Tento rozhovor probíhal mezi novinářkou jménem Sarah a Dr. Jamissonem Nerudou. Jména Anna a Dr. Anderson jsou pouze krycí. Doporučuji rozhovoru věnovat náležitou pozornost, dozvíte se v něm spoustu důležitých dat, která vám krásně zapadnou do celé mozaiky. Rozhovorů je dohromady pět, následuje první část prvního rozhovoru.

raja


Následuje schůzka, kterou jsem nahrála s Dr. Andersonem 27. prosince 1997. Dal mi své svolení nahrát odpovědi na mé otázky. Je to první z pěti interview, která jsem byla schopna nahrát před tím, než odjel, či zmizel. Zápis tohoto interview je doslovným přepisem nahrávky. Nebyly v něm provedeny žádné úpravy a snažila jsem se zahrnout přesná slova a gramatiku, kterou Dr. Anderson použil.

Anna:

„Cítíte se pohodlně?“

Dr. Anderson:

„Ano, ano, je mi dobře a jsem připraven začít.“

Anna:

„Udělal jste některá pozoruhodná prohlášení pokud se týče projektu Ancient Arrow. Mohl byste obšírně popsat, jaké bylo vaše zařazení v tomto projektu a proč jste se rozhodl odejít z vlastní vůle?“

Dr. Anderson:

„Byl jsem vybrán, abych se podílel na rozšifrování a překladu symbolických obrazů v této lokalitě. Pracuji jako znalec v oblasti jazyků a starých textů. Dokáži mluvit přes třiceti jazyky plynule a dalšími přibližně dvanácti jazyky, které jsou oficiálně mrtvé. Byl jsem vybrán k tomuto úkolu z důvodu mých jazykových schopností a dalších mých vloh k rozšifrování obrazových znaků, jako jsou petroglyfy a hieroglyfy. Byl jsem zapojen do projektu Ancient Arrow od jeho samotného počátku, kdy ho od NSA převzala ACIO. Od začátku jsem byl obeznámen s objevem a restaurováním této lokality spolu s dalšími sedmi vědci z ACIO. Rekonstruovali jsme každou z 23 komor časové schrány Tvůrců Křídel a katalogizovali všechny její doprovodní artefakty. Po dokončení restauračních prací jsem se stále víc soustřeďoval na dekódování jejich zvláštního jazyka a návrhem překladových indexů do angličtiny. Byla to velice obtížná práce, jelikož optický disk, nalezený ve 23. komoře byl nedobytný žádnou z našich technologií. Předpokládali jsme, že tento disk obsahuje většinu informací, o kterých Tvůrci Křídel chtějí, abychom věděli. Nicméně, nebyli jsme schopni spočítat, jakým způsobem použít symbolické obrazy nalezené v jejich komorách, abychom mohli disk dešifrovat. Rozhodl jsem se odejít z projektu po tom, co se mi povedlo vyvodit přístupový kód k tomuto optickému disku. Krátce nato jsem se stal vědomý si něčeho, co mohu popsat jako přítomnost Tvůrců Křídel. Cítil jsem, jakoby mne navštěvovali… a dokonce jakoby mi pomáhali v mé práci…“

Anna:

„Jestliže říkáte, že vás navštěvovali, měl byste pro to nějaký důkaz?“

Dr. Anderson:

„Pracoval jsem 70 hodin týdně na dešifrovacích vzorcích pro symbolické obrazy a takhle to pokračovalo přibližně 8 měsíců. V průběhu této doby jsem vyzkoušel snad každou představitelnou kombinaci, abych vytvořil klíč k disku. Byl jsem přesvědčen, že to je jediná cesta, jak jej dešifrovat. Byl jsem také přesvědčen, že je to úmyslně udělané tak těžké, alespoň vzhledem k naší úrovni myšlení. Vypadalo to, jakoby tento boj o klíč k jejich jazyku trénoval část mého mozku, či nervového systému, aby mi to umožnilo s nimi komunikovat. Začal jsem slyšet, jak ke mně mluví. Začalo to, jako slovo, či dvě… pak věta…možná jenom jednou denně. Nedávalo to ale žádný smysl, co jsem slyšel. Ale jednoho dne jsem pracoval na obraze v komoře a najednou jsem uviděl jak se v obraze něco jakoby pohybovalo. Jeden z těchto symbolů se pohnul a nebyla to žádná hra světla. Uvědomil jsem si, že Tvůrci Křídel by mohli na mne působit, že vlastně cestovali v čase do mého času a nějakým způsobem jejich obrazy jsou skutečně portály, ve kterých se pohybovali časem.

Pak jsem začal slyšet jejich pokyny, anebo přesněji, jejich myšlenky. Byly mi dány mentální obrazy, jak použít Sumerský jazyk pro dekódování jejich symbolických obrazů. Myslel jsem, že blázním. Cítil jsem se, jakoby má mysl si se mnou dělala legraci… protože jsem tak těžce pracoval a potřeboval jsem si vzít dovolenou, ale poslouchal jsem hlasy, protože to, co říkali, se zdálo přijatelné. Když jsem ukončil práci na přístupovém kódu a ono to fungovalo, Věděl jsem, že jsem opravdu s nimi komunikoval.“

Anna:

„Řekl jste o tom někomu? Myslím to, že jste s nimi komunikoval?“

Dr. Anderson:

„Udržel jsem to v tajnosti. Nebyl jsem si jist, jak bych to byl schopen vysvětlit a nechtěl jsem vzbudit podezření, takže jsem chystal svou práci a začal vyvíjet překladové indexy pro 8.110 stránek , které byly objeveny v optickém disku. Bylo podstatné, že jsme měli index „písmeno na písmeno“ abychom mohli obdržet smysl jejich jazyka… nazvali jsme to „překladová zrnitost“. Jakmile jsem začal s prací na překladu, začal jsem také vidět zlomkovité obrazy Tvůrců Křídel…, jako jakýsi holografická obraz, jenž se objevil a pak zmizel za pár sekund.

Navštívili mne celkem třikrát – vždy u mne doma a v noci – a řekli mi, že jsem byl vybrán jako jejich spojka, či mluvčí. Ovšem jsem se zeptal, proč já a ne můj kolega Fifteen, řekli, že Fifteen není schopen k nim mluvit, protože je již v područí Cortea.“

Anna:

„Řekněte mi něco o Fifteenovi. Jak vypadá?“

Dr. Anderson:

„Fifteen je génius nesrovnatelné inteligence a poznání. Je vůdcem Labyrinth Group od jejího založení v roce 1963. Měl pouze 22 let, když vstoupil do ACIO v roce 1956. Myslím, že byl objeven dost brzy předtím, než by měl šanci získat si pověst ve vědeckých kruzích. Byl odpadlickým duchem, který chtěl stavět počítače, které by byly schopny cestovat v čase. Můžete si představit, jak tento jeho cíl – uprostřed padesátých let – musel znít jeho profesorům?

Netřeba říkat, že nebyl brán vážně a bylo mu doporučeno, aby se podřídil akademickému protokolu a dělal seriozní výzkum. Fifteen přišel do ACIO přes spojení ACIO s Bell Labs. Bell Labs nějak o něm zaslechli, že je vynikající a najali ho, ale on rychle odkráčel z jejich výzkumné činnosti a chtěl dělat na své vizi cestování v čase.“

Anna:

„Proč se tak zajímal o cestování v čase?“

Dr. Anderson:

„To nikdo neví. A jeho důvody se mohly časem měnit. Přijatelný účel byl vyvinout„Technologii čisté tabule“. (BST – Blank Slate Technology, pozn. překl.) BST je formou cestování v čase, která umožní přepsat historii a to, co se nazývá „Intervenčními body“.Intervenční body jsou kauzální energetická střediska, které vytváří důležitější událost, jako je např. rozpad Sovětského Svazu, nebo hvězdný program NASA. BST je nejpokročilejší technologií a je jasné, že kdo ji vlastní, může se účinně bránit jakémukoliv útočníkovi. Je to, jak Fifteen rád říkal, klíč ke svobodě. Pamatujte, že ACIO byla určena jako prvotní rozhraní pro použití a aplikaci mimozemských technologií a to jak jejich přizpůsobením „hlavnímu proudu“ společnosti, tak i pro vojenské použití. Byli jsme odhaleni mimozemšťanům a znali jsme jejich velení. Někteří z těchto mimozemšťanů se ACIO velice báli.“

Anna:

„Proč?“

Dr. Anderson:

„Byly zde dohody mezi naší vládou – zvlášť NSA – ke spolupráci s některými mimozemskými druhy, obecně nazývanými Šediváci, výměnou za spolupráci jim bylo umožněno zůstat v tajnosti a provádět své biologické pokusy utajeně. Byl tam také Program transferu technologií, ale to je další příběh . . . Nicméně, ne všichni Šediváci pracovali pod jednotným velením. Byly určité skupiny Šedých, kteří se dívali na lidi málem tak, jak se my díváme na laboratorní zvířata.

Unášeli lidi a zvířata a v uplynulých 48 letech… v podstatě vedli své pokusy směrem k tomu, aby zjistili, jak by se jejich genetika mohla stát volně křížitelná s lidskou a zvířecí genetickou stavbou. Jejich zájmy nebyly úplně pochopeny, ale jestliže akceptujete jejich činnost, zachová to jejich druh. Jejich druh vymírá a oni mají strach, že jejich biologickému systému chybí emocionální vývoj, který by vylepšil jejich technické schopnosti odpovídajícím způsobem.

Fifteen byl Šediváky kontaktován ve své funkci v ACIO a oni vyslovili přání poskytnout Program transferu technologií v plném rozsahu, ale Fifteen jej odmítl. Měl již dohodu ohledně Programu transferu technologií (TTP) s Corteem a cítil, že Šediváci jsou organizačně velice roztříštění k tomu, aby dostáli svým slibům. Dále ještě, technologie Cortea byla v mnohých ohledech dokonalejší, než Šedivácká… snad s výjimkou jejich technologie implantace paměti a technologie genetické hybridizace. Nicméně, Fifteen a celá Labyrinth Group, důkladně zvažovala svazek se Šediváky, když ne z jiného, tak z toho důvodu, aby měla přímou komunikaci pokud se týká jejich zavedené činnosti. Fifteenovi se líbilo být zasvěceným… takže nakonec jsme zřídili alianci, která obsahovala prostou výměnu informací mezi námi. Poskytli jsme jim přístup k našim informačním systémům, které se vztahují k genetice populace a její jedinečné predispozice, jejich různá kritéria, včetně mentálního, citového a tělesného chování. Oni nám na oplátku poskytli výsledky svých genetických výzkumů. Šediváci a většina mimozemšťanů toho typu, komunikují s pozemšťany výlučně telepatií, kterou jsme nazvali sugestivní telepatií. Zdálo se nám, že Šediváci komunikovali takovým způsobem, jakoby se snažili vést rozhovor k určitému závěru. Jinými slovy, měli vždy řád a my jsme si nebyli nikdy jisti, jestli jsme podřízeni jejich programu, anebo jsme dospěli skutečně ke svým vlastním závěrům.

Myslím, že to je důvod, proč Fifteen nedůvěřoval Šedivákům. Cítil, že používají komunikaci k manipulaci výsledkem, tak, že své zájmy upřednostňují před zájmy sdílenými. A kvůli tomuto nedostatku spolehlivosti, Fifteen odmítl vytvoření jakéhokoli svazku, či přijetí TTP (pozn. překl.: Program transferu technologií), kterého rozsah by byl vyhovující naší činnosti, ať už ACIO, nebo Labyrinth Group.“

Anna:

„Věděli Šediváci o Labyrinth Group?“

Dr. Anderson:

„Nevěřím, že by věděli. Obecně byli přesvědčeni, že lidé nebudou dost šikovní, aby zakryli své aktivity. Náš rozbor situace ukazoval, že Šediváci mají útočné technologie, které jim dávají falešný dojem bezpečnosti, pokud se týče slabosti jejich nepřátel. Neříkám, že jsme nepřátelé, ale nikdy jsme jim nevěřili. Oni to nepochybně věděli. Také věděli, že ACIO má technologie a mozky, které převyšují běžnou lidskou úroveň. a měli tak trochu respekt – snad i strach – z našich schopností. Nicméně, nikdy jsme jim neukazovali žádnou z našich technologií a nikdy jsme s nimi nevedli hluboké dialogy o kosmologii či nové fyzice. Oni se jasně zajímali o naše informační databáze a byl to jejich základní zájem ve vztahu k ACIO. Fifteen sloužil jako primární rozhraní se šediváky, protože oni v něm cítili srovnatelný intelekt. Šediváci se dívali na Fifteena jako na ekvivalent našeho planetárního generálního ředitele.“

Anna:

„Jak se Fifteen stal vedoucím ACIO a současně Labyrinth Group?“

Dr. Anderson:

„Byl ředitelem výzkumu v době, kdy ACIO poznalo Corteum. V této pozici, byl on jedinou logickou volbou, aby bylo možné posoudit jejich technologii a určit její hodnotu pro ACIO. Okamžitě si Corteum oblíbil a jedním z prvních Fifteenových rozhodnutí bylo využít na sobě technologii Cortea zvanou „inteligenční akcelerátor“. Po třech měsících zkoušek, (většina z nich nebyla obsažena v jeho informačních přehledech adresovaných současnému výkonnému řediteli ACIO), byl Fifteen naplněn vizemi o tom, jak vytvořit BST.

Výkonný ředitel se polekal rozsahu Fifteenovy činnosti, týkající se BST a cítil, že by to mohlo pohltit příliš mnoho zdrojů ACIO na technologický vývoj, který byl velice nejistý. Fifteen se ukázal jako odpadlík, jelikož za pomoci Cortea založil Labyrinth Group. Zájmy Cortea, pokud se týče BST byly stejné, jako Fifteenovy. „Klíč ke Svobodě„, jak byl někdy nazýván, byl uznán výzkumní prioritou Labyrinth Group a její zakládajícími členy se stali Corteum a Fifteen.

V průběhu několika dalších let vybral Fifteen vědeckou smetánku z ACIO, aby podstoupila program „inteligenční akcelerace“, jako ho podstoupil on sám. Udělal to za účelem vývoje vědecké skupiny, která by mohla – ve spolupráci s Corteem – úspěšně vynalézt BST. ACIO, dle názoru Fifteena, byla příliš řízena NSA a cítil, že NSA nebyla dostatečně zralá k tomu, aby odpovědně rozvinula technologie, jenž, jak věděl, budou vyvinuty, jako výsledek práce Labyrinth Group. Fifteen v podstatě plánoval převzít ACIO – a byl v tom podporován převážně nováčky v ACIO, které sám získal – aby to udělal.

Toto se stalo několik let předtím, než jsem byl přijat do ACIO, jako student a asistent. Mému nevlastnímu otci se Fifteen líbil, takže mu dopomohl stát se výkonným ředitelem ACIO. Bylo tam pak určité období nestability, ale asi za rok Fifteen pevně uchopil řízení ACIO a taky Labyrinth Group.

Jak jsem řekl na počátku… bylo na něj pohlíženo jako na zástupce této planety a v podstatě jím je. Z mimozemských skupin, jenž se kontaktovali s lidstvem, jedině Corteum pochopilo Fifteenovu úlohu. Měl vizi, která je jedinečná v tom, že je to matrice ve vývinu BST a záleží pouze na volbě správných technologických a lidských zdrojů, aby to bylo možné.“

Anna:

„Proč se Fifteen a Labyrinth Group natolik podřizují vývoji BST?“

Dr. Anderson:

„ACIO má přístup ke mnoha starým textům, jenž obsahují proroctví o zemi. Tyto byly sesbírané v průběhu posledních několika set let naší sítí tajných organizací, kterých jsme členem. Tyto staré texty nejsou známy v akademických kruzích, médiích, či hlavnímu proudu společnosti; a docela sugestivně vykreslují dvacáté první století. Fifteen byl informován o těchto textech ještě dříve, než se stal ředitelem výzkumu ACIO a toto poznání jedině podpořilo jeho přání vyvinout BST.“

Anna:

„Co je v těch proroctvích a kdo je vyslovil?“

Dr. Anderson:

„Proroctví byla vyslovena různými lidmi, kteří většinou jsou anonymní, či neznámí, takže jejich jména vám stejně nic neřeknou. Vidíte, cesty v čase je možno provádět z pozorovací úrovně lidské duše… to jest, jistí jedinci jsou schopni pohybu ve sféře, kterou nazýváme vertikálním časem a vidět budoucí události s velkou přesností, ale nemohou je změnit. Jsou také jednotlivci, kteří – dle našeho názoru – vstoupili do kontaktu s Tvůrci Křídel a byly jim předány zprávy ohledně budoucnosti, které oni zanechali ve formě symbolických obrazů, anebo vyhynulých jazyků, jako Sumerský, Mayský a Čakobský.

Zprávy a proroctví, které zanechali, mají několik souhlasných pramenů, či témat, které se mají stát na začátku 21. století, kolem roku 2011. Hlavní z nich je infiltrace větších vlád světa, včetně Spojených Národů, cizí rasou. Tato cizí rasa je dravá rasa, s velmi rafinovanými technologiemi, které jim umožňují splynout s lidským druhem. To jest, mohou se tvářit jako lidé, ale budou vskutku směsí člověka a androida. Bylo prorokováno, že tato cizí rasa ustanoví světovládu a zákon, jako svou výkonnou moc. Bude to konečná výzva lidskému společenství a inteligenci, výzva k přežití, jako druhu. Tyto texty jsou drženy před veřejností v tajnosti, protože jsou příliš provokativní a mohly by způsobit apokalyptickou odvetu a masové šílenství…“

Anna:

„Říkáte skutečně to, co slyším? Že anonymní proroci, bůhví odkud a kdy, měli vidění o budoucnosti, ovládané rasou robotů? Doufám, že si uvědomujete, jak… jak neuvěřitelně to zní?“

Dr. Anderson:

„Ano . . . vím, že to zní neuvěřitelně…, ale, ale to stejné, pouze ve trochu zředěné formě je psáno v proroctvích našich náboženských textů, jenomže cizí rasa je tam popsána jako antikrist; jakoby se ta rasa personifikovala v osobě Lucifera. Tato forma proroctví byla přijatelná pro strážce těchto textů a tak umožnili rozšíření této textové formy, pouze pojem „cizí rasa“ byl vyřazen.“

Anna:

„Proč? A kdo přesně je ten kdo určuje, co můžeme číst a co ne? Snažíte se mi namluvit, že je tady tajný redakční výbor, který prohlíží knihy před jejich distribucí?“

Dr. Anderson:

„Je to velice složitá věc a zabralo by mi celý den, kdybych vám měl dopodrobna vysvětlovat strukturu této kontroly informací. Většina velkých světových knihoven má sbírky informací, které nejsou dostupné široké veřejnosti. Pouze učenci jsou oprávnění prohlížet si tyto materiály a obvykle pouze na místě v knihovně. Stejným způsobem, jsou rukopisy, které vypadaly sporně a postulovaly teorie, které byly pronikavě odlišné od přijatých systémů víry jejich reality. Tyto rukopisy či písma byly vypovězeny různými zdroji, včetně Vatikánu, universit, vlád a dalších institucí. Tyto texty byly vyhledávány tajnými organizacemi, kterých úkolem bylo sbírat a podržet si tyto informace. Tyto organizace jsou velmi mocné a bohaté a mohou koupit takový rukopis za relativně malou finanční částku. I když mnoho z těchto písem je považováno za kejkle, takže knihovny se s nimi rádi podělí za dotaci, anebo skromný příspěvek. A také, většina z těchto textů nikdy nebyla publikována, jelikož vznikly v době před vynalezením knihtisku.

Existuje síť tajných organizací, volně propojených přes finanční trhy a své zájmy na světovém dění. Jsou to obecně centra moci peněžních systémů a příslušných zemí a jsou to elitáři prvního řádu. ACIO je členem této sítě, pouze proto, že je správně vykládáno, že má nejlepší technologie na světě a tyto technologie mohou být rozvinuty k finančnímu zisku skrze tržní manipulaci. Nejde ani tak o výbor pro úvodníky… kdepak, tato tajná síť organizací neprohlíží knihy před jejich vydáním. Její vlastnictví je výhradně ve starých rukopisech a náboženských textech. Mají velmi velký zájem o proroctví, protože věří v pojem vertikálního času a mají eminentní zájem v poznání velkých změn ve struktuře našeho životního prostředí, které by mohly mít vliv na ekonomiku. Víte přece, že pro většinu z nich, je jedinou hrou, kterou se vyplatí na této planetě hrát, je získávání stále rostoucího bohatství a moci skrze orchestrální manipulaci klíčových proměnných, které řídí ekonomický stroj našeho světa.“

Anna:

„Takže, jestliže jsou tak chytří ohledně budoucnosti a věří v tato proroctví, co dělají, aby nás všechny ochránili před těmito vetřelci?“

Dr. Anderson:

„Pomáhají zásobovat ACIO. Tento kolektiv organizací má ohromné bohatství. Více, než mnohé vlády mohou pochopit. ACIO jim poskytuje technologie k manipulaci peněžními trhy a tak hrabou desítky miliard dolarů každý rok. Ani mně není znám rozsah jejich společného bohatství. ACIO také přijímá podíl z prodeje těchto rozředěných technologií těmto organizacím, v zájmu jejich vlastního bezpečí a ochrany. Vymysleli jsme nejdokonalejší bezpečnostní systémy světa, které jsou nezjistitelné a nedobytné, vnějšími silami, jako CIA nebo předtím KGB.

Důvod, proč dotují ACIO je ten, že věří, že Fifteen je skvělý člověk a jsou informováni o postupu prací na vývoji BST. Vidí tuto technologii jako konečnou záruku proti těm proroctvím a umožní jim ponechat si relativní kontrolu nad světem a národními ekonomikami. Také znají Fifteenovu strategickou pozici s cizími technologiemi a doufají, že s jeho geniem a mimozemskými technologiemi, které ACIO převzalo, se povede vyvinout BST dříve, než se proroctví naplní.“

Anna:

„Ale proč mají najednou takový zájem o časovou schránu Tvůrců Křídel? Jakou to hraje roli v těchto materiálech o BST?“

Dr. Anderson:

„Zpočátku jsme nevěděli, jaká je spojitost mezi projektem Ancient Arrow a BST. Musíte pochopit, že časová schrána je soubor 23 komor, přesně vyfrézovaných ve zdi kaňonu uprostřed ničeho, přibližně 80 mil severovýchodně od kaňonu Chaco v Novém Mexiku. Je to bezpochyby nejúžasnější archeologický objev všech časů. Jestliže bylo vědcům dovoleno zkoumat tuhle lokalitu, se všemi jejími nedotčenými artefakty, jímala je z toho objevu nepopsatelná úcta.

Naše předběžné předpoklady byli, že v tomto místě uložily časovou schránu druhy, jenž tady zanechala mimozemská rasa, která navštívila zemi v osmém století. Nemohli jsme pochopit, proč to umění je tak jednoznačným původem ze Země, když to měla být časová schrána. Jediný logický závěr byl, že by reprezentovala budoucí verzi lidstva. V tom jsme si ale nebyli jisti, až pokud jsme nevypočítali kód přístupu na disk a přeložili první z jeho dokumentů.

Jestliže jsme jednou jasně pochopili, jak chtějí být Tvůrcové Křídel chápáni, začali jsme zkoušet jejich požadavky, týkající se analýzy maleb v komorách, poezie, hudby, filozofie, a artefaktů. Tato analýza nás ujistila, že jsou věrohodné, tedy, že oni jsou nejenom cestovatelé časem, ale že také vlastní formu technologie BST…“

Anna:

„Proč jste předpokládali, že vlastní BST?“

Dr. Anderson:

„Věřili jsme, že vytvoření schrány jim zabralo nejméně dva měsíce. To by vyžadovalo otevřít a udržet otevřené časové okno a fyzicky pracovat v tomto časovém rozsahu. Je to základním požadavkem BST. Navíc, je nezbytné mít schopnost vybrat intervenční body velice přesně a to jak v čase, tak v prostoru. Věřili jsme, že měli tuto schopnost a dokázali to se svou časovou schránou.

A ještě, tyto technologické artefakty, které zanechaly, byly důkazem že jejich technologie je natolik pokročilejší, než je naše, že jsme jí dokonce nebyli schopni pochopit. Žádná z mimozemských ras, které známe, není tak pokročilá, abychom ji nemohli zkoumat, přizpůsobit ji a rozebrat ji. Naopak, technologie v Ancient Arrow, jsou úplně záhadné a nepřístupné našemu bádání. Zvážili jsme, že jsou natolik pokročilé, že jsou doslova nerozeznatelné a nepoužitelné, co je – může to znít zvláštně – jasnou známkou velmi vyspělé technologie.“

Anna:

„Takže jste se rozhodli, že Tvůrcové Křídel vlastní BST, ale jak jste si představovali, že získáte jejich poznání?“

Dr. Anderson:

„Doposud jsme nevěděli, že odpověď na tuto otázku je tak těžká. ACIO vrhla na tento projekt svoje nejlepší zdroje a to po dobu více než čtyř let. Postuloval jsem teorii, že časová schrána je kódované komunikační zařízení. Začal jsem teoretizovat, že kdyby někdo věnoval úsilí k interakci s těmi různými symbolickými obrazy, a ponořil se do filozofie a umění časové schrány, mělo by to takový vliv na centrální nervovou soustavu, který by zlepšil fluidní inteligenci.

Podle mého názoru, bylo základním účelem časové schrány, aby podpořila fluidní inteligenci, takže BST by se dala nejenom vyvinout, ale také používat…“

Anna:

„Ztrácím nit… Jaký je vztah mezi BST a fluidní inteligencí?“

Dr. Anderson:

„BST je specifickou formou cestování časem. Literatura sci-fi zachází s časem, jako s něčím, co lze poměrně snadnou navrhnout a vyvíjet a je relativně jednorozměrný. Cestování časem není však jednorozměrné. Tak pokročilé technologie, jako mají Corteánci a Šedí mimozemšťané, již vyrobili něco, jako BST. Jsou schopni cest v čase ve své základní formě, ale nemohou s tímto časem, kam cestují, vstoupit do interakce. To jest, mohou se vrátit v čase zpět, ale jednou jsouce tam, nemohou měnit události tohoto času, protože jsou pouze v pasivním, pozorovacím stavu.

Labyrinth Group vedl sedm pokusů s cestováním v čase za posledních 30 let. Jedním z nezpochybnitelných výsledků těchto pokusů je, že cestující osoba je nedílnou proměnnou technologie použité k těmto cestám. Jinými slovy, osoba a zařízení musí být pečlivě sestaveno dohromady. Labyrinth Group, již vlastní zařízení BST, ale chybí jí cestovatel – osoba, která by vhodnou formou obelstila technologii a provedla nastavení štěpení sekundy, jenž vyžaduje BST.

Labyrinth Group nikdy nebrala vážně lidský prvek BST, jeho neoddělitelnost od technologie samé. Je několik z nás, kteří byli zapojeni do překladové indexace Tvůrců Křídel, kteří začali cítit, že je to přirozenou vlastností časové schrány: zvýšit fluidní inteligenci a aktivovat nové smyslové vstupy, které byly nezbytné pro zkušenost BST.“

Anna:

„Pořád ale nechápu, co vás vedlo k tomuto závěru…?“

Dr. Anderson:

„Když jsme přeložili prvních 30 stránek textu z optického disku, naučili jsme se některé užitečné věci o Tvůrcích Křídel a jejich filosofii. A to, že zdůrazňovali, že třírozměrné a pětismyslové panství, na které jsou lidé přizpůsobeni, je důvodem, že člověk používá jenom zlomek své inteligence. Prohlašovali, že časová schrána je mostem ze třídimenzionální a pětismyslové domény do multidimenzionální a sedmismyslové domény bytí.

Podle mého mínění, říkali tím vlastně, že za účelem použití BST, cestovatel musí působit z multidimenzionální a sedmismyslové domény bytí. Jinými slovy, BST byl příslovečný velbloud přes oko jehly . . . nebo jinými slovy . . . něco nemožného. . .“

Anna:

„Zdá se to pro mne přijatelné, ale proč to bylo tak těžké pochopit pro ACIO?“

Dr. Anderson:

„Tato iniciativa byla ve skutečnosti pod vedením Labyrinth Group, ne ACIO, i když v tom prakticky není žádný rozdíl. Pro Fifteena bylo těžké uvěřit, že by časová schrána mohla aktivovat anebo postavit most, který by způsobil, že se někdo stane cestovatelem v čase. Zdálo se to jako mimořádně nepravděpodobné. Cítil, že schrána může obsahovat technologii umožňující BST, ale nevěřil, že by to byl pouze vzdělávací, či vývojový zážitek.

Jiným výsledkem hloubkového zkoumání časových schrán je smysl pro loajalitu filosofii Tvůrců Křídel a k přístupu k životu. Zjistil jsem na sobe, že se stávám pořád méně technocentrickým a více duchovně zaměřeným. Byl jsem tak zaujat jejich učením a nemohl jsem si to žádným způsobem vysvětlit. Z jakéhokoliv důvodu, začal jsem ztrácet svou objektivitu, jako výzkumný pracovník a začal jsem se cítit pořád víc jako advokát Tvůrců Křídel.“

Anna:

„Co myslíte slovem „advokát“?“

Dr. Anderson:

„Jenom to, že se mi líbilo to, co jsem vykládal jako činnost Tvůrců Křídel.“

Anna:

„A co si myslíte o činnosti Tvůrců?“

Dr. Anderson:

„Podle mého názoru, jejich činností je aktivace nového vědomí, které umožní BST a to právě pomocí časových schrán. Věřím, že Tvůrci se snaží pomoct nám vyvíjet naše vědomí… nebo lidské schopnosti… tak, abychom byli schopni úspěšně používat BST, jako obrannou zbraň. Obecněji, myslím, že toto nové vědomí je také – samo o sobě – obrannou zbraní.“

Anna:

„Ale když Tvůrci sami jsou cestovateli časem a mají BST, proč ji nemůžou použít proti nepřátelským mimozemšťanům,v roce 2011?“

Dr. Anderson:

„Nevím. Věřte mi, Přemýšlel jsem o tom velice, když jsem pracoval na tomto projektu. Možná není jejich prvořadým zájmem poskytnout nám BST, ale spíš pomoci nám přesunout se z třídimenzionální a pětismyslové do multidimenzionální a sedmismyslové domény bytí. Možná nejsou schopni zpřístupnit kritické body, protože jim chybí nějaká důležitá informace. Nebo možná nevědí o této potřebě, protože jsme to řešili v roce 2011. Jediné, co vím, že máme okolo šesti různých hypotéz a nemáme dost informací k vyvození závěru. Mějte na paměti, že pouze jenom okolo 7% textu z disku bylo zajištěno a přeloženo do angličtiny. ACIO chybí ještě většina informací, které by jí umožnili pochopit pravou povahu časových schrán a cíly Tvůrců Křídel.“

Anna:

„Udělejme si teď krátkou přestávku na kávu, po které bychom pokračovali dále, dobře?“

Dr. Anderson:

„OK.“

(Přestávka na 10 minut… interview pokračuje)

Anna:

„Během přestávky jsem se vás ptala na tajné organizace, o kterých jste říkal, že ACIO patří mezi ně. Můžete se ještě podrobněji zmínit o této síti a její činnosti?“

Dr. Anderson:

„Je mnoho organizací, jenž mají noblesní vnější vzhled a tajemné pozadí. Jinými slovy, mohou mít externí činnost, kterou nabízí svým zaměstnancům, členům a médiím, ale je tady také tajná a velice dobře skrytá činnost, o které ví jenom vnitřní jádro organizace. Vnější kruhy nebo ochranné členství jak někdy říkají, je prostě zdobenými okny skutečné činnosti organizace.

IMF, Výbor pro Mezinárodní Vztahy, NSA, KGB, CIA, Světová banka a Federální Rezervy – všechny tyto jsou příklady těchto organizačních struktur. Jejich jádro je propleteno společně pro vytvoření elitářské, tajné společnosti, se svou vlastní kulturou, ekonomikou a komunikačním systémem. To jsou ti bohatí a mocní, kteří vlastní spojené armády za účelem manipulace světovými politickými, hospodářskými a sociálními systémy, za účelem usnadnění své vlastní činnosti.

Ta činnost, jak vím, se v první řadě týká ovládání světové ekonomiky a její životních zdrojů – ropy, zlata, zásob plynu, platiny, diamantů, atd. Tato tajná síť využívá technologie z ACIO, za účelem zajištění kontroly světové ekonomiky. Jsou v procesu návrhu jednotné světové ekonomiky, založené na digitální měně. Potřebná infrastruktura je tady, ale zavedení trvá déle, než jak bylo očekáváno, kvůli odporu konkurenčních sil, které nechápou přesnou povahu této tajné sítě, ale intuitivně tuší její existenci.

Tyto konkurenční síly tvoří všeobecné podnikatelské společnosti a politikové, kteří přijímají přechod ke globální, digitální ekonomice, ale chtějí mít nějaký vliv na vývoj infrastruktury a kvůli jejich váze a pozici na trhu mohou významně ovlivnit tuto tajnou síť.

Jediná organizace, o které vím, že je úplně nezávislá ve své činnosti a proto je nejmocnější, čili alfa-organizace, je Labyrinth Group. Je v této pozici kvůli svým ryzím technologiím a intelektu svých členů. Všechny další organizace – ať už ty, které jsou částí této tajné sítě, anebo mocné mezinárodní korporace – nemají kontrolu nad výkonem své činnosti. Jsou v podstatě chycené v konkurenční bitvě.“

Anna:

„Jestliže je to všechno pravda, pak Fifteen v podstatě řídí tuto tajnou síť?“

Dr. Anderson:

„Ne. On nemá zájem na činnosti této tajné sítě. Je tím znuděn. Nemá zájem o moc a peníze. Přitahuje ho pouze poslání vybudovat BST aby bylo možno překazit útok nepřátelských mimozemšťanů, který byl prorokován po 12.000 let. Věří, že jediné poslání hodno rozvíjení významné intelektuální moci Labyrinth Group, je vývoj konečné obranné zbraně, tzv. Klíče Svobody. Je přesvědčen, že jedině Labyrinth Group to zvládne před tím, než bude pozdě.

Mějte na paměti, že Labyrinth Group se skládá ze 118 lidí a přibližně 200 Corteánců. Intelektuální schopnosti této skupiny, soustředěných na poslání vyvinout BST před ovládnutím společnosti mimozemšťany, je opravdu výjimečný podnik, který způsobuje, že Projekt Manhattan vypadá s ním ve srovnání, jako mateřská školka. Možná, že trochu přeháním, … ale už jsem poukázal na to, že Fifteen vede činnost, která je více rozhodující, jako cokoliv, co bylo podniknuto v lidské historii vůbec.“

Anna:

„Jestliže Fifteen provádí svou vlastní činnost a je to tak, jak říkáte, proč utíkáte z takové organizace?“

Dr. Anderson:

„ACIO vlastní technologii implantace paměti, která dokáže efektivně odstranit vybrané vzpomínky s chirurgickou přesností. Například, tato technologie by mohla odstranit vaše vzpomínky na toto interview bez přerušení jakékoliv z vašich vzpomínek před a po této události. Možná budete tušit, že vám nějaký čas chybí, ale nic víc si nevzpomenete.

Má intuice mne varovala, že se budou pokoušet aplikovat na mne tuto proceduru, kvůli tomu, jak jsem se choval, že jsem prokázal úctu k Tvůrcům Křídel. Jinými slovy, uvěřil jsem, že sympatizuji s jejich kulturou, filosofií a posláním – se vším, co sem o nich věděl. Stal jsem se pro projekt velkým rizikem. Labyrinth Group se v pravém smyslu bála svých vlastních členů, kvůli jejich ohromnému intelektu a úskočným a kombinačním schopnostem.

Toto vtiskuje trvalý stav paranoie, co znamená, že byly vyvinuty technologie, které mají zajistit vyhovění Fifteenovy činnosti. Většina těchto technologií byla útočná a členové Labyrinth Group se ochotně podrobili zásahu aby dokázali tuto paranoiu úspěšněji zdolávat. Několik měsíců předtím jsem začal systematicky uzavírat tyto útočné technologie, částečně proto, abych viděl, jak bude reagovat Fifteen, a částečně protože jsem měl dost té paranoie.

Jak jsem to dělal, stalo se zřejmým, že podezření vůči mně stoupalo a byla to otázka času, kdy mne zažádají, abych se podrobil léčbě paměti. To, co jsem se naučil z časové schrány Tvůrců, jsem ale nechtěl zapomenout. Nechtěl jsem se vzdát těchto informací. Tyto se staly ústředním úkolem mé víry a toho, jak bych chtěl žít svůj život.“

Anna:

„Nemohl jste prostě zběhnout bez toho, abyste našel nějakého novináře, který bude naslouchat tomu příběhu. Myslím, že jste nemohl prostě odjet na ostrov a prožít svůj život a nikdy neodhalit existenci Labyrinth Group a Tvůrců Křídel?“

Dr. Anderson:

„Nerozumíte mi… Labyrinth Group je nedotknutelná. Nemají vůbec strach, co prozradím médiím, jejich jediný zájem je hrozný precedens zběhnutí. Já jsem první, který zběhl. Nikdo nikdy předtím nezběhl. A oni mají hrozný strach, že když jsem utekl úspěšně, jiní utečou také. A jednou se stane, že poslání podlehne kompromisu a BST se nikdy nestane.

Fifteen a jeho Ředitelé berou toto poslání velmi vážně. Jsou fanatiky prvního stupně, jenž jsou současně dobří a zlí. Dobří ve smyslu, že těžce pracují aby vyvinuli BST a špatní ve smyslu toho, že fanatismus plodí paranoiu.

Mé důvody pro vyhledání novináře, jako jste vy, abych se mohl podělit s tímto poznáním, je, že nechci, aby časové schrány Tvůrců Křídel byly uzavřeny před lidstvem. Myslím si, že jejich obsah by měl být sdílen. To je jejich pravý smysl.“

Anna:

„Má otázka se vám bude zdát zvláštní, ale proč by Tvůrcové skrývali svou časovou schránu a kódovali její obsah tak složitým způsobem, kdyby chtěli, aby tento byl sdělen lidstvu? Jestliže by schránu objevil průměrný občan, nebo dokonce vládní laboratoř, jaká by byla šance na rozluštění obsahu optického disku?“

Dr. Anderson:

„To není zvláštní otázka, skutečně. Taky jsme se na to ptali. Labyrinth Group se zdálo jasné, že to měla být vyvolená organizace, která by rozšifrovala disk. Řečeno přímo, kdyby schránu objevil někdo jiný, pravděpodobně by disk nikdo nikdy nerozluštil. To že schrána skončila v rukou Labyrinth Group, se zdá být jakoby řízený proces. S tím souhlasil dokonce i Fifteen.“

Anna:

„Takže Fifteen cítil, že Tvůrcové Křídel vybrali Labyrinth Group aby rozhodla o osudu časové schrány a jejím obsahu?“

Dr. Anderson:

„Ano.“

Anna:

„Nebylo by pak rozumné předpokládat, že by se Fifteen chtěl dozvědět více o časové schráně předtím, než její obsah zveřejní skrz NSA, nebo nějakou jinou vládní agenturu?“

Dr. Anderson:

„Ne. Pochybuji, že by Fifteen kdy uvolnil jakoukoliv informaci o projektu Ancient Arrow komukoliv, mimo ACIO. Neuvolnil by informace, o kterých si myslí, že jsou vlastnictvím Labyrinth Group, obzvlášť, když má co dočinění s BST.“

Anna:

„Takže, když jste tedy dal výpověď, neovlivní to ACIO. Není tedy nikdo, kdo by začal šťourat a hledat odpovědi?“

Dr. Anderson:

„Možná. Ale vím mnoho o jejich bezpečnostních systémech a není způsob, jak je odhalit skrze veřejné vyšetřování. A není ani způsob, jak by je bylo možné ovlivnit skrze tajnou síť organizací, o které jsem se zmínil předtím; tyto jsou totiž ACIO úplně zavázány, kvůli tomu, že jim poskytla svolení používat technologie pro ovládání hospodářských trhů. Oni . . . ACIO a Labyrinth Group, jak jsem již řekl, jsou nedotknutelní. Jejich jediným zájem bude ilegální zběhnutí . . . ztráta intelektuálního kapitálu.“

Anna:

„Jaký bude účinek vašeho zběhnutí na ACIO a Labyrinth Group?“

Dr. Anderson:

„Velmi malý. Většina mé práce vzhledem k časové schráně byla dokončena. Jsou tam i nějaké jiné projekty, které se týkají mnou vyvinutých šifrovacích technologií, tam bude dopad mého útěku podstatně větší.“

Anna:

„Můžete upřesnit, kdo si myslíte, že jsou Tvůrcové Křídel a koho zastupují?“

Dr. Anderson:

„Nevím kdo jsou, ale prezentují se jako lidští cestovatelé z poloviny 28. století. Mohli by velice dobře být budoucí verzí Labyrinth Group, anebo nějaké jiné mocné organizace. Zdá se, že mají velice dobře sjednocenou subkulturu v tom, že jejich jazykem je zřejmě kombinace mnohých vyhynulých jazyků, o kterých by mohli vědět, kdyby měli přístup k informačním systémům ACIO, nebo, kdyby vskutku byli cestovatelé v čase, … anebo, předpokládám, jedno a druhé současně.

Jestliže tedy představují sebe, jsou technologicky velice pokročilí. Labyrinth Group považuje technologii BST za nejpokročilejší představitelnou ze všech. Kdokoliv ji vlastní a úspěšně používá, je zřejmě pokročilejší, než soudobá lidská kultura, nebo jakýkoliv mimozemšťané, se kterými se v současnosti kontaktujeme.“

Anna:

„Jestliže ale jsou Tvůrci technologicky natolik pokročilí, proč vytvořili časové schrány? Proč se jednoho dne neobjeví a nenabídnou, cokoliv chtějí s námi sdílet? Proč tato hra na schovávanou s časovými schránami?“

Dr. Anderson:

„Jejich motiv není jasný. Domnívám se, že vytvořili časové schrány, jako svůj způsob přinesení kultury a technologie z jejich času do našeho. Rozhodly se udělat to zanecháním těchto podivuhodných staveb, které, pokud se jednou objeví, povedou lidstvo k novým filosofiím a úrovním pochopení. Myslím, že je stejnou měrou zajímá náš filosofický rozhled, jako náš objev BST. Možná i více.

Co se týče jejich objevení se a předání informací,… myslím, že je to od nich geniální. Vytvořili sedm časových schrán a umístili je v různých částech světa. Věřím, že to je částí mistrovského plánu, či strategie, vložit do věci svůj intelekt a ducha tak, jak to ještě nikdo předtím neudělal. Proto, aby ukázali, jak umění, kultura, věda, duchovno, jak všechny tyto věci jsou propojeny. Věřím, že chtějí, abychom to objevili a ne aby nám to bylo řečeno.

Jestliže by se najednou postavili ve vašem obýváku a prohlásili by, že jsou Tvůrcové Křídel z dvacátého osmého století, tuším, že byste byla mnohem více ohromena jejich osobnostmi a fyzickými vlastnostmi a tím, jak vypadá život v jejich času. Je možné, že byste jim dokonce i věřila. Jedno z hledisek toho, co nám chtěli předat – kulturu, umění, technologie, filosofii, duchovnost, tyto položky by se mohly ztratit ve fenoménu jejich přítomnosti.

A také, v textu, jenž jsem překládal, je zjevné, že Tvůrcové cestovali časem při mnoha příležitostech. Působili na lidi z mnoha různých časů a nazývali sebe Nositelé Kultury. Byli pravděpodobně zaměňováni za anděly anebo dokonce bohy. Ačkoliv víme, že jejich odkaz v náboženských textech může být velice častý.“

Anna:

„Myslíte si tedy, že oni chtějí, aby byly časové schrány sdílené celým lidstvem?“

Dr. Anderson:

„Myslíte Tvůrci Křídel?“

Anna:

„Ano.“

Dr. Anderson:

„S určitostí to nevím. Ale myslím si, že by měly být sdíleny. Nemám žádný osobní prospěch z uvolnění této informace pro veřejnost. Je to proti všemu, v čem jsem byl cvičen a vystavuje mne to nebezpečí, že se budu muset nadobro vzdát svého dosavadního životního stylu.

Pro mne je časová schrána Ancient Arrow prostě největším objevem v historii lidstva. Objevy této důležitosti by měly být zveřejněny. Neměly by být sobecky zajištěny ve vlastnictví ACIO, či jakékoliv jiné organizace.“

Anna:

„Proč jsou pak takové objevy a celá situace s mimozemšťany tak úzkostlivě tajeny?“

Dr. Anderson:

„Lidé, kteří mají přístup k těmto informacím, mají rádi výjimečnost a privilegia. Je to psychologie tajných organizací a je to důvod, proč tak kvetou. Privilegovaná informace je ambrózie pro elitáře. Dává jim to smysl pro moc a lidské ego se rádo živí mocí.

Jakživ by se k tomu nepřiznali, ale drama kontaktu s mimozemšťany a jiné paranormální jevy jsou neobyčejně závažné a proto jsou v životním zájmu všech s těchto podivných lidí. Obzvlášť v zájmu politiků a vědců. A tím, že drží tyto věci v tajnosti, za zavřenými dveřmi, vytváří to smysl tohoto dramatu, jenž pak chybí v mnoha jiných činnostech.

Vidíte, Anno, drama utajování je velice návykové. Nyní ovšem, by vám řekli, že důvodem pro utajení, jsou otázky národní bezpečnosti, hospodářská stabilita a sociální řád. A navíc, že je to pravda, ale není to pro ně ten pravý důvod.“

 

Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.