Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Prezident USA, papež, anglický král a japonský císař jsou na odpis
  Prezident USA, papež, anglický král a japonský císař jsou na odpis

  Prezident USA, papež, anglický král a japonský císař jsou na odpis

 • Prezident Putin ve středu navštíví Saúdskou Arábii a Spojené Arabské Emiráty
  Prezident Putin ve středu navštíví Saúdskou Arábii a Spojené Arabské Emiráty

  Prezident Putin ve středu navštíví Saúdskou Arábii a Spojené Arabské Emiráty

 • Finské firmy jsou podezřelé z pašování dronů do Ruska
  Finské firmy jsou podezřelé z pašování dronů do Ruska

  Finské firmy jsou podezřelé z pašování dronů do Ruska

 • Zemětřesení o síle 5,7 stupně otřáslo hlavním městem Filipín
  Zemětřesení o síle 5,7 stupně otřáslo hlavním městem Filipín

  Zemětřesení o síle 5,7 stupně otřáslo hlavním městem Filipín

 • Niger ukončuje bezpečnostní a obranné partnerství s EU
  Niger ukončuje bezpečnostní a obranné partnerství s EU

  Niger ukončuje bezpečnostní a obranné partnerství s EU

Související zprávy

 • Prezident Putin ve středu navštíví Saúdskou Arábii a Spojené Arabské Emiráty
  Prezident Putin ve středu navštíví Saúdskou Arábii a Spojené Arabské Emiráty

  Prezident Putin ve středu navštíví Saúdskou Arábii a Spojené Arabské Emiráty

 • Finské firmy jsou podezřelé z pašování dronů do Ruska
  Finské firmy jsou podezřelé z pašování dronů do Ruska

  Finské firmy jsou podezřelé z pašování dronů do Ruska

 • Zemětřesení o síle 5,7 stupně otřáslo hlavním městem Filipín
  Zemětřesení o síle 5,7 stupně otřáslo hlavním městem Filipín

  Zemětřesení o síle 5,7 stupně otřáslo hlavním městem Filipín

 • Niger ukončuje bezpečnostní a obranné partnerství s EU
  Niger ukončuje bezpečnostní a obranné partnerství s EU

  Niger ukončuje bezpečnostní a obranné partnerství s EU

Vladimír Putin zaslal výzvu vedúcim predstaviteľom členských štátov Euroázijskej ekonomickej únie

Vladimír Putin zaslal výzvu vedúcim predstaviteľom členských štátov Euroázijskej ekonomickej únie (EAEU) v súvislosti s predsedníctvom v orgánoch EAEU, ktoré Ruská federácia prijala 1. januára 2018: v Najvyššej ekonomickej rade, Euroázijskej medzivládnej rade a Rade Eurázijskej ekonomickej komisie.

[wp_ad_camp_2]

Ruská federácia prijala 1. januára 2018 predsedníctvo v orgánoch Euroázijskej hospodárskej únie: v Najvyššej ekonomickej rade, Euroázijskej medzivládnej rade a Rade Eurázijskej ekonomickej komisie.

Euroázijskú ekonomickú úniu pokladáme za dôležité združenie regionálnej integrácie, ktoré podporuje zbližovanie ekonomík „päťky krajín“ a ich udržateľný rozvoj v záujme zabezpečenia blahobytu našich národov.

Za tri roky svojej existencie Euroázijská ekonomická únia preukázala svoju spôsobilosť a efektívnosť. Ukazovatele domáceho vnútorného obratu a objemy zahraničného obchodu narastajú. Pozície našich dodávateľov na trhoch tretích krajín sa neustále posilňujú. Zlepšuje sa štruktúra vývozu, v ktorom rastie podiel tovaru s vysokou pridanou hodnotou. Vznikajú nové spoločné podniky, spúšťajú sa perspektívne investičné projekty, vytvára sa úzka priemyselná spolupráca. Rozširuje sa sortiment výrobkov vyrábaných na území Únie, čo dáva spotrebiteľom prístup ku kvalitnejším a lacnejším tovarom a službám. Z tohto dôvodu treba vnímať integračný projekt širšie – stanoviť si a realizovať ambiciózne integračné úlohy, skúmať nové oblasti a sféry spolupráce.

[wp_ad_camp_2]

Som presvedčený, že sme schopní nielen udržať rozbehnutú mieru tempa rastu, ale aj zabezpečiť ďalší vývoj Euroázijskej ekonomickej únie. Treba to urobiť tak, aby všetci občania našich štátov jasne chápali a zdieľali ciele Únie, aktívnejšie sa zapájali do ich dosahovania, priamo spájali svoje perspektívy a prosperitu s EAEU.

Preto Rusko v čase svojho predsedníctva plánuje spolu s dôslednou implementáciou dohôd a rozhodnutí, ktoré už boli v rámci Únie dosiahnuté, venovať prednostne pozornosť tým naplánovaným iniciatívam a projektom, o ktoré prejavujú záujem zástupcovia obchodných, odborných a vedeckých kruhov, významné osobnosti kultúry a mladí ľudia.

Na udržanie kontinuity v práci je dôležité, aby sme spolu s integračnými partnermi pokračovali v odstraňovaní zostávajúcich prekážok, výnimiek a obmedzení, ktoré bránia vytváraniu spoločného hospodárskeho priestoru. Musíme zintenzívniť úsilie o vytvorenie spoločných trhov pre tovary a služby, zabezpečiť podmienky pre voľný pohyb kapitálu a práce. Usilovať sa o koordinovanú politiku v priemysle a poľnohospodárstve. Rozvíjať substitúciu dovozu, výrobnú a technologickú spoluprácu. Realizovať veľké projekty na modernizáciu dopravnej infraštruktúry, budovanie efektívnych logistických reťazcov, zvýšenie tranzitného potenciálu.

Pokladáme za nevyhnutné urýchliť realizáciu všeobecnej „digitálnej agendy“ Euroázijskej ekonomickej únie. Koordinovať rozvoj „internetovej ekonomiky“, vytvorenie spoločných pravidiel pre digitálny obchod, spoločné normy na výmenu informácií a ich ochranu. Zaviesť špičkové technológie vo verejnej správe, priemysle, colných regulačných systémoch a iných oblastiach. Spustiť spoločnú konkurencieschopnú, inovatívnu a technologicky náročnú výrobu.

Do integračných iniciatív treba aktívnejšie zapájať podniky – veľké podniky, a čo je mimoriadne dôležité, aj zástupcov malých a stredných podnikov. Efektívnejšie využívať zdroje Európskej rozvojovej banky a Eurázijského fondu pre stabilizáciu a rozvoj na financovanie medzištátnych projektov so silným integračným účinkom.

Je dôležité pokračovať v konvergencii menovej, finančnej a menovej politiky členských štátov Euroázijskej ekonomickej únie a perspektívne smerovať k vytvoreniu jednotného finančného trhu. Osobitná pozornosť by sa mala venovať zlepšovaniu úrovne dôvery v bankový systém, ochrane záujmov občanov a štátov pred činnosťami súvisiacimi s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.

[wp_ad_camp_2]

Dobré príležitosti na zvýšenie väzieb medzi „päťkou krajín“ sú v oblastiach ako jadrová energia, obnoviteľné zdroje energie, ekológia, medicína, vesmír, cestovný ruch, šport. Momentálne sú tieto oblasti spolupráce v rámci Únie prakticky nepokryté, ale záujem o ne je pomerne veľký – a to tak zo strany podnikateľských kruhov, ako aj zo strany obyvateľstva. Preto si myslím, že by sme sa mali týmito témami zaoberať v multilaterálnom formáte, jednotne v celej Euroázijskej ekonomickej únii.

Chceme sa zamerať na ďalšie prehĺbenie medziregionálnej a cezhraničnej spolupráce členských štátov EAEU, čím poskytneme ďalší impulz k integračným procesom, zabezpečíme užšiu spoluprácu na úrovni regiónov členských krajín.

Navrhujeme venovať väčšiu pozornosť sociálnej a humanitárnej sfére. Chcel by som podčiarknuť, že je dôležité poskytovať pomoc vyšším vzdelávacím inštitúciám našich krajín pri vytváraní medziuniverzitných vzťahov, pri realizácii spoločných vzdelávacích a vedeckých programov, pri rozširovaní výmen študentov a zvyšovaní akademickej mobility.

Kľúčový význam pri zabezpečovaní rozvoja Euroázijskej ekonomickej únie má udržiavanie úzkej, vzájomne prospešnej spolupráce s inými štátmi a integračnými združeniami. Od roku 2016 úspešne funguje zóna voľného obchodu s Vietnamom. Očakávame pozitívne výsledky prebiehajúcich rokovaní o podpise dohody o voľnom obchode s Egyptom, Izraelom, Indiou, Iránom, Srbskom a Singapurom. Veľké perspektívy vidíme v podpise dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi EAEU a ČĽR. Som presvedčený, že Euroázijská ekonomická únia a čínska iniciatíva „Jeden pás, jedna cesta“ sa môžu navzájom efektívne dopĺňať.

Domnievame sa, že by bolo vhodné preskúmať možnosti hlbšieho spojenia medzi Euroázijskou ekonomickou úniou a Spoločenstvom nezávislých štátov, niektoré z jeho členských krajín by sa mohli stať pozorovateľmi v EAEU.

Máme v pláne pokračovať v spolupráci EAEU s OSN a jej špecializovanými štruktúrami. Pokladáme za dôležité, aby Euroázijská ekonomická únia aj naďalej prispievala k realizácii cieľov OSN pre trvalo udržateľný rozvoj a iných pokrokových globálnych iniciatív.

Treba spoločne posilňovať postavenie EAEU v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), zabezpečiť jeho plnohodnotnú účasť na práci iných medzinárodných organizácií vrátane Svetovej colnej organizácie.

Rád by som osobitne zdôraznil potrebu vnútornej „úpravy“ Euroázijskej ekonomickej únie pri zabezpečovaní komplexného a bezpodmienečného plnenia úniových noriem a záväzkov všetkými členskými štátmi, aj keď to predpokladá úpravu vnútroštátnych právnych predpisov. Iba prostredníctvom zjednotenia právnych a regulačných rámcov môžeme dosiahnuť správne a efektívne fungovanie jednotných trhov, zaručiť slobodu pohybu tovarov, služieb, kapitálu a práce.

Rusko sa zasadzuje za dôsledné posilňovanie nadnárodného potenciálu Euroázijskej ekonomickej únie, najmä v súvislosti s rozšírením právomocí Eurázijskej ekonomickej komisie, pretože v konečnom dôsledku takto stimulujeme ďalšie zbližovanie hospodárstiev krajín Únie a maximálne využívame ich možnosti riešiť spoločné integračné problémy.

[wp_ad_camp_2]

Spolieham sa na spoluprácu a pomoc členských štátov EAEU pri praktickej realizácii iniciatív ruského predsedníctva v roku 2018. Som presvedčený, že ďalšie prehĺbenie euroázijskej integrácie zlepší blahobyt našich občanov, prispeje k zachovaniu kultúrneho, historického a sociálneho spoločenstva národov krajín Euroázijskej ekonomickej únie.

Zdroj: 1

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
1 Komentář
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře