Marshall Report 22.Q1.2Q21

Skrytá historie Korporace Spojených Států Amerických! Z toho vycházejme.

https://themarshallreport.wordpress.com/2021/01/22/hidden-history-of-the-united-states-of-america-corporations-come-out-of-her-my-people-2/

Před nástupem do úřadu Prezident Trump byl miliardářský obchodní magnát, který úspěšně vybudoval svou firemní značku. Byl si plně vědom korporátní Ameriky a historie Spojených států. Věděl, že korporace Spojených států amerických je zkorumpovaná, a znal její historii dokonale. Rozuměl Virginské smlouvě a jejímu prvnímu podpisu v korporaci Spojených států amerických s anglickou korunou a admiralitou / námořním právem a 20% daní, které se budou každoročně vybírat a platit koruně prostřednictvím smlouvy v dohodě o ukončení revoluce.

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-108.png

[wp_ad_camp_2]

 

Původní Korporace Virginie byla založena, aby obchodovala v koloniích pod Korunou jako Východoindická společnost. Získat svobodu být suverénním národem, řízeným We The People (My Lidé) Spojených Států. V tichosti byla uzavřena dohoda o zaplacení stanovené daně koruně. Pokud by si nové Spojené státy nemohly kdykoliv vládnout samy, měly by se vrátit pod vládu koruny. Bylo to nepochybně uděláno proto, aby byl rodící se národ chráněn před zahraniční okupací jinými národy, pokud by tato myšlenka vládnutí selhala. Neboť v té době, Francie, Velká Británie a Španělsko usilovaly o získání dalších území v Americe. Vše probíhalo podle Dum Diversa (dokud se nezmění) výnosu Papežské buly, že toto kongres Spojených států vedl v jejich knihách, které jim umožnily nárokovat půdu. Je stále v kongresových knihách a jmenuje se, „DOCTRINE OF DISCOVERY“ (doktrína objevování).

Doktrína objevování, 1493 – Gilder Lehrman Institute of American History ; Doktrína objevů a kongresových aktů – Gottfredson

https://www.blackhawkproductions.com/doctrineofdiscovery.htm

https://image.slidesharecdn.com/barbarywars-090428002209-phpapp01/95/barbary-wars-8-728.jpg

Nedlouho po vzniku Spojených států přišla první válka, zvaná Barbary War (Barbarská válka), zvaná také Tripolitan War (Tripolská válka), (1801-05), konflikt mezi Spojenými státy a Tripolisem (nyní v Libyi), byl podněcován americkým odmítnutím pokračovat v placení pocty pirátům, kteří vládli v severoafrických barbarských státech Alžíru, Tunisu, Maroka a Tripolisu. Tato praxe byla obvyklá mezi evropskými národy a Spojenými státy výměnou za imunitu proti útokům na obchodní plavidla ve Středozemním moři.

https://www.britannica.com/event/First-Barbary-War

https://image.slidesharecdn.com/barbarywars-090428002209-phpapp01/95/barbary-wars-10-728.jpg

Zahraniční válka byla následována druhou barbarskou válkou a vyhrála ji nově vytvořená složka armády, kterou Jefferson nazval Mariňáci.

https://www.whig.com/archive/article/how-did-wiu-become-the-leathernecks/article_19adb44e-ccb0-57fb-ad16-e8c24064bfdb.html

To pokračovalo ve velkých amerických indiánských válkách a vedlo do války v roce 1812. Další války s Indiány a přímo do občanské války. Tento národ bojuje za existenci, na této půdě za svobodu a svobodu od svého vzniku. Možná kdyby kolonie skutečně dodržovaly své smlouvy s původními obyvateli a chovaly se k nim s respektem a nemávaly jim před obličejem papežskou bulou, historie Ameriky by vypadala úplně jinak.

Ale, tohle je cesta, kterou cestovali a tohle je cesta, kterou jsme zdědili a cesta, kterou všichni stále cestujeme. Je to skutečně poslední bitevní pole, kde se na spravedlivém a rovném základě stanoví práva všech lidí podle přirozeného božího zákona volnosti a svobody , skutečné spravedlnosti a ne korporátního dokumentu, který zotročuje. Je osudem božího lidu skutečně založit zemi svobodných, kde všichni žijí v souladu s přírodou a božími přírodními zákony. Přesto se nikdy skutečně nevymanila z chamtivých rukou těch, kdo se jí tehdy chtěli zmocnit, a dodnes se ji snaží zmocnit prostřednictvím tak neplatných papírů, jako je fiat měna, která ji podporuje.

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-109.png?w=624

[wp_ad_camp_2]

 

donald j. trump věděl o mnoha mezerách v korporacích a o nevyzpytatelném přidávání článků, dodatků, o zkorumpovaném převodu vlastnictví do zlých rukou a o veškeré korupci. Vydal se ji osvobodit, protože zlo by dosáhlo bodu, z něhož není návratu. Ne pro žádného muže, ženu nebo dítě v Americe nebo na této velké zemi.

VYJASNĚNÍ MÝTŮ, KTERÉ VÁM BYLY ŘEČENY

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-111.png

(nyní je Washington hlavní město USA, ale Philadelfia byla prvním hlavním městem Spojených Států Amerických od roku 1790 do roku 1800)

První hlavní město Spojených států bylo zřízeno ve Filadelfii. Bylo tam v letech 1790 až 1800. Náš první prezident, George Washington se narodil 22. února, 1732 a žil do 14. prosince, 1799. Zemřel ve věku 67 let. Není možné, aby rozložil hlavní město ve Washingtonu DC ve tvaru bafometa Pentagramu, ani ho vyzdobil pohanskými bohy a bohyněmi a satanistickým kultem skrytými významy tajných společností. Ti, kteří říkají „ale naši otcové zakladatelé byli zedníci“ a bla, bla, bla. Ne všichni zednáři jsou zlí, stejně jako ne všechna náboženství nejsou založena na křesťanství. Všechno pod sluncem bylo infiltrováno zlými lidmi převlečenými za dobré. Nejjednodušší cesta vede přes podvody a skryté plány. Dnes neskrývají nic pro ty, kteří vidí.

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-112.png

(George Washington, americký revoluční vůdce a první prezident Spojených států, zemřel na svém panství v Mount Vernon, Virginie 14. prosince, 1799. Bylo mu 67 let.)

Zde je dokumentace z Reclaimed Democracy (znovuzískání demokracie) vysvětlující, jak byly korporace, které vládly Spojeným státům, před vámi skryty a co udělaly. Přečtěte si to, prozkoumejte to dál, odhalte to a odhalte pravdu. Neboť je psáno, že „můj lid zahyne pro nedostatek znalostí.” Mějte na paměti dvě věci…svou pravou historii a slovo Páně. Bez toho, abyste se oba stali obětí lží a hříšných zařízení plánovaných proti vám.

Následující článek je z webové stránky Reclaim Democracy at Our Hidden History of Corporations in the United States (reclaimdemocracy.org) (naše skrytá historie korporací ve Spojených státech). Přidala jsem fotografie, abych identifikovala některé důležité obrázky naší historie.

Our Hidden History of Corporations in the United States

[wp_ad_camp_2]

 

Naše skrytá historie korporací ve Spojených státech

Když američtí kolonisté vyhlásili v roce 1776 nezávislost na Anglii, osvobodili se také od kontroly anglickými korporacemi, které těžily z jejich bohatství a ovládaly obchod. Po revoluci, která měla ukončit toto vykořisťování, si zakladatelé naší země zachovali zdravý strach z moci korporací a moudře omezili korporace výhradně na obchodní roli. Korporacím bylo zakázáno pokoušet se ovlivňovat volby, veřejný pořádek a další oblasti občanské společnosti.

Původně bylo privilegium začlenění uděleno selektivně, aby se umožnily činnosti ve prospěch veřejnosti, jako je výstavba silnic nebo kanálů. Umožnění zisku akcionářům bylo považováno za prostředek k dosažení tohoto cíle. Státy také stanovily podmínky (z nichž některé zůstávají v účetnictví, i když nevyužité), jako jsou tyto*:

– Firemní smlouvy (licence k existenci) byly uděleny na omezenou dobu a mohly být okamžitě zrušeny za porušení zákonů.

– Korporace se mohly zabývat pouze činnostmi nezbytnými k naplnění jejich smluvního účelu.

– Korporace nemohly vlastnit akcie jiných korporací ani vlastnit žádný majetek, který nebyl nezbytný pro splnění jejich smluvního účelu.

– Korporace byly často ukončeny, pokud překročily své pravomoci nebo způsobily veřejnou újmu.

– Majitelé a manažeři byli odpovědní za trestné činy spáchané v zaměstnání.

– Korporace nemohly poskytovat žádné politické nebo charitativní příspěvky ani utrácet peníze za ovlivňování tvorby zákonů.

Sto let po americké revoluci si zákonodárci udržovali přísnou kontrolu nad procesem smluv korporacím. Kvůli všeobecnému odporu veřejnosti udělovali zákonodárci jen velmi málo korporátních smluv, a to pouze po debatě. Občané řídili korporace tak, že podrobně popsali podmínky fungování nejen v smlouvách, ale také ve státních ústavách a státních zákonech. Podnikům zapsaným v obchodním rejstříku bylo zakázáno podnikat jakékoli kroky, které zákonodárci výslovně nepovolili.

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-114.png?w=624

Státy rovněž omezily stanovy společností na stanovený počet let. Pokud zákonodárný orgán neobnoví platnost zakládací listiny, korporace byla rozpuštěna a její majetek byl rozdělen mezi akcionáře. Doložky občanské autority omezují kapitalizaci, dluhy, držbu půdy a někdy dokonce zisky. Požadovaly, aby účetní knihy společnosti byly na požádání předány zákonodárci. Moc velkých akcionářů byla omezena hlasováním ve velkém měřítku, takže velcí i malí investoři měli stejná hlasovací práva. Propojovací ředitelství byla postavena mimo zákon. Akcionáři měli právo odvolávat členy představenstva dle libosti.

V Evropě chránily smlouvy ředitele a akcionáře před odpovědností za dluhy a škody způsobené jejich korporacemi. Američtí zákonodárci tento firemní štít výslovně odmítli. Trestem za zneužití nebo zneužívání listiny nebyla dohoda o vině a pokutě, ale zrušení korporace.

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-115.png

V roce 1819 Nejvyšší soud USA se pokusil zbavit státy tohoto suverénního práva zrušením rozhodnutí nižšího soudu, které umožnilo New Hampshire odvolat smlouvu udělenou Dartmouth College králem Jiřím III. Soud tvrdil, že vzhledem k tomu, že listina neobsahuje doložku o odvolání, nemůže být zrušena. Útok Nejvyššího soudu na státní suverenitu pobouřil občany. Byly sepsány nebo přepsány zákony a byly přijaty nové ústavní změny, aby se obešel rozsudek (Dartmouth College v. Woodward).

Během několika desetiletí počínaje rokem 1844 upravilo devatenáct států své ústavy tak, aby stanovy společností podléhaly změně nebo odvolání jejich zákonodárnými sbory. Ještě v roce 1855 se zdálo, že Nejvyšší soud dostal poselství lidu, když ve věci Dodge vs. Woolsey znovu potvrdil moc státu nad „umělými entitami.“

https://en.wikipedia.org/wiki/Dartmouth_College_v._Woodward

[wp_ad_camp_2]

 

Ale muži řídící korporace se tlačili dál. Spory o smlouvy byly bojem o kontrolu práce, zdrojů, komunitních práv a politické suverenity. Korporace stále častěji zneužívaly své smlouvy, aby se staly konglomeráty a trusty. Přeměnili národní zdroje a poklady na soukromé majetky a vytvořili tovární systémy a podniková města. Politická moc začala proudit spíše k nepřítomným vlastníkům než k podnikům s komunitními kořeny.

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-116.png

Průmyslový věk donutil národ zemědělců stát se výdělečně činnými a začali se bát nezaměstnanosti – nového strachu, který se korporace rychle naučily využívat. Vznikla firemní města a černé listiny organizátorů práce a dělníků, kteří se zasazovali o svá práva, se staly běžnými. Když se dělníci začali organizovat, najímali si průmyslníci a bankéři soukromé armády, aby je udrželi na uzdě – někdy zabíjením klíčových vůdců. Koupili si noviny, aby vykreslili podnikatele jako hrdiny a utvářeli veřejné mínění. Korporace kupovaly státní zákonodárce, pak oznamovaly, že zákonodárci jsou zkorumpovaní a tvrdily, že prověřování každé firemní operace plýtvá veřejnými zdroji.

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-117.png

Vládní výdaje během občanské války přinesly těmto korporacím fantastické bohatství. Korporátní manažeři platili „nudiče“, aby zamořili Kongres i hlavní města států, a upláceli volené i jmenované činitele. Vypáčili lavinu vládní finanční štědrosti. Během této doby byli zákonodárci přesvědčováni, aby poskytli korporacím omezenou odpovědnost, snížili nad nimi občanskou autoritu a prodloužili trvání smluv.

https://sites.newpaltz.edu/nyrediscovered/wp-content/uploads/sites/15/2014/06/civilwar.nysmuseum.jpg

Byly učiněny pokusy zachovat silné zákony o smlouvách, ale vzhledem k tomu, že soudy uplatňovaly právní doktríny, které učinily z ochrany korporací a majetku korporací centrum ústavního práva, byla narušena suverenita občanů. Jak korporace sílily, vláda a soudy se staly snadnější kořistí. Volně překládali US Ústavu a transformované doktríny běžného práva.

Jeden z nejtvrdších úderů do občanské autority vyplynul z případu nejvyššího soudu okres Santa Clara vs. Southern Pacific Railroad. Ačkoliv soud nerozhodl o otázce „osobnosti společnosti“, díky zavádějícím poznámkám úředníka bylo následně rozhodnutí použito jako precedent pro konstatování, že korporace je „fyzická osoba.” Tento příběh byl podrobně popsán v “Krádež lidských práv“, kapitola v doporučené knize Nerovná ochrana od Thoma Hartmanna.

Od tohoto okamžiku byl 14. dodatek, přijatý na ochranu práv osvobozených otroků, běžně používán k udělování korporacím ústavní „osobnosti.“ Soudci od té doby zrušili stovky místních, státních a federálních zákonů přijatých na ochranu lidí před poškozením společnostmi na základě této nelegitimní premisy. Vyzbrojeni těmito „právy,“ korporace zvýšily kontrolu nad zdroji, pracovními místy, obchodem, politiky, dokonce i soudci a zákony.

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-118.png

[wp_ad_camp_2]

 

Výbor Kongresu Spojených států v roce 1941, „Hlavním nástrojem koncentrace ekonomické moci a bohatství byla smlouva korporací s neomezenou mocí…”

Mnoho amerických korporací je dnes nadnárodních, ale zkorumpovaná smlouva zůstává právním základem jejich existence. V Reclaim Democracy věříme, že občané mohou znovu potvrdit přesvědčení zakladatelů našeho státu, kteří se v minulosti úspěšně snažili osvobodit nás od korporátní vlády. Tyto změny musí nastat na nejzákladnější úrovni – v americké Ústavě.

Jsme zavázáni našim přátelům v Programu pro korporace, Právo a Demokracie pro jejich výzkum, z nichž některé byly upraveny s povolením pro tento článek. Zdroje zahrnují:

– Péče o podnikání: Občanství a Listina obchodních společností Richarda L. Grossmana a Franka T. Adamse

– Transformace amerického práva, Volume I & Volume II od Mortona J. Horwitze

– Personalizace neosobního: Korporace a Listina práv, Carl J Mayer, Hastings Law Journal March, 1990

Prosím, navštivte jejich stránku Corporate Personhood pro obrovskou knihovnu článků, které zkoumají toto téma hlouběji.

Corporate Personhood

PAMATUJTE, TO NEJLEPŠÍ TEPRVE PŘIJDE

Dianne Marshall

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.