Protokol 20: Peníze a bankrot

1) Teď pojednám o finančním programu, který jsem si vyhradil až na konec svých výkladů, protože je nejobtížnějším a nejdůležitějším bodem naší soustavy. Než začnu, rád bych vám připomněl, že se veškerá činnost nakonec projeví ciferně.

 

[wp_ad_camp_2]

 

2) Jakmile se staneme pány, bude naše samovláda odkázána na vlastní rozpočet a ve vlastním zájmu se uchrání ukládání příliš vysokých daní svým poddaným, neboť zde bude hrát roli otce a ochránce. Protože je státní správa nákladná, bude nezbytné zabezpečit potřebné prostředky. Proto musí být otázka rovnováhy státního rozpočtu projednána velmi pečlivě.

3) Panovník bude v našem vládním systému považován za jediného vlastníka všeho movitého i nemovitého majetku, což se dá v praxi snadno provést. Vyhlásí zcela zákonné vyvlastnění veškerého hotového majetku za účelem regulování oběhu peněz ve státě. Z toho vyplývá, že nejlepším prostředkem je progresivní zdaňování. Bohatý bude muset pochopit, že jeho povinností je zřeknout se části svého nadbytku pro společné blaho státu. Vláda mu za to zaručí nedotknutelnost ostatního majetku a právo na poctivý zisk z onoho nadbytku. Říkám výslovně „poctivý“, protože kontrola majetku zabrání dosud zákonem chráněnému podvodu a zlodějně.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

4) Tuto sociální reformu musíme provést shora, protože doba je k tomu zralá a taková rozumná reforma zaručuje veřejný mír.

5) Daně ukládané chudým jsou vždy zárodkem revolucí a poškozují vládu, která honbou za drobnostmi ztrácí mnohem víc. Daň z majetku mimoto zabrání vzrůstu soukromého jmění u těch, do jejichž rukou jsme se snažili tento majetek shromažďovat jako protiváhu nežidovské vládní moci a jejím financím.

6) Progresivní daň, určovaná výší kapitálu, bude přinášet větší výnos, než dnešní daň stejnoměrná. Dosavadní systém je však zatím pro nás výhodný, protože mezi Nežidy vyvolává neklid a nespokojenost.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

7) Moc našeho panovníka bude spočívat v rovnováze, která státu zaručuje klid. Proto musí majetná vrstva postoupit část svých příjmů k zajištění pravidelného chodu státního stroje. Státní výdaje musí krýt především ti, kteří to mohou nejsnáze unést.

8) Tím podvážeme z velké části příčinu nenávisti chudých vůči bohatým, takže nemajetní v nich takto budou spíše vidět nutné podpůrné zdroje a pilíře míru i blahobytu.

9) Aby nebyly vzdělané vrstvy obyvatel příliš nespokojeny s novou daňovou soustavou, budeme jim předkládat podrobný výkaz státních výdajů, ovšem s výjimkou výdajů na potřeby administrace a trůnu.

10) Panovník sám nebude mít soukromý majetek, neboť bude pokládán za vlastníka celého státu. Dvojí majetek panovníka by si vzájemně odporoval, protože jeho soukromé vlastnictví by ho morálně připravovalo o právo na majetek občanů.

 

[wp_ad_camp_2]

 

11) Ze státních prostředků bude vydržován pouze následník trůnu. Ostatní členové královské rodiny budou muset zastávat placené státní funkce nebo mít jiné zaměstnání, které jim zajistí vlastní příjem. Výsada příslušnosti ke královské rodině jim nebude dávat právo žít na státní útraty.

12) Nabytí majetku a dědictví bude zatíženo progresivní daní. Pokud se movitý majetek převede bez daňového kolku a zaplacení převodní daně, bude ručit původní majitel, a to ode dne doby převodu až do chvíle, kdy byl převod zjištěn. Každý týden se budou u místních daňových úřadů předkládat převodní smlouvy, které budou opatřeny jménem a adresou původního i nového majitele. Od jisté výše převáděného majetku bude povinná registrace obou zúčastněných stran. Daň z prodeje předmětů denní spotřeby bude malá a vybírána předem formou kolku, který bude mít stanovená procenta z hodnoty daného předmětu.

13) Spočítejte si, o kolik předčí výnos těchto daní současné důchody nežidovských států.

14) Státní banka bude shromažďovat rezervní fond do stanovené výše. Všechno, co přesáhne tuto hranici, bude vráceno do oběhu. Náklady na veřejné práce budou hrazeny z těchto přebytků. Protože řízení těchto prací bude svěřeno vládě, vzbudí zájem dělnické třídy o státní zakázky. Část těchto fondů bude také určena pro podporu vynálezů a zlepšování výroby.

 

[wp_ad_camp_2]

 

15) Ve státní pokladně nebude dovoleno přechovávat žádné částky mimo tento fond, který bude důkladně rozpočten. Peníze jsou v zásadě určeny pro oběh a každá překážka v jejich funkci se podobá nedostatku oleje ve stroji.

16) Nahrazení části hotových peněz cennými papíry už úplně podvázalo veřejný úvěr a výsledky toho již můžete pozorovat.

17) Zřídíme rovněž kontrolní účetní úřad, aby se vláda mohla kdykoli okamžitě přesvědčit o stavu účtů státních příjmů a vydání. Z tohoto přehledu budou vyjmuty pouze neuzavřené účty běžného účetního měsíce a dosud nepředložená vyúčtování měsíce minulého.

18) Jedinou osobou, které by okrádání státní pokladny nepřineslo žádnou výhodu, bude sám panovník jako její majitel. Proto také kontrola státní pokladny z jeho strany bude zárukou před možnými zpronevěrami.

 

[wp_ad_camp_2]

 

19) Odstraníme všechny reprezentační povinnosti, které mrhají drahocenným časem panovníka a odvádějí jeho pozornost od státních záležitostí. Jeho moc nebude závislá na oblíbencích, kteří se tísní kolem trůnu, aby mu dodali ve vlastním zájmu lesk a pompu, ale nestarají se o státní záležitosti.

20) Stažením peněz z oběhu jsme ve všech státech Nežidů vyvolali hospodářské krize. Odňali jsme státům obrovské sumy, a ty jsou nyní nuceny obracet se k našim kapitalistům se žádostmi o půjčky. Placení úroků z těchto půjček zničilo finance států a podrobilo je našemu kapitálu.

21) Koncentrace kapitálu do rukou finančníků zničila drobnou výrobu, vysála veškerou produktivní sílu národů, a tím i bohatství států.

22) Množství oběživa nyní neodpovídá čisté spotřebě na obyvatele, a proto také nemohou být uspokojeny potřeby pracujících lidí. Vydávání nového oběživa musí být v přímém poměru k růstu obyvatel, protože i děti je hned od narození nutné počítat za spotřebitele. Nová úprava oběhu peněz je prvořadou životní otázkou celého světa.

 

[wp_ad_camp_2]

 

23) Víte dobře, že zlatý základ měny byl osudný pro všechny státy, které jej přijaly, protože nemohly uspokojit potřebu peněz od té doby, kdy jsme z oběhu stáhli tolik zlata, kolik jen bylo možné.

24) Naše vláda musí založit měnu na podkladě hodnoty práce, přičemž je lhostejné, zda oběživo bude papírové nebo kovové. Množství oběživa bude souhrnem normální spotřeby všech obyvatel. Zvýšíme je, kdykoli se někdo narodí, a stejně tak je snížíme při každém úmrtí. Každá provincie, každý kraj bude zodpovídat za tento rozpočet.

25) Aby každý státní úřad měl včas k dispozici potřebné peníze, určí výši příspěvku a jeho výplatní den vládní nařízení, takže nebude možné zvýhodnění nějakého úřadu ministerstvem na úkor úřadu jiného.

26) Rozpočty státních příjmů a výdajů budou postaveny vedle sebe, aby je bylo možné navzájem porovnávat.

 

[wp_ad_camp_2]

 

27) Naše reformy financí nežidovských států budeme provádět tak, aby nikoho neznepokojily. Poukážeme na nutnost reforem vzhledem k následkům nepořádků, zahnízděných ve finanční politice nežidovských států. Hlavním zdrojem tohoto chaosu je zvyk odhadovat rozpočet pouze přibližně a s mechanicky stoupajícím trendem. Takto nezodpovědně vypracovaný rozpočet se daří s námahou udržet do první poloviny roku. O revidovaném rozpočtu se pak dává hlasovat a povolené úvěry se vyplácejí v následujících třech měsících. Potom se předkládá dodatečný rozpočet a žádá se o další úvěr, aby bylo vůbec možno provést konečné vyúčtování. Protože je rozpočet pro následující rok založen bez příslušných rezerv na celkovém vydání roku předchozího, může schodek dosáhnout proti minulému roku zvýšení o třicet procent, takže se státní rozpočet za každých deset let ztrojnásobí. Takový bezstarostný postup nežidovských vlád končí prázdnou státní pokladnou. Pak nastává období půjček, které pohltí zbývající fondy a uvrhnou všechny státy do úpadku.

28) Pochopíte, že takové finanční hospodářství, které jsme Nežidům doporučili, nebudeme u nás trpět.

 

[wp_ad_camp_2]

 

29) Každá státní půjčka je vždy znamením nemohoucnosti a slabosti vlády, která nedovede použít svého práva. Půjčky visí nad hlavami států jako Damoklův meč, a vlády, místo aby uložily daně podle nastalé potřeby, žebrají s nataženýma rukama u našich bankéřů. Zahraniční půjčky jsou pijavicemi na tělech států, které se nedají setřást, ledaže by odpadly samy nebo by je stát odstranil mocensky. Avšak vlády nežidovských států tyto pijavice neodstraňují, naopak je rozmnožují, a tím si samy podřezávají žíly jako sebevrazi.

30) Co jiného než pijavice je taková půjčka, zvláště pak zahraniční? Půjčka vlastně představuje státní dluhopisy, které nesou úrok v poměru k vypůjčené sumě. Nese-li dluhopis pětiprocentní úrok, je během dvaceti let znovu zaplacen. Za čtyřicet let je zaplacen dvakrát, za šedesát let třikrát. A přitom je původní kapitál nesplacen a dluh zůstává.

31) Z toho plyne, že vlády jsou pak nuceny ubohým poplatníkům vyrvat poslední haléř na splácení úroků cizím kapitalistům, místo aby tutéž sumu vybrali předem na daních, z nichž se žádný úrok neplatí.

 

[wp_ad_camp_2]

 

32) Pokud byly půjčky čistě vnitřní záležitostí státu, nechávali Nežidé klidně plynout peníze z kapes chudých do pokladen bohatých. Od té doby, kdy si na naši radu začaly vlády vypůjčovat v zahraničí, začalo státní bohatství proudit do našich rukou a všichni Nežidé jsou nám poplatni.

33) Nedbalost nežidovských panovníků ve státních záležitostech, neznalost finančních problémů, úplatnost a nespolehlivost jejich ministrů je zadlužila u našich bankéřů do té míry, že se nás už nikdy nezbaví. Vy, pánové, sami dobře víte, kolik námahy a finančních obětí to stálo, než jsme je přivedli k těmto koncům.

34) Jakékoli překážky v oběhu peněz nebudeme trpět. Nebudou žádné státní dluhopisy s výjimkou jednoprocentních. Toto nízké zúročení zaručí, že stát nebude vysáván pijavicemi. Jenom průmyslovým společnostem povolíme vydávat dluhopisy, protože tyto podniky budou schopny platit úroky ze svých zisků. Stát ve srovnání s průmyslem nemá z vypůjčených peněz žádný zisk, protože používá peníze výhradně na vydání.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

35) Tyto průmyslové papíry si zakoupí sám stát, a tímto způsobem se změní z dlužníka, který splácí úroky z půjček, na solidního věřitele. Zamezí se tím poruchám v oběhu peněz. Lenost a příživnictví, které nám byly užitečné v časech nežidovských států, nebudou naší vládou trpěny.

36) Neschopnost čistě zvířecího myšlení Nežidů je zřejmá. Vůbec jim nepřišlo na mysl, že pokud si vypůjčí na úrok, musí tento kapitál i s úroky a úroky z úroků stejně odebrat ze státní pokladny, aby nám je mohli splatit. Nevidí, oč výhodnější by bylo tyto peníze vybrat přímo od svých poplatníků, jimž se žádné úroky neplatí! Právě toto je nejjasnějším důkazem převahy našeho ducha, když jsme jim dokázali vyložit otázku státních půjček tak, že oni v tom nakonec vidí pro sebe výhodu!

37) Až nadejde doba naší svrchované vlády, vytvoříme rozpočet na základě staletých zkušeností, získaných na úkor nežidovských vlád. Náš rozpočet bude jasný, určitý a prokáže výhody naší nové soustavy. Zamezí všem nepřístojnostem, jimiž jsme sice zkrotili Nežidy, ale které naše vláda nebude trpět.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

38) Náš účetní systém bude zřízen tak, že ani panovník, ani poslední úředník státní správy nebude mít příležitost zpronevěřit sebemenší obnos nebo ho užít k jinému účelu, než k jakému byl určen rozpočtem.

39) Bez pevného plánu nelze vládnout. I hrdinové hynou, vydají-li se bez odpovídající výzbroje na cestu, o níž nevědí kam vede.

40) Nežidovské vlády, které jsme naučili zanedbávat státnické povinnosti na honosných recepcích, zábavách a slavnostech, nám sloužily jako krycí pláštík. Hlášení oblíbenců a úředníků, kteří zastupovali panovníka navenek, byla ve skutečnosti vypracovávána našimi agenty a uspokojovala jen povrchní pozorovatele, protože slibovala úspory státních výdajů, s čímž byl krátkozraký dav zcela spokojen. Nežidovští čtenáři našich finančních zpráv by se bývali mohli zeptat: Jak by se tedy mělo dosáhnout úspor? – Novými daněmi místo půjček? – Ale takové otázky nikdo nikdy nepoložil. Sami dobře víte, pánové, kam taková nedbalost zavedla nežidovské vlády a k jakému finančnímu rozvratu dospěly nežidovské státy i přes obdivuhodnou pracovitost svých národů.

zdroj: Protokoly sionských mudrcůstr. 47-51

Knihu můžete stahovat v češtině ZDE a ve slovenštině ZDE.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.