;

…..dostali jsme mejlíkem s prosbou o zveřejnění….

12:54

Vyzývame orgány ochrany prírody a ministerstvo životného prostredia, aby ako celok odmietli návrh návštevného poriadku TANAP-u, ktorý predložila Správa TANAP-u na OÚ v Prešove dňa 25.1.2019 a ktorý bol prezentovaný Správou TANAP-u na verejnom prerokovaní 6.2.2019 v Liptovskom Mikuláši a 7.2.2019 v Starom Smokovci.

Podľa IUCN má v národnom parku popri ochrane prírody rovnocenné zastúpenie aj rekreačná a športová funkcia vykonávaná trvalo udržateľným spôsobom. Túto mäkkú formu turizmu v TANAP-e predstavujú turisti, horolezci, skialpinisti, horskí lyžiari, environmentální sprievodcovia, horskí vodcovia, nosiči a chatári. Ich činnosť je dlhodobou súčasťou kultúrneho dedičstva Tatier a nemá na prírodu negatívny vplyv alebo dopad. Preto ich možno považovať za trvalo udržateľné na rozdiel od rozširujúcej sa činnosti developerov a ťažby dreva.

 

Deklarujeme

Turistov, horolezcov, skialpinistov, horských lyžiarov, chatárov, nosičov a horských vodcov považujeme za neoddeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva Tatier. Sme presvedčení, že ich aktivity neboli a nie sú proti záujmom ochrany prírody.

Hlásime sa k zachovaniu biodiverzity, t.j. pestrosti zloženia chránených druhov fauny a flóry. Rešpektujeme najprísnejší režim – t.j. výluku našej činnosti – vo vybraných častiach parku. Spolky, ktoré sú iniciátormi tejto pripomienky, majú ochranu prírody vo svojich stanovách a je trvalou súčasťou ich každodenných aktivít. Chodíme do Tatier ako aktívni ochranári a sme prví, ktorí budú proti ich komercionalizácii.

Podporujeme vedecky a štatistickými dátami podložené operatívne lokálne uzávery v miestach a čase, kedy je to z hľadiska predmetu ochrany dôležité.

Podporujeme obmedzovanie nevhodných aktivít vo vysokohorskom prostredí ako napríklad bivakovanie, táborenie, zakladanie ohňa a zahadzovanie odpadkov, či iné znečisťovanie územia TANAP-u, ťažba dreva a rozsiahle developerské aktivity.

Vyzývame na materiálne a personálne posilnenie vedeckej činnosti vládneho aj mimovládneho sektora v TANAPe s cieľom zabezpečiť kontinuálny zber primárnych dát a ich priebežné vedecké vyhodnocovanie.

 

 

Podporujeme dôslednú ochranu prírody na území TANAP-u, vyzývame na prijatie odborne zdôvodnenej zonácie TANAP-u tak, aby ako národný park splnil medzinárodné kritériá. Pri takomto prístupe ostane viac priestoru pre mäkké formy turizmu pri súčanom zachovaní ochrany citlivých druhov fauny a flóry.

8 dôvodov, pre ktoré odmietame návrh návštevného poriadku TANAP-u:

 1. Činnosť turistov, horolezcov, skialpinistov, horských lyžiarov, chatárov, nosičov a horských vodcov bola a je súčasťou kultúrneho dedičstva Tatier. Ich aktivity neohrozovali a neohrozujú prírodu v TANAPe a odmietame, že by tomu tak bolo teraz. Deklarujeme oddanosť spolupracovať na trvalo udržateľnom princípe turizmu v TANAP-e, rešpektujeme a budeme rešpektovať obmedzenia, ktoré sú založené na vedeckých a štatistických dôkazoch. Preto zásadne odmietame navrhované zvýšenie regulačných opatrení týkajúcich sa aktivít hore uvedených skupín.
 2. Definície športovo-rekreačných horských aktivít sú diskriminačné a v rozpore s medzinárodným štandardom. Aj z tohto dôvodu nepovažujeme za vhodné vyžadovať členstvo v konkrétnych organizáciách pre výkon aktivít v TANAP-e.
 3. Prakticky sa vylučuje ľahké horolezectvo (tzv. VhT) z TANAP-u, čo v nižších stupňoch horolezeckej obťažnosti podstatným spôsobom obmedzí činnosť všetkých turistov, horolezcov, skialpinistov a viacerých organizácií ako napr. Slovenského horolezeckého spolku JAMES, Slovenského vysokohorského turistického spolku SVTS, Slovenskej skialpinistickej asociácie a Klubu slovenských turistov, ktorých história siaha až do 19. storočia.
 4. Uzavretie výcvikových činností pre horolezectvo a VhT do niekoľkých oblastí nerešpektuje metodiku výcviku týchto činností a tým hazarduje s bezpečnosťou začínajúcich horolezcov a VhT turistov.
 5. Správa TANAP-u nepredložila vedecké a štatistické dôkazy, ktorými by zdôvodnila nové sezónne uzávery pre horolezctvo a zachovanie sezónnych uzáver pre turistov a ktoré by dokazovali negatívny vplyv mäkkých foriem turizmu na predmety ochrany v TANAP-e. Pritom návštevnosť TANAP-u v poslednom období nedosahuje úroveň zo 70-tych rokov 20. storočia, kedy boli zavedené sezónne uzávery. Aj z tohto pohľadu je zavádzanie nových reštrikcií nedôvodné.
 6. Nový návštevný poriadok ignoruje faktickú realitu posledných desiatok rokov, pričom nepoznáme vedecký a štatistický dôkaz, že by športovo-rekreačná činnosť mala za následok zhoršenie stavu predmetov ochrany. Opak je realitou, a ako príklad uvádzame zvyšujúce sa a dlhodobo na vysokej úrovni sa držiace stavy kamzíkov, kde vychádzame z podkladov ŠOP o sčítaní kamzíkov. Na druhej strane ŠOP, ani Správa TANAP-u, nepublikovala ani jednu štatistiku potvrdzujúcu zhoršujúce dlhodobé ukazovatele v oblasti fauny alebo flóry TANAP-u.
 7. Absolútne vylúčenie nočného pohybu pre horolezcov, skialpinistov a turistov je v protiklade so zásadami bezpečnosti, metodiky a ide proti odporúčaniam HZS o včasnom nástupe na túry. Pre horolezcov je potenciálne život ohrozujúce. Pritom sa hlásime k zákazu akýchkoľvek plánovaných nočných aktivít, ktoré nesúvisia s metodickými a bezpečnostnými zásadami pohybu vo vysokohorskom teréne.
 8. Systém výnimiek zo zákona o ochrane prírody a krajiny vnáša nesystémový prístup (aj) do problematiky regulácie návštevníkov TANAP-u. Podmienenie povolenia činností v TANAP-e členstvom v konkrétnych spolkoch a organizáciách je v rozpore so všeobecnými demokratickými princípmi modernej spoločnosti, ktorá naopak zvýrazňuje osobnú zodpovednosť za činnosť a správanie sa jednotlivca.

 

 

Navrhujeme

Navrhujeme neprijať predložený návrh návštevného poriadku TANAP-u ako celok a vytvoriť pracovnú skupinu, ktorej súčasťou okrem pracovníkov ŠOP budú aj zástupcovia mäkkej formy turizmu v TANAP-e. V diskusii so zainteresovanými stranami pripraviť moderný, jednoduchý, jasný, vykonateľný a nediskriminujúci návštevný poriadok.

Takýto návštevný poriadok by mal:

 1. Zohľadňovať reálny stav vykonávania mäkkých foriem turizmu v TANAP-e s prihliadnutím na reálny vývoj v populáciách fauny a flóry v TANAP-u za posledné desaťročia.
 2. Umožniť nevyhnutné operatívne obmedzenia vykonávania mäkkých foriem turizmu v TANAP-e, ktoré budú prijímané na základe zistení z terénnej vedeckej činnosti pracovníkov ŠOP v prípadnej spolupráci s mimovládnymi organizáciami a verejnosťou.
 3. Namiesto celoplošných zákazov využívať nudging (mäkká forma ovplyvňovania správania) formou otvorenej profesionálnej komunikácie s verejnosťou podľa vzoru HZS. Ide o prístup, ktorý je preukázateľne efektívnejší ako tvrdé zákazy s negatívnou motiváciou (pokuty). Táto forma ochrany prírody sa už osvedčila v praxi života TANAP-u.
 4. Definovať športovo-rekreačné horské aktivity v zmysle medzinárodných štandardov bez vyžadovania členstva v spolkoch alebo inak diskriminujúcim spôsobom a s prihladnutím na individuálnu zodpovednosť návštevníka.

 

Iniciátori

Igor Koller video – horolezec, predseda SHS JAMES
Peter Dragúň – turista, predseda KST
Michal Káčerik video – horolezec a turista, prezident SVTS
Igor Žiak – skialpinista, predseda SSA

Signatári

Zoltán Demján video – horolezec
Peter Hámor – horolezec
Robert Gálfy video – horolezec
Jaroslav Švorc – Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor
Ján Šimon video – Horská služba Veľká Fatra
Rasťo Hatiar video – horolezec a filmár
Svetozár Krno – vysokoškolský profesor, expedičný turista a spisovateľ
Viktor Beránek – chatár, Chata pod Rysmi
Dominika Dejczoová video – chatárka, Zbojnícka chata
Jana Kalinčíková – chatárka, Zamkovského chata
Peter Michalka video – chatár, Téryho chata
Tomáš Petrík – chatár, Chata pri Zelenom plese
Marcel Forgáč – rozhlasový a televízny moderátor a horolezec
Juraj Šoko Tabaček – herec, moderátor a lezec

Výzvu podporilo už 7483 ľudí

Zoznam podporovateľov

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.