Z moci svěřené mi jako prezidentovi, ústavou a zákony Spojených států amerických, včetně Mezinárodního zákona o ekonomických silách v nouzi (50 USC 1701 a násl.) (IEEPA), zákonem o mimořádných událostech, zákonem o přistěhovalectví a státní příslušnosti z roku 1952 (8 USC 1182 písm. F)), a oddíl 301 hlavy 3, zákoník Spojených států,

Já, Donald J. Trump, prezident Spojených států amerických, zjišťuji, že situace ve vztahu k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu (ICC) a jeho nelegitimnímu uplatňování jurisdikce nad personálem Spojených států a některými jeho spojenci, včetně vyšetřování žalobců ICC ohledně akcí údajně spáchaných armádou Spojených států, zpravodajskými službami a dalšími zaměstnanci v Afghánistánu nebo v souvislosti s ním, hrozí, že současnou a bývalou vládu Spojených států a spojenecké úředníky vystaví obtěžování, zneužívání a možnému zatčení.

Tyto kroky ze strany ICC ohrožují narušení suverenity Spojených států a brání národní bezpečnostní a zahraniční politice vlády Spojených států a spojeneckých úředníků, a tím ohrožují národní bezpečnost a zahraniční politiku Spojených států. Spojené státy nejsou stranou Římského statutu, nikdy nepřijaly jurisdikci ICC vůči svým zaměstnancům a důsledně odmítaly tvrzení ICC o jurisdikci nad zaměstnanci Spojených států.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Kap. 1. (a) Veškerý majetek a podíly na majetku, nacházející se ve Spojených státech, které spadají do vlastnictví Spojených států nebo do vlastnictví či kontroly jakékoli osoby Spojených států z osob následujících, je blokován a nesmí být převáděn, placen, vyvážen, odňat nebo jinak obchodován:

i) jakákoli zahraniční osoba určená ministrem zahraničních věcí Spojených států po konzultaci s ministrem financí a nejvyšším státním zástupcem:

A) přímo se podílet na jakémkoli úsilí ICC spočívajícím ve vyšetřování, zatýkání, zadržování nebo stíhání jakéhokoli personálu Spojených států bez souhlasu Spojených států;

B) přímo se podílet na jakémkoli úsilí ICC spočívajícím ve vyšetřování, zatýkání, zadržování nebo stíhání jakéhokoli personálu země, která je spojencem Spojených států, bez souhlasu vlády této země;

C) mít materiálně asistovanou, sponzorovanou nebo poskytovanou finanční, materiální nebo technologickou podporu nebo zboží či služby nebo podporu jakékoli činnosti popsané v pododdílu (a)(i)(A) nebo (a (i)(B) tohoto oddílu nebo jakékoli osoby, jejíž majetek a majetkové podíly jsou blokovány podle tohoto nařízení; nebo

D) být vlastněna nebo ovládána, nebo jednat nebo zamýšlet jednat, přímo či nepřímo, na účet osoby, jejíž majetek a majetkové podíly jsou blokovány na základě tohoto příkazu.

(b) Zákazy uvedené pod písmenem a) tohoto oddílu se použijí s výjimkou rozsahu stanoveného stanovami nebo nařízeními, příkazy, směrnicemi nebo licencemi, které mohou být vydány podle tohoto příkazu, a to bez ohledu na jakoukoli uzavřenou smlouvu, licenci či povolení udělené před datem vydání tohoto příkazu.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Kap. 2. Tímto prohlašuji, že poskytování druhů darů uvedených v čl. 203 písm. b) bodě 2 IEEPA (50 U.S.C. 1702(b)(2)) osobami či osobám nebo ve prospěch jejich majetku nebo majetkovým podílům jsou blokovány podle bodu 1 písm. a) této vyhlášky, a to kvůli vážnému narušení mojí schopnosti vypořádat se s nouzovou situací v zemi vyhlášenou v tomto příkazu, a proto zakazuji takové dary, viz stanovení v bodě 1 písm. a) této vyhlášky.

Kap. 3. Zákazy uvedené v bodě 1(a) této vyhlášky zahrnují:

a) poskytnutí jakéhokoli příspěvku nebo poskytnutí finančních prostředků, zboží nebo služeb jakoukoli osobou nebo osobám, nebo ve prospěch jejich majetku či majetkových podílů jsou zablokovány podle bodu 1(a) této vyhlášky; a

b) přijetí jakéhokoli příspěvku nebo poskytnutí finančních prostředků, zboží nebo služeb od jakékoli takové osoby.

Kap. 4. Neomezený vstup přistěhovalců a ne-přistěhovalců do Spojených států, kteří jsou odhodláni splnit jedno nebo více kritérií uvedených v bodě 1(a) tohoto nařízení, jakož i bezprostředních rodinných příslušníků těchto cizinců nebo cizinců určených ministrem zahraničních věcí, kteří mají být zaměstnáni ICC, nebo působit jako jeho zástupci, by poškodil zájmy Spojených států, a vstup těchto osob do Spojených států jako přistěhovalců nebo ne-přistěhovalců se tímto pozastavuje, s výjimkou případů, kdy ministr stanoví, že vstup těchto osob do Spojených států by nebyl v rozporu se zájmy Spojených států, včetně případu, kdy ministr na základě doporučení nejvyššího státního zástupce rozhodne, že vstup této osoby by dále posílil důležité cíle prosazování práva Spojených států.

Při výkonu této odpovědnosti ministr zahraničních věcí konzultuje s ministrem vnitřní bezpečnosti záležitosti týkající se přípustnosti nebo nepřípustnosti v pravomoci ministra vnitřní bezpečnosti. S těmito osobami se zachází jako s osobami, na které se vztahuje oddíl 1 prohlášení 8693 ze dne 24. července 2011 (pozastavení vstupu cizinců podléhajících zákazům cestování Rady bezpečnosti OSN a mezinárodním sankcím podle zákona o mezinárodních pohotovostních ekonomických opatřeních). Ministr zahraničních věcí odpovídá za provádění tohoto oddílu v souladu s podmínkami a postupy, které ministr zavedl nebo může zřídit podle prohlášení 8693.

 

 

Kap. 5. a) Jakákoli transakce, která se vyhýbá nebo obchází, má za účel vyhnout se nebo obejít, způsobuje porušení nebo se pokusí porušit kterýkoli ze zákazů stanovených v tomto příkazu, je zakázána.

(b) Jakékoli spiknutí vytvořené za účelem porušení některého ze zákazů stanovených v tomto nařízení je zakázáno.

Kap. 6. Nic v tomto nařízení nezakazuje transakce za účelem výkonu úřední činnosti federální vlády provedené zaměstnanci, příjemci grantů nebo jejich smluvními partnery.

Kap. 7. Pro účely tohoto usnesení se rozumí:

a) „osobou“ jednotlivec nebo subjekt;

b) „subjektem“ vláda nebo její pomocný orgán, partnerství, sdružení, svěřenský fondu, společný podnik, korporace, skupina, podskupina nebo jiné organizace, včetně mezinárodní organizace;

(c) termínem „osoba Spojených států“ jakýkoli občan Spojených států, cizinec s trvalým pobytem, ​​subjekt uspořádaný podle právních předpisů Spojených států nebo jakákoli jurisdikce ve Spojených státech (včetně zahraničních poboček) nebo jakákoli osoba ve Spojených státech;

d) termínem „personál Spojených států“ jakýkoli současný nebo bývalý člen ozbrojených sil Spojených států, jakýkoli současný nebo bývalý zvolený nebo jmenovaný úředník vlády Spojených států či jakákoli jiná osoba, která je v současnosti nebo byla dříve zaměstnána vládou Spojených států nebo jejím jménem pracuje;

 

[wp_ad_camp_2]

 

e) termínem „personál země, která je spojencem Spojených států“ jakýkoli současný nebo bývalý vojenský personál, současný nebo bývalý volený nebo jmenovaný úředník nebo jiná osoba, která je v současné době nebo byla dříve zaměstnána vládou nebo pracuje jménem vlády členské země Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) nebo země, která je „hlavní spojenec mimo NATO“, jak je tento pojem definován v oddíle 2013 odst. 7 amerického Zákona na ochranu příslušníků amerických služeb (22 USC 7432 (7)); a

f) termínem „bezprostřední rodinný příslušník“ manželé a děti.

Zkráceno. Více na: whitehouse.gov

Pro tadesco přeložila Jena

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.