…..psal jsem mnohokrát co je Vatikán za úřad a brzy se dozvíte ohromující data. Pro dnešek Vám Vážení čtenáři prvopodstaty dávám nahlédnout do Vatikánu z jiného koutku….

05:55

Odpověď biskupu Tichonovi ohledně setkání patriarchy s papežem

papez frantisek a kiril

Vladyka Tichon zamlčel skutečnou podstatu problému, týkající se setkání patriarchy Kirilla s papežem. Toto setkání bylo plně v linii globalizační politiky NWO. Ekumenismus dnes znamená jednotu s panherezemi, které prosazuje apostatický Vatikán! Popírá jedinečnost spásy v Kristu, Božství Kristovo, Jeho reálné a historické vzkříšení i inspiraci Písma. Internáboženským dialogem Vatikán přijal ducha úcty k pohanům a jejich démonům a vyhnal Ducha svatého. Jsou to nejtěžší hereze, těžší, než byl v minulosti arianismus či monotheletismus, za které byli v roc e 681 patriarchové i papež vyloučeni z církve. Panhereze ekumenismu v systému NWO zároveň znamenají ohrožení bezpečnosti ruského státu. Tedy vedení státu je povinno proti sebezničující církevní politice zasáhnout. Pokud prezident a vláda problém podcení, nezasáhnou a neodvolají patriarchu Kirilla, vina za autogenocidní proces dopadne nejen na heretické a zrádné biskupy, ale i na prezidenta a vládu. Dnes Vatikán prosazuje globalizační politiku NWO, která vede skrytě, etapovitě, pravoslavnou církev k sebezničení.

[wp_ad_camp_1]

papež František a Patriarcha Kirill Foto: Ibtimes.sg

papež František a Patriarcha Kirill Foto: Ibtimes.sg

Papež František není představitelem pravověrného katolického učení, ale vatikánské apostaze, která popírá podstatu křesťanství a stahuje Boží prokletí – anathemu. Proto Vatikán mlčí k uzákoňování sexuálních zvráceností. František Bergoglio líbá nohy transsexuálům, a tímto gestem zvrácenost schvaluje. Kryje se frázemi o právech a milosrdenství, ale hřeší proti Duchu svatému a ubíjí pravdu v kořeni. Manipulace s citátem „aby všichni jedno byli“ (J 17,21) je pokrytectvím. Jednota v herezích a v hříchu je j ednotou v antikristu. Toto Tichon pokrytecky zamlčuje. Jeho manipulační obhajoba Kirillovy zrady má zvrátit veřejné mínění pravoslavných, pro které jsou Kirillovy heretické aktivity šokem.

Správnou reakcí na setkání Kirilla s Františkem je postoj dvou moldavských klášterů a dvanácti kněží. Hned po setkání odvážně vyšli z podřízenosti Kirillově herezi. Viditelným znakem je, že ho přestali zmiňovat v liturgii. Přitom, jak upřesňují, oni se od církve neodloučili, protože zůstali v jednotě s pravověrným učením, které Kirill opustil. Podřídí se jurisdikci toho biskupa, který zůstane věrný pravověrnému učení (viz http://www.aparatorul.md/moldova-kratkoe-istori ya-i-obrashenie-o-nepominanii/). Tento postoj by měli mít všichni biskupové! Překrucovat Kirillovu zradu a jeho spojení s apostazí, jakoby šlo o sjednocení křesťanů a ochranu pronásledovaných, je psychologickou manipulací. Tichon ospravedlňuje společnou deklaraci, ale přitom zamlčuje její podstatný bod. Deklarace uvádí, že internáboženský dialog je bezpodmínečně nutný. To je důkazem, že se Kirill s Františkem sjednocují v apostazi s panherezemi.

Pravoslavné kánony počítají s případem, že i patriarcha může zradit Krista a apoštolské učení! Na 6. koncilu v Konstantinopoli byla vyhlášena anathema na čtyři patriarchy za hereze monotheletismu a současně, posmrtně, i na papeže Honoria I. Ve 4. století většina východních biskupů odpadla k herezi arianismu a stáhla na sebe Boží prokletí – anathemu. Zůstal jen sv. Basil s hrstkou věrných. Dnes bude pravoslavná církev zachráněna jedině, když biskupové vyloučí apostatu Kirilla a zvolí pravověrného patriarcha. Jinak na ně dopadne anathema za to, že se podřizují jeho herezím.

Tichon nevaruje pravoslavnou veřejnost, přestože vnitřní odpad pravoslavné církve je už naprogramován do několika etap. První etapou bylo setkání s papežem, druhou bude Velký sněm 2016 a v další etapě budou následovat tzv. bohoslovecké dialogy s heretiky, které budou pokračovat do té doby, dokud nebude celá církev pod herezí Západu.

Je tragedií, že se v Rusku doposud nenašli mezi biskupy odvážní lidé jako byl sv. Basil či sv. Atanáš, kteří se postavili proti herezi a zrádným hierarchům. O koho se má prezident Putin opřít v boji za uhájení křesťanského státu, když pseudopatriarcha Kirill je heretik a apostata?

Biskup Tichon cituje dopis pravoslavného křesťana jménem Josef: „Tímto oznamuji, že přerušuji modlitební a eucharistické společenství se všemi biskupy, kteří na archijerejském sněmu v Moskvě 2.-3.února 2016 schválili a podepsali návrh dokumentu Velkého sněmu přijatý na V. všepravoslavném předkoncilním jednání v Chambézi 10.–17. října 2015 do té doby, než učiní přede vším národem písemné pokání. To proto, že tento dokument narušuje Vyznání víry, obsahuje herezi odsouzenou církevními Koncily a svatými církevními Ot ci. Patriarcha otevřeně nazval heretiky církví, papeže svatým, a dovolil společné slavení liturgie věřících s heretiky. Biskupové ruské pravoslavné církve mlčí a někteří i chválí dokument i setkání hlavy s heretikem. Pane, smiluj se! ‚Mám v nenávisti spolek podvodníků a spolu se zrádci nezasednu‛. Amen.“

[wp_ad_camp_1]

Svatý Atanáš, sv. Řehoř i jiní svatí Otcové mají stejný postoj k herezi jako tento křesťan. Jak ale reaguje Tichon? Říká: „Jaké běsovské rouhání, jaký démonský výsměch! Člověk, který hloupě radí církvi, sám sebe odvrhuje z církevního společenství, sám sebe odlučuje od Kristovy církve. A dokonce si není vědom, ten nešťastník, co se sebou činí!“ Tato slova neplatí o pravověrných křesťanech, ale platí o heretických hierarších, kteří se skutečně odloučili od Kristovy církve!

Sv. Basil Veliký píše: „Je třeba vyzvat heretiky k pokání, a když se nekají, odloučit se od nich, protože ten, kdo se od nich odlučuje, neodlučuje se už od bratří.“ A dále píše: „Od heretických hierarchů utíkáme jako od bezbožníků a vrháme na ně anathemu.

Tichon dále jako farizej a heretik nemilosrdně haní nejen pravověrného křesťana Josefa, ale pokrytecky zastrašuje i všechny ostatní: „Je to skutečně strašné. Hle, co dokáže nesoudnost. Hle, co dokáže běsovská unáhlenost! Hle, co dokáže zlý duch…“.

Odpověď: Tato Tichonova slova, která použil proti pravověrným, se ve skutečnosti vztahují na apostatické gesto Kirilla, na jeho setkání s pseudopapežem s cílem likvidace pravoslavné církve.

Citace Tichona: „…duch odsuzování a povyšování se, který tak jako u farizeů pod pláštíkem zbožnosti vede ke vzpouře proti církvi Boží, pod rouškou spasení rozbíjí chrám Ducha Božího v sobě samém i kolem sebe, a stahuje i druhé lidi do záhuby slovem i příkladem.“

Odpověď: Svým výrokem Tichon ve skutečnosti odsoudil sám sebe. Jeho výrok je ukázkou ducha antikrista, který z obětí dělá zločince a z heretiků a farizeů dělá svaté a zachránce! Kirill skutečně svým skutkem svádí k zahynutí statisíce pravoslavných křesťanů. Povyšuje se nad Boha a nad apoštolské učení a zavádí hereze, které stahují prokletí. A to vše farizejsky pod pláštíkem zbožnosti. Kdo se proti jeho zradě Krista a církve postaví, nedopouští se vzpoury proti církvi, protože Kirill se svou apostazí z Kristovy církve vyloučil. Není pravdou, že člov k ohrožuje svou spásu, když se proti jeho zradě staví. Naopak, zůstat s ním v jednotě znamená ohrozit svou spásu.

Dále Tichon zesměšňuje proroctví starců a pokrytecky zastrašuje pravověrné: „Co se staví proti slovům hlavy ruské církve? Holé fantazie založené na panických domněnkách, samozvaných proroctvích o tom, že všechno bude strašné, že teď všichni zradí pravoslaví a tak dále a tak dále.“

Odpověď: Je to další projev ducha antikrista, který působí skrze Tichona. Zesměšnit a potupit, pošlapat mnohé pravdivé argumenty a oprávněné obavy svatých osob, s cílem prosadit globalizační satanizaci do církve i ruského národa, je zradou.

Citace: „Ale nejhorší pro nositele této pozice není jen panikaření, ale v podstatě úplná nevěra v církev.“

Odpověď: Hereze odlučují od církve a tyto hereze prosazuje Kirill a Tichon. Tedy oni sami sebe odloučili od církve a na obou spočívá Boží anathema – prokletí dle Gal 1,8-9. Dnes je nutnou podmínkou spásy oddělit se od heretiků.

Citace Tichona: „Nebojte se, bratři a sestry, koráb církve, vedený svým Božským Kormidelníkem, naším Pánem Ježíšem Kristem, mnohokrát za 2000 let prodělal podobné bouře a znovu jim odolá.“

Odpověď: Tato věta je metodou manipulace ducha antikrista. Pravdivý výrok o Kristově konečném vítězství používá jako zbraň k paralyzování odpůrců hereze. A to je znak skutečné démonizace a ďábelské apostaze, kterou prosazuje falešný prorok Tichon. Kristus není kormidelníkem lodi s heretiky, kteří Ho zradili. Kormidelníkem lodi, na níž jsou heretici a falešní proroci, je antikrist, a ta pluje do pekla.

Tichon zradil Krista i pravověrné učení, ukázal se jako zjevný heretik a falešný prorok. Sám na sebe stáhl Boží anathemu – prokletí (Gal 1,8-9).

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 + Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Článek je převzat z následujících stránek.

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.