AKTUALIZACE: 12. červen (na konci)

Vítejte v Casinu. Pojďme si zahrát hru, která se jmenuje „Hra života“…

Jsem člověk, ne loď ztracená na moři – my lidé – jako lodi ztracené na moři? Jako mrtví? Už vás tak někdo pozdravil?

Ráda vám v tomto videu povyprávím něco o našem světě.

JÁ JSEM – co to znamená JÁ JSEM?

Kdo, co, kde tedy vlastně jsem?

Pojďme si něco vyzkoušet. A sice, vezměte si kus papíru a napište na něho dvě slova.

„JÁ JSEM“ a teď nech své myšlenky volně plynout a napiš všechno, co tě k tomu napadne. Máš k dispozici celý papír.

Jsi podle ostatních příliš tichý? Příliš hlučný? Příliš tlustý nebo hubený? To je špatné, to se nehodí? No jo, nikdy se nemůžeš zavděčit všem! Toho si jsi přece vědom.

Nauč se znovu poznat sám sebe. Co děláš rád? Co tě naplňuje? Jsi uvězněn někde, kde vůbec nechceš pracovat nebo jsi svobodný člověk, který si užívá života?

Stojíš nebo sedíš nebo ležíš tady, na této Zemi.

Jsi z masa a krve.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Když tě někdo štípne, cítíš to. Svými pěti smysly – sluchem, zrakem, citem, čichem a chutí – jsi schopen vnímat přírodu a lidstvo.

Jsi člověk, jsi naživu.

Jsi takový, jakého tě stvořila příroda, perfektní.

Jsi ten, kdo jsi, jsi člověk. Jsi perfektní!

A co je napsáno na tvém papíru, kde jsou první slova „JÁ JSEM“?

SLAMĚNÝ PANÁK

Co je, prosím, SLAMĚNÝ PANÁK?

Existuje pyramida. Na nejvyšším místě je stvořitel. Přímo pod ním se nachází přirozené právo, na dalším stupni jsou muži a ženy, tedy lidé, pod tím je vláda, dále lidmi vytvořené zákony a na posledním místě osoba tedy (slaměný panák).

Existuje rozdíl mezi člověkem a OSOBOU

 • Člověk je podřízen přirozenému právu, je z masa a krve, žije zde na této Zemi

 • OSOBA (latinsky PERSONA) znamená maska, je to smyšlená věc, odraz v zrcadle člověka. Osoba vzniká při narození každého dítěte, které je certifikováno prostřednictvím rodného listu.

 • OSOBA má stejné jméno, stejné datum narození a stejnou adresu jako člověk, ale NENÍ z masa a krve, neexistuje jako člověk. Je to věc, firma, certifikovaná rodným listem. Vláda ji používá k vytváření neuvěřitelných sum peněz. Peněz? Ano, správně! Na tvém rodném listu se nachází registrační číslo. Pod tímto číslem je založeno konto. Stejně tak s číslem tvého sociálního pojištění!! Jedná se zde o miliardy amerických dolarů, o kterých samozřejmě nic nevíš.

 • Citát z videa „Otroci bez řetězů“ – „Dítě, které se narodí, je jako loď puštěná na vodu. Je registrováno. Na rodném listě je registrační číslo. To je vyjednáno v Bank of England, která má za úkol modernizovat flotilu, obstarat peníze k zaplacení flotily. V roce 1540 prostřednictvím buly Unam Sanctam Catholicam (neboli svaté církve katolické). Toto zneužívání začal papež Pavel III. V roce 1666 vyšel v Anglii první zákon Cestui Que Vie Act, ve kterém se uvádí: „Každý, kdo se do 7 let nenahlásí jako živý, bude prohlášen za mrtvého.“

Takže děti do svých sedmi let mají možnost říct, „já nejsem mrtvý, nejsem ztracený na moři, já žiji!“

Existuje ještě druhý Cestui Que Vie Act z roku 1707. Tento platil pro Skotsko a Anglii – Velkou Británii. V tomto je uvedeno: „Ten, kdo se neprohlásí za živého, bude prohlášen za mrtvého.“

Jsme tedy lodi ztracené na širém moři? Ach ty vychytralá vládo!

 • Ty, člověk, se po narození stáváš věcí.

 • Věc je lodí, která je ztracena na širém moři.

 • Tím, že jsi zmizelý, jsi mrtvý, to je přece jasné.

 • Osoba je podřízena lidmi vytvořeným zákonům (např. Obchodní právo – osoba = věc nebo námořní právo „loď“, civilní právo nebo trestní právo)

 • Právnická osoba je zde jen k tomu, aby produkovala peníze a tím udržovala systém při životě. Ty nejsi osoba, smíš pracovat jejím jménem, abys platil daně.

 • Tudíž si může vláda s věcí (s tebou) dělat, co chce.

 • Ale NE s námi lidmi. Nejsme podřízeni zákonům vytvořeným lidmi, ale jen stvořiteli a přirozenému právu.

 

[wp_ad_camp_2]

 

KANONICKÉ PRÁVO

krátké shrnutí

Na nejvyšším místě se nachází Svatý stolec (římsko-katolická církev rozdělená do 23 částí). Ta se dále dělí na východní a západní. Východní má 22 součástí a západní 1, která se nazývá latinská církev a která založila kanonické právo. Nejvyšším představitelem není papež, nýbrž patriarcha z Jerusalému.

Svatý (apoštolský) stolec

 • Katolická církev – katolický (řecky „katholicos“) znamená „obecně“, „všeobecně“, „nade vše“, „nade vše sestupující“.

 • Erb Svatého stolce vypadá následovně: 2 klíče – jeden ke světu a jeden ke kostelu, jsou spojeny bílou stuhou.

 • Copak je svět? Svět je společnost, celek osob, ne lidí, ale osob

 • Kostel je budova, zasvěcená budova pro bohoslužby, zasvěcené místo pro setkávání „příslušících pánu.“

 • „Přístav,“ ve kterém se narodíme je Svatým stolcem sledován. Ten má uzavřenou smlouvu se všemi státy, aby tak mohli činit. Svět a kostel mají smlouvu se všemi státy, charakterizovanou prostřednictvím těch dvou klíčů na erbu.

 • Smlouva se nazývá konkordát

1983 Codex Iuris Canonici – kanonické církevní právo

 • Námořní právo. Podle kanonického církevního práva jsme spravováni pomocí námořního práva. Hmm, ale proč? Žijeme přece na pevnině. Jak bylo již popsáno výše, je naše právnická osoba věc, loď ztracená na širém moři.

Prostřednictvím křtu je člověk začleněn do křesťanské církve a stává se z něho osoba s právy a povinnostmi. Takže církev je tím důvodem, proč jsme prohlášeni za mrtvé.

Osoba, která dosáhla věku 18 let, je plnoletá, do tohoto věku je nezletilá.

Nezletilý až do věku sedmi let je nazýván dítětem. Slovo „dítě“ patří církvi.

Přirozené právo

 • Individum (suverén) – člověk je individum. „Rozum je vlastností individua a tak je to také s myšlenkami.“

 • „Srdce je atributem individua a stejně je to se vším, co činí srdce nedělitelnou součástí těla, ducha a duše. Všechny funkce těla a ducha jsou v soukromém vlastnictví a vznikají z původního zdroje, nemohou být užívány ani společně ani převedeny na někoho jiného.“

 • „Vaše existence je oddělena od jiných existencí. Jste jedinečné živé stvoření, individum.“

 • Život a svoboda – zakládající otcové Ameriky „…chápali, že slovo „život“ znamená, že máte tu svobodu ho žít. Zvolili slovo nezávislost, což pro ně znamenalo, žít ve „svobodě“ nezávisle jako jednotlivý člen „lidské rodiny“, ne jako společnost.“

 • „Nezávislost je produktem svobody, ne naopak.“

 • Společnost – přátelství, mír a svoboda

 • „Společnost není výtvor, který byl vytvořen lidmi. Společnost roste sama od sebe prostřednictvím volných a přátelských vztahů, kde každý respektuje všechny ostatní a jejich vlastnictví. Mír je stav lidí, kteří si užívají svobody svých myšlenek a jednání, přátelství a nezávislosti, aniž by s nimi bylo fyzicky nebo psychicky zacházeno nepřátelsky.“

 • Právo na vlastnictví – „každé živé individum má právo na vlastnictví, což samozřejmě začíná právem na svůj vlastní život.“

 • „Bez vlastnických práv nejsou možná žádná další práva.“

 • „Právo na vlastnictví je právo každého „vytvořit si“ individuální vlastnictví – ne, že by mu vlastnictví bylo darováno. Každý má právo usilovat o vzdělání – nikdo nemá právo požadovat vzdělání.“

 • Suverén – „člověk, který není naprogramován, dívá se na svět a vidí, místo hierarchií a různých vládnoucích tříd v různých právních řádech, svět rovnocenných – samozřejmě ne ve vztahu k talentům, schopnostem nebo bohatství, ale právně rovnocenné. Vidí svět, ve kterém každý člověk vlastní sám sebe, a dochází k poznání, že nemá žádného zákonného pána, že tady není nikdo, kdo by nad ním stál, a že to platí také pro ostatní. Nemá povinnost vůči žádné „vládě“, žádné „zemi“ a žádnému „právu.“ Je suverénní entitou – suverénní bytost. Má povinnost pouze vůči svému vlastnímu svědomí a ničemu jinému.“

 • „Člověk nemůže zapříčinit něco špatného jen svým jednáním, ale i svou nečinností. V obou případech je právně zodpovědný za způsobené škody.“

 • „Můj první nádech svědčí o tom, že „přirozeně jsem“ – jsem ze své vlastní přirozenosti volný a nezávislý. Mým suverénním, neomezeným, nezcizitelným, nepřenosným individuálním právem na opatření, která mi nikdo jiný nemůže nařizovat, nesmí překračovat nebo poškozovat je nerušeně vykonávat každou svou přirozenou schopnost a chránit přirozenost každé schopnosti, která mi byla dána; v souladu s vzájemnými právy ostatních.“

 • „Jen za předpokladu, že je každý člověk volný, aby mohl existovat z vlastní vůle a neobětoval sebe sama, ani kohokoliv jiného, jen tak může být každý člověk svobodný, pracovat pro nejvyšší dobro, pro nejvyšší blaho všech ostatních, čehož může dosáhnout pro sebe pomocí vlastní volby a vlastních sil. Jen souhrnem individuálních výkonů je možné docílit všeobecného sociálního blahobytu.“

Uzavření světa

 • Co znamená uzavření? Nucené uzavření. Nuceně ukončeno.

 • „Vlastně je to jednoduše vysvětleno. Vlády, banky provozovaly otrokářský systém. To bylo na začátku finanční krize v roce 2009 prozkoumáno a výsledek toho byl následně zaregistrován. Jelikož nikdo neprotestoval, jsou registrace OPPT nevyvratitelným faktem. Je nutné odporovat? Podle Uniform Commercial Code (UCC) – mezinárodního obchodního práva, ano. A neboť nikdo neodporoval, neexistují s platností od 25.12.2012 žádné legální vlády, žádné smlouvy, žádné zákony, které by nás mohly umlčet. Jsme svobodní. Už nikdo nemůže být nucen platit jakékoliv úvěry, daně, pokuty.“

 • „Otrokářským systémem“ je samozřejmě myšleno kanonické právo

 • OPPT (One People’s Public Trust) byl fond, který byl založen třemi právníky.

 • UCC (Uniform Commercial Code) je Jednotný obchodní zákoník, který byl původně vytvořen církví podle římského práva a je celosvětově platný, avšak pouze pro věci.

 • I státy se řídí podle UCC.

 • Všichni, kdo se musí držet UCC, mají číslo D-U-N-S (Data Universal Numbering System). Tato čísla se přiřazují pouze komerčním osobám nebo podnikům. Ano, správně! Státy jsou firmy. Také soudy, úřady, instituce a policie jsou firmy.

 • Jako příklad si vezměme Německo. Číslo D-U-N-S SRN „Bundesrepublik Deutschland GmbH“ je 341611478.

 • OPPT vložilo, jak už bylo řečeno, u UCC sérii požadavků. Cílem bylo odejmutí moci vládám, úřadům a firmám. Byla stanovena časová lhůta. Pokud v této lhůtě není vznesena námitka, přijde soudní příkaz. Následně je tato jednotka zrušena a tím jsou všichni uzamčeni.

 • Požadavek UCC je registrován, pokud není vyvrácen.

 • 25.12.2012 bylo vyhlášeno světové uzamčení. Nebyly vzneseny žádné námitky.

V tomto smyslu doufám, že jsem vám mohla pomoci lépe porozumět „světu.“

Ego sum, qui sum! Carpe Diem! Causa finita est! (Jsem ten, kdo jsem! Užívej si dne! „Věc“ je vyřešena!)

Přeložila marki | Zdroj: YouTube

K tomu doplním:

LODNÍ PRÁVO:

Stručně:
PEPA DOBROMIL = otrok, osoba (persona), nemá žádná práva. Systém umí pracovat pouze s osobami, které jsou pojistitelné. Proto máme pojištění zdravotní, důchodové, penzijní, úrazové, životní atd. Persona je umělý, právní konstrukt, náhražka za člověka, protože systém prohlašuje člověka po šestém roku života za ztraceného na moři. Viz zákon Vatikánu z roku 1666. Tedy systém (matrix), představovaný úřady, soudy, policií atd. nejedná se živým člověkem, ale s osobou (personou). Proč? Protože podle kosmických zákonů nesmíte nikomu brát svobodnou vůli. A PERSONOU systém tento zákon obchází.

Pepa Dobromil – v podstatě podobné jako PEPA DOBROMIL, jen má o něco více práv, ale pořád to je OSOBA.

pepa dobromil. Přesněji napsáno: pepa z rodu dobromilů (u vdaných žen se bere příjmení za svobodna z otcovi strany). Takže už víte, proč se šlechticové podepisovali a titulovali např.: svobodný pán oldřich z rožmberka. Ve francouzštině se používá „de“, v německy mluvících zemích spíše „von.“ Takto podepsaný člověk je živý člověk z masa a krve. Není to osoba.


Podle Fénického systému, který nyní nazýváme justiční systém, neexistuje žádný zákon v „západním“ světě, ať už federální, státní, samosprávný, městský, obchodní a jiný, není v tom rozdíl, který by se vztahoval k vám jako k jednotlivci (unikátní bytosti). Neexistuje takový zákon!

Nemají žádnou kontrolu nad vámi – hovoříme o tzv. mase, krvi vás samotných. Ale někdo musí celou „show“ kontrolovat. Tudíž následkem toho, starodávní Féničané vyvinuli systém, kterým přidělili každé osobě druhou podobu sebe sama. Tudíž existují dvě podoby vás samotných. Tento systém vytvořil z každého z vás korporaci. A jak odlišíte, jestli se jedná o podobu, kterou vám dala vaše matka (tj. biologická podstata) od podoby korporátní? Každý kus, který představuje podstatný záznam (dokument), např. pojištění, řidičský průkaz, identifikace, daňový dokument apod. Jak se jedná o obchod (business), je to konečná.

Vaše jméno musí být podle mezinárodního bankéřského námořnického Zákona napsané všemi velkými písmeny. Pokud vaše jméno odlišujete velkými a malými písmeny, tak se to vztahuje k vašemu tělu. A neexistuje žádný zákon, který se vztahuje k malým a velkým písmenům. „Biblí“ byznysu světa je Jednotný obchodní zákoník (Uniform commercial code). Jednotný obchodní zákoník je přímo založený na Vatikánsko-kanonickém zákoně.

Jordan Maxwell

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.