Protokol 10: Státní převrat (Coup D’Etat)

1) Tentokrát začnu opakováním již řečeného, a prosím vás, abyste si připomněli, že vlády i národy posuzují věci jen podle jejich vnější stránky. Jak by mohli také pochopit hlouběji vnitřní smysl, když jejich představitelé myslí jenom na zábavy? Pro naši politiku je nesmírně důležité tuto skutečnost znát. Tato znalost nám může být užitečná, když si současně promluvíme o rozdělení moci, o svobodě slova, tisku, o svobodě svědomí, o spolčovacím a shromažďovacím právu, o nedotknutelnosti vlastnictví a domova, o zdaňování, o rovnosti před zákonem a zpětné působnosti zákonů. To všechno jsou otázky, o nichž se nikdy nesmí před lidem mluvit otevřeně. Když už je jejich přetřásání nevyhnutelné, pak se musí podávat pouze v náznacích a obecné podobě s ujištěním, že všechny tyto zásady moderního práva uznáváme. Smysl této zdrženlivosti spočívá v tom, že obecně a nejasně formulovaný princip nám ponechává možnost vyjmout z něho ten nebo onen bod, aniž by si toho někdo povšiml, zatímco od jasně vyjádřeného zákona není možno odstoupit.

(Poznámka: Joly projednává toto téma šířeji. Uvedl jsem zde dialog v celém rozsahu záměrně, protože nabízí znamenitý náhled do ryze židovského myšlení tohoto otce Protokolů.)

[wp_ad_camp_2]

2) Lid má zvláštní oblibu a úctu k politickým géniům a jejich násilné činy komentuje slovy: Jaká sprosťárna, ale jak šikovně udělaná. – Jaká lumpárna, ale jak dobře a odvážně provedená.

3) Počítáme s účastí všech národů při kladení základů nové, námi navržené budovy. Proto musíme především získat odvážné a duchovně silné náhončí, kteří dokáží odstranit všechny překážky na naší cestě.

4) Až provedeme státní převrat, řekneme lidu: „Až dosud šlo všechno špatně, všichni trpěli. My ale odstraníme příčiny vašeho utrpení, kterými jsou národnosti, hranice a různé státní měny. Jistě, můžete nás odsoudit, ale bude váš odsudek spravedlivý, když ho vynesete dříve, než nám dáte možnost, abychom ukázali své dobré úmysly?“ Potom nás uvítají s jásotem a ponesou nás triumfálně na ramenou. Všeobecné hlasovací právo, na něž jsme navykli i nejnižší vrstvy společnosti a kterého jsme použili jako nástroje k dosažení moci, nám ještě jednou – samozřejmě naposled – prokáže službu a rozhodne, že jednomyslným přáním lidstva je poznat nás dříve, než nás bude soudit.

[wp_ad_camp_2]

5) Za tím účelem musíme přivést k volebním urnám všechny lidi bez rozdílu stavu a majetku, abychom pro sebe získali absolutní většinu, kterou bychom nikdy nedostali od vzdělaných vrstev.

6) Jakmile tímto způsobem přesvědčíme všechny lidi o významu jejich vlastní osobnosti, zničíme tím křesťanskou rodinu i její výchovný vliv.

7) Nepřipustíme, aby se prosazovali vynikající muži; lůza pod naším vedením se již postará o to, aby k ní nemohli promluvit, protože tato lůza je zvyklá poslouchat jenom nás, kteří ji platíme za poslušnost a poddanost. Tím z lidu vytvoříme tak slepou a poddajnou moc, že nebude schopna pohnout se bez vedení našimi agenty, kteří nahradí její dosavadní vůdce. A lid se podrobí, protože bude vědět, že zisk, odměny a různé jiné výhody budou záviset od těchto nových předáků.

[wp_ad_camp_2]

8) Vládní plán musí být dílem jediné osoby, protože kdyby na něm pracovalo více mozků, chyběla by mu jednotnost. Proto plán smíme znát pouze my, ale nesmíme o něm diskutovat, abychom neporušili jeho vznešený význam, nenarušili vztahy mezi jednotlivými částmi a praktickou hodnotu i tajný smysl jednotlivých ustanovení. Kdyby se o tomto plánu diskutovalo, porušil by se nesprávným chápáním jednotlivců, kteří nepronikli do jeho podstaty a neznají jeho hluboký smysl a souvislosti. Naše plány musí být jasně a logicky postavené. Z toho plyne, že nesmíme geniální dílo našich vůdců vydat napospas davu, ba ani je přednést omezenému okruhu lidí.

9) Náš plán nepředpokládá okamžité zničení stávajících zřízení. Nejdříve změníme jejich hospodářskou základnu, a tím také další vývoj, který potom již půjde námi určeným směrem.

[wp_ad_camp_2]

10) Skoro ve všech státech vidíme totožná zřízení, jen s rozdílnými názvy: sněmovny, ministerstva, senáty, státní rady, zákonodárné a výkonné sbory. Nemusím vám vysvětlovat činnost těchto jednotlivých institucí, protože je dobře znáte. Dejte jen dobrý pozor na skutečnost, že každé z těchto zřízení je ve vládním systému důležité, přičemž mám samozřejmě na mysli funkce, nikoli instituce samotné; ty nejsou důležité. Tato zřízení mají mezi sebou rozdělené vládní složky, tedy moc správní, zákonodárnou a výkonnou. Zastávají ve státním aparátu stejné úlohy jako jednotlivé orgány v lidském těle. Je-li ochromena činnost jedné z těchto institucí, pak stát podobně jako lidský organismus onemocní a umírá.

11) Od té doby, kdy jsme do státního organismu vpravili jed liberalismu, změnili jsme celý jeho politický ráz; všechny státy jsme nakazili smrtelnou chorobou, podobnou rozkladu krve. Zbývá už jen počkat na konec jejich smrtelného zápasu.

[wp_ad_camp_2]

12) Z liberalismu povstaly konstituční státy, které nahradily dosavadní samovládu, Nežidům prospěšnou a přirozenou. Konstituce, jak víte, jsou semeništěm nejednotnosti, diskusí, svárů a jalových stranických rozbrojů; slovem ideální školou pro oslabování států. Volební boje, tiskové polemiky a kampaně přivedly vlády k nečinnosti a nemohoucnosti, a tím je změnily na nepotřebné a zbytečné. Tak konečně přišla doba republik a my jsme mohli nahradit skutečného vládce karikaturou v podobě prezidenta, vybraného z našich kreatur a otroků, tedy z davu. To byla nálož, kterou jsme položili pod Nežidy, lépe řečeno pod nežidovské národy.

13) V blízké budoucnosti uděláme z prezidenta úředníka, odpovědného ústavě. Potom se nebudeme muset nijak omezovat při provádění našich záměrů, protože všechna odpovědnost za naše konání padne na tuto námi nastrčenou figurku. Proč by nám mělo záležet na tom, že nastane chaos nebo že se nedá najít vhodná osoba prezidenta, když tyto zmatky stejně vedou k rozpadu státu?

[wp_ad_camp_2]

14) Abychom toho dosáhli, zařídíme zvolení takových prezidentů, jejichž minulost skrývá nějaký temný čin, nějakou „panamu“. Takoví potom budou věrnými vykonavateli naší vůle ze strachu před odhalením, a také z přirozené tužby každého člověka, uchovat si výsady a pocty, související s postavením prezidenta.

15) Poslanecká sněmovna sice bude volit, podporovat a ochraňovat prezidenta, ale vezmeme jí právo navrhovat nebo pozměňovat zákony, protože toto právo propůjčíme prezidentovi, loutce v našich rukou. Prezident bude ovšem cílem všech útoků. Propůjčíme mu proto výsadu odvolá vat se přes hlavu zákonodárného shromáždění přímo k lidu, to znamená obracet se ke slepé většině.

[wp_ad_camp_2]

16) Mimo to prezidentovi propůjčíme právo vyhlašovat výjimečný stav. Tuto výsadu odůvodníme tím, že prezident jako nejvyšší velitel armády musí mít možnost chránit novou republikánskou ústavu, neboť bude jejím odpovědným zástupcem.

17) Tím budeme mít v ruce klíč od svatyně a nikdo kromě nás nebude řídit zákonodárnou moc.

18) Jakmile instalujeme novou republikánskou ústavu, odebereme poslancům právo interpelace ve vládních věcech pod záminkou ochrany státních politických tajemství.

19) Také snížíme počet poslanců na nejmenší možnou míru, což ve stejném poměru sníží možnost politických vášní.

[wp_ad_camp_2]

20) Do činnosti prezidenta bude náležet potvrzování předsedy a místopředsedů poslanecké sněmovny a senátu. Kromě toho omezíme stálé zasedání parlamentu na několik měsíců v roce. Mimo to prezident jako hlava výkonné moci bude oprávněn svolávat a rozpouštět parlament.

21) Aby však nemohl být prezident volán k odpovědnosti za všechny tyto nezákonnosti dříve, než provedeme naše plány, navedeme ministry a ostatní úředníky z prezidentova okolí, aby jednali na svoji odpovědnost bez ohledu na prezidentská nařízení. Tuto roli svěříme senátu nebo státní radě, nikoli jednotlivým osobnostem.

[wp_ad_camp_2]

22) Prezident bude stávající zákony, které připouštějí různý výklad, podávat v našem smyslu. Když mu přikážeme, zruší je třeba úplně. Bude mít právo navrhovat a připravovat výjimečné zákony, a dokonce i měnit ústavu pod záminkou, že je nezbytné zabezpečit blaho státu.

23) Tato opatření nám totiž umožní postupně odstraňovat to, co jsme museli pojmout do ústavy ve fázi našeho uchopení moci. Nenápadně tak dospějeme k odstranění všech ústav, a jakmile přijde čas, podřídíme všechny vlády našemu vlivu.

[wp_ad_camp_2]

24) Je možné, že náš samovládce bude uznán dříve, než bude odstraněna ústava. To by se mohlo stát tehdy, kdybychom lid, unavený nesváry a nemohoucností vlád poštvali, a ten by zvolal: „Svrhněte je a dejte nám panovníka, který by nás sjednotil a odstranil příčiny všech rozporů, totiž státní hranice, státní dluhy a náboženství, krále, který zabezpečí klid a mír, jaký nám nemohou dát naši dosavadní vládci a vlády.“

25) Víte sami dobře, že takové všeobecné povstání je možné jen tehdy, když nenecháme státy na pokoji a když postavíme zeď mezi lid a vládu. Musíme proto celý svět rozeštvávat hádkami, nesváry, zápasy, nenávistí a velkou bídou, musíme vyvolávat hladomor a očkovat choroby, takže Nežidům potom jako cesta z bídy zůstane jediné východisko: touha po našich penězích, to jest po naší vládě.

26) Kdybychom však národům dopřáli oddechu, vytoužený okamžik se nám už nikdy nevrátí.

zdroj: Protokoly sionských mudrcůstr. 30-33

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.