Protokol 5: Právo a lži (LAWS & LIES)

1) Jakou vládní formu dát společnosti, v níž korupce pronikla do všech vrstev, kde je majetek získáván úskoky a prostředky více méně lstivými, kde panuje nemravnost, kde může být morálka udržována jen tresty a přísnými zákony, a ne dobrovolným uznáváním mravních zásad, a kde víra v kosmopolitismus zničila všechny vlastenecké a náboženské city? Je reálné, dát takové společnosti jinou vládu než despotickou, jejíž zásady vám později vysvětlím?

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

2) Vytvoříme pevnou centralizaci vlády, abychom do svých rukou sdružili všechny sociální síly. Veškerá odvětví politického života našich poddaných upravíme pomocí nových zákonů tak, že budou kolečky jediného stroje. Tyto zákony postupně odstraní všechny ústupky a svobody, které jsme Nežidům propůjčili. Tím naše vláda vyústí v tak silný despotismus, že bude vždy a všude schopna umlčet projevy nám nepřátelských nebo nespokojených Nežidů.

3) Mohlo by se namítnout, že tato despotická soustava není v souladu se současným rozvojem civilizace. Dokážu, že opak je pravdou.

4) V časech, kdy národy pokládaly své panovníky za ztělesnění Boží vůle, podrobovaly se bez reptání samovládě. Ale od chvíle, co jsme jim začali našeptávat ideu vlastních práv, začaly se na své panovníky dívat jako na obyčejné smrtelníky. Milost Boží byla odstraněna z korunovaných hlav, a lid, jemuž jsme odňali víru v Boha, svrhl panovnickou moc do prachu. Tím dnem padla veškerá autorita, protože přešla na lid, jemuž jsme ji vzápětí sebrali.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

5) Jsme mistry v umění ovládat masy i jednotlivce pomocí šikovně vyložených frází a umělých teorií, sociálních opatření i jinými duchaplnými prostředky, kterým Nežidé nikdy neporozumí. Toto naše umění pramení ze schopnosti správného analyzování pojmů a přesného pozorování na základě bystrého úsudku. V tom nemáme sobě rovných, stejně jako ve schopnosti připravovat politické plány. V tomto ohledu se s námi mohou měřit jenom jesuité. Dokázali jsme však v očích nemyslícího lidu zbavit jesuity důvěry, protože jejich organizace byla viditelná, kdežto my jsme vždycky v našich tajných společnostech pracovali skrytě. Ostatně, není světu lhostejné, má-li jako hlavu katolíka nebo samovládce z krve Sionu? Ale našemu vyvolenému národu tato otázka lhostejná není.

6) Po jistou dobu by nás mohlo držet pod kontrolou nějaké celosvětové sdružení nežidovských národů, ale proti tomu jsme chráněni jejich nevykořenitelnými neshodami a různicemi. Zapříčinili jsme, že se Nežidé sváří pro národní a osobní zájmy. Vyvolali jsme náboženské, rasové a národnostní nesváry, které mezi nimi udržujeme již dvacet století. Proto také žádný stát nedostane od nikoho pomoc, protože se každý bude domnívat, že by takové spojenectví proti nám poškodilo jeho vlastní zájmy. Jsme již příliš silní, než aby se s námi nemuselo počítat. Žádný stát dnes nemůže uzavřít třeba i tu nejbezvýznamnější smlouvu bez naší tajné účasti.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

7) Per me reges regnant, skrze mne vládnou králové. Proroci nám oznámili, že jsme samotným Bohem vyvoleni k vládě nad celým světem. A Bůh nám také dal schopnosti toto poslání naplnit. Kdyby byl nepřátelský tábor geniální, potom by mohl s námi bojovat. Byl by to strašlivý a nemilosrdný boj, jaký svět ještě neviděl. Ostatně, genialita Nežidů by přišla pozdě.

8) Všechny součásti vládního mechanismu jsou udržovány v chodu silou, která je výhradně v naší moci. Tou silou je zlato. Věda o národním hospodářství, vypracovaná našimi Mudrci, mluví jasně o dávné moci zlata nad trůnem.

9) Abychom měli volné ruce, musí kapitál získat monopol nad průmyslem a obchodem. To se už realizuje pomocí neviditelných rukou ve všech končinách světa. Tato výsada přinese kapitalistům obrovskou politickou moc stejně jistě, jako lidu útisk.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

10) V současné době je důležitější národy odzbrojovat, než je vést do válek. Je důležitější vyvolané vášně obracet v naši výhodu, než je tlumit, je důležitější zmocnit se cizích myšlenek a vydávat je za vlastní, než je potlačovat.

11) Podstatným problémem naší vlády je oslabit ducha veřejnosti kritikou, odvyknout masy myslet a v planých slovech utopit sílu každé myšlenky, protože z přemýšlení se rodí vzdor.

12) Ve všech dobách lid i jednotlivci ztotožňovali slova se skutky. Spokojovali se s tím, co se náhodou bezprostředně podobalo vyřčeným slovům, ale málokdo vydržel pozorovat, zda se slova shodují se skutky ve veřejném životě. Proto zřídíme instituce, které budou okázale prezentovat svoji činnost ve smyslu pokroku.

13) Převezmeme liberální názory všech směrů i stran a poučíme naše politické agenty, aby se jim přizpůsobovali. Ti potom budou tak dlouho mluvit, až svými řečmi každého unaví a znechutí.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

14) K ovládnutí veřejného mínění především musíme masy neustále uvádět v úžas předkládáním zcela protichůdných názorů tak dlouho, až Nežidé v tomto labyrintu úplně zabloudí, a usoudí, že je nejlepší nemít vůbec žádné politické přesvědčení. Vždyť politickým otázkám lid nesmí vůbec rozumět, nýbrž jenom ten, kdo vládne. To je první tajemství.

15) Druhým tajemstvím, nezbytným k úspěchu naší vlády je rozmnožit a podporovat chyby, vášně a zmatky, a rozložit společenská pravidla do té míry, aby se v tomto chaosu nikdo nevyznal a lidé se nemohli spolu domluvit. Tato politika nám umožní rozsévat nesváry na všech stranách, rozdrobit kolektivní síly, jež se nám dosud nechtějí podrobit, a hlavně zbavit odvahy každou individuální tvořivou sílu, která by byla schopna zničit naše dílo.

16) Není pro nás nic nebezpečnější, než osobní iniciativa. Když je vybavena tvořivou silou ducha, je mocnější než milion těch, mezi které jsme zaseli rozkol. Výchovu Nežidů musíme řídit tak, aby jim beznadějně klesly ruce do klína před úlohou, jež vyžaduje osobní rozhodnutí.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

17) Síly, které vyvolává neomezená osobní svoboda, ztrácejí na své působnosti v okamžiku, kdy narazí na svobodu jiného jedince. Z toho vznikají těžké morální otřesy, zklamání a ztráta odvahy.

18) Těmito prostředky unavíme Nežidy tak, že se budou cítit nuceni nabídnout nám mezinárodní vládu, která dokáže bez použití násilí pohltit všechny vlády ná-
rodní, a tím zřídit nejvyšší moc. Na místě stávajících vlád ustavíme nestvůru, která si bude říkat administrativa nejvyšší vlády. Její paže se roztáhnou do všech stran jako pevné kleště, a stane se tak všemocným zřízením, že se jí všechny národy budou muset podrobit.

zdroj: kniha Protokoly sionských mudrců, str. 25-26, ke stažení ZDE(CZ)

Zestručněné znění v angličtině ZDE

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.