidmi a jejich rodinám; poskytování odškodnění a občanskoprávních prostředků obětem; a vytvoření „Úřadu pro monitorování a boj proti obchodování s lidmi“, který bude monitorovat a hodnotit úsilí USA a dalších zemí o prevenci a stíhání obchodování s lidmi a o ochranu obětí.

V této souvislosti je třeba zmínit § 1589 zákona USA.

§ 1589. a) Kdo vědomě poskytuje nebo přijímá práci nebo služby jakékoli osoby -.
(1) Vyhrožováním vážným zraněním nebo fyzickým omezením této osobě nebo jiné osobě;
(2) jakýmkoli plánem, záměrem nebo úmyslem vyvolat v této osobě přesvědčení, že tato osoba nebo jiná osoba utrpí vážnou újmu nebo fyzické omezení, pokud tuto práci nebo služby neposkytne, nebo
(3) zneužitím nebo hrozbou zneužití práva nebo soudního řízení,
bude potrestán podle této hlavy peněžitým trestem nebo odnětím svobody až na dvacet let nebo oběma těmito tresty. Pokud v důsledku porušení tohoto oddílu dojde k úmrtí nebo pokud porušení zahrnuje únos nebo pokus o únos, těžké pohlavní zneužití nebo pokus o těžké pohlavní zneužití nebo pokus o vraždu, bude obviněný potrestán pokutou podle této hlavy nebo odnětím svobody na libovolnou dobu let nebo doživotím, případně obojím.

Dále článek 15 USC § 1692g – US Code – Unannotated Title 15. Commerce and Trade § 1692g také odpovídá tomuto návrhu. Potvrzení platnosti dluhu.

(a) Oznámení o dluhu; obsah
Do pěti dnů po prvním oznámení spotřebiteli v souvislosti s vymáháním dluhu zašle vymahač dluhů spotřebiteli písemné oznámení obsahující následující informace, pokud nejsou v prvním oznámení uvedeny nebo pokud spotřebitel dluh neuhradil: –
(1) výši dluhu;
(2) jméno věřitele, kterému je dluh splatný;
(3) prohlášení, že exekutor uznává dluh za platný, pokud spotřebitel nepopře platnost dluhu nebo jeho části do třiceti dnů od obdržení oznámení;
(4) prohlášení, že pokud spotřebitel písemně oznámí exekutorovi ve třicetidenní lhůtě, že dluh nebo jeho část je sporná, exekutor získá ověření dluhu nebo kopii jakéhokoli rozsudku proti spotřebiteli a kopii tohoto ověření nebo rozsudku zašle spotřebiteli; a
(5) prohlášení, že na písemnou žádost spotřebitele mu exekutor ve lhůtě třiceti dnů sdělí jméno a adresu původního věřitele, pokud se liší od současného věřitele.
(b) Sporné pohledávky

Pokud spotřebitel ve třicetidenní lhůtě uvedené v písmenu a) tohoto oddílu písemně oznámí vymahači dluhů, že dluh nebo jeho část je sporná, nebo že spotřebitel požaduje jméno a adresu původního věřitele, vymahač dluhů zastaví vymáhání dluhu nebo jeho sporné části, dokud vymahač dluhů neobdrží ověření dluhu nebo kopii rozsudku nebo jméno a adresu původního věřitele a dokud vymahač dluhů nezašle spotřebiteli kopii tohoto ověření nebo rozsudku, nebo jméno a adresu původního věřitele. Inkasní činnosti a oznámení, které jinak neporušují tuto podkapitolu, mohou pokračovat během 30ti denní lhůty uvedené v písmenu a) tohoto oddílu, pokud spotřebitel písemně neoznámil inkasní agentuře, že dluh nebo část dluhu je sporná, nebo pokud spotřebitel nepožaduje jméno a adresu původního věřitele. Veškeré inkasní činnosti a komunikace během 30ti denní lhůty nesmí zastínit nebo být v rozporu se sdělením práva spotřebitele na popření dluhu nebo na vyžádání jména a adresy původního věřitele.

(c) Převzetí odpovědnosti
Pokud spotřebitel nezpochybní platnost nároku podle tohoto oddílu, nesmí to být soudem vykládáno jako uznání odpovědnosti spotřebitele.
(d) Právní podání

Oznámení ve formě formálního podání v občanskoprávním řízení se pro účely písmene a) tohoto oddílu nepovažuje za prvotní oznámení.
(e) Ustanovení o oznámení

Rozesílání nebo doručování formulářů nebo oznámení, kromě těch, které se týkají vymáhání dluhu a jsou výslovně vyžadovány hlavou 26 / V. zákona Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), známý také jako zákon o modernizaci finančních služeb z roku 1999, [15 USCA § 6801 a násl.].

Po 144 letech se Světová poštovní unie sešla, aby určila svou roli ve 21. století

A proč o tom píši? Dobrá otázka. Protože právě světelní bojovníci, kterých je v Hotelu Země 144.000 právě na počest tohoto výročí jim všechno ukončí. Zajímavě synchronizováno, že ano. Synchronicita je všechno. Že ano? Sami si o tom napsali, sami si o to řekli.

Světová poštovní unie, jedna z nejstarších mezinárodních organizací na světě, se sešla v etiopském hlavním městě Addis Abeba, aby zlepšila své pracovní postupy a definovala svou roli v moderním světě.

Světová poštovní unie byla založena ve švýcarském hlavním městě Bernu v roce 1874, o více než 70 let předcházela Organizaci spojených národů a v roce 1948 se stala specializovanou agenturou OSN.

UPU zůstává hlavním fórem pro spolupráci mezi národními poštovními službami, pomáhá zajišťovat skutečně univerzální síť, plní poradní a zprostředkovatelskou funkci a poskytuje technickou pomoc. UPU také stanovuje pravidla pro mezinárodní výměnu poštovních zásilek a vydává doporučení pro rozvoj a zlepšení poštovních služeb.

Vzhledem k tomu, že reforma UPU je již více než čtyřicet let na programu jednání, uspořádala UPU mimořádný kongres – teprve druhý od roku 1900 – s cílem zavést opatření, která by zlepšila její rozhodování a efektivitu a zvýšila její význam.

Bishar A. Hussein, generální ředitel UPU, zdůraznil význam tohoto zasedání: „Rozhodnutí, která přijmete tento týden, budou mít velký vliv na budoucnost naší Unie.“

Kongres skončil v pátek a delegáti se jednomyslně shodli na celé řadě reformních návrhů. Patří mezi ně zjednodušení volebních postupů, zlepšení regionálního zastoupení a snížení příspěvků poskytovaných malými ostrovními rozvojovými státy (SIDS), které patří k nejpostiženějším ze všech členských států UPU.

Na ministerském strategickém kongresu, který se konal 6.-7. září a byl součástí celé akce, diskutovali ministři vlád a další vrcholní představitelé s rozhodovací pravomocí o tom, jak může poštovní sektor lépe sloužit státům a občanům, pomáhat růstu ekonomiky a podporovat rozvoj.

S celosvětovou sítí více než 600 000 pošt, 5,3 milionu zaměstnanců a fyzickou infrastrukturou pokrývající 192 zemí, je poštovní sektor klíčovým přispěvatelem k národní a mezinárodní infrastruktuře a hraje důležitou roli v národním rozvoji a při naplňování Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.

Zdroj 54

Pro tadesco přeložil tm

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.