Protokol 9: Korupce a násilí (Corruption & Terror)

1) Při uplatňování našich zásad musíme přihlížet k přirozené povaze dotyčného národa, mezi nímž se nacházíme a působíme. Aplikace stejných metod u různých národů by nám nepřinesla úspěch dříve, než upravíme podle našich potřeb výchovu národních mas. Budeme-li však postupovat promyšleně, uvidíte, že během nějakých deseti let změníme charakter i toho nejpevnějšího národa. Pak můžeme klidně počítat další národ mezi nám poddané.

[wp_ad_camp_2]

2) Jakmile nastoupí naše vláda, nenahradíme bojové heslo „Volnost, Rovnost, Bratrství“ heslem jiným, ale pouze změníme jeho význam několika slovy, jako například „právo na svobodu, rovnost a bratrství“. Tím budeme držet býka za rohy.

3) Už jsme zničili všechny vlády kromě naší, i když mnohé z nich ještě formálně existují. Když bude některý stát proti nám něco namítat, bude to jen z vnějších důvodů, ale v každém případě s naším vědomím nebo dokonce s naším souhlasem, protože takový antisemitismus potřebujeme k udržení závislosti našich níže ustanovených bratří. O tom se zde nebudu šířit, protože jsme tuto věc již dostatečně projednali.

4) Ve skutečnosti už před sebou nemáme žádné překážky. Naše svrchovaná vláda se nachází v tak mimozákonném postavení, že se dá všeobecně označit pregnantním slovem „diktatura“. Mohu s klidným svědomím prohlásit, že my děláme zákony, že my jsme soudci, že vynášíme rozsudky smrti, udělujeme milost a že jako vrchní velitelé vojsk jsme pevně v sedle.

[wp_ad_camp_2]

5) Budeme vládnout pevnou rukou, protože držíme trosky kdysi jediné mocné, ale dnes nám už podrobené strany. Jsme nezměrně ctižádostiví, jsme pomstychtiví a nenávistní. Z nás vychází vše pohlcující teror a hrůzovláda, a slouží nám lidé všech názorů a ideologií.

6) Získali jsme utopisty všech odstínů – demagogy, monarchisty, socialisty i komunisty, a všechny jsme zapřáhli pro sebe. Každý po svém a na svém místě podrývá zbytky bývalé vládní moci a pokouší se zvrátit současný vládnoucí řád. Jejich činností jsou rozvráceny všechny státy, které touží po klidu, jemuž jsou ochotny přinést nejvyšší oběti. Ale my jim nedáme pokoj, dokud pokorně a veřejně neuznají naši svrchovanou vládu.

7) Lid bude úpět a požadovat řešení sociálních problémů na bázi mezinárodní dohody. Národy nám vydalo do rukou jejich roztříštění do jednotlivých politických stran, protože k vedení stranických bojů jsou nezbytné peníze, které se všechny nacházejí v našich rukou.

[wp_ad_camp_2]

8) Mohlo by snad být nebezpečné, kdyby se spojila síla moudrosti vůdců se slepou silou davu. Ale proti tomu jsme se již dříve pojistili postavením překážky mezi obě tyto síly v podobě teroru, který proti sobě vzájemně užívají.

9) Proto zůstává slepá moc lidu naší oporou. Jen my sami budeme jejími vůdci a povedeme ji k našemu cíli.

10) Aby se ruka tohoto slepce nevymkla našemu vedení, musíme občas býti ve styku s lidem. Když už ne přímo, pak prostřednictvím našich nejoddanějších náhončích. Jakmile bude naše vláda uznána, budeme na veřejných místech mluvit k lidu a poučíme jej o politických otázkách v tom smyslu, jaký budeme považovat za potřebný. Jak budeme kontrolovat, co se učí na obecných školách? Snadno, protože všechno, co řekne naše vláda nebo panovník, se rychle rozšíří po celé zemi hlasem lidu.

[wp_ad_camp_2]

11) Abychom předčasně nezničili státní zřízení Nežidů, dotkli jsme se jich opatrně a uchopili jen některé důležité orgány státní správy. Tyto resorty byly dříve striktně, ale spravedlivě vymezeny. V nich jsme však liberalismem zaseli svévoli, chaos a nezákonnosti. Zmocnili jsme se justice, volebního práva, tisku, osobních práv a především vzdělání, které je pilířem skutečné svobody.

12) Zdemoralizovali a otupili jsme mládež Nežidů tím, že jsme ji vychovávali podle zásad a teorií, jež sami pokládáme za falešné, ale které jsme záměrně vpravili do jejich myšlení a vědomí.

13) Dosáhli jsme překvapivých úspěchů tím, že jsme protimluvně vykládali text zákonů, aniž bychom měnili jejich věcný smysl. Nejprve jsme smysl zákonů překroutili a pak dokonale zatemnili, takže se vlády ve spletitém zákonodárství vůbec nemohly vyznat. Z toho jsme pak vyvodili teorii o volném výkladu práva podle vlastního uvážení.

[wp_ad_camp_2]

14) Můžete namítnout, že se proti nám v případě předčasného odhalení našich plánů zdvihne vlna ozbrojeného odporu. Pro tento případ máme připravena tak strašná odvetná opatření, že ochromí i nejstatečnější srdce. Brzy budou ve všech hlavních městech vybudovány podzemní dráhy, které můžeme v případě potřeby vyhodit do vzduchu a zničit tak všechna města s jejich státními institucemi i kulturními poklady.

zdroj: Protokoly sionských mudrcůstr. 29-30

Všímáte si té obrovské platnosti Protokolů v každé oblasti života?

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.