A když si přejeme zahubit město nějaké, pak uskuteční se slovo Naše nad ním vyřčené a zahubíme je zničením dokonalým… však oni neuvěří, pokud trest bolestný neuzří… My věru se provinilým pomstíme. Prokleti budou, kdekoliv se octnou, a budou zajati a bezohledně zabiti…

Jirka Pádlo … a v…vo…vvv…vo tom to je!

Ani jeden sluníčkář nečetl Korán!!!
Pokud jsou u nás stíháni vydavatelé knih typu Mein Kampf, pokud je u nás zakázaný Malthus, pokud tu máme zakázaný některý náboženský sekty a pokud jsou u nás protizákonné texty některých hudebních skupin, potom z NAPROSTO STEJNÉHO důvodu tvrdě požaduji, aby byla za protizákonnou prohlášena i kniha Korán.

 

[wp_ad_camp_2]

 

► Podněcuje k pedofilii. Tento totálně nekompromisní bezpodmínečně vzorový manuál přímo vnucuje přesvědčení, že neexistuje žádná věková hranice, od kdy mají dívky začít se sexuálním životem. Jejich nejposvátnější vzor – prorok Mohamed – sexuálně žil s devítiletou Aišou, což automaticky znamená, že to tak musí dělat všichni.

► Podněcuje k násilí, fašismu a genocidě. Přímo vyzývá k zabíjení, terorizování a zotročování všeho nemuslimského. Zabít nemuslima je považováno za vznešený posvátný akt. (Korán 4:95) »…nemilosrdně bij, tyranizuj a zabíjej ty, kdož nevěří v jediného boha Alláha… a takto Alláh dává pocítit hněv svůj těm, kdož neuvěřili. … Alláh nemiluje žádného nevěřícího«.

► Diskrimunuje ženy. „Je to proto, že mysl ženy je méněcenná.“ (text Buchárí 3,48,826) Islám přímo ve verších Koránu dovoluje muži psychicky a fyzicky týrat ženu, pokud má muž pouhý dojem, že mu je neposlušná a má právo jí tvrdě ukázat, kdo je tu pán a kdo otrok.
»verš 4.34 – …ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, vykažte jim místa na spaní a bijte je!« „Znásilnění je Alláhův trest za špatné jednání, protože žena musí muži být k dispozici, kdykoli se mu zachce…“ (text Buchárí 7,62,81)
Tohle je přímé nabádání k PROTIZÁKONNÉMU domácímu násilí! (text Buchárí 7,62,132)

► Přikazuje lhát a podvádět. Muslim nesmí lhát a podvádět pouze druhého muslima. Vůči všem nemuslimům je lež, podvod a porušení přísahy považováno přímo za svatou povinnost (verše Buchárí 4,52,268 a Buchárí 8,78,618)

► Nabádá k lidským obětem sebevražedným atentátům. Dokonce i k obětem na vlastních dětech. (text Muslim 001,0031)
Namátkou vyberu několik ukázek koránských textů:
2:190…bojujte na stezce boží proti všem… (nemuslimům)… Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, vždyť svádění od víry je horší než zabití… zabte je – taková je odměna nevěřících!
2:193 …A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry a dokud nebude všechno náboženství patřit Alláhovi.
2:194 …i věci posvátné podléhají zákonu krevní msty! Kdokoliv proti vám vystoupí nepřátelsky, pak i vy proti němu tak vystupte, Bůh stojí na straně bohabojných.
2:196 …vykupte se obětí… a bojte se Boha a vězte, že Bůh je strašný ve svém trestání!
2:216 …A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte… svádět od víry je horší než zabíjet. Nevěřící nepřestanou proti vám bojovat, dokud vás neodvrátí od náboženství vašeho…
3:195 …těm,kdo na cestě mé strádali a byli přitom zabiti, těm věru vymažu špatné činy jejich a uvedu je do zahrad, pod nimiž řeky tekou. To bude odměnou od Boha.
4:66 …Kdybychom jim byli přikázali, aby se sami zabíjeli, kdyby byli učinili to, k čemu jsme je napomínali, bylo by to bývalo pro ně nejlepší a účinnější pro utvrzení víry jejich. Nechť tedy bojují na stezce Boží ti, kdož kupují za život pozemský život budoucí! (čili odpalte se bombou a budete mít VIP flek v Ráji)
4:74 …A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti, těm dáme odměnu nesmírnou. Bojujte proti přátelům satanovým.. Neberte si mezi nevěřícími přátele, chyťte a zabte je, kdekoliv je naleznete!

 

[wp_ad_camp_2]

 

4:91 … jestliže se nebudou (nevěřící) držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A nad těmito vám dáváme pravomoc zřetelnou. Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech! Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal…
8:50 …Kéž bys mohl vidět, až andělé ty, kdož byli nevěřící, budou bít po tvářích a po zádech volajíce: „Okuste nyní trestu spalujícího“. Nechť se nedomnívají ti, kdož nevěří, že nás předhoní – nepodaří se jim uniknout našemu zásahu!
8:59 … Připravte tedy proti nim všechno, co schopni jste postavit ze síly a oddílů jezdeckých, abyste zastrašili nepřátele Boží… A cokoliv vydáte na cestě Boží, bude vám plně nahrazeno a nebude vám ukřivděno.
8:67 …Nebylo dáno proroku žádnému, aby měl zajatce… zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy!
9:30 … Jděte v boj lehcí i těžcí a bojujte majetky i osobami svými na cestě Boží! Bojuj usilovně proti nevěřícím a buď přísný na ně! A nebudou mít na zemi ochránce ani pomocníka žádného. A oni bojují na cestě Boží – zabíjejí a jsou zabíjeni. Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost…
9:123 A když si přejeme zahubit město nějaké, pak uskuteční se slovo Naše nad ním vyřčené a zahubíme je zničením dokonalým… však oni neuvěří, pokud trest bolestný neuzří… My věru se provinilým pomstíme.
33.26 …Prokleti budou, kdekoliv se octnou, a budou zajati a bezohledně zabiti…

atakdále… atakdále… atakdále….
Má cenu pokračovat?

  • Autor/ři textu: Kniha Koránu
  • Autor/ři citací: Jirka Pádlo

zdroj: 9

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.